فهرست مطالب

رفاه اجتماعی - پیاپی 20 (بهار 1385)

فصلنامه رفاه اجتماعی
پیاپی 20 (بهار 1385)

 • تاریخ انتشار: 1385/07/08
 • تعداد عناوین: 17
|
 • صفحه 5
 • سلامت روان در ایران
 • امیرعباس فضائلی، حسین محمد علیزاده هنجنی صفحه 11
  طرح مساله: مقاله حاضر با هدف تبیین چارچوب تحلیل های اخلاقی موجود در حوزه سلامت، با مراجعه به مستندات و اسناد به تبیین سه دیدگاه اخلاقی عمده پرداخته است که عبارت اند از: مطلوبیت گرایی، جامعه گرایی و لیبرالیسم یا آزادیخواهی.
  روش
  مطالعه از طریق مراجعه به تحقیقات و مستندات موجود در این حوزه و به صورت کتابخانه ای انجام شده است.
  یافته ها و
  نتایج
  به طور کلی سه دیدگاه اخلاقی مطلوبیت گرایی، آزادیخواهی و جامعه گرایی درباره عدالت می توانند مبنای تصمیمات در نظام سلامت باشند، به این ترتیب انتخاب هر یک از آنها بستر متفاوتی را برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه سلامت فراهم خواهد آورد.
  کلیدواژگان: استحقاق، برابری، جامعه گرایی، سلامت، عدالت، مطلوبیت گرایی
 • نجات امینی، حسین یدالهی، صدقه اینانلو صفحه 27
  طرح مساله: برای سنجش و رتبه بندی سلامت، شاخصهای زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها دارای اهمیت خاصی است ولی تلفیق آنها و تعیین رتبه استانها از طریق شاخص های فوق کار دشواری است زیرا که سنجش شاخص ها بر حسب واحد یکسانی صورت نمی پذیرد، تعداد شاخص ها بسیار زیاد است، انتخاب شاخص های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می گذارد، و شاخص های منتخب از اهمیت متفاوتی برخوردارند.
  روش
  این تحقیق ضمن بحث در خصوص روش های مختلف رتبه بندی، تلاش دارد با استفاده از روش تلفیقی تحلیل عاملی و آنالیز تاکسونومی، ضمن حذف همبستگی خطی بین متغیرها، با استفاده از 35 شاخص دسترسی و کارایی خدمات بهداشتی و درمانی، بهداشت باروری، جمعیتی، میرایی و امنیت غذا و تغذیه، استانهای کشور را بر حسب سلامت رتبه بندی نماید.
  یافته ها و
  نتایج
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استانهای اصفهان، تهران، مرکزی و... از وضعیت سلامت مناسبی برخوردارند اما استانهای اردبیل، گلستان، قم و... دارای وضعیت سلامت مناسبی نیستند. در ضمن وضعیت سلامت استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد وخیم است.
  کلیدواژگان: آنالیز تاکسونومی، اقتصاد بهداشت، تحلیل عاملی، رتبه بندی
 • محمدتقی انصاری، محمد بامنی مقدم، علیرضا خوشگویانفرد، عزت الله سام آرام صفحه 49
  طرح مساله: رگرسیون معمولی اساسا برای میانگین شرطی ساخته می شود؛ به این معنا که رابطه بین میانگین و برخی متغیرهای تشریحی (تبیینی) را از طریق یک الگوی آماری نمایش می دهد. در این باره، ضروری است برخی از پذیره ها مانند نرمال بودن داده ها با یک درجه اطمینان قابل قبولی در داده ها صادق باشند تا استنباط های صحیحی از الگو به دست آید. بنابراین، اگر به معیاری بجز میانگین علاقه مند باشیم یا آنکه این پذیره ها به دلیل داده های پرت صادق نباشد این الگو مناسب نخواهد بود. این در حالی است که رگرسیون چندک نسبت به داده های پرت، استوار بوده و توانایی ساختن الگویی را برای هر نوع چندک دارد.
  روش
  در این مقاله به کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل داده های سلامت روان پرداخته شده است. در این پژوهش رگرسیون چندک رابطه سن را با سلامت روان مردان و زنان به گونه ای نشان می دهد که با رگرسیون میانگین نمایش پذیر نیست.
  یافته ها و
  نتایج
  این تحلیل نشان می دهد که نقش سن در سلامت روانی به طور فاحش برای مردان و زنان توسط چندک متفاوت است.
  کلیدواژگان: چولگی، رگرسیون معمولی، روش حداقل مربعات، سلامت روان، کمترین انحرافات مطلق
 • مریم شیخی صفحه 61
  طرح مساله: امروزه حمایت از ابداعات و اختراعات از طریق حقوق مالکیت صنعتی و سیستم ثبت و اعطای حق انحصاری به مخترع در توسعه اقتصاد، صنعت، تجارت و رفاه و سلامت اجتماعی جوامع اهمیت زیادی یافته است.
  روش
  در این مقاله سعی شده است به تشریح روابط میان حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت چنین اختراعاتی و حق بر سلامت افراد پرداخته شود و اعلامیه ها و موافقت نامه های بین المللی در این خصوص نیز بررسی شده و راهکارها و روش های موجود با حفظ سیستم ثبت اختراعات و ابداعات در تامین حق افراد در برخورداری از حداقل استانداردهای بهداشتی، دارویی و درمانی مورد بحث واقع شود.
  یافته ها و
  نتایج
  مهم ترین موافقت نامه راجع به حمایت از مالکیتهای فکری (موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری که به اختصار تریپس خوانده می شود و در مذاکرات تشکیل این سازمان معروف به دور اروگوئه به عنوان ضمیمه شماره یک این مذاکرات تصویب گردیده و هم اکنون پذیرش آن پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی است، حمایت از اختراعات مربوط به حوزه بهداشت و درمان و دارو را مجاز دانسته است.
  کلیدواژگان: حق ثبت، حقوق مالکیت صنعتی، مالکیت فکری، موافقت نامه تریپس
 • محمدتقی یاسمی، احمد حاجبی، سیدعباس باقری یزدی صفحه 83
  طرح مساله: این مقاله ارایه تصویری روشن از مشکلات بیمارستانهای روانی از نظر مدیران این مراکز و تحلیلی بر علل و عواقب آن است.
  روش
  این پژوهش به روش دلفی انجام شده که نوعی جمع آوری سیستمیک و سازماندهی کیفی داده ها است که به همت گروهی از کارشناسان منتخب فراهم شده است.
  یافته ها
  عمده ترین مشکلات بیمارستانهای روانی اجرای طرح خودگرانی، کمبود بودجه های یارانه ای و تعرفه های غیر واقعی در این بیمارستانها است. بیماران روانی و خانواده آنها به دلیل ضعف مالی، توانایی پرداخت هزینه های بیمارستان را ندارند، از طرفی امکانات لازم برای رشد توانمندی های اجتماعی، شغلی و توانبخشی این بیماران ناچیز است، پوشش بیمه ای بیماران روانی کامل نیست و حمایتهای اجتماعی و اقتصادی از بیماران روانی به دلیل نگرش نادرست چندان مناسب نیست. ضوابط مدون برای استانداردهای بیمارستان های روانپزشکی، وجود ندارد و اکثر ساختمان ها در مراکز روانپزشکی فرسوده و فاقد فضای مناسب برای بیماران است.
  نتایج
  با توجه به یافته ها و پیچیدگی مشکلات بیمارستان های روانپزشکی و نیاز روزافزون بیماران روانی به خدمات بهداشتی و درمانی، زمان آن فرا رسیده که تغییراتی در ساختار تشکیلاتی و بودجه ای مراکز روانپزشکی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: بیمارستان روانی، روش دلفی، تحلیل کیفی
 • فریبا طیری، علی اصغر اصغرنژاد، جعفر بوالهری صفحه 101
  طرح مساله: این پژوهش با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران روانی و خانواده شان از برنامه بهداشت روان در مناطق روستایی شهرستان سنندج در سال 1383 انجام گرفته است.
  روش
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از روش طبقه ای، به طور تصادفی، اطلاعات مربوط به 51 بیمار روانی و خانواده شان که تحت پوشش خانه های بهداشت و مراکز روستایی بودند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد که 47.6% از بیماران روانی و خانواده آنها از نحوه برخورد بهورزان و 47.3% از این بیماران از نحوه ارایه خدمات در خانه بهداشت (دارو، پیگیری، آموزش و ارجاع) راضی بودند. همچنین 57.1% از آنها از نحوه ارایه خدمت در مراکز روستایی (آموزش، دارو، پیگیری و ارجاع) راضی بودند. 86.30% از بیماران مراجعه کننده به مراکز روستایی به دلیل به صرفه بودن از نظر اقتصادی و 84.30% از آنها به دلیل به صرفه بودن از حیث وقت و زمان رضایت داشتند. اما 64.8% از بیماران مراجعه کننده به مراکز روستایی از لحاظ نتیجه درمانی ناراضی بودند.
  نتایج
  با ارتقای کیفیت ارایه خدمات، خصوصا دارو، می توان به طور مداوم بر میزان رضایت مندی بیماران روانی و خانواده شان افزود.
  کلیدواژگان: ارایه خدمت، برنامه بهداشت روان، به صرفه بودن، رضایت مندی، سنندج
 • احمد یارمحمدیان، حمیدرضا عریضی صفحه 117
  طرح مساله: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بین تعهد به اشتغال و وضعیت کاری (دارای کار بدون کار) بر سلامتی روانی بوده است. فرضیه پژوهش عبارت بود از اینکه رابطه بین تعهد به اشتغال و سلامت روانی برای افراد دارای کار، مثبت و برای افراد بیکار، منفی است.
  روش
  افرادی که در سال اول دبیرستان در شهر اصفهان، مدرسه را ترک کرده بودند، جامعه پژوهش حاضر را تشکیل می دهند که در طی سه سال اول زندگی کاری خود به ابزارهای پژوهش حاضر پاسخ داده اند. نمونه شرکت کنندگان شامل 1030 نفر از دانش آموزان بوده اند که به صورت تصادفی طبقه ای از 6 ناحیه آموزش و پرورش اصفهان انتخاب شده بودند.
  روش
  ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی و تعهد به کار بوده است.
  یافته ها و
  نتایج
  یافته ها فرضیه پژوهش را تایید می کند که بر طبق آن تفاوت معنی داری بین دو متغیر تعهد به اشتغال و سلامت روانی در بین گروه بیکار و دارای کار وجود دارد. یافته ها بر اساس نظریه های موجود و بخصوص محرومیت مکنون مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اشتغال به کار، بیکاری، سلامتی روانی
 • ربابه نوری، علیرضا جزایری، ربابه مزینانی، محمود قاضی طباطبایی صفحه 135
  طرح مساله: بک (1983)، سبک های شخصیتی اجتماع مداری و استقلال مداری را عامل ابتلا به افسردگی می داند که در صورت تعامل با استرسهای همگون با همان سبک شخصیتی منجر به افسردگی می شود.
  روش
  در این پژوهش نقش استرس و متغیرهای شخصیتی استقلال مداری و اجتماع مداری در افسردگی در قالب یک طرح پس رویدادی و کنترل شاهد بررسی شد. بدین منظور 156 بیمار افسرده با 78 فرد عادی از نظر سن و جنس همتاسازی شدند و استرسهای زندگی، استرسهای همگون با سبک های شخصیتی استقلال مداری و اجتماع مداری مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که بیماران افسرده در مقایسه با افراد عادی به طور معنی داری استرسهای بیشتری تجربه کرده بودند. همچنین، نوع استرسهای بیماران افسرده استقلال مدار و اجتماع مدار به طور معنی دار متفاوت و کاملا همگون با سبک های شخصیتی آنان بود.
  کلیدواژگان: اجتماع مداری، استرس، استقلال مداری، افسردگی، همگونی استرس ها
 • محمدعلی امام هادی، مریم جلیلوند، منصور صالحی صفحه 153
  طرح مساله: با رشد روزافزون جرم و جنایت در جامعه بشری، جرم شناسان تاکنون برعلل بی شماری در این باره انگشت نهاده اند. این تحقیق به بررسی برخی از اختلالات روانی در مرتکبان قتل عمد می پردازد.
  روش
  این مطالعه به صورت مقطعی در طی سالهای 79 - 80 بر روی 136 زندانی با جرم اثبات شده قتل عمد در زندانهای شهر تهران صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از R90 SCL اختلالات روان این مجرمان بررسی شده است. اطلاعات و داده های به دست آمده از این آزمون، تحت بررسی توصیفی و آزمون آماری خی دو قرار گرفت.
  یافته ها
  بر طبق نتایج به دست آمده، سن اکثر مجرمان بین 30 تا 37 با میانگین 33.6 سال بوده از نظر وضعیت سلامت روان، حدود 87% آنان از نوعی اختلال روان رنج می بردند که در این میان پرخاشگری، اضطراب و شکایات جسمانی، بیشترین و وسواس و ترس مرضی کمترین آنان را شامل می شد (P<0.01).
  نتایج
  به رغم آنکه مطابق قانون، این اختلالات روانی رافع مسوولیت کیفری نیست و فقط جنون، محجوریت و نظایر آن مسوولیت جزایی (کیفری) فرد را ساقط می کند، ولی باید توجه کرد که ممکن است در زمینه اختلالات خفیف روان شناختی، احتمال ارتکاب جرایم سنگین افزایش یابد.
  کلیدواژگان: اختلالات روانی، جرم، سلامت روان، قتل عمد، مجرم، SCL، 90، R
 • رضا راد گودرزی، آفرین رحیمی موقر، علی فرهودیان، محسن وزیریان صفحه 163
  طرح مساله: هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات عرضه مواد غیر قانونی اعتیادآور در طی سال پس از زلزله در بم بوده است. این مطالعه در شهر بم و روستای باغچمک انجام شد.
  روش
  در این مطالعه کیفی از سه روش مباحثه متمرکز گروهی، مصاحبه عمیق فردی و مشاهدات اتنوگرافیک استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه معتادان، فروشندگان مواد، مردم، درمانگران و سایر افراد کلیدی بودند.
  یافته ها و
  نتایج
  اکثر پاسخ دهندگان معتقد بودند خلوص تریاک پس از زلزله افت کرده ولی دستیابی بدان مثل قبل است. ابتدا قیمت تریاک پس از زلزله ارزان تر شد و سپس بالا رفت، ولی در زمان این مطالعه، پایین تر از قیمت قبل از زلزله بوده است. کیفیت هرویین افت کرده، ولی قیمت و چگونگی دسترسی بدان تغییر محسوسی نسبت به قبل از زلزله نداشته است. تغییری در عرضه حشیش و الکل ذکر نشد. از نظر اکثر افراد، فعالیت نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مانند قبل از زلزله است. اکثر مردم خواستار اقدامات جدی تر برای نظارت بر مواد بودند. در این جهت سیاستگذاری واحد و برنامه ریزی برای پیشگیری و درمان اعتیاد و ادامه برخورد جدی با خرید و فروش هرویین در بم پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، بم، زلزله، عرضه مواد
 • دیگر مقالات
 • فریده باقری، حسین کاوند صفحه 181
  طرح مسئله: شاخص SST معیار مناسبی برای سنجش شدت فقر محسوب می شود. این شاخص شدت فقر را با در نظر گرفتن تعداد فقرا، عمق فقر و نابرابری بین فقرا اندازه گیری می کند و به ما اجازه می دهد که فقر را از سه جنبه بررسی کنیم: اینکه آیا تعداد فقرا زیاد است؟ آیا فقیرها فقیرتر شده اند؟ و اینکه آیا توزیع نابرابری در میان فقرا بیشتر است؟
  روش
  در این مقاله از طریق شاخص SST، شدت فقر در ایران طی سا لهای 1382 و 1383 با استفاده از داده های آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و در نظر گرفتن خط فقر مطلق 2300 کالری برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و درصد تغییر آن طی دو سال با یکدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این، سهم عوامل تشکیل دهنده شاخص SST در طی سالهای 1382 و 1383 نیز مشخص شده است. به منظور تعیین اطمینان آماری از برآورد صورت گرفته، با استفاده از روش بوت استرپ، فاصله اطمینان شاخص مورد نظر محاسبه شده است.
  یافته ها و
  نتایج
  نتایج حاصل نشان می دهد که شدت فقر در مناطق شهری در سال 83 نسبت به سال 82، 7/ 1 درصد افزایش یافته و در مناطق روستایی 8/ 1 درصد کاهش یافته است و این تغییرات در سطح 95 درصد اطمینان معنی دار می باشند. علاوه بر این، شدت فقر طی این دو سال در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بوده است.
  کلیدواژگان: شاخص فقر، شدت فقر
 • اکبر علی وردی نیا صفحه 193
  طرح مسئله: مقاله حاضر به دنبال تبیین عوامل اجتماعی موثر بر تغییرات میزان جرایم مواد مخدری در کشور می باشد؛ تا از این طریق بتواند سهم هر یک از متغیرهای مستقل را شناسایی و تعیین نماید.
  روش
  روش تحقیق این پژوهش روش طولی تطبیقی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه استان های کشور در طی سالهای 80 1368 تشکیل می دهد و واحد تحلیل نیز استان است. با این زمینه روش شناسی، مهم ترین متغیرهای تحقیق در یک چارچوب نظری انتخاب گردیده و سپس با استفاده از داده های ثانویه، الگوی تحلیلی تحقیق مورد آزمون تجربی قرار گرفته است.
  یافته ها
  الگوی تحلیلی این تحقیق صرفا 29 درصد از تغییرات جرایم م واد مخدری را در ایران می تواند توضیح دهد و باقیمانده آن را متغیرهای دیگری تبیین می کنند که خارج از حیطه بررسی این تحقیق است.
  نتایج
  به لحاظ نظری، این تحقیق مبتنی بر رویکرد ساختاری کارکردی است. در این رویکرد، به جای توجه به عامل فردی، تفسیر اخلاقی؛ انتقاد از یک نهاد خاص و بیماری تلقی کردن اعتیاد به مواد مخدر، کل ساختار اجتماعی مورد ملاحظه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بی سازمانی اجتماعی، جرایم مواد مخدری، فردگرایی، وضعیت آنومیک، اعتیاد
 • اسدالله نقدی، رسول صادقی صفحه 213
  طرح مسئله: جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهری است. سرعت رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همراه بوده و این رشد شتابان، مسائل و معضلات بسیاری برای شهرهای ایران به دنبال داشته است. در این میان، حاشیه نشینی به عنوان آیینه تمام نمای مسائل شهری، جایگاه و اهمیت خاصی در تحقیقات اجتماعی دارد.
  روش
  این مقاله، به بررسی حاشیه نشینی به عنوان چالشی فراروی توسعه پایدار شهری پرداخته و در این ارتباط علل، مکانیسم و پیآمدهای حاشیه نشینی در شهر همدان با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی مورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از تکنیکهای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته در مناطق حاشیه شهر همدان داده های مورد نیاز جمع آوری گردیده است.
  یافته ها و
  نتایج
  براساس یافته های این مطالعه بخش عمده اسکان غیررسمی شهر همدان ناشی از مهاجرتهای روستا شهری است. حاشیه نشینان از شهر و محله زندگی خود رضایت بالایی ندارند و از احساس تعلق شهروندی پایینی برخوردار هستند. بهبود زیرساختهای فیزیکی شهر یا محله مهم ترین اولویت آنان برای بهبود وضعیتشان محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، حاشیه نشینی، شهرنشینی، مسائل اجتماعی، مهاجرت
 • الهام رحمت آبادی، حبیب آقا بخشی صفحه 235
  طرح مسئله: شناسایی هویتهای اجتماعی تلاشی است برای تحلیل الگ وهای تکرارپذیر، کنشها و نگرشهای گروهی. هویت اجتماعی در جامعه شناسی بر تمایز میان جامعه سنتی و مدرن استوار است. در جوامع سنتی مبنای هویت اجتماعی افراد، ویژگی های انتسابی آنهاست. اما جوامع مدرن در این باره عمدتا دو پاسخ متفاوت که هر یک بر رویکردهای نظری جد اگانه ای مبتنی است و به لحاظ زمانی نیز تا حدی نسبت به هم تقدم و تاخر دارند، ارائه می دهد. رویکرد اول و قدیمی تر، به فعالیت مولد و جایگاه فرد در نظام تولید سازنده هویت اجتماعی توجه دارد و رویکرد دوم و جدیدتر، رفتارهای مصرفی فرد را مبنای شکل گیری هویت اجتماعی محسوب می کند. رویکرد اول مرتبط با مفهوم طبقه اجتماعی و رویکرد دوم در مفهوم سبک زندگی خلاصه می شود.
  روش
  این مطالعه به روش دلفی بر جوانان 15 تا 29 سال طبقه متوسط شهری متمرکز بوده و همکاران پژوهش از بین اساتید دانشگاه انتخاب شده اند.
  یافته ها
  پژوهش حاضر منجر به ارائه 3 شاخص پایه کلی از بین شاخصهای موجود گردید که به دلیل قابل تطبیق بودن با واحد تحلیل، تغییراتی در آنها ایجاد شد.
  نتایج
  هدف کاربردی این مطالعه ارائه معیارهایی دال بر گروه بندی های اجتماعی جدید بر مبنای سبک زندگی در دهه اخیر است که مرزهای هویت را ترسیم می کند.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، مدرنیته متاخر، مصرف، هویت اجتماعی
 • کتابخانه
 • صفحه 282
|
 • Amirabbas Fazaeli*, Hossein Mohammad Alizade Hanjani Page 11
  Objectives
  Inevitably, the needs for an equity in health care and treatment should be met in a society, depending on ethical theory. An ethical theory serves to identify a context and reasoning to determine what ought to be done, as opposed to mere positive analysis of what is the case.
  Method
  The methodology that implied in this research is a librarian method. It is based on documents and information that produced and accessible in this area from different resources.
  Conclusion
  The purpose of this research is to offer a brief overview of major ethical theories in this field. These ethical theories are Ulitarianism, Cmunitarianism, and Entitlement. Theories that are described here attempt to provide as with a base of our understanding of the distribution of goods and services including important health care in a system of ethics.
  Keywords: Cmunitarianism, Entitlement, Equity, Health, Ulitarianism
 • Nejat Amini*, Hossein Yadolahi, Sedighe Inanloo Page 27
  Objectives
  There are many indexes for ranking the health status, therefore it is not a simple work to combine them and determine health degree's of each province, because not all of the indexes are based on equal unity and also too many of Indexes and special criteria for selection will affect research results dramatically.
  Method
  This research attempts to combine factor analysis and taxonomy analysis to omit linear correlation between variables, by using 35 indexes of access and efficiency of hygienic and treatment services, fertility, population, mortality, food security and nutrition to rank the provinces based on health status.
  Conclusion
  The finding of this research point out that Tehran, Isfahan and Central proviences are in a good health status, while this condition is consideral at a little weak point for Ardebil, Golestan and Qom proviences and at a critical point for Khoozestan, Sistan and Baluchestan and Kohkiluyeh and Boyer Ahmad proviences.
  Keywords: Factor Analysis, Health Economics, Ranking, Taxonomy Analysis
 • Mohammad Taghi Ansari*, Mohammad Bamani Moghadam, Alireza Khoshgooyan Fard, Ezatollah Samaram Page 49
  Objectives
  Ordinary regression model is basically built for conditional mean to show the relationship between mean and some explanatory variables through a statistical model. Some assumptions like normality should be defined with an acceptable degree of confidence to correctly make inference from this type of model. If a measure other than mean is interested in or these assumptions are not satisfied due to outliers, this model will not be useful. However, quantile regression is robust to the outliers and is able to build a model for any quantiles (quartles, deciles and percentiles).
  Method
  In this paper the application of quantile regression is illustrated in the context of mental health data.
  Conclusion
  In our study, quantile regression findings have shown different relationship of age to mental health for men and women whereas these could not be achieved by mean regression at all.
  Keywords: Distribution Shape, General Health Questionnaire, Least Absolute Deviation, Least Squares Method, Mental Health, Ordinary Regression, Skewness
 • Maryam Sheikhi* Page 61
  Objectives
  Today protection of inventions through industrial property rights and the system of registeration and giving inclusive rights to inventor have raised to an important scale in developing economy, trade and social welfare and health of the societies.
  Method
  This article deals with the relations of protection of industrial properties and registeration of such inventions and the right to humam health. In this regard international declarations and agreements have been reviewed and the existing methods and ways have been discussed perserving the system of registeration of inventions to provide rights of individuals to have the minimum health and medical standards.
  Conclusion
  The most important treaty on protecting the intellectual property (Trade related aspects of Intellectual property abbriviately called TRIPS, which has been ratified in the Uruguay negotiations known as around Uruguay as the first annex of this negotiations which is the pre-requisite of accession to the world Trade organization) is recognized as authorized the protection of the inventions in the field of health and medicine.
  Keywords: Health, Intellectual Property Rights, Registeration Right, TRIPS Agreement
 • Mohammad Taghi Yasami*, Ahmad Hajebi, Abbas Bagheri Yazdi Page 83
  Objectives
  This study revealed mental hospitals problems based on view point of their managers and analyzed etiology and its consequences.
  Method
  Delphi method, which is a mean of systematicall data collecting and refining information provided by a group of selected experts, was conducted.
  Findings
  The majority of the problems in the mental hospitals were due to self- management procedure, lack of enough budget and irrational fees. In one hand mental patients and their families don’t have sufficient income to pay the expenses of these hospitals and on the other hand facilities for improvement of patients social, occupational and rehabilitation capabilities are inadequate. Coverage of insurance for mental patients is incomplete and lack of proper socio- economic supports due to negative attitudes toward them are a many other problems. There are no administrative structures for standardization of mental hospitals and most of the mental hospitals buildings are dilapiodated and without enough space for patients.
  Conclusion
  Based on Complicated problems of mental hospitals and increasing needs of mental patients to health care and treatment services, it is the time to change the structure and budgetary of psychiatric centers in Iran.
  Keywords: Delphi Method, Mental Hospital, Qualitative Analysis
 • Fariba Tairi*, Ali Asghar Asghar Nejad, Jafar Bolhari Page 101
  Objectives
  This study was aimed to evaluate satisfaction of psychiatric patients and their families from mental health programs in rural centers in Sanandaj city.
  Method
  The study sample included 51 psychiatric patients and families who are under coverage of rurar health center. Data was collected through an administration of questionnaires. The collected data was analysed using the descriptive and nonparametric statistic.
  Findings
  47.6% psychiatric patients and their families reported satisfachion from mental health services delivery system. Also, 57.8% of them were satified from rural health centers personals and 57.1% of them were satisfied from the service delivery system in rural health center, 86.2% and 84.3% psychiatric patient were satisfied from receving mental health services financially and interms of spending time respectively. Finally, 64.8% psychiatric patients were not satisfied from therapeutic outcomes.
  Conclusion
  The promotion of the quality of services delivery system, particulary psychiatric medications, refering and following up in rural health centers would increase the satisfaction of psychiatric patients and hence, this program should be more successful in respect of its purposes.
 • Ahmad Yar Mohamadian*, Hamidreza Oreizi Page 117
  Objectives
  Employment Commitment reflects the degree to which a person wants to be engaged in paid employment. The aim of current study is to investigate interaction between employment commitment and employment status in affecting psychological distress. It was hypothesized that correlations between employment commitment and psychology distress are negative for employed respondents and positive for unemployed. School leavers, after first year in high school, participated in this study and responded to instruments in 3 years of their adult working lives.
  Method
  Research instruments have been General Health Questionnaire and Employment Commitment.
  Conclusion
  Findings confirm this hypothesis that the employed and unemployed respondents show reliable differences in the form of the relationship between employment commitment and psychological distress.
  Keywords: Employment, Mental Health, Unemployment
 • Robabe Noori*, Alireza Jazayeri, Robabe Mazinani, Mahmood Ghazi Tabatabaei Page 135
  Objectives
  Beck (1983) claimed that personality style of sociotropy and autonomy ia a vulnerable factor for depression that interacts with stress congruent with the same personality style.
  Method
  This study investigates the role of stress, sociotropy and autonomy in depression in a retrospective and case – control design. 156 major depressed patients were compared with 78 never depressed and normal people based on sex, age, life events, sociotropy and autonomy, congruent stresses.
  Finding
  Results showed that depressed patients experienced significantly more stresses than normals. Also, sociotrop and autonomous patients had experienced significantly different stresses that were congruent with their personality style.
  Conclusion
  Results supported the role of stress in depression and congruency hypothesis that Beck asserted.
  Keywords: Autonomy, Congruency of Stress, Depression, Sociotropy, Stress
 • Mohammad Ali Emamhadi*, Maryam Jalilvand, Mansoor Salehi Page 153
  Objectives
  The growing increase in criminal acts in human societies has made criminologists study the sources and causes of criminal behavior.
  Method
  This research was carried out as cross-sectional study on 136 male criminal inmates in Tehran prisons using SCL-90 -R.
  Findings
  These people were in the age range of 30-37 with an average age of 33.6, about 87% of them had psychological disorders, among which aggression, anxiety, and somatization were the most abundant and OCD & phobia, the least (P<0.01).
  Conclusion
  This investigation clearly shows that majority of the cases under study suffer from some of psychological disorders such as aggression, depression, paranoia etc. Although according to Islamic Criminal Law these psychological disorders do not result in a reduction in penalty responsibility, at the presence of mild psychological disorders, tendency to commit more severe crimes may increase.
  Keywords: Criminal Responsibility, Murderer, Psychosocial Health, Psychosocial Illness, SCL, 90, R
 • Reza Rad Goodarzi, Afarin Rahimi Movaghar*, Ali Farhoodian, Mohsen Vazirian Page 163
  Objectives
  The study was designed to assess the changes in supplying of illicit drugs during the first year after Bam earthquake on December 2003.
  Method
  This qualitative research was conducted in Bam and the village of Baghchamak. Focus group discussions, in-depth interviews and ethnographic observations were used. The sample included drug dependents, drug sellers, ordinary people, drug treatment providers and other key informants.
  Findings
  The majority of respondents believed that opium purity has declined after the quake and its price with initial decrement has remained relatively similar to pre-quake level. They believed it still is easily available as it had been prior to the quake. The majority of respondents believed that the purity of heroin has also declined and its price and availability did not change significantly. The solid majority believed that the supply of hashish and alcohol has not been changed. Most respondents believed that the intensity of current drug law enforcement in Bam is similar to pre-quake time.
  Conclusion
  Implementing a unified policy and planning for drug abuse prevention and treatment programmes are suggested. A more serious action against heroin trafficking is also recommended.
  Keywords: Addiction, Bam, Drug Supply, Earthquake, Iran
 • Faride Bagheri*, Hossein Kavand Page 181
  Objectives
  SST Index is an appropriate instrument to measure the poverty intensity. This index can measure the poverty intensity considering number of the poor people and depth of poverty and inequality among them and allows us to decompose poverty into three aspects: Is there an increase in the number of the poor? Atlas the poor become poorer? And is there higher inequality among the poor?
  Method
  In this paper through SST Index the poverty intensity in Iran during the years 2003 and 2004 has been calculated for urban and rural areas using the data obtained from the Household Income and Expenditure Survey conducted by the Statistical Center of Iran and considering the absolute poverty line of 2300 calories with the percentage of changes compared over the two years. Also, the portion of factors constituting SST Index over the said years is specified. In order to determine the statistical reliability of the estimations made, the confidence interval of the index has been calculated with the application of Bootstrap Method.
  Conclusion
  The findings reveal that the poverty intensity in 2004 compared with that in 2003 increased up to 1.7 percent in urban areas and reduced to 1.8 percent in rural areas and the changes are significant at level of 90 percent confidence. In addition, the poverty intensity over these two years has been higher in urban areas than in rural areas.
  Keywords: Poverty Index, Poverty Intensity
 • Akbar Aliverdinia* Page 193
  Objectives
  This is a summary of an extended research on sociological study of drug addiction in Iran. The main focus of the study has been to identify and analyze the social correlates of drug addiction rate. It is a fact that drug addiction has been increased in Iran in the recent years. The research has been designed on the base of response to this question "what are the causes of drug addiction rate variations among provinces of Iran? "
  Method
  The research unit of analysis includes all provinces of Iran between 1368-1380 that have been studied and analyzed. The research method of study was longitudinal-comparative method, based on secondary data.
  Conclusion
  Theoretically, the study has been based on structural functionalism approach. Path analysis results indicate that industrialization, anomie, availability of drugs, smuggler's activity variables are the most important variables for explanation of drug addiction in Iran, respectively.
  Keywords: Addiction, Anomie, Drug Related Crimes, Individualism, Social Disorganization
 • Asadollah Naghdi*, Rasool Sadeghi Page 213
  Objectives
  One of the new world phenomena is Urbanization in under development or developing counties where the rate of urbanization changes has happened more rapidly than in developed areas. So the increase of urbanization in Iran has been high and one of the outcomes of this process is the emergence slums and extension of informal settlement. In urban studies, focus on marginal area is very important. It is clear that if any country ignores informal settlements, urban sustainable development will not be achieved.
  Method
  Our main methods in this investigation were field study, data collected through questionnaire prepared by researchers and validated on pilot study, we also used observation techniques and interviews with related mayors. Sample size was 500 inhabitants on Hamedan informal settlements.
  Conclusion
  Hamedan as the capital of province encounters informal settlements like most Iranian big cities. Environmental and physical upgrading is the first priority of Hamedan informal settlements. Potenital of Social problems and crises are high, participation and social trusts dont show significant indicators. Finally informal settlements in the future will be the main challenges and obstacles against sustainable urban development.
  Keywords: Informal Settlements, Migration, Social Problems, Sustainable Urban Development
 • Elham Rahmat Abadi*, Habib Aghabakhshi Page 235
  Objectives
  The convergent orientation of recent Social theory is toward acknowledging the significance of realm of consumption and lifestyle practices instead of production and work in constituting Social identities. This shift in social base of identities can be justified in interrelated processes of modernity. The notion of Lifestyle and corresponding arguments and theories seekto offer a consistent interpretation of Social identity and cultural changes in the content of late modernity. We can conclude that in process of modernisation, particular forms of individualty have developed and have been focused upon and expressed through spheres of Social action - such as taste, manners and fashion which are conventionally taken to be the province of Lifestyle practices. These spheres of Social action have become increasingly important in describing Social Life as other forms of structural distinction have come to be seen less important.
  Method
  These hypothesis are studied through Delphi Method, on the mid-youth in the age range of 15 to 29.
  Conclusion
  The basic and general question of this study is to elevatete the possiblity of explaining Lifestyles simmilarities and differences of Lifestyles can be the measure of new Social grouping that is to determine borders of social differentiation or identity from a critical review of litrature.
  Keywords: Consumption, Late Modernity, Life Style, Social Identity