فهرست مطالب

طب جنوب - سال هفتم شماره 2 (اسفند 1383)
 • سال هفتم شماره 2 (اسفند 1383)
 • 110 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/01/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • دکتر نعمت الله صاحبانی، دکتر لامع اخلاقی، دکتر هرمز اورمزدی، دکتر غلامرضا حاتم، دکتر محمدحسین معتضدیان صفحه 107
  آزمایش میکروسکوپی مدفوع نمی تواند انتامبا هیستولیتیکا را از انتامبا دیسپار تفریق دهد. جهت تشخیص و تفریق این دو گونه از یکدیگر، ایزوآنزیم الکتروفورزیس یک روش استاندارد طلایی می باشد. برای شناسائی زایمودم های مختلف انتامبا هیستولیتیکا/ دیسپار در جنوب کشور، 23 نمونه مثبت شناسائی شدند و با استفاده از الکتروفورز، ایزوآنزیم های چهار آنزیم هگزوکیناز، مالیک انزیم، فسفوگلوکوموتاز و گلوکز فسفات ایزومر از آنها مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد 6 مورد انتامبا هیستولیتیکا و بقیه 17 مورد انتامبا دیسپار تشخیص داده شدند. زایمودم نمونه های انتامبا هیستولیتیکا II و XIV و زایمودم نمونه های انتامبا دیسپار، I، XVI، XVII و XVIII تشخیص داده شدند. در نتیجه بر اساس روش شناسایی آیززوآنزیم الکتروفورزیس، بسیاری از نمونه هایی که بعنوان انتامبا هیستولیتیکا گزارش شده اند در حقیقت آنتامبا دیسپار می باشد.
  کلیدواژگان: انتامبا هیستولیتیکا، انتامبا دیسپار، آیزوانزیم، زایمودم
 • دکتر سردار جعفری شوریجه، دکتر محمدحسن غفرانی جهرمی صفحه 113
  درمان عقرب گزیدگی به علت ایجاد عوارض گوناگون، یکی از موارد نامطمئن درمان بشمار می آید، زیرا اطلاعات کافی در مورد عملکرد سموم عقرب ها روی اندامهای مختلف و چگونگی بروز علائم بالینی متعاقب عقرب گزیدگی موجود نمی باشد. برای بررسی اثرات قلبی سم عقرب ادنتوبوتوس بر روی سگ، شانزده قلاده سگ سالم از نژاد مخلوط بومی ایران با متوسط سن 2 سال و وزن 18.5 کیلوگرم از هر دو جنس انتخاب و بطور تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. قبل از تزریق سم فاکتورهای حیاتی تمام سگها اندازه گیری و الکتروکاردیوگرام از آنها تهیه گردید. بعد به سگهای گروه شاهد مقدار یک میلی لیتر سرم فیزیولوژی و به سگهای گروه 1، 2 و 3 به ترتیب مقادیر 0.1، 0.05 و 0.01 میلی گرم پودر خشک سم عقرب ادنتوبوتوس به ازا هر کیلوگرم وزن بدن در یک میلی لیتر سرم فیزیولوژی حل نموده و به طریق داخل جلدی در ناحیه شکم یا سطح پشتی ران سگها تزریق شد. سپس در زمانهای 5، 15، 30، 60، 90 دقیقه و 2، 3، 6 و 24 ساعت پس از تزریق سم فاکتورهای حیاتی اندازه گیری، علایم رفتاری ثبت و نوار الکتروکاردیوگرام از تمام سگهای تحت آزمایش تهیه گردید. نتایج مطالعه نوارهای الکتروکاردیوگرام بدست آمده در سگهای گروه 1 و 2 نشان دهنده تغییراتی نظیر آریتمی سینوسی پیشرفته، بلوک سینوسی دهلیزی، توقف سینوسی، برادیکاردی شدید، تاکی کاردی شدید، بلوک دهلیزی بطنی درجه 1 و 2، انقباضهای زودرس بطنی، برادیکاردی سینوسی و فیبریلاسیون بطنی میباشد. در سگهای گروه 3 فقط آریتمی سینوسی جزئی، توقف سینوسی، تاکیکاردی سینوسی، آریتمی سینوسی پیشرفته و تاکی کاردی مشاهده شد. بنابراین، سم عقرب ادنتوبوتوس می تواند تغییرات مختلفی در شکل الکتروکاردیوگرام بدلیل اثرات متفاوت بر سیستم پاراسمپاتیک، سمپاتیک و غده آدرنال ایجاد کند.
  کلیدواژگان: سم، عقرب، ادنتوبوتوس، الکتروکاردیوگرام، سگ
 • دکتر منوچهر شریعتی صفحه 122
  سندرم دان شایع ترین و شناخته ترین اختلال غیر طبیعی کروموزومی انسانی است که شیوع 0.13 درصد دارد. تریسومی کروموزم 21 به صورت آزاد یا ترانس لوکه است. برای آشکار نمودن اپیدمیولوژی این سندروم، 545 بیمار دارای کاریوتیپ غیر طبیعی مرتبط با سندروم دان که طی سال های 1344 تا 1383 توسط نگارنده مورد بررسی قرار گرفته بودند، بازنگری شد. رنگ آمیزی متداول بین سال های 1344 تا 1352 روش کلاسیک گیمسا بود و از سال 1352 به بعد از روش های باندینگ Q و G استفاده شده است (در سطح 350 تا 400 باند). فراوانی تریسومی آزاد کروموزوم شماره 21 به صورت کامل، موزائیسم و ترانس لوکه به ترتیب 77.5، 18.0 و 4.5 درصد بود. نسبت مذکر به مونث 1.34 بود. متوسط سن مادران بیماران 29.03 سال (میانه 27 سال) بود. این مقدار برای پدران 34.6 سال (با میانه 33 سال) بود. این مطالعه نشان می دهد که میانگین سن مادران ایرانی 6 سال کمتر از متوسط کشورهای غربی است.
  کلیدواژگان: سندرم دان، تریسومی آزاد 21، کاریوتیپ، اپیدمیولوژی ژنتیکی
 • دکتر کتایون وحدت، دکتر رضا نعمتی، دکتر عبدالمجید عمرانی، سید مجتبی جعفری، زهرا سنجیده صفحه 128
  کلامیدیاپنومونیه عامل شایع پنومونی می باشد. در این مطالعه شیوع عفونت کلامیدیا پنومونیه در 95 بیمار پنومونی بستری در بیمارستان دانشگاهی فاطمه زهرا (س) در ماه های پاییز و زمستان 1383 مورد بررسی قرار گرفت. طیف سنی بیماران 16 تا 95 سال بود. سرم های فاز حاد و نقاهت توسط روش سرولوژی ELSA جهت تعیین تیتر IgG مورد آزمایش قرار گرفت که افزایش چهار برابر در تیتر آنتی بادی یا تیتر آنتی بادی بالاتر یا مساوی 1.1200 به عنوان معیار تشخیصی عفونت حاد و تیتر بالاتر یا مساوی 1.100 نیز به عنوان سرولوژی مثبت محسوب گردید. شیوع عفونت کلامیدیاپنومونیه 25 درصد و شیوع سرولوژی مثبت آن 71 درصد بود. شیوع عفونت حاد در بیماران COPD و آسم نیز بترتیب 28.6 درصد(?.??
  کلیدواژگان: میکوپلاسما پنومونیه، پنومونی، سرواپیدمیولوژی، آسم، COPD
 • دکتر کتایون وحدت، دکتر روح الله رضایی، امید غریبی صفحه 135
  شناخت عفونت های بیمارستانی، به علت شیوع جهانی و دربرداشتن عوارضی چون افزایش مرگ و میر و بار اقتصادی در تمام کشورها اعم از فقیر یا پیشرفته اهمیت خاصی دارد و مطالعات فراوانی در زمینه شناسایی عوامل ایجاد کننده آن در تمام دنیا در حال انجام است، لذا به منظور بررسی شناخت عوامل ایجاد کننده این عفونت ها و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در یک مطالعه آینده نگر 203 مورد عفونت بیمارستانی در بیمارستان دانشگاهی فاطمه زهرا (س) مورد بررسی قرار گرفتند. طی یک سال 89 مورد پنومونی بیمارستانی، 76 مورد عفونت ادراری، 8 مورد باکتریمی، 16 مورد عفونت ملتحمه، 5 مورد مننژیت، 3 مورد عفونت زخم، 2 مورد آمپیم و یک مورد پریتونیت یافت شدند. بیشترین میزان عفونت از بخش های مراقبت های ویژه جراحی (53.2 درصد) و سپس بخش مراقبت ویژه داخلی (15.6 درصد) و کمترین موارد نیز از بخش اورژانس (2 مورد) گزارش گردید. شایعترین ارگانیسم های جدا شده به ترتیب شامل: پسودوموناس آئروژینوزا 52 مورد (25.6 درصد)، استینوباکتر بومانئی 40 مورد (19.7 درصد)، اشریشیاکلی 27 (13.3 درصد)، کلبسیلا پنومونی 23 (11.3 درصد) استاف اورئوس 17 (8.4 درصد)، استاف اپیدرمیس 16 (7.9 درصد)، انتروباکتر 14 (7.0 درصد)، استرپتوکوک ها 13 (6.4 درصد) و پروتئوس یک مورد. مقاوم ترین باکتری بدست آمده اسنیتوباکتر و سپس پسودوموناس آثروجینوزا بود که هر دو مورد بیشترین مقاومت را نسبت به نسل سوم سفالوسپورین ها (97 و 93.3 درصد به ترتیب) نشان دادند. گونه های استافیلوکوک جدا شده بیشترین مقاومت را به امیکاسین (94 درصد) مورد داشته اند. در یک نتیجه کلی، ارگانیسم های گرم منفی، شایعترین علت عفونت بیمارستانی بوده و ارگانیسم های جدا شده نیز نسبت به سفالوسپورین های نسل سوم و امیکاسین مقاومت از خود نشان می دهند که لزوم تدوین استراتژی درمانی جدیدتر در مقابله با این ارگانیسم ها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: عفونت های بیمارستانی، باکتریولوژی، مقاومت آنتی بیوتیکی، بیمارستان
 • دکتر هومان سلیمی پور، دکتر اصغر زارع، دکتر کتایون وحدت صفحه 141
  عفونت از مشکلات شایع در بیماران با ضایعات نخاعی می باشد، از جمله عفونت های بسیار شایع عفونت های ادراری است که از علل مهم مرگ و میر در این گروه نیز می باشند. لذا به منظور بررسی شیوع عفونت ادراری و تعیین جرم شایع عامل بیماری، در یک مطالعه مقطعی، از 97 بیمار ضایعه نخاعی، نمونه ادراری جهت کشت، آنالیز و آنتی بیوگرام تهیه شد. میانگین سنی بیماران (35 نفر مونث و 62 نفر مذکر)16.31 ±26.47 سال و میانگین طول مدت بیماری 6.36 ± 8.5 سال بود. شیوع عفونت ادراری، 63.9 درصد بدست آمد. بیشترین میکروارگانیسم ها مسئول (در 71.7% موارد) اشرشیاکلی بود که بیشترین مقاومت را در نیتروفورانتئین (60.5%) و بیشترین حساسیت را به سفتیزوکسیم (92.1%) نشان می داد. شایع ترین محل آسیب نخاعی نیز ناحیه لومبوساکرال در 70.1% موارد گزارش شد که بیشترین درصد عفونت های ادراری نیز در همین گروه مشاهده شد. در یک نگرش کلی به نظر می رسد که بعلت ماندگاری طولانی سوند ادراری و درصد بالای عفونت ادراری بهتر است که در صورت امکان از روش کاتتریزاسیون متناوب استفاده شود و یا در صورت عدم استفاده از این روش، استراتژی های دیگر نظیر شستشوی موضعی مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، پیوری، باکتریوری، ضایعات نخاعی
 • شرافت اکابریان، مسعود بحرینی صفحه 147
  ایدز یک مشکل جهانی است که در ایران نیز در حال گسترش است. مبتلایان به ایدز در کشور ما اکنون به 5780 نفر رسیده اند که بیشترین شیوع را در گروه سنی 20 الی 40 سال مشاهده می شود. یکی از روش های موثر جهت کنترل ایدز پیشگیری و آموزش بهداشت اولین قدم در پیشگیری و دادن آگاهی اولین قدم در آموزش بهداشت است. با وجود آنکه آموزش به نوجوانان و جوانان در مدراس، شیوه ای مطلوب نظر می رسد ولی تا کنون مطالعه ای در کشور ما در مورد این موضوع که آموزش به نوجوانان و جوانان در مدارس، شیوه ای مطلوب به نظر می رسد ولی تا کنون مطالعه ای در کشور ما در مورد این موضوع که آموزش توسط چه کسانی ارائه شود تا تاثیر بیشتری داشته باشد، انجام نشده است...
 • دکتر ابراهیم شفیعی، دکتر ایرج نبی پور، سید مجتبی جعفری، علیرضا سلطانیان، دکتر سیدرضا امامی، دکتر عباس نصرتی، دکتر مهرداد پور رمضان، دکتر عباس لیراوی، دکتر داریوش ایران پور، سمانه عباسیان صفحه 154
  تجمع اختلال متابولیسم گلوکز، تری گلیسرید بالا، HDL کلسترول پایین، چاقی شکمی و فشار خون بالا به عنوان سندرم متابولیک توصیف می شود. به نظر می رسد افراد مبتلا به این سندرم، به دلایل ناشناخته ای، بیشتر دچار بیماری های قلبی- عروقی می شوند. به منظور بررسی همبستگی ایسکمی قلبی با سندرم متابولیک، 3723 نفر (46.9 درصد مذکور و 53.1 درصد مونث) را در یک نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم در شمال خلیج فارس، در استان بوشهر، بر اساس پروتکل پروژه مونیکای سازمان بهداشت جهانی، بررسی کردیم. این مطالعه شامل بررسی نوار قلب در حالت استراحت بر اساس سیستم کد گذاری دانشگاه مینی سوتا بود، سندرم متابولیک نیز بر اساس NCEP(ATP III) تعریف شد. شیوع اسکیمی قلبی بر اساس نوار قلب در حالت استراحت، (ECG –IHD)، در مردان و زنان به ترتیب 10.4 و 14.7 و در مجموع 12.7 درصد و شیوع همسان شده سنی سندرم متابولیک نیز به ترتیب 52.04 و 46.34 در مردان و زنان و در کل 49.08 درصد بود. در آنالیز رگرسیون چند متغیره، ایسکمی قلبی بر اساس نوار قلب با سندرم متابولیک، به طور مستقل از سن و جنس همبستگی از خود نشان داد (OR=1.35; CI:1.09-1.66; P=0.005) از اجزای سندرم متابولیک، قند خون ناشتای بالا(OR=2.69، P<0.001) پرفشاری خون (OR=1.27، P=0.001) و HDL کلسترول پایین (OR=1.27، P=0.02) بیشترین همبستگی را با ایسکمی قلبی داشتند. بنابراین سندرم متابولیک در مقیاس اپیدمی در منطقه شمال خلیج فارس وجود دارد و همبستگی چشمگیری نیز با ایسکمی قلبی از خود نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ایدز، دانش آموزان، آموزش، HIV
 • دکتر غلامرضا پولادفر، دکتر مسعود منفرد، دکتر غلامرضا عابدینی صفحه 162
  شکم درد راجعه از مشکلات شایع کودکان و نوجوانان است. علت اکثریت موارد عملکردی است. مدلهای فرضی پاتوژنز تاثیر عوامل اجتماعی، زیست شناختی و روانشناختی را در بروز آن موثر می دانند. توجه به یافته های بالینی و عوامل تنش زای فیزیکی و محیطی و تقویت کننده های درد به تشخیص سریعتر و موفقیت درمان می انجامند. تعداد 485 کودک 6-7 ساله 50.1%) پسر و 49.9% دختر) در بدو ورود به دبستان با نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه شدند. با والدین و کودکانی که در شهریور ماه 1379 به پایگاه های طرح سنجش سلامت دانش آموزان مراجعه می کردند، مصاحبه حضوری شد و اطلاعات با تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. در زمان تجزیه و تحلیل داده ها، گروه کودکان با شکم درد بر اساس معیارهای آپلی، با یک گروه از کودکان بدون شکم درد، بعنوان گروه شاهد مقایسه شدند. از 485 کودک 49 نفر (10.1%) بر اساس معیارهای آپلی، شکم درد راجعه داشتند که 9.1% پسر و 11.2% دختر بودند(P>0.05)، شایعترین مکان درد در 67.4 درصد موارد در اطراف ناف بود، در 73.5 درصد موارد نیز درد بیش از یکسال طول مدت داشت. در 85.7 درصد موارد نیز کمتر از یک ساعت مدت زمان درد در هر دوره بود. در 30.6 درصد 1-2 بار در هفته و در 36.7 درصد در 2-4 هفته یکبار، تکرار دوره های درد داشتند. عوامل تقویت کننده درد مثل توجه خاص به کودک هنگام بروز درد (32.6%) و خوراندن دارو به کودک (71.4%) در درصد قابل توجهی از والدین مشاهده شد. تعداد مراجعات به پزشک در 30.6% موارد حداقل سه بار بود. در 4 مورد (18.2%) کیست انگل ژیاردیا در آزمایشات غربالگری 22 بیمار مشاهده شد. در مورد عواملی مانند زندگی با یکی از والدین، تعویض محل سکونت، اجاره نشینی، میزان تحصیلات والدین و شاغل بودن مادر و تعداد فرزندان و چندمین فرزند بودن، وزن و قد کودک تفاوتی در دو گروه مشاهده نشد و تنها در «گروه بیمار» بیکار بودن پدر و سابقه سندرم روده تحریک پذیر در والدین از نظر آماری بیش از گروه کنترل مشاهده شد. در یک نتیجه گیری کلی، شکم درد راجعه در بندر بوشهر مانند مناطق دیگر شیوع بالایی دارد و خصوصیات تقریبا مشابهی با سایر مطالعات دارد. بیکار بودن پدر و سابقه سندرم روده تحریک پذیر با شکم درد راجعه ارتباط دارند.
  کلیدواژگان: شکم درد راجعه، کودکان، تنش های اجتماعی، روانشناختی، سندروم روده، تحریک پذیر
 • علیرضا سلطانیان، فاطمه بحرینی، دکتر سودابه نمازی، دکتر محمد امیری، حسین قائدی، غلامرضا کهن صفحه 173
  سازمان جهانی (WHO)، سلامتی را مجموعه حالت رفاه و آسایش کامل جسمانی، روانی و اجتماعی تعریف کرده که هیچکدام بر دیگری برتری ندارد. آمارها نشان می دهند که اکثر مرگها در بین جوانان و نوجوانان به علت خودکشی، جنگ و خشونت بوده است. این حوادث کم و بیش با مقوله سلامت روانی آنان مرتبط است. اصولا دانش آموزان به دلیل شرایط خاص سنی مستعد از دست دادن سلامت روانی بوده و با توجه به مشکلات خاص خود دچار فشارهای روحی و روانی هستند. جهت بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دوره متوسطه استان بوشهر تعداد 2584 نفر (1406 پسر، 1178 دختر) به روش مقطعی و با نمونه گیری بصورت چند مرحله ای تصادفی ساده با ابزار پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 استاندارد ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حدود 40.7 درصد از کل دانش آموزان مورد بررسی (??.?درصد از پسران و 44.1 درصد از دختران،P<0.001)دچار اختلالات روانی بوده اند. بین عواملی مانند سطح سواد والدین، شهرستانهای مختلف استان، میزان ورزش، دیدار اقوام، رفتار والدین در منزل، میزان مدیریت والدین در منزل، میزان احترام به یکدیگر، میزان رعایت حقوق دیگران در منزل، اعتقاد به مسایل دینی و مذهبی، میزان صمیمیت بین دانش آموز و دبیران، میزان علاقه به رشته تحصیلی و امید به آینده شغلی با سلامت روانی دانش آموزان مورد بررسی رابطه معنی داری وجود دارد(P<0.05) ولی بین بعد خانوار، وضعیت شغلی والدین، مدت زمان سپری شده با دوستان و ساعات تماشای تلویزیون با سلامت روانی دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نشد (P<0.05) نتایج این پژوهش نشان می دهد که اختلالات روانی در دانش آموزان شیوع بالایی دارد و توجه مسئولین و محققین را در این زمینه بیشتر طلب می کند تا با شناخت عوامل موثر بر سلامت روانی نوجوانان و تدوین برنامه های مداخله ای به بهبود وضعیت سلامت روانی آنان پرداخته شود.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، دانش آموزان، پرسشنامه GHQ، 28، جوانان
 • دکتر اسحاق عباسی، دکتر عباس نصرتی، دکتر ایرج نبی پور، دکتر سیدرضا امامی صفحه 183
  در بررسی های حوادث هسته ای که در سراسر جهان روی داده است مشخص گردیده که بیشتر پزشکان عمومی و کادر پزشکی در مورد اثرات پرتوهای یونیزاسیون بر بدن، چگونگی درمان مصدومین و مدیریت بحران آگاهی کافی ندارند. مهمترین آسیب پس از در معرض قرار گرفتن تمام بدن در مقابل تشعشع، ایجاد سندروم حاد پرتویی می باشد، به منظور آشنایی با سطح آگاهی پزشکان استان بوشهر در مورد آمادگی و پاسخ پزشکی در حوادث هسته ای پرسشنامه ای بر اساس پروتکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان جهانی بهداشت تدوین شد و 233 نفر پزشک (عمومی و متخصص) استان بوشهر در یک مطالعه مقطعی مورد مطالعه قرار گرفتند. نمره کل پزشکان 3.99 از نمره کل 13 بود (میانگین نمره 3.7 برای پزشکان عمومی و 4.28 برای متخصصین). پزشکان عمومی و متخصص در بخش های فیزیک پرتوها، علائم بالینی و تشخیص سندروم حاد پرتویی، تریاژ و مدیریت بحران و درمان های اولیه رفع آلودگی داخلی، نمرات قابل قبول را بدست نیاوردند. بنابراین مشخص گردید که سطح آگاهی پزشکان استان بوشهر در رویارویی با حوادث هسته ای و تشخیص و درمان مصدومین حوادث هسته ای بسیار پایین است و می بایست در دروس پایه آموزش پزشکی و دوره های بازآموزی آموزش مداوم پزشکی مباحث پروتکل پیشنهادی مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان جهانی بهداشت گنجانده شود.
  کلیدواژگان: هسته ای، پرتوهای یونیزاسیون سندرم حاد پرتویی، تریاژ
 • دکتر سعید آصف زاده، زکیه پیری صفحه 190
  توسعه انسانی به صورت فرایند افزایش گزینه های مردم و افزایش سطح رفاه زندگی تعریف شده و برخورداری انسان از زندگی طولانی و سالم و اخلاق در محیط غنی و در جامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است. شاخص توسعه انسانی با سه متغیر اندازه گیری و مورد مقایسه قرار می گیرد. طول عمر به وسیله امید زندگی در بدو تولد اندازه گیری می شود، دانش به وسیله ترکیبی از میزان سواد بزرگسالان و نسبت ثبت نام خاص ترکیبی در آموزش ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی (میانگین سال های تحصیل)، استاندارد زندگی به وسیله GDP سرانه و یا درآمد اندازه گیری می شود. سه شاخص یاد شده که اجزای شاخص توسعه انسانی هستند، با یکدیگر جمع و بر سه تقسیم می شوند. بر اساس گزارشات توسعه انسانی، شاخص مربوطه در ایران از 0.56 در سال 1975 به 0.73 در سال 2002 افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط جهانی این شاخص در سال 2002، 0.729 بوده است. در بین 177 کشور عضو سازمان ملل متحد، ایران رتبه 101 را در سال 2002 به خود اختصاص داده است و در سال 2001 ایران در رتبه 106 قرار داشت. اگر چه شاخص توسعه انسانی در کشورمان روند چشمگیری داشته است، اما با توجه به این که ارزش شاخص های طول عمر، دانش و سطح زندگی هر کشور از روی بیشترین و کمترین طول عمر، دانش و درآمد کشورهای مورد بررسی تعیین می شود و شاخص توسعه انسانی رتبه هر کشور را نسبت به کشورهای دیگر در سال معینی نشان می دهد، بنابراین ممکن است طول عمر، دانش و درآمد در کشوری افزایش یابد، در حالی که شاخص توسعه انسانی آن افت داشته باشد. مدیران و کارکنان بخش بهداشت و درمان با نقش کلیدی خود در بهبود شاخص های بهداشتی، سهم عمده ای در توسعه انسانی و ارتقای جایگاه کشورمان در رتبه بندی جهانی دارند.
  کلیدواژگان: شاخص توسعه انسانی، ایران، توسعه انسانی، UNDP
|
 • Mr Nematollah Sahebani, Mr Lame Akhlaghi, Mr Hoormozd Urmazdi, Mr Gholamreza Hatam, Mr Mohammad Hossain Motazedian Page 107
  Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar can not be differentiated with each other in microscopic examination of stool but isoenzyme electrophoresis is the gold standard technique. Isolated Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar from stool samples of patients who referred to clinical laboratories in the south parts of Iran were collected. These samples were cultivated in Robinson's medium and after mass cultivation and separation of their enzymes isoenzyme electrophoresis for four enzymes (Malic Enzyme, Glucose Phosphate Isomerase, Phospho Gluco Mutase, and Hexokinase) was done. A total of 23 positive samples were collected, six samples (16%) were diagnosed as Entamoeba histolytica and 17 samples (74%) as Entamoeba dispar. Zymodemes of Entamoeba histolytica were II and XIV and, zymodemes of Entamoeba dispar were I, XVI, XVII and XVIII. In conclusion, isoenzyme electrophoresis showed that the most reported samples as Entamoeba histolytica were Entamoeba dispar.
  Keywords: Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, isoenzyme, zymodeme
 • Mr Sardar Jafari Shoorijeh, Mr Mohammad Hasan Ghophrani Jaharomi Page 113
  There is scant information about biological effects of the venoms of scorpions on different organs. Sixteen healthy native dogs aged about 2 years with average body weight of 18.5 kg of both sexes were selected for this study. Dogs were divided randomly into four equal groups (4 dogs in each group). Clinical signs are recorded and electrocardiogram was obtained for each dog prior to injection of venom. In the control group 1 ml of saline solution was injected and the amount of equal to 0.1, 0.05 and 0.01 mg of venom powder per kg bwt were dissolved in 1 ml saline solution and injected intradermal in the abdominal region or hind limb of each dog in the second, third, and four groups, respectively. Clinical signs and electorcardiogram of each dog were recorded at different time intervals (5, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 360 and 24 hours after injection of venom). The results of ECGs, in group 1 and 2 indicated advanced sinus arrhythmia, sinus arrest, sinoatrial standstill, sever bradycardia and tachycardia, first and second degree heart block, premature ventricular contraction, sinus bradycardia and ventricular fibrillation. In group 3, partial sinus arrhythmia, sinus tachycardia, sinus arrest, advanced sinus arrhythmia and tachycardia were observed. In conclusion, the venom of the scorpion Odonthobuthus produces very changes in electrocardiogram by its effects on autonomic system and adrenal gland.
  Keywords: venom, scorpion, Odonthobuthus, electrocardiogram
 • Mr Manoochehr Shariati Page 122
  Down syndrome is the most common autosomal abnormality and occurs in approximately 1 per 700 live births. Down syndrome accounts for about one third of all moderate and sever mental handicaps in school-aged children. To reveal genetic epidemiology of Down syndrome, 545 karyotypes of referred cases to the author were evaluated. The frequencies of three cytogenetic variants of Down syndrome were trisomy 21 (77.5%), mosaicism (18%) and chromosomal translocation (4.5%). Male to female ratio was 1.34. The mean age of their mothers and fathers were 29.03 years (median=27 years) and 34.6 years (median=33 years), respectively. Therefore, mean age of Iranian mothers with Down syndrome is six years less than those in the western countries.
  Keywords: Down syndrome, trisomy 21, karyotype, genetic epidemiology
 • Mrs Katayoon Vahdat, Mr Reza Nematy, Mr Abdolmajid Omrani, Mr Seyed Mojtaba Jafary, Mrs Zahra Sanjideh Page 128
  Chlamydia pneumonia is a common etiologic agent of community-acquired pneumonia. In a prospective study, the frequency of Chlamydia pneumonia was investigated in 95 admitted subjects in a university hospital in Bushehr port during autumn and spring of 2005. Age range of the patients was 16 to 95 years. The acute and convalescent sera for IgG titer were examined by ELISA method. A four-fold rising in antibody or >=1/1200 titer was defined acute infection with Chlamydia pneumonia and a titer of >=1/100 was also defined as seroprevalence of the organism. The prevalence of acute infection and seroprevalence of Chlamydia pneumonia were 25 and 71 percent, respectively. The prevalence of acute infection with the organism was 28.6 and 11.8 percent in COPD and asthma groups, respectively. In conclusion, Chlamydia pneumonia is a prevalent etiologic agent.
  Keywords: Chlamydia pneumonia, pneumonia, seroepidemiology, asthma, COPD
 • Mrs Katayoon Vahdat, Mr Roohollah Rezaee, Mr Omid Gharibi Page 135
  Nosocomial infection is an increasing problem. The global problem of antimicrobial resistance is particularly pressing in developing countries, where the infectious disease burden is high and cost constraints prevent the widespread application of newer, more expensive agents. In a prospective study, 203 consecutive cases with hospital-acquired infection in a university hospital in Bushehr port were evaluated. The most common hospital-acquired infection was urinary (76 cases), conjunctivitis (16 cases), bacteremia (8 cases), meningitis (5 cases), wound (3 cases), empyema (2 cases) and peritonitis (1 case). The patients with hospital-acquired infection were from surgical and internal medicine I.C.Us (53.2% & 15.6%, respectively). The most frequent isolated organisms were Pseudomonas aeruginosa (25.6%), Acinetobacter baumannii (19.7%), E. coli (13.3%), Klebsiella pneumoniae (11.3%), Staphylococcus aureus (8.4%), Staphylococcus epidermidis (7.9%), Enterobacter species (7%), Streptococcus species (6.4%), and Proteus mirabilis (0.5%). The most resistant organisms to antimicrobial agents were Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa 97 & 93.3% of these bacteria were resistant to third generation cephalosporins. The isolated Staphylococcal species were resistant to amikacin (94%). In conclusion, gram negative bacteria were the most common etiologic agent of hospital-acquired infection and had a high level of resistance to amikacin and third generation cephalosporins. Therefore, new therapeutic strategies should be designed to combat these microorganisms.
  Keywords: hospital, acquired infection, bacteriology, antibiotic resistance, hospital
 • Mr Hooman Salimipour, Mr Asghar Zare, Mrs Katayoon Vahdat Page 141
  Urinary tract infection (UTI) is a common problem in patients with spinal cord injury (SCI). UTI is an important cause of morbidity and mortality among these patients. In a cross-sectional study, 957 cases with SCI were evaluated for UTI. The mean of age of the subjects (35 females & 62 males) was 26.74 years and the mean duration of SCI was 8.5 years. The prevalence of UTI was 63.9 percent. The most frequent isolated bacteria was E. coli (71.7%) and had susceptibility to ceftizoxime and a high level of resistance to nitrofurantoin. The most common locus of SCI was in lumbosacral area (70.1%). The lumbosacral area was the most prevalent lesion in patients with SCI and UTI. In conclusion, there is a high prevalence of UTI in patients with SCI, therefore intermittent catheterization and the other strategies including using local disinfectants are recommended.
  Keywords: urinary tract infection, pyuria, bacteriuria, spinal cord injury
 • Mrs Sherafat Akaberian, Mr Masood Bahreyni Page 147
  A.I.D.S as a worldwide crisis continues to spread in Iran too. The number of afflicted patients has reached 5780 subjects most of them are between 20 to 40 years of age. Prevention is one of the most effective methods to combat this human hazard. Promotion of general knowledge is thought to be the preliminary measure in this regard. Although, schools have turned to be the most favorable environment for health education, the issue of the group to afford training has remained controversial in our country yet. The aim of this research is a comparison between the effect of training performed by teachers or health staff on the knowledge of students of the first high school grade in Bushehr/ Iran. A total of 684 male and female students of the first high school grade were selected according to cluster random sampling. The selected students were divided into two groups and training for A.I.D.S using the same contents was done by their teachers and health staff separately. Before intervention, the mean knowledge scores of female & male students about A.I.D.S were 16.68 and 15.52, respectively. There was no significant difference in female students in two groups but teacher trained male students showed an increment score of 4.17 while in health staff ones, the score increment was 2.22 (P<0.01). In conclusion, the level of knowledge about A.I.D.S was not satisfactory in the high school students in Bushehr and for education in this group their sex in conjunction to different training methods should be considered.
  Keywords: health staff, teachers, students, A.I.D.S
 • Mr Ebrahim Shafiee *, Mr Iraj Nabipour, Mr Seyed Mojtaba Jafary, Mr Alireza Soltanian, Mr Seyed Reza Emami, Mr Abbas Nosrati, Mr Abbas Liravi, Mr Darush Iranpour (Ms) Samaneh Abbasian Page 154
  Metabolic syndrome comprises insulin resistance, abdominal fat distribution, dyslipidemia, and hypertension. The metabolic syndrome is expected to be diagnosed in millions of subjects in the near future worldwide. There are very few data in literature clearly documenting that subjects with metabolic syndrome have an increased cardiovascular risk. In a cross-sectional study, we used National Cholesterol Education Program (NCEP)-Adult Treatment Panel (ATP)-III criteria and Minnesota Code of a 12-lead resting electrocardiogram (ECG) to assess in 3723 subjects, aged 25 years and over, selected by cluster random sampling in three Iranian ports in the northern Persian Gulf. Electrocardiogram with evidence of IHD (IHD ECG) was defined as myocardial infarction (Codes 1.1 and 1.2) and ischemia (Codes 1.3, 4.1-4.4, 5.1-5.3 and 7.1) together. An estimated 49.08% (52.04% of males and 46.34% of females) were identified as fulfilling NCEP-ATP III criteria for diagnosing the metabolic syndrome. Prevalence of EKG with evidence of ischemic heart disease (IHD ECG) was 12.7% (10.4% for men and 14.7% for women p<0.0001). In multiple logistic regression analysis, metabolic syndrome was found to have a significant association with IHD ECG [OR=1.35, C.I (1.09-1.66) p=0.005] after adjusting for sex and age. The association of metabolic syndrome and IHD ECG in the study population increased monotonically with increasing number of metabolic syndrome components. In conclusion, the metabolic syndrome, which occurs very frequently in the general population, has a significant association with nonfatal ischemic heart disease by electrocardiogram criteria.
  Keywords: metabolic syndrome, ischemic heart disease, infarction, diabetes
 • Mr Gholamreza Pouladfar, Mr Masood Monfared, Mr Gholamreza Abedini Page 162
  Recurrent abdominal pain (RAP) is a common problem in children and adolescence. The functional abdominal pain is the most common cause of RAP. The conceptual models of RAP are multivariate and acknowledge the contributions of a variety of biological, psychological, and social factors. Among the 6-7 year-old population of Bushehr port, 485 (50.1% male, 49.9%female) children starting primary school were randomly selected. Questionnaires were completed by direct interview during the National Program of Health Surveillance of Schoolchildren in 2000. According to Apley's criteria, 49 children had RAP (9.1% male and 11.2% female). Abdominal pain pattern such as frequency, duration, location, radiation, associated symptoms was relatively similar to other investigations. The signs of environmental reinforcement of pain behavior such as specific attention and medication at time of pain were commonly observed (32.6% and 71.4%, respectively). Prolonged duration of involvement (73.5%, more than one year) and frequent referral to physician (30.6%, at least three referral) were detected. Some psychosocial stress such as father unemployment and history of irritable bowel syndrome (IBS) in parents were significantly more frequent in RAP group (p values= 0.038 and 0.01, respectively). History of RAP in siblings and appendectomy, peptic disease and migraine were mildly more frequent in RAP group. Separation of one of the parents, change of address, parent education and mother employment, sibling number and order and weight and height had not significant differences between two groups. Among 22 patients, giardia cyst was detected in the stool of 4 patients (18.2 %). In conclusion, RAP is a common problem in Bushehr port and its pattern was relatively similar to other regions. The father unemployment and the history of IBS in parents, two psychosocial stresses, were associated with RAP.
  Keywords: recurrent abdominal pain, children, prevalence, psychosocial stress
 • Mr Alireza Soltanian (Ms) Fatemeh Bahreiny (Ms) Soodabeh Namazi, Mr Mohammad Amiri, Mr Hossain Ghaedi, Mr Gholamreza Kohan Page 173
 • Mr Eshagh Abbasi, Mr Abbas Nosrati, Mr Iraj Nabipour, Mr Seyed Reza Emami Page 183
  Responses to recent incidents involving radiation indicate that most general practitioners are uncertain about the health consequences of exposure to ionizing radiation and the medical management of exposed patients. Acute radiation syndrome is an acute illness caused by irradiation of the entire body by a high dose of penetrating radiation in a very short period of time. In order to assess the level of knowledge of physicians in Bushehr province about preparedness and response for nuclear emergency, we used a questionnaire based on IAEA-WHO protocol. A total of 233 doctors (47 of specialist and 186 of general practitioners) participated in a cross-sectional study. The mean of score for doctors was 3.99 (from 13) 3.7 score for general practitioners and 4.28 scores for specialists. Overall, the doctors did not gain the acceptable scores in subjects like physics of radiation, diagnosis and management of acute radiation syndrome, triage and management of nuclear accidents. In conclusion, the level of doctors’ knowledge in Bushehr province about preparedness and response to nuclear or radiological emergency is deficient. Therefore, medical education and postgraduate training programs for doctors should be designed.
  Keywords: nuclear, ionizing radiation, acute radiation syndrome, triage
 • Mr Saeed Asefzadeh (Ms) Zakieh Piri Page 190
  Human Development has been defined as enlarging people's choices in a way which enables them to lead longer, healthier and fuller lives, in a democratized society. Human Development Index (HDI) has been measured and compared by three indices. A long and healthy life is measured by life expectancy at birth, knowledge by the adult literacy rate and the combined gross enrollment ratio for primary, secondary and tertiary schools and a decent standard of living is measured by GDP per capita or purchasing power parity.The above mentioned indices, which are components of Human Development Index, are summed up and divided to three. According to Human Development Reports, Iran Index has increased from 56% in 1975 to 73% in 2002.Meanwhile world average index was 0.729% in 2002. Among 177 UN members, the ranking for Iran was 106 in 2001 and 101 in 2002. Although, the HDI has an ascending trend in Iran, the three indices may be increased, while the HDI is decreased, because the value or longevity, knowledge and living level are determined by the highest and the least values of specific countries and it shows the rank of each country in comparison to the other countries. Health care managers and health staff have a key role in enhancing the health indices, and accordingly they have a great share in Human Development and improving Iran in the world rankings.
  Keywords: Human Development Index, Iran, Human Development, UNDP