فهرست مطالب

اقتصاد و جامعه - پیاپی 5 (پاییز 1384)
 • پیاپی 5 (پاییز 1384)
 • 144 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بخش اول: (اقتصاد ایران و جهان)
 • بایزید مردوخی صفحه 8
  ایجاد صندوق ذخیره ارزی یک راهکار برای مدیریت ثروت نفتی است. این صندوق ها معمولا با هدف جلوگیری از پیامد نوسان های ناشی از درآمد نفت و یا پس انداز برای نسل های آینده ایجاد شده اند. اما در اکثر کشورها به عکس هدف های اولیه مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله ضمن تشریح مبانی نظری تاسیس صندوق های نفتی، چگونگی تاسیس و نحوه استفاده از آن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
 • سیدغلامحسین حسن تاش صفحه 28
  تحلیل بازار جهاین و پیش بینی قیمت های جهانی نفت و تحلیل دلایل نوسانات آن معمولا کار دشواری است. مانند هر کالا و بازار دیگر سه دسته عوامل بر روی نفت تاثیر گذار است، دسته اول عوامل اساسی که عمدتا شامل عرضه و تقاضا و عوامل تاثیر گذار بر آن ها هستند و تاثیراتشان معمولا بلند مدت است. دسته دوم عوامل سیاسی -روانی که معمولا پدیده های سیاسی بر آثار و تبعات روانی هستند و تا وقتی که پدیده سیاسی وجود دارد آثار روانی آن نیز حضور دارد و بنابراین آثار این پدیده ها میان مدت است و نهایتا عوامل تکنیکی یا فنی هستند که تاثیرات کوتاه مدت دارند...
 • احمد میدری صفحه 44
  مکتب نهادگرایی دستاوردهای ارزشمندی برای علم اقتصاد داشته است، توجه بر مبانی نظام بازار، شناخت روابط درون شرکت ها و توالی سیاست های اقتصادی و تعامل میان حوزه سیاست و اقتصاد ار جمله دستاوردهای مکتب نهادگرایی است. با استفاده از این دستاوردها سیاست خصوصی سازی مردمی در این مقاله مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. خصوصی سازی مردمی نظام مالی را به نظام مالی سهام محور تغییر شکل می دهند که برای کارکرد خوب آن در ایران شرایط لازم وجود ندارد، و این رویکرد مالکیت کوچک و پراکنده را جایگزین مالکیت دولتی می سازد...
 • اسفندیار جهانگرد صفحه 60
  آنچه در اقتصاد عصر جدید قابل توجه است این که ساختار آن متکی به دانش و آگاهی است، نه فقط از این جهت که امروز فرض می شود دانش و آگاهی از طریق رشد و افزایش بهره وری در تولید اهمیت فزاینده یافته است، بلکه از این جهت که مادیت و حالت فیزیکی مواد کم اهمیت شده و مصر کالاها و خدماتی شبیه نرم افزار های کامپیوتری، وسایل تفریحی تصویری، زنجیره های ژنی، تحویل اینترنتی کالا و خدمات و به عبارتی محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ict)افزایش یافته است و این موضوع بر رشد و بهره وری اقتصاد کشورهای مختلف تاثیر گذاشته است.
 • بخش دوم: (مباحث نظری)
 • علی رضا قلی صفحه 88
  این مقاله مدعی آن است که نگرش تاریخی و روش مناسب قابل ملاحظه ترین و راه گشاترین ابزارها برای تبیین مسائل توسعه و توسعه نیافتگی است. در همین راستا با یک بررسی تطبیقی آرا چهار اندیشمند بزرگ را برای درک مسائل بنیادی توسعه ملی مورد بررسی قرار داده است. یافته مهم این پژوهش آن است که وجه مشترک هر چهار نفر، بهره گیری از روش تحلیل تاریخی و مادی - معیشتی است که فراخور شرایط محیطی، زمانی و ذهنی آنها به کار گرفته شده که قابلیت ها و محدودیت های خاص خود را دارد و سپس یافته های کلیدی آن متفکران بر حسب مسایل خاص ایرانی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است...
 • رضا مجید زاده صفحه 108
  در سپهر فرانظری علوم اجتماعی دو رویکرد مختلف نسبت به مساله زمان وجود دارد. یکی از این دو رویکرد در چارچوب پارادایم نیوتنی و دیگری در چارچوب پارادایم کوانتومی مطرح هستند. در این نوشتار سعی می شود با بسط فرانظری پارادایم کوانتومی، سیستم نظری مناسبی با بهره گیری از نظریه بازی شبکه ای چند لایه و نظریه بازی کوانتومی برای تحلیل تاریخ اقتصادی ارایه شود.
 • حمید عباداللهی صفحه 122
  سنت مطالعات مارکسیستی، پژوهش های بسیاری را در خصوص تاریخ اقتصادی ایران سازمان داده است. فرایند تولید شناخت در این سنت، تحت تاثیر مارکسیسم روسی، با معضلات معرفت شناختی، نظری و روش شناختی خاصی همراه بوده است که همین امر، شناخت این سنت از ساختارهای اقتصادی اجتماعی جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داده است. مقاله حاضر با هدفت نقد و بررسی فرایند تولید شناخت در سنت مارکسیسم ایرانی، بدنبال نشان دادن این معضلات و نقش آنها در شکل دهی به بنیان های پژوهش در این سنت است. مطالب این مقاله در دو بخش تنظیم شده است...
 • بخش سوم: (معرفی و نقد کتاب)
|
 • Bayazid Mardoukhi Page 8
  To establish a foreign exchange reserve fund is one mechanism for managing oil incomes. These funds have been established often with the idea of offsetting fluctuations in oil-income or of providing savings for future generations, but in most countries they have been used for purposes contrary to their original establishment. This article examines the theoretical bases for oil income funds and their applications in Iran
 • Gholam, Hossein Hassantash Page 28
  To analyze the international oil market and predict future oil prices and the underlying reasons therefor is often a difficult undertaking. Like every other commodity and every other market three groups of elements have their individual impact on oil: Number one is basic elements that include mainly supply and demand and their underlying factors with often long-term consequences. Number 2 is politico-psychological reasons. They are political developments with psychological consequences, and as long as those developments continue to exist so will their consequences. These consequences are often of mid-term character, and finally there are technical elements that have short-term implications. This survey reviews all factors that leave their impact on the market and on the world oil prices within the above terms. In this survey we will also list the number and the variety of those factors and their diverse impacts on oil market and we will attempt to find out the reasons why it is difficult to clearly analyze current developments and forecast future trends in the market. Since the whole issue is much to broad to be covered in its every aspect in such a brief article as the present I will make an effort to offer the most important of those elements in the present oil market
 • Ahmad Maydari Page 44
  Fundamentalism has offered great accomplishments for economics. Among those accomplishments are focus on the fundamentals of the market system, insight into internal relations in enterprises, the sequence of economic policies and the interaction between politics and economy. This article offers a critical evaluation of the populist privatization policies. Populist privatization transforms the fiscal system to a share-dominated system without the presence of the requisites for its efficient operation. This approach substitutes the public sector proprietorship with small and diverse proprietorship. For the same reason it aggravates the problem of monitoring the conduct of executives and the problem of corruption in those enterprises. In the meantime, to prioritize privatization over improvement of business and the work environment precipitates monopoly.
 • Esfandiyar Jahangard Page 60
  A unique feature of the present-day economy is that structurally it is based on knowledge and learning. Not that it is important because it serves to enhance production, efficacy and efficiency in industries, but because the phsycality of products has somewhat lost its previous significance and instead the preference is towards services such as computer software, audio-visual media, genetic chains, product purchase and delivery y internet and ICT type products with its own impact on the productivity of national economies. In spite of that, certain developing nations seem to have no share in the creation of those technologies or do they seem to be able to learn and utilize the advanced know-how of other nations to their own advantage which means the socalled digital divide between nations is widening. To identify the reasons therefor and to find out how to narrow that divide we must analyze the present conditions and plan ahead long-term. The objective of this survey is to review present conditions in Iran and the world and future global prospects as well as the prospects in Iran.
  Keywords: digital divide, knowledgebased economy, vision, Iran, global
 • Ali Rezagholi Page 88
  This article proposes that “historical approach” and “appropriate methods” are the best defendable and the most serviceable of all tools with which to analyze the problems of development and backwardness. Based on the same proposition it offers a comparative survey of the thoughts of the four listed thinkers for understanding the fundamental problems of national development. The main conclusion of this survey is that all of the four listed thinkers advocated application of historical analysis and material-livelihood of the peoples each presenting the proposition consistent with their environmental, circumstantial and intellectual peculiarities that were applicable within their certain limits. The key findings of those thinkers have then been critically evaluated within the peculiar conditions in Iran. The author concludes that in light of the peculiar conditions in Iran the analytical devices of the fundamentalists are comparatively better capable of explaining development issues in Iran.
 • Reza Majidzadeh Page 108
  There are two different approaches to the proposition of Time in the ultratheoretical sphere of social science: One falls within the framework of Newtonic paradigm and the other within the quantum paradigm. Expanding the ultratheoretical quantum paradigm system this article attempts to offer an appropriate theoretical system with the objective of offering an analysis of economic theory using the multi-layer network game and the quantum game theory.
 • Hamid Ebadollahi Page 122
  Marxist studies has traditionally prompted considerable studies about Iran’s economic history. In its cognitive approach the Iranian Marxist tradition has been markedly under the influence of the Soviet-style Marxism and has consequently encountered ideological, theoretical and methodological impasses with consequential impact on its evaluation of economic and social structures in Iran. The present article is an effort to offer a critical evaluation of the cognitive process of the Iranian brand of Marxism, its complications and their role in shaping the foundations of research in this tradition. The topics in this article are offered in two separate sections. The first section addresses the relation between the Iranian brand of Marxism and “experimentalism”, and the second section covers the theoretical and methodological complications rooted in the Russian interpretation of Marxism and their consequential historical evaluation of economic and societal structures in Iran.