فهرست مطالب

خبرنامه سمت - پیاپی 40 (تیر 1385)

خبرنامه سمت (ضمیمه سخن سمت)
پیاپی 40 (تیر 1385)

 • 12 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/05/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخن آغازین: اطلاع رسانی تخصصی
  محمدرضا سعیدی صفحه 1
 • با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک صورت گرفت: گسترش همکاری های «سمت» و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
  صفحه 2
 • توافق «سمت» و دانشگاه پیام نور برای همکاری های مشترک
  صفحه 3
 • دکتر شفیع آبادی: بپذیریم علوم تربیتی هم یک تخصص است
  صفحه 4
 • با همکاران: در مسئولیتم کم نگذاشته ام
  صفحه 5
 • هم اندیشی مدیران گروه های «سمت» با هیات رئیسه سازمان
  صفحه 6
 • نقش زنان در «سمت»
  صفحه 8
 • با نویسندگان: دکتر رضا فاضل ترجمه و جامعه شناسی
  صفحه 10