فهرست مطالب

مطالعات بین المللی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، تابستان 1385)

نشریه مطالعات بین المللی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، تابستان 1385)

 • 265 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نوشتارها
 • محمود منشی پور صفحه 1
  گفتمان حقوق زنان به طور چشمگیری تغییر یافته است که بخشی از آن به علت تلاشهای رییس جمهور پیشین یعنی محمد خاتمی صورت پذیرفت که عدالت جنسی را در دستور کار خود قرار داد. اما بخش دیگر به این دلیل ایجاد شد که تصویر زنان بیشتر به خاطر تلاشها و مجاهدتهای خود آنها تغییر یافته است. با نگاهی به دوره خاتمی می توان به این نتیجه گیری رسید که زنان ایرانی به موفقیتهای قابل توجهی دست یافته اند. با این حال امروزه کسی منکر این مساله نیست که زنان ایرانی در راستای تلاش خود جهت دست یابی به عدالت جنسیتی با دشواری های بسیاری روبه رو هستند...
  کلیدواژگان: ایران، زنان، حقوق بشر، فمینیسم، احمدی نژاد، جنسیت
 • ارشین ادیب مقدم صفحه 25
  بوزان و وور در کتاب مناطق و قدرتها بحث اساسی خود در زمینه امنیتی ساختن را دوباره بازگو کرده و به بسط آن پرداخته اند. نویسندگان با ارتقای امنیت منطقه ای به وضعیت تحلیلی فراتر، نقشه ای جهانی از پیچیدگی های امنیت منطقه ای را ارایه می نمایند، با این هدف که به تجزیه و تحلیل تفکرات «واقعگرایانه» و «سازه انگارانه» نیز بپردازند. با این حال، نویسندگان با توسل به برداشتی منفی از امنیت، مفهوم سازی مادی گرایانه از ساختار و مرتبط ساختن روند به سطح واحد، بیشتر به مقولات نو واقعگرایانه پایبند می مانند و تاثیر عوامل فرهنگی بر زندگی بین المللی را ناچیز می انگارند...
  کلیدواژگان: روابط بین الملل، امنیت، مناطق، واقعگرایانه، سازه انگارانه، قدرت
 • رافائل بوستوس، لوسیانوزاکارا صفحه 41
  در این مقاله، نویسندگان به پاسخگویی پرسشهایی اقدام نموده اند که عبارتند از: آیا واقعا نظام انتخاباتی کشورهای ایران و الجزایر در راستای نظام سیاسی مورد نظر در این کشورها می باشند؟ آیا این دو نظام بازگو کننده بیم و امیدهای تحول موجود در جوامع خود هستند؟ به نظر نویسندگان، نظامهای انتخاباتی در این کشورها تنها ساختارهای روبنایی هستند که به منظور کسب مشروعیت برای نظام سیاسی موجود و ممانعت از انتقال قدرت به دیگری ایجاد شده اند همچنین از ساز و کارهای لازم و ضروری در جهت تامین اهداف اساسی انتخابات بهره مند نمی باشند...
  کلیدواژگان: ایران، الجزایر، علوم سیاسی، بررسی مقایسه ای، نظامهای انتخاباتی، تحول سیاسی
 • محمود واعظی صفحه 65
  سامانه بین المللی همواره آکنده از درگیری، کشمکش و جنگ بوده است. این پدیده زیانهای فراوانی را به کشورها وارد آورده است. داده های آماری نشان می دهند که چنین پدیده ای به بیشتر کشورها آسیب رسانده است. از این رو تلاش بسیاری انجام شد تا از کاربرد زور کمتر بهره گرفته شود و راه هایی برای حل درگیری یا جنگ پیش بینی شود. بدین ترتیب راهکار حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مطرح شد که خود در بر گیرنده روش های گوناگونی است. میانجی گری یکی از شیوه های سیاسی دیپلماتیک حل و فصل اختلافات است که می تواند در پایان دادن به درگیری کارآمد باشد...
  کلیدواژگان: جنگ، روابط بین الملل، درگیری، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، میانجی گری، حقوق بین الملل
 • هاجر سیاه رستمی صفحه 95
  نقش و اهمیت خانواده در ساختار اجتماعی به اندازه ای است که هیچ نظام حقوقی نتوانسته است نسبت به آن بی تفاوت باقی بماند. جایگاه ویژه خانواده و تاثیر آن بر سلامت یا فساد و پیشرفت یا عقب ماندگی جامعه یک واقعیت بی چون و چراست و بر این اساس حقوق خانواده یکی از مهمترین بخشهای نظام حقوقی هر کشور است که قانونگزاران همواره با نگاه ویژه ای به آن نگریسته اند. پی ریزی نظام حقوقی خانواده در هر کشور مستلزم تعریف و تبیین دقیق حدود حقوق و تکالیف ارکان خانواده یعنی زن و مرد و فرزندان است...
  کلیدواژگان: ایران، زنان، حقوق بشر، خانواده، کنوانسیون حقوق زنان، حقوق زنان
 • رها لوسین زهادی صفحه 117
  پیشینه مباحث اشتغال و مشارکت زنان در نظام قضایی در ایران تاریخی کمتر از نیم قرن دارد، ولی در این تاریخ کوتاه دستخوش تحولات شگرفی بوده است. عدم شرکت فعال زنان، در ابعاد مختلف مسئولیتهای قضایی امر بسیار با اهمیتی می باشد که با نگرشی درست و به دور از جنجالهای تبلیغاتی و سیاسی باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. همچنین شناسایی ساز و کارهای ارتقای مشارکت در این زمینه ضروری است. در این پژوهش، بر پایه مضمون دموکراتیک پیشرفت یعنی تجزیه و تحلیل بود یا نبود مشارکت زنان در عرصه قضا و قضاوت و نقد محتوای مشارکت کنونی، به تحلیل وضعیت اشتغال زنان در قوه قضاییه پرداخته شده است...
  کلیدواژگان: زنان، قوه قضاییه، اشتغال، مشارکت، پیشرفت
 • مسعود آریایی نیا صفحه 135
  حکومت یا حکمرانی خوب امروزه به یک الگو یا پارادایم پیشرفت تبدیل شده است. این مفهوم به ویژه در کشورهایی چون ایران که دولت در کانون و مرکزیت اداره و ساماندهی حیات جمعی قرار داشته است از اهمیت و موضوعیت مضاعفی برخوردار است و لذا ضمن تصدیق مدخلیت و نقش معهود و معمول دولت در تمشیت امور حیات جمعی بر ضرورت اصلاح در حوزه ساختارها و فرایندها تاکید می گردد. پیشرفت و اهمیت حصول آن به یک مطالبه تاریخی برای جامعه ایران تبدیل شده است و در شرایط گسترش دولت و البته تسلط آن بر منابع ثروتی چون نفت همین دلت نخستین و مهم ترین متصدی پیشبرد این نیاز و ضرورت ملی و وجودی به شمار می آید...
  کلیدواژگان: آزادی، حکومت خوب، پیشرفت، کارآمدی، ظرفیت سازی
 • نقد و بررسی