فهرست مطالب

طب جنوب - سال هشتم شماره 1 (تابستان 1384)

مجله طب جنوب
سال هشتم شماره 1 (تابستان 1384)

 • 104 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/11/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقالات پژوهشی
 • سعید تاج بخش، مهدی محمدپور، محمدعلی حقیقی صفحه 1
  زمینه
  از جمله معضلات شایع در دنیای پزشکی، مساله مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها بوده، لذا یافتن ترکیبات ضد میکروبی جدید با کمترین اثرات جانبی امری لازم و ضروری می باشد. با توجه به وجود ترکیبات بیولوژیکی فعال موجود در گیاه حرا و استفاده هایی که از این گیاه در طب سنتی به عمل می آید به نظر می رسد که این گیاه دارای قابلیت ضد باکتریایی قبل ملاحظه ای باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره برگ این گیاه بر روی سه سویه مرجع از استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت In vitro study طراحی شد و محلول گلیسیرین 20 درصد به عنوان حلال در عصاره گیری مورد استفاده قرار گرفت. سپس در محیط کشت TSB (Tryptone Soy Broth) سویه های استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 25923)، اشریشیاکلی (ATCC 25922) و سودوموناس ائروژینوزا (ATCC 27853) به طور جداگانه تحت تاثیر عصاره با غلظت mg/ml 90 قرار گرفتند. پس از غربالگری اولیه، به منظور تعیین MBC (Minimal Bactericidal Concentration)، هر سه سویه مذکور با غلظت های مختلف عصاره نیز آزمایش شدند. تاثیر غلظت عصاره مذکور در مقاطع زمانی بین صفر تا 24 ساعت نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  MBC عصاره برای استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا به ترتیب برابر با 7.9، 15.8 و mg/ml 33.8 بود. حداقل زمان لازم جهت تاثیر MBC این عصاره در مورد استافیلوکوکوس اورئوس 24 ساعت، در رابطه با اشریشیاکلی 8 ساعت و برای سودوموناس ائروژینوزا 12 ساعت بدست آمد.
  نتیجه گیری
  عصاره برگ حرا دارای اثرات ضد باکتریایی قابل ملاحظه ای بر روی اشریشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا به عنوان باکتری های گرم منفی و استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یک باکتری گرم مثبت می باشد.
  کلیدواژگان: گیاه حرا، استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی، سودوموناس ائروژینوزا، طب گیاه
 • مهدی شریعتی، محمد خاکساری حداد، حمیدرضا جعفری نوه، علیرضا رضایی زاده، مهران بهادران صفحه 8
  زمینه
  اثرات ویژه اسیدهای چرب غیر اشباع امگا3 و امگا6 بر روی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون مورد بحث می باشد. بنابراین ما در مطالعه حاضر اثرات مصرف روغن ماهی (غنی از امگا3) و روغن ذرت (غنی از امگا6) را بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون از جمله قند، کلسترول تام، تری گلیسیرید، کلسترول HDL، کلسترول LDL در مدل تجربی دیابت مزمن بررسی کردیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی بر روی 4 گروه موش صحرایی نر بالغ انجام شد. یک گروه سالم و سه گروه دیگر با تزریق زیر جلدی mg/kg 50 استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. یک گروه به عنوان کنترل در نظر گرفته شد و دو گروه دیگر چهار هفته بعد از القا دیابت تحت درمان رژیم خوراکی روغن ماهی یا ذرت قرار گرفتند و این درمان به مدت هشت هفته ادامه یافت. کلسترول تام، تری گلیسرید، کلسترول LDL و کلسترول HDL پلاسما در سه مرحله اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مصرف چهار هفته روغن ماهی یا ذرت موجب کاهش گلوکز پلاسما به ترتیب 40.7 و 46.8 درصد در مقایسه با حیوان دیابتی شد. غلظت کلسترول تام و تری گلیسرید پلاسما و کلسترول LDL که در اثر دیابت افزایش یافته بود در پایان هفته هشتم توسط هر دو رژیم به طور معنی داری کاهش پیدا کرد همچنین میزان کلسترول HDL نیز توسط هر دو روغن در پایان هفته هشتم در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  رژیم تکمیلی روغن ماهی و ذرت احتمالا یک نقش مهم کمکی در کنترل قند خون در حیوان دیابتی دارد، اما پژوهش های بیشتری لازم است تا مکانیسم های دخیل در عملکرد هر دو روش را مشخص کند.
  کلیدواژگان: روغن ماهی، روغن ذرت، دیابت، اسیدهای چرب
 • پرویز بزی، فرزاد رجایی، آرش خاکی صفحه 15
  زمینه
  امروزه استفاده از داروهای محرک تخمک گذاری نظیر GnRHx (PMSG/HCG) برای القا تحریک زیاد تخمدانی و بدست آوردن اووسیت بیشتر در پروتکل فنون باروری کمکی بسیار معمول است. مطالعات و تجارب اخیرا نشان داده است که میزان موفقیت لانه گزینی در سیکل های تحریکی، کمتر از سیکل های طبیعی است. به نظر می رسد که استفاده از داروهای محرک تخمک گذاری روی داروهای فوق الذکر روی پذیرش آندومتر رحمی اثر می گذارند.
  مواد و روش ها
  فرا ساختمان بافت های آندومتر (اپی تلیوم لومینال) با بیوپسی هایی از آندومتر موش های ماده(N=30) که تحت تیمار با داروهای محرک تخمک گذاری[Pregnant Monoposal Serum Gonadotropine = GnRHx (PMSG/HCG)] (بعنوان گروه تحت مطالعه) و موش های ماده ای که هیچ دارویی دریافت نکرده بودند (بعنوان گروه کنترل) مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات کمی و کیفی بر روی میکروگراف های الکترونی انجام شدند. یافته های مورفولوژیک بر اساس سه ویژگی ساختمانی شامل سیستم کانال هسته ای، میتوکندری های بزرگ و واکوئل های گلیکوژنی و بعلاوه سیستم پینوپودها و یوکروماتین هسته ارزیابی شدند.
  یافته ها
  بررسی کیفی نشان داد که سلول های اپی تلیوم لومینال آندومتر فعالتر بوده و دارای ترشحات فراوانتری نسبت به گروه کنترل بودند. همچنین یافته های کمی نشانگر آن بود که نسبت های حجمی هسته، میتوکندری، شبکه آندوپلاسمیک خشن و گلیکوژن به سلول و یوکروکاتین به هسته تفاوت معنی داری به نسبت گروه کنترل از خود نشان دادند (P<0.05).
  نتیجه گیری
  بررسی های مورفولوژیک و مورفومتریک نشان می دهند که استفاده از داروهای محرک تخمک گذاری سبب فعالیت ترشحی بیشتر سلول های اپی تلیوم لومینال می گردند.
  کلیدواژگان: اپی تلیوم لومینال آندومتر، داروهای محرک تخمک گذاری، لانه گزینی، مورفومتری
 • اصغر اکبری، حسین کریمی، مژده قبایی صفحه 22
  مقدمه
  شایع ترین تظاهر عملکرد نورولوژیک بعد از سکته مغزی ضعف حرکتی است. مطالعه به منظور تعیین اختلال های قدرت و دو عمل جابجایی، راه رفتن روی سطح صاف و بالا رفتن از پله، در بیماران همی پارزی و تاثیر تمرین های تقویتی کانسنتریک عضلات اندام تحتانی مبتلا در درمان این اختلال ها انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کار آزمایی بالینی، 34 بیمار همی پارزی ثانویه به سکته مغزی با میانگین سنی? .??±? ?.?? سال از طریق نمونه گیری در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی در یکی از دو گروه آزمون و کنترل قرار داده شدند. قدرت ایزومتریک هفت گروه عضلانی آنها با دینامومتر دستی و راه رفتن روی سطح صاف و بالا رفتن از پله با استفاده از آزمون (Dynamic Gait Index) DGI قبل و بعد از 12 جلسه درمان اندازه گیری شدند. گروه مورد علاوه بر تمرین های تعادلی و عملکردی، تمرین های تقویتی را دریافت کرد. به گروه کنترل فقط تمرین های تعادلی و عملکردی داده شد. از آزمون های t مستقل، t زوج، من ویتنی و ویلکاکسون برای مقایسه نتایج قبل و بعد درمان استفاده شد.
  یافته ها
  قدرت مجموع اندام تحتانی مبتلا در گروه مورد از? ?.?±??.? کیلوگرم به? ?.?±? ?.? کیلوگرم و در گروه کنترل از? ?.?±? ?.? کیلوگرم به? ?.?±? ?.? کیلوگرم ارتقا یافت (p<0.0001). تفاضل میانگین گروه مورد (26.6) بسیار بیشتر از گروه کنترل (4.4) بود (p<0.0001) توانایی راه رفتن روی سطح صاف در گروه مورد 24.5% (p=0.023) و کنترل 39% (p=0.001) ارتقا یافت. توانایی بالا رفتن از پله در گروه مورد 64% (p=0.001) ارتقا یافت ولی در گروه کنترل افزایش فقط 24.8% بود (p=0.083).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه از موثر بودن تمرین های تقویتی در بهبود قدرت عضلات اندام تحتانی مبتلا و توانایی بالا رفتن از پله ها در مرحله مزمن توانبخشی بعد از سکته مغزی حمایت می کند.
  کلیدواژگان: راه رفتن، تمرین های تقویتی، همی پارزی، سکته مغزی، توانبخشی
 • آناهیتا سنایی دشتی، نرجس پیشوا صفحه 31
  زمینه
  هیپوکلسمی یکی از مباحث مهم طب کودکان است که خصوصا بدلیل شیوع و بالا بودن عوارض حاصله، در طب نوزادان اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به اینکه اندازه گیری کلسیم سرم یا یونیزه، زمان بر بوده و می تواند تشخیص و درمان را به تاخیر اندازد، بکارگیری یک روش تشخیصی غیر تهاجمی، ساده و سریع در جهت تشخیص هیپوکلسمی منطقی است. بدین لحاظ، جهت بررسی کاربرد فواصل QTc و QOTc در نوار قلب در پیش بینی هیپوکلسمی این مطالعه طراحی شد.
  مواد و روش ها
  تعداد 96 نوزاد بیمار و مستعد به هیپوکلسمی بصورت سریال انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول، گروه بیماران هیپوکلسمیک (31 نوزاد) و گروه دوم بیماران با کلسیم سرم طبیعی (65 نوزاد). تعداد 29 نوزاد طبیعی با کلسیم طبیعی نیز بعنوان گروه سوم (گروه شاهد طبیعی) انتخاب گردیدند.
  یافته ها
  فراوانی QTc طولانی در گروه های 1 و 2 به ترتیب 61.3، 7.7 درصد و QOTc طولانی نیز در همین گروه ها به ترتیب 45.2 و 10.8 درصد بدست آمد؛ هیچ کدام از نوزادان گروه سوم دارای QTc و QOTc طولانی نبودند (p<0.001) حساسیت و ویژگی QTc به ترتیب 61.3 و 92.0 درصد و این مقادیر برای QOTc به ترتیب 45.0 و 89.5 درصد بود.
  نتیجه گیری
  می توان اندازه گیری فواصل QTC و QOTC را بعنوان یک روش غیر تهاجمی، سریع و دقیق در جهت اثبات کاهش کلسیم سرم و شروع درمان تا آماده شدن پاسخ بیوشیمیایی کلسیم استفاده نمود.
  کلیدواژگان: هیپوکلسمی، نوزادان، کلسیم، نوار قلب
 • ایرج نبی پور، فاطمه رضاپور، سید مجتبی جعفری صفحه 37
  زمینه
  در مناطق با دریافت ید کافی، شایعترین علت هیپوتیروئیدی اولیه، تیروئیدیت خود ایمنی (بیماری هاشیموتو) است. کشور ما در این هزاره، کشور با ید دریافتی کافی معرفی شده است. برای برآورد فراوانی نقش بیماری خود ایمنی در کم کاری تیروئید در استان بوشهر این مطالعه طراحی شد.
  مواد و روش ها
  تعداد 88 بیمار مبتلا به هیپوتیروئیدی که با دوز سرکوب گر لووتیروکسین تحت درمان بودند و به درمانگاه غدد درون ریز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مراجعه می کردند، بصورت سریال انتخاب و با مارکرهای سرمی آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئیدی TPOAb، آنتی بادی ضد تیروگلوبین TgAb و آنتی بادی ضد میکروزومال تیروئیدی TMAb به روش الیزا مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  فراوانی TPOAb، TgAb و TMAb به ترتیب 73.9، 45.5 و 71.6 درصد به دست آمد. 45.3 درصد از افرادی که TPOAb مثبت داشتند دارای گواتر درجه یک یا دو بودند.
  نتیجه گیری
  بیماری خود ایمنی تیروئید بصورت بیماری هاشیموتو از علت های شایع ایجاد کم کاری تیروئید در استان بوشهر است.
  کلیدواژگان: کم کاری تیروئید، تیروئیدیت خود ایمن، TMAb، TgAb، TPOAb
 • غلامرضا پولادفر، عبدالرسول ملاح زاده صفحه 43
  زمینه
  ناهنجاری های مادرزادی از علل مهم مداخلات پزشکی، بیماری های طولانی مدت و مرگ می باشند. در صورتی که ناهنجاری از نظر زیبا شناختی و جراحی اهمیت نداشته باشد و در کمتر از 4 درصد جمعیت دیده شود، ناهنجاری خفیف است. اگر یک خصوصیت جسمانی در بیش از 4 درصد جمعیت مشاهده شود، یک واریاسیون طبیعی محسوب می گردد.
  مواد و روش ها
  تعداد 715 نوزاد بدون ناهنجاری مادرزادی شدید شامل 325 پسر (45.45%) و 390 دختر (54.54%) در روز اول تولد در بیمارستان بنت الهدی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مردادماه 82 لغایت فروردین 83 طی 117 روز اتفاقی توسط متخصص کودکان معاینه شدند و پرسشنامه حاوی اطلاعات مربوط به نوزاد و والدین تکمیل شد.
  یافته ها
  شیوع ناهنجاری مادرزادی خفیف در نوزادان 5.03%. بود)55.55% پسر و 44.44% دختر،P>0.05)شیوع دو ناهنجاری خفیف توام در یک نوزاد 0.28% بود. لکه مغولی با شیوع 6.01% و هیدروسل با شیوع 7.69% در پسرها واریاسیون طبیعی بودند. 39 مورد ناهنجاری به ترتیب شیوع در سیستم عضلانی- اسکلتی (2.52%)، سیستم تناسلی- ادراری (1.39%)، پوست (0.99%)، گوش (0.42%) و بینی (0.14%) مشاهده شدند. شایعترین ناهنجاری ها به ترتیب شیوع پاچنبری وضعیتی (1.82%)، بیضه نزول نکرده یکطرفه (1.85% پسرها)، هیپوسپدیاس دیستال (0.92% در پسرها) و فرورفتگی خاجی (0.56%) بودند.
  نتیجه گیری
  شیوع ناهنجاری های خفیف در نوزادان بندر بوشهر قابل توجه است. شیوع بعضی از ناهنجاری های خفیف با سایر مطالعات اختلاف دارد که می تواند به علت تفاوتهای ژنتیکی باشد. لکه مغولی و هیدروسل از واریاسیونهای طبیعی هستند.
  کلیدواژگان: ناهنجاری مادرزادی خفیف، واریاسیون طبیعی، نوزاد، لکه مغولی، هیدروسل
 • کتایون وحدت، ایرج نبی پور، مهدی معتمدی، سید مجتبی جعفری، امرالله قاجاری، محمدهادی ظفرمند، کیوان زندی، زهرا سنجیده صفحه 53
  زمینه
  لپتوسپیروز یک بیماری عفونی شایع مشترک بین انسان و دام است که انتشار جهانی دارد و بوسیله یک اسپیروکت پاتوژن از نوع لپتوسپیرا عارض می گردد. در اواخر دی ماه 1382، بدنبال یک بارندگی سنگین و بروز سیلاب در منطقه تالاب رودحله یک اپیدمی تب خونریزی دهنده دامی با تلفات زیاد رخ داد که آزمایشات سرولوژیک دامی بیان کننده بیماری لپتوسپیروز بود، اما اثبات کننده نبود. لذا بر آن شدیم تا با یک مطالعه سرواپیدمیولوژیک مورد- شاهدی، این اپیدمی را بررسی نماییم.
  مواد و روش ها
  از 58 دامدار منطقه تالاب بعنوان گروه مورد، و از 359 دامدار در چهارده روستای اطراف منطقه بعنوان گروه شاهد نمونه سرمی تهیه شد و تحت آزمایش ELISA برای بررسی IgM و IgG لپتوسپیرال قرار گرفت.
  یافته ها
  فراوانی IgM و IgG در گروه مورد (29.3 و 15.5 درصد) و در گروه شاهد (15.0 و 8.4 درصد) بود. فراوانی IgM و IgG توام در گروه مورد و گروه شاهد به ترتیب 12.1 و 2.5 درصد بدست آمد. سرولوژی مثبت از نظر IgM و از نظر IgM توام با IgG در گروه مورد بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود) به ترتیب 0.01=P و 0.001=(P. در 14 نفر دامدار علامتدار گروه مورد، شایعترین علائم، تب، سردرد، کمردرد و درد عضلانی بود.
  نتیجه گیری
  بیماری لپتوسپیروز در استان بوشهر اندمیک است و منطقه تالاب رودحله در سال 1382 دچار یک گسترده رخداد (outbreak) بیماری انسانی لپتوسپیروز بوده است. در منطقه سیلاب زده، با بروز تب، سردرد و درد عضلانی در ساکنین منطقه، و یا گسترده رخداد تب خونریزی دهنده دامی، لپتوسپیروز باید درصدر تشخیص های افتراقی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، تب خونریزی دهنده، دام، زونوسیس
 • ایرج نبی پور_کتایون وحدت_سید مجتبی جعفری_طیبه ی احمدزاده_زینب کنعان نژاد_سید رضاامامی_رها پازکی_علیرضا سلطانیان_زهرا سنجیده صفحه 60
  زمینه
  تجمع چندین اختلال غیر متابولیک و متابولیک، شامل اختلال در متابولیسم گلوکز، تری گلیسرید بالا، HDL کلسترول پایین، چاقی شکمی و فشار خون بالا بعنوان سندرم متابولیک توصیف شده است. در کنار سندرم متابولیک که شامل عوامل خطر ساز کلاسیک عروق کرونر است، در مورد نقش ویروس هایی چون HSV-1، CMV و عوامل عفونی باکتریال مانند هلیکوباکتر پیلوری و کلامیدیا پنومونیه در گسترش پدیده آترواسکلروز و بیماری های قلبی- عروقی، شواهد قانع کننده ای مطرح می باشد.
  مواد و روش ها
  به منظور یافت همبستگی سندرم متابولیک با عوامل عفونی، 1791 نفر (50.8 درصد زن و 49.2 درصد مرد) بالای 25 سال، طی یک نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای از شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم در شمال خلیج فارس در استان بوشهر، بر اساس تعریف NCEP، ATPIII از لحاظ سندرم متابولیک و انجام سرولوژی آنتی بادی های اختصاصی علیه عوامل عفونی چهارگانه فوق الذکر به روش الیزا مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  شیوع سندرم متابولیک در مردان 54.6 درصد و در زنان 44.9 درصد بود. بر اساس آنالیز رگرسیون لجستیک چندگانه، سندرم متابولیک در زنان با HSV (OR=2.01، P=0.003)، هلیکوباکتر پیلوری (OR=1.47، P=0.004) و کلامیدیاپنومونیه (OR=1.69، P=0.003) و سندرم متابولیک در مردان با هلیکوباکتر پیلوری (OR=1.62، P=0.001)، کلامیدیاپنومونیه (OR=1.77، P=0.0001) و CMV (OR=1.99، P=0.007) همبستگی از خود نشان داد.
  نتیجه
  بنابراین سندرم متابولیک در مقیاس اپیدمیک در منطقه شمال خلیج فارس وجود دارد و این سندرم با کلامیدیا پنومونیه، هلیکوباکتر پیلوری، CMV و HSV-1 همبستگی از خود نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، سیتومگالو ویروس، کلامیدیا پنومونیه، هرپس سیمپلکس، هلیکوباکتر پیلوری
 • آناهیتا سنایی دشتی، سید رضاامامی، رها پازکی، فریبا ریاحی صفحه 68
  زمینه
  بیماری های قلبی- عروقی که از علل اصلی مرگ و میر در جهان می باشند، با عوامل خطر سازی نظیر کلسترول بالا، چاقی، کم تحرکی، فشار خون بالا و سیگار کشیدن در ارتباطند. از طرف دیگر بسیاری از این عوامل خطر ساز از زمان کودکی شروع شده و یا به نحوی با آن دوره مرتبط می باشند. لذا جهت سنجش میزان آگاهی دانش آموزان مدارس ابتدایی بوشهر در زمینه مسائل مرتبط با بیماری های قلبی عروقی (اعم از دانش پایه و عوامل خطرزا)، این مطالعه طراحی شد.
  مواد و روش ها
  تعداد 1128 دانش آموز که در مقطع سوم و چهارم ابتدایی تحصیل می کردند به طور تصادفی از بین مدارس ابتدایی شهر بوشهر انتخاب گردیدند و توسط یک پرسشنامه 30 سوالی مورد آزمون قرار گرفتند. حداقل نمره صفر، حداکثر نمره 30 و ملاک قبولی کسب 51% نمره حداکثر یا (عدد 15.30 از 30) بود. پرسشنامه دارای چهار زیر گروه با موضوعات آناتومی قلب، سیگار، ورزش و تغذیه طراحی شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کل دانش آموزان عدد 5 13.1±(از حداکثر 30) است. میانگین نمره کلاس سومی ها از چهارمی ها بیشتر بود (p<0.05) و میانگین نمره پسران و دختران بدون اختلاف معنی دار بود. میانگین نمره قلب در دختران بالاتر از پسران و میانگین نمره تغذیه، ورزش و سیگار در پسران بالاتر از دختران بود. از نظر نمره قبولی فقط 36% شرکت کنندگان نمره کل قبولی گرفته و نمره کل 64% آنان در زیر حد قبولی است.
  نتیجه گیری
  سطح آگاهی دانش آموزان ابتدایی شهر بوشهر در زمینه عوامل خطر ساز بیماری های قلبی- عروقی در سطح قابل قبولی نیست. پیشنهاد می گردد کتابچه آموزشی بهداشت قلب سالم جهت مدارس ابتدایی، توسط گروهی از صاحب نظران تدوین و در سراسر کشور آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: قلب سالم، کودکان، مدارس، بیماریهای قلبی، عروقی
 • فریده صادقیان، حمید کلالیان مقدم، ملیحه جوانمرد، احمد خسروی، صمد عادل نیا صفحه 75
  زمینه
  اگر چه کمردرد یکی از مشکلات اساسی شغلی در پرسنل پرستاری است، مطالعات اندکی در این خصوص در ایران انجام شده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان کمردرد و ارتباط آن با عوامل شخصی و شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستانهای دولتی شاهرود می باشد.
  مواد و روش ها
  یک مطالعه مقطعی بر روی 245 نفر، همه پرسنل پرستاری (پرستار، بهیار، کمک بهیار، تکنسین اتاق عمل، تکنسین بیهوشی) که حداقل یک ماه کار کرده بودند، در 4 بیمارستان دولتی شاهرود انجام شد. پرسشنامه تکمیل شده نوردیک به صورت مصاحبه و معاینه پزشک برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز اطلاعات توسط آزمون? 2، مانتل و رگرسیون لجستیک انجام شد.
  یافته ها
  شیوع یکساله کمردرد در بین پرسنل پرستاری برابر با? ?.?(??-??.?: CI? ??)می باشد. در این مطالعه 51 نفر مرد (21.7%) و 184 زن (78.3%) شرکت داشته و میانگین سنی آنها 32 سال می باشد با افزایش سن شیوع کمردرد افزایش می یابد. تفاوت جنس در شیوع کمردرد مشاهده نمی شود ولی در متاهلین نسبت به مجردین بیشتر می باشد. BMI بالاتر از 27 کیلوگرم بر متر مربع 2.2 برابر شانس ابتلا به کمردرد را افزایش می دهد. در این مطالعه سابقه کار کلی، سابقه کار در بخش فعلی، و بلند کردن بار با کمردرد رابطه معنی داری را نشان می دهند.
  نتیجه گیری
  بنابراین نتایج نشان داد میزان کمردرد در پرسنل پرستاری بالاست، برای پیشگیری اجرای برنامه های ارگونومیک، آموزش تکنیک صحیح حمل بار، تیم بلند کردن بار و مطالعات وسیعتر با توجه به عوامل روانی و وظایف کاری مرتبط با کمردرد جهت پیشگیری پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کمردرد، پرستار، شغل، BMI
 • ازیتا نوروزی، رزیتا خرم رودی، شریف شریفی، رحیم طهماسبی صفحه 83
  زمینه
  امروزه میزان حاملگی ناخواسته بعنوان یکی از شاخص های سلامتی جامعه بوده و موجب افزایش شیوع سقط غیرقانونی می شود که طبعا عوارض خاص خود را خواهد داشت. همچنین مشخص گردیده که مادرانی که تولدهای ناخواسته دارند، دچار سطح بالائی از افسردگی هستند، اوقات فراغت کمتری را با کودک خود صرف می کنند و توجه کمتری به کودک خود دارند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بر روی 1000 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان بوشهر انجام شد که از این تعداد 712 نفر مراجعه کننده به مراکز شهری و 288 نفر مراجعه کننده به مراکز روستائی می باشند. نمونه گیری بصورت تصادفی ساده از 9 مرکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر و مرکز آموزشی درمانی بنت الهدی صورت گرفته است.
  نتایج
  این پژوهش نشان داد که شیوع کلی حاملگی ناخواسته 24% (23.9% در مراکز شهری و 24.3% در مراکز روستایی) بوده و اکثریت افراد در گروه سنی بالای 35 سال (54%) و با تحصیلات ابتدایی و راهنمایی (به ترتیب 53.3% و 37.1%) و از نظر همسر، اکثر شوهران در گروه سنی بالای 35 سال (44.3%) و بی سواد یا با تحصیلات ابتدایی (به ترتیب 66.7% و 39.6%) بوده اند. شیوع این مشکل در زنان خانه دار و در همسران کارگران بیشتر بوده و بیشترین روش جلوگیری مورد استفاده در افراد با حاملگی ناخواسته به ترتیب روش منقطع (41%)، قرصهای پیشگیری (21.3%) و کاندوم (13.8%) بوده است.
  نتیجه گیری
  شیوع حاملگی ناخواسته در استان بوشهر مشابه استانهای مختلف کشور است و در زنان با سن بالای 35 سال با سطح تحصیلات پایین بیشتر خود را نشان می دهد که هر چند این افراد از روش های گوناگون جلوگیری نیز استفاده می کردند، لزوم آموزش مداوم بکارگیری این روش ها از سوی مراکز بهداشتی درمانی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: حاملگی ناخواسته، قرص های پیشگیری، تنظیم خانواده، زنان
|
 • Mr Saeed Tajbakhsh, Mr Mehdi Mahmoodpour, Mr Mohammad Ali Haghighi Page 1
  Background
  Antibiotic resistance is one of the most common problems in medicine. Therefore discovering of new antibacterial components with least side effect is necessary. Based on the presence of biologically active constituents in Avicennia marina and its uses in alternative medicine, it is supposed that this plant has antibacterial effect.
  Methods
  This study was designed as an "in vitro" study. In extraction procedure, 20% glycerin solution was utilized as solvent. In the screening step, S. aureus (ATCC 25923), E. coli (ATCC 25922) and P. aeruginosa (ATCC 27853) were exposed to extract with 90 mg/ml in concentration, separately. Thereafter, these three strains were examined with different concentrations of the extract to determine minimal bactericidal concentration (MBC). Also the effect of MBC was tested at time zero and after incubation time ranging from 2 to 24 hours.
  Results
  The MBCs on S. aureus, E. coli and P. aeruginosa were 7.9, 33.8 and 15.8 mg/ml, respectively. The minimum times necessary for effectiveness of extract were as follows: 24h for S. aureus, 8h for E. coli and 12h for P. aeruginosa.
  Conclusion
  Avicennia marina leaves extract has a significant antibacterial effect on E. coli and P. aeruginosa as gram negative bacteria, and S. aureus as a gram positive bacterium.
  Keywords: Avicennia marina, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, herbal medicine
 • Mr Mehdi Shariati, Mr Mohammad Khaksary Haddad, Mr Hamidreza Jafari, Mr Mehran Bahadoran Page 8
  Background
  The potential role of omega – 3 (ω-3) and omega-6 (ω-6) fatty acids on blood biochemical factors are in interest and controversy. Some experiences showed that omega – 3 (ω-3) and omega-6 (ω-6) fatty acids have a potential effect on triglyceride, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and total cholesterol levels in diabetes mellitus.
  Methods
  Male rats were divided into four groups (one normal group and three diabetic groups). Induction of diabetes was done by streptozotocin [50mg/kg, s.c. (STZ)]. In diabetic groups, one group was Control, received STZ alone, and the other diabetic groups were fed with fish oil or corn oil for 8 weeks after 4 weeks of induction of diabetes. Plasma glucose, total cholesterol, triglyceride, LDL- choleserol and HDL-cholesterol were measured at 4 and 8 weeks after intervention.
  Results
  Fish oil and corn oil diets had an inhibitory effect on increased plasma glucose in diabetic rat by 46.8% and 40.7%, respectively. Diabetic rats in the control group demonstrated increased plasma total cholesterol, triglyceride and LDL-cholesterol levels, but plasma total cholesterol, triglyceride and LDL-cholesterol levels were significantly decreased and HDL-cholesterol level was increased by both diets in interventional groups.
  Conclusion
  Corn oil and fish oil supplementation have a role on plasma glucose and lipid profile in diabetic rats. To understand the functional mechanisms of these diets, further studies remain to be accomplished.
  Keywords: fish oil, corn oil, diabetes, fatty acids
 • Mr Parviz Bazzi, Mr Farzad Raiaee, Mr Arash Khaki Page 15
  Background
  Using of stimulatory drugs such as: GnRHα/ PMSG/ HCG for induction of superovulation and harvesting more oocytes is very common during Assisted Reproductive Techniques (ART). Studies and experiences have recently shown that the rate of successful implantation in stimulatory cycles is less than natural cycles.
  Methods
  The possible effects of above mentioned drugs on ultrastructures of endometrial tissues (Luminal epithelium) was done by endometrial biopsies from female rats (N=30) which were under superovulaion treatment and from control rats with normal menstrual cycles (N=30). The specimens were processed for electronmicroscopic studies. Qualitative and quantitative (morphologic and morphometric) studies were carried out on electronmicrographs. Morphological findings based on three structures namely: nuclear channel system (NCS), giant mitochondria (GM) and glycogen vacuoles in addition to pinopode system and nuclear euchromatin were evaluated.
  Results
  In morphology, luminal epithelium was more active and had more secretions in rats under superovulation compared with control group. Morphometric findings showed that in case group, volume fraction of nucleus RER, mitochondrium, glycogen to cell and euchromatin to nucleus had statistically significant difference.
  Conclusion
  Superovulatory drugs GnRHα/PMSG/HCG have a negative effect on endometrial tissues at the time of implantation which may lead to low implantation rate.
  Keywords: luminal epithelium of endometrium, superovulatory drugs, implantation, GnRH
 • Mr Asghar Akbary, Mr Hossain Karimi Mojdeh Ghabaee Page 22
  Background
  The most common manifestation of disturbed neurological function following stroke is motor weakness. The purpose of this study was to determine strength and 2 locomotor tasks impairments, gait on level surfaces and stair climbing impairments in hemiparetic patients and the effects of concentric strengthening exercises of involved lower-extremity muscles in treatment of these impairments.
  Methods
  In a clinical trial, thirty four hemiparetic patients (12 months post stroke) aging 52.41 ± 6.19 years participated in the study through simple non-probability sampling. Patients were assigned randomly to either an experimental group or a control group. The isometric strength of seven muscle groups was measured with a hand-held dynamometer and gait on level surfaces and stair climbing were measured using DGI (Dynamic Gait Index) before and after 12 sessions of intervention. The experimental group received strengthening exercises in addition to functional and balance exercises. The control group received only functional and balance exercises. Independent and paired t-tests and Mann-Whitney and Wilcoxon tests were used for comparison between the pretreatment and post treatment results.
  Results
  In experimental group total strength of involved lower extremity increased from 30.7 ± 16.3 kg to 57.1 ± 12.9 kg and in control group from 33.4 ± 14.6 kg to 37.9 ± 15.8 kg (P < 0.0001). Mean difference of experimental group (26.6) was higher than control group (4.4) (P < 0.0001). In experimental group gait ability on level surfaces increased 24.5% (P = 0.023) and in control group 39% (P= 0.001). Stair climbing ability increased 64% (P= 0.001) in experimental group but this ability was increased only 24.8% (P= 0.083) in control group.
  Conclusion
  Muscle strength training is effective in improving muscle strength of involved lower extremity and stair climbing in the chronic stage of rehabilitation following stroke.
  Keywords: gait, strengthening exercises, hemiparesis, stroke, rehabilitation
 • Ms Anahita Sanaei Dashty Narjes Pishva Page 31
  Background
  Hypocalcemia is one of important issues in pediatric domain and due to its high prevalence and important complications is a critical topic in neonatology. Measuring the total or ionized serum calcium takes time and can cause a delay in decision making and starting therapy. So it would be logical to find a noninvasive and fast method for diagnosing hypocalcemia.
  Methods
  For assessing QTc and QOTc intervals in predicting hypocalcemia in neonates, 96 newborns were serially selected, whose clinical status or disease made them prone to hypocalcemia. From these, in 31 patients hypocalcemia was documented in serum (group1), 65 patients had normal serum calcium (group 2) and 29 normal neonates were selected in a 3rd group as a control group.
  Results
  QTc prolongation in the first and second group was 61.3 % and 7.7 %, respectively and QOTc prolongation was 45.2% and 10.8%, respectively. None of neonates in the 3rd group had QTc or QOTc prolongation (P>0.001). Sensitivity and specificity for QTc was 61.3% and 92% respectively and for QOTc was 45% and 89.5% respectively.
  Conclusion
  QTc and QOTc intervals could be used as a noninvasive fast and precise method for detecting hypocalcemia and starting treatment until the results of biochemical calcium measurement could be available
  Keywords: hypocacemia, newborn, calcium, electrocardiogram
 • Mr Iraj Nabipour Fatemeh Rezapour, Mr Seyed Mojtaba Jafary Page 37
  Background
  Chronic autoimmune thyroiditis (Hashimoto's Thyroiditis) is the common cause of primary hypothyroidism in iodine sufficient countries. Iran is named an iodine sufficient country, in this century.
  Methods
  A total of 88 hypothyroid patients, on suppressing dose of levothyroxine who were followed in a university endocrine disorder clinic were evaluated for serum thyroid autoimmunity markers: thyroid peroxidase antibody (TPO Ab), thyroglobulin antibody (Tg Ab) and thyroid microsomal antibody (TM Ab) using ELISA method.
  Results
  The prevalence of TPO Ab, Tg Ab and TM Ab were 73.9%, 45.5% and 71.6%, respectively. Among the patients with high level of TPO Ab (> 75 u/ml), 45.3% had grade 1 or 2 of goiter (P< 0.05).
  Conclusion
  Autoimmune thyroid disease (Hashimoto's thyroiditis) is the most common cause of hypothyroidism in Bushehr province.
  Keywords: hypothyroidism, autoimmune thyroiditis, TPO Ab, Tg Ab, TM Ab
 • Mr Gholamreza Pouladfar, Mr Abdolrasool Mallahzadeh Page 43
  Background
  Congenital malformations are a major reason for medical interventions, long-term illness and death. Minor congenital anomaly is not important in appearance and surgical views, and its prevalence in general population is less than 4%, however a normal variation has a prevalence of more than 4% in general population.
  Methods
  In a prospective study from Aug 2002 to Mar 2003, seven hundreds and fifteen (45.45% male and 59.54% female) consecutive newborns in random days were examined for the presence of minor congenital malformations in a university hospital.
  Results
  The overall incidence of minor malformations was 5.03% (55.55% male and 44.46% female p>0.05). 0.28% of neonates had two minor anomalies. The musculoskeletal system (2.25%) was the most common involved system followed by genitourinary system (1.39%), skin (0.99%), ear (0.42%) and nose (0.14%). Mongolian spot (6.01%) and hydrocele (7.69%) were detected as normal variations. The positional clubfoot (1.82%) was the most common minor congenital anomaly followed by undescended tests (1.85% in males) and granular hypospadias (0.92% in males) and sacral dimpling (0.56%).
  Conclusion
  The minor anomalies are detecting in a significant number of neonates in Bushehr Port. Mongolian spot and hydrocele are two normal variations among neonates in Bushehr port.
  Keywords: minor congenital anomaly, normal variation, newborn, Mongolian spot, hydrocele
 • Mrs Katayoon Vahdat, Mr Iraj Nabipour, Mr Mehdi Motamedi, Mr Seyed Mojtaba Jafary, Mr Amrollah Ghajary, Mr Mohammad Hadi Zafarmand, Mr Keyvan Zandi, Mrs Zahra Sanjideh Page 53
  Background
  Leptospirosis is an infectious disease of animals and Man caused by a spiral-shaped organism (spirochete) of the genus Leptospira. Following torrential rains on Jan 2004, the Helleh River area was flooded and it was followed by an outbreak of haemorrhagic fever in domestic animals with a high fatality rate.
  Methods
  Sera of all (58 cases) livestock breeders of the Helleh River area and 359 livestock breeders from the surrounding villages (as a control group) were collected and tested for anti-leptospiral antibodies using ELISA method for Leptospira IgG/IgM.
  Results
  IgM antibodies for leptospira were detected in 29.3% of cases and in 15.0% of control group (p=0.01). However, there was no significant difference for seropositivity of IgG (15.5% in cases and 8.4% for controls). 12.1% of cases and 2.5% of control group also were positive for both IgG & IgM antibodies (p=0.001). Fourteen livestock breeders of Helleh River had symptoms of fever, headache, low back pain and myalgia.
  Conclusion
  Leptospirosis was the etiologic agent of the haemorrhagic fever in Helleh River area. It should be considered in the differential diagnosis of haemorrhagic fever in domestic animals. Leptospirosis should also be suspected in febrile cases with contact with flood water.
  Keywords: leptospirosis, haemorrhagic fever, domestic animals, zoonosis
 • Mr Iraj Nabipour, Mrs Katayoon Vahdat, Mr Seyed Mojtaba Jafary Tayebeh Ahmadzadeh, Mr Seyed Reza Emami, Mr Alireza Slotanian, Mrs Zahra Sanjideh Page 60
  Background
  The metabolic syndrome together with insulin resistance and their consequences are basic factors in pathogenesis of atherosclerosis. Chronic infection with Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalovirus (CMV), and herpes simplex virus (HSV) has also been implicated in the pathogenesis of atherosclerosis. The infectious aspects of metabolic syndrome have not been investigated.
  Methods
  In a cross-sectional study, we used National Cholesterol Education Program (NCEP)-Adult Treatment Panel (ATP)-III criteria in 1791 subjects, aged 25 years and over, selected by cluster random sampling in three Iranian ports in the northern Persian Gulf. Serum was analyzed for IgG antibodies to C. pneumoniae, HSV-1, H. pylori and CMV using ELISA.
  Results
  An estimated 54.6% of males and 44.9% of females were identified as fulfilling NCEP-ATP III criteria for diagnosing the metabolic syndrome. In multiple logistic regression analysis, metabolic syndrome was found to have a significant association with HSV-1 (OR=2.01 p=0.003), H. pylori (OR=1.47 p=0.004), C. pneumoniae (OR=1.69 p<0.0001) in women and a significant association with CMV (OR=1.99 p=0.007), H. pylori (OR=1.62 p=0.001) and C. pneumoniae (OR=1.77 p=0.001) in men.
  Conclusion
  In conclusion, the metabolic syndrome, which occurs very frequently in the general population, has a significant association with chronic viral and bacterial infectious agents. Hypothesis about participation of infection in pathogenesis of metabolic syndrome should be investigated.
  Keywords: metabolic syndrome, cytomegalovirus, Chlamydia pneumoniae, herpes simplex, Helicobacter pylori
 • Ms Farideh Sadeghian, Mr Hamid Kalalian Moghaddam Maliheh Javanmard, Mr Ahmad Khosravi, Mr Samad Adelnia Page 75
  Background
  Although low back pain (LBP) represents a significant occupational problem for hospital nurses, few investigations target nurses for low back pain and its association with the personal and work-related factors in Iran.
  Methods
  This cross sectional study was performed on 245 nursing personnel (registered nurses, nursing aides, operating room technicians, anesthesiology technicians) working full time for at least 1 month at 4 hospitals. Data were collected by modified Nordic questionnaire and interview followed by clinical examination. c2, Mantel and logistic regression statistical tests were used.
  Results
  The 12-month period-prevalence of LBP was 49.9 % (95%CI 43-55/8). In this study 51(21/7%) males and 184(78/3%) females participated that mean age of them was 32 years. The prevalence of back pain increased with increasing age. There was no differences between the sexes, but more prevalence was observed in the married ones than singles. Odds ratio of LBP was increased 2/2 times with BMI higher than 27kg/m2. In this study the relationship between cumulative duration of employment in nursing job, duration of employment in present ward and manual handling and back pain was significant statistically.
  Conclusion
  LBP is high among nurses. For prevention of LBP, ergonomic program, lifting team, correct lifting technique and wider research with taking into account LBP psychosocial factors and work task are suggested.
  Keywords: low back pain, nurse, occupation, BMI
 • Ms Azita Norouzi Rozita Khoram Roodi, Mr Sharif Sharifi, Mr Rahim Tahmasebi Page 83
  Background
  Unwanted pregnancy rate is counted as one of the health indices and causes an increase in the prevalence of illegal abortion which has its natural complications, and a high level of depression in mothers which results in less attention and care about the infant.
  Methods
  In order to reveal the prevalence of unwanted pregnancy, women who referred to one of the health centers in Bushehr province were evaluated in a cross-sectional study. A total of 712 women in urban health centers and 288 women in rural health centers were chosen using simple random sampling method.
  Results
  The prevalence of unwanted pregnancy was 24% (23.9% in urban health centers and 24.3% in rural centers) and most of them were over 35 years old (54%) with elementary or secondary level of education (53.3% and 37.1%, respectively) and their husbands were mostly over 35 years old (44.3%) with none or elementary education (66.7% and 39.6%, respectively). The prevalence of the problem was higher in housewives and the wives of workers. The most used contraceptive methods were withdrawal (41%), oral contraceptive pills (21.3%) and condom (13.8%).
  Conclusion
  The prevalence of unwanted pregnancy in Bushehr province is the same as the other provinces of the country and is more frequent in women more than 35 years old and with low level of education. Though these women used different contraceptive methods, constant training on the correct way of using these methods is highly recommended in health center training programs.
  Keywords: unwanted pregnancy, oral contraceptive pills, family planning, women