فهرست مطالب

مطالعات بین المللی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، بهار 1385)

نشریه مطالعات بین المللی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، بهار 1385)

 • 294 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/02/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نوشتارها
 • الکساندر نوپس صفحه 1
  این مقاله به بررسی موضوع به کارگیری اصل ایجاز قضایی در رسیدگی به پرونده هایی با موضوعهای مرتبط از سوی دادگاه ها در محاکم کیفری بین الملی می پردازد. نویسنده معتقد است که جوانب اجرایی این اصل در حال ترقی و توسعه بوده و هم اکنون در بسیاری از موارد در روش استناد به آن از سوی قضات اختلاف نظر وجود دارد. به اعتقاد وی عنایت به رعایت اصل برابری حقوق طرفین در رسیدگی به دعاوی آنها در دادرسی های اخیری که در دادگاه های بین المللی یوگسلاوی و روآندا صورت گرفته در کل چشمگیر بوده است. با این حال، از آنجایی که در بسیاری از موارد این اصل با اصل ایجاز قضایی در عمل هم پوشانی دارد، محاکم مزبور همچنان از فقدان یک رژیم مشخص دچار مشکل هستند. در همین راستا، به نظر مولف، تدوین یک راهکار مشخص ضروری به نظر می رسد. در این مقاله کوشیده شده است تا تعامل میان این دو اصل در عمل در قضیه مطروحه در دادگاه بین المللی یوگسلاوی و دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته و علت استناد این محاکم به رویه دادگاه ویژه سیرالئون در استفاده از اصل برابری حقوق طرفین در دعاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: محاکم کیفری، حقوق بشر، دادگاه ویژه سیرالئون، حقوق کیفری
 • هلنا تورویا صفحه 31
  از اواخر قرن نوزدهم، تلاش جهان در توجه به مسایل بشردوستانه بین المللی به عنوان یک مصلحت آشکارا شدت گرفته است. در عمل نیز سازمان ملل متحد بیشتر برنامه های خود را در حوزه مسایل انسان دوستانه منحصر نموده است. به همین دلیل از هنگام تاسیس این سازمان در سال 1945 با تشکیل اداره امداد و توانبخشی ملل متحد، همکاری و مشارکت بین المللی ناظر به انجام کمکهای بشردوستانه یا کمک به افراد آسیب پذیر تبلیغ می گردید. مجمع عمومی و ارکان آن و همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی، نهادهایی هستند که به موجب سند تاسیسی خود یعنی منشور ملل متحد، مسئولیت تامین همکاری و مشارکت بهینه را در زمینه های بشردوستانه به عهده دارند. نویسنده معتقد است که اقدامات اخیر شورای امنیت در این زمینه، یک واقعیت غیر مترقبه است که باید با توجه به حیطه اختیار این سازمان مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. مطالعه چشم انداز تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد، معنای مفهوم حقوقی مصلحت یعنی مشارکت بین المللی در امور بشردوستانه را به ما می شناساند. یکی از عناصر مهم این مفهوم، سازوکارهای سازمان ملل متحد در تامین و تنظیم کمکهای بشردوستانه به قربانیان حوادث می باشد. این نظام متشکل از قواعد و مقررات حقوقی متعددی است که اعضای سازمان وخود سازمان مکلف به رعایت آن هستند. نویسنده مدعی است نباید اصرار دولتها را در اظهارنظرهای سیاسی خود در رابطه با توسیع و عمومیت امور بشردوستانه با کارکردهای بشردوستانه ای که از سوی دولتهای عضو به سازمان های تابع سازمان ملل متحد تفویض شده است اشتباه نمود. سازمان ملل متحد یک نهاد بشردوستانه در خدمت قدرتهای بزرگ جهان نیست، بلکه رسالت اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، سازمان ملل، کمکهای بشردوستانه، حقوق بشردوستانه، صلح، امنیت
 • هانس تون در وین صفحه 65
  در مدیریت بازار غیر قانونی مواد مخدر به جز توسل به روش ممنوع سازی، از ترکیب دو نظام سازمانی و اجتماعی یعنی بازار آزاد و غیر قانونمند و نظارت سرکوبگرانه دولت بهره گرفته شده است. به همین سبب، افزایش درگیری و آشوب علیه خود و دیگران از سوی حکومتها به نام حمایت از اجتماع دور از انتظار نمی باشد! آثار و بازخوردهای چنین سیاستگزاری هایی، اتخاذ تصمیمهایی مضاعف و هم عرض مبنی بر اعمال نظارتهای سرکوبگرانه خواهد بود. نویسنده معتقد است که دستیابی به حکومت خوب و شایسته نیازمند ایجاد و تاسیس سازمانهایی است که دولت، بازار و ارکان دیگر جامعه را در انعقاد قراردادهای اجتماعی توانمند نماید. بدین ترتیب از اینکه بازیگران و ارکان جامعه در مقابل یکدیگر ایستادگی کرده و علیه یکدیگر دست به اقداماتی بزنند، جلوگیری خواهد شد. این مقاله پژوهشی در تلاش است که به بررسی آمار تشکیل چنین سازمانهایی در تاریخ مدیریت مواد مخدر در ایران بپردازد. همچنین در این خصوص نویسنده گزینه ها و راه حلهایی را که حکومت ایران توانسته با توسل به آنها امکانات بازار و دولت را تحت نظارت و انقیاد خود درآورده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.
  کلیدواژگان: قاچاق مواد مخدر، نظارت بر مواد مخدر، مالیات، حمایت، درگیری، حکومت خوب
 • عبدالعلی قوام صفحه 81
  روابط بین الملل هنگامی جایگاه ویژه خود را نشان می دهد که مفاهیمی مانند همگرایی کارکرد ویژه خویش را ارایه می کنند. همگرایی میان دولتها یک نوع پیکربندی جمعی از لحاظ تصمیم گیری را به وجود می آورد. در این فرآیند، نظامی از روابط پدید می آید که طی آن از به کارگیری زور به عنوان وسیله ای برای حل و فصل اختلافات خودداری می شود. این موضوع سبب ساز تحکیم صلح و امنیت در یک نظام منطقه ای و بین المللی می شود.
  به همین روی، فرآیند همگرایی، حرکتی است در راستای افزایش همکاری میان دولتها و یک روند تدریجی انتقال اقتدار به نهادهای فراملی. در واقع، همگرایی گامی است در راستای همگون سازی ارزشها و فراهم آوردن زمینه های لازم برای جامعه مدنی جهانی. نوشتار پیش روی، ابعاد گوناگون این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نظریه های ارایه شده در این زمینه را بررسی می کند.
  کلیدواژگان: همگرایی، روابط بین الملل، نظریه ها، واگرایی، قدرت، جهانی شدن
 • حسین دهشیار صفحه 103
  نهادهای بین المللی نقش کلیدی خود را در نظم هدفمند یک هژمون پیدا می کنند. از این منظر است که سازمان ملل متحد نیز می تواند جایگاه ویژه ای در شکل دادن و تاثیرگذاری در روابط بین الملل داشته باشد.
  از آنجا که آمریکا از هنگام پایان جنگ جهانی دوم در نظم بخشی به نظام بین الملل نقش بارزی داشته است، بنابراین مقاله پیش روی این نقش و اهداف آن را مورد بررسی قرار می دهد. آمریکا با درک این حقیقت که سازمان ملل متحد کم هزینه ترین و مشروع ترین ابزار اعمال ارزشهای آمریکا در جهان و محافظت از منافع آمریکا است به پشتیبانی از این نهاد پرداخت. در همین زمینه، تحولات سازمان ملل متحد از سوی آمریکا تنها تا مرزهای ویژه ای مورد پذیرش است. اینکه اصلاحات سازمان ملل منجر به دگرگونی در معادلات قدرت و تضعیف منافع جهانی آمریکا نشود. آمریکا در همین زمینه در طراحی و برنامه ریزی اصلاحات سازمان ملل نقش پررنگی دارد. نویسنده بر همین موضوع پرداخته و ابعاد آن را مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: آمریکا، اصلاحات سازمان ملل، شورای امنیت، هژمون
 • مهدی ذاکریان صفحه 151
  اصلاحات سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر نخست متوجه کمیسیون حقوق بشر شده است. در این زمینه شورای حقوق بشر به عنوان جایگزین کمیسیون و با قدرت بیشتر پیش بینی شده است. این شورا در راستای تحولات ساختاری و نه محتوایی حقوق بشری سازمان ملل پدید می آید.
  گفته می شود هدف از جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر، تقویت حقوق بشر است. نوشتار پیش روی این پرسش کلیدی را ارایه می کند که آیا تحولات ساختاری و نهادی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به فراگیری و پیشرفت واقعی حقوق بشر می انجامد؟ در این زمینه، این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که فراگیری حقوق بشر منوط به تحولات ساختاری حقوق بشر همراه با بازبینی تحولات مفهومی و بازخوانی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در این زمینه موضوع کوچک شدن شورا به لحاظ کشورهای عضو، ساختار شورا، گزارشهای گروه کاری دبیر کل و گزارش دبیرکل و سند سران در نشست مجمع عمومی 2005 مورد بهره برداری و تحلیل قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: اصلاحات سازمان ملل، حقوق بشر، جهانشمولی، شورای حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر
 • مسعود آریایی صفحه 175
  ایرانیان همواره با دشواری های بسیاری روبه رو بوده اند. بزرگترین پیچیدگی پیش روی این کشور نداشتن مدیریت استراتژیک و ناکارآمدی دولت است به گونه ای که این دشواری سبب ساز دشواری های زنجیره ای دیگری در کشور شده است. موضوع هویت، فرهنگ، روحیه، پیشینه و باورهای دینی از یکسو و از سوی دیگر شکافهای نسلی، جنسی، اقتصادی، و اعتقادی نیازمند یک مدیریت ویژه راهبردی هستند تا این کشور را به سرانجامی بهینه برسانند.
  پژوهش پیش رو، با بررسی مفهوم دولت، تعریف جامعه ایرانی و ساختار سیاسی و اجتماعی حاکم تلاش دارد تا به موضوع مدیریت راهبردی کشور بپردازد. یافته های پژوهشگر، پیشینه تاریخی، داده های آماری و راهکارهای تئوریک هریک در این پژوهش مورد بهره برداری قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: ایران، علوم سیاسی، مدیریت، استراتژیک، جامعه شناسی سیاسی
 • نقد و بررسی
 • رها لوسین زهادی صفحه 250
|
 • Dr. Alexander Knoops Page 1
  This paper focusses on the new and emerging area of judicial economy within trials before international and internationalized criminal tribunals. Although the principle of equality of arms in general has been developed within these proceedings through specifically the case law of the ICTY and ICTR, the convergence of this principle with the emerging notion of judicial economy remains rather underdeveloped. Yet, from a defense perspective, an analysis of the interrelationship between these two phenomena is of perennial importance. This article focusses on this relationship based upon recent case law of the ICTY and European Court on Human Rights taking into account the practical experiences of the implementation of equality of arms before the Special court for Sierra Leone.
  Keywords: Criminal Courts, Human Rights, The Special Court od Sierra Leone, Criminal Law
 • Dr. Helena Torroja Page 31
  Since the end of the nineties, we attend a growing official interest on the international humanitarian questions. In spite of this recent fashion, the United Nations was always interested in the humanitarian field. As of its own creation in 1945 and even a little earlier with the practice of the UNRRA, the institutionalized international co-operation was a mean often used to deliver humanitarian assistance or another kind of assistance to vulnerable populations. The General Assembly and its subsidiary bodies, with the Economic and Social Council, are the bodies "constitutionally" - according to the Charter of the United Nations - responsible for the competence of co-operation in the humanitarian field. The more recent action of the Security Council in this field should be perceived only like one accidental fact, which must be looked carefully in order to clearly define its remit.The historical analysis of the practice of UNO is a useful way to highlight the content of a legal concept of interest, that of "international co-operation in humanitarian affairs". One of its most remarkable elements could be the system of the United Nations to provide and coordinate the humanitarian assistance to the victims of emergencies. This system is formed by several institutions and legal principles which must be respected by the Member States and the UNO itself. The vulgarizing of the humanitarian matters in the political speech of some States should not be confused with the "humanitarian function" that the same Member States have allotted to some UN institutions. UNO is not a humanitarian agency for the service of the great powers. UNO must keep its principal function of the maintenance of international peace and security. Except some precise cases, the humanitarian functions should remain in their traditional place: that of the humanitarian international co-operation.
  Keywords: Human Rights, UN, Humanitarian Assistance, IHL, Structure, Peace, Security
 • Dr. Hans T. Van Der Veen Page 65
  Under prohibition, the management of illicit drug markets tends to combine (the worst of) two systems of social organization “free” and unregulated markets and coorcive government control. In this context it is not uncommon for governments to wage war on parts of their own and others population in the name of protecting society. Such policies also produce feedback-effects that generally call for ever more coercive controls. Good governance in this field is more likely to be produced by the formation of institutions that enable state, market and societal actors to establish social contracts rather than having such actors standing opposed to each other. This research proposal aims to analyse to analyse to what extene such institutions have come about in the historical managment of Iran’s drug problem and what options are contemplated to bring state and market forces in this field under control.
  Keywords: Drug Trafficking, Drug Control, Taxation, Protection, Warfare, Good Governance
 • Dr. Abdolali Ghavam Page 81
  International relations can be better understood in the light of concepts such as integrations theory. The author, in this article, analyzes the different aspects of these concepts.Integrations theory makes a mutual connection between states which lead to decision making in international relations. In this regard, a new system will emerge in which it is not possible to have the use of force. Thus, integration is an approach which can be useful in both international relations and international law.
  Keywords: Integration, International Relations, Theory, Hegemon Power, Globalization
 • Dr. Hossein Daheshiar Page 103
  International institutions focus on the most extreme discourse of the hegemone. The United States has great capacity to influence how these institutions such as United Nations respond to its unipolar power. Overall, the post-cold war rise of American power has settled more of the world politics. That is, the United States has a basic approaches to intenational order today. It is called hegemony wich is built around agreed-upon institutions, The American power assets allow it to pursue its objective and get U.N to go along with it. This hegemonic strategy serves the intersts of the United States by making its power more legitimate.The author is up to figuring out how an American-centered unipolar order is operating. he believes that U.S finances most of its operating costs, so its functions can never be more than complementary to American power. To this end, United States leads tha way in reforming the U.N, so that it becomes an institution with teeth, genuinely respected its interests.
  Keywords: United States, United Nations Reforms, Security Council, Hegemone
 • Dr. Mehdi Zakerian Page 151
  The mather of renewing and reshaping United Nations has recommend changes to human Rights Commission. In the longer term, it has been considered upgrading the commission to become a Human Rights Council. This paper offers a critique of this structural reform from this perspective that the only reform of institution can not move ferward without making the human Rights system perform effectively. He believes that strengthening of this body, calls for a collaborative process to rebuild the capacity and deploy and manage Human Rights, collectively. In this context e uses an interdisiplinary approach to discuss U.N. secretary Kofi Annan’s working group report, his book, the followup of 2005 World Summit together. The author provides an analysis of the issues relating to this change such as membership and structure.
  Keywords: UN Reforms, Human Rights, Universality, Human Rights Council, Human Rights Commission
 • Masood Aryai Page 175
  Unfortunately, it is becoming increasingly clear that today’s Iranian management and policy strategies are not appropriately constotutes to meet the current and emerging needs of both the government and nation’s citizens. The author believes that at many points like dignity, culture, history and religion of the Iranian people and also the apparent split along generation, gender, enconomy gap, gevernment shortfalls have contributed to serious programmatic problems and risks. Iranian government needs to make this area a priority. to help focus on this critically important issue, he offers a critique of the Iranian government discourse and an analysis of the theoretical challenges it pose. He illustrates his argument made in this paper with some reflections in detail.
  Keywords: Iran, Political Science, Management, Strategic, Political Sociology