فهرست مطالب

تحقیقات اقتصادی - پیاپی 73 (خرداد و تیر 1385)

فصلنامه تحقیقات اقتصادی
پیاپی 73 (خرداد و تیر 1385)

 • 366 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/08/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حمید ابریشمی، محسن رحیم زاده نامور صفحات 1-35
  این مقاله به بررسی تاثیر توسعه نظام مالی برپس انداز خصوصی بر اساس روش هم انباشتگی یوهانسون – یوسیلیوس می پردازد. در این مطالعه پس از شناسایی نظام مالی ایران و بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر پس انداز خصوصی با استفاده از روش آماری مولفه های اصلی شاخص اندازه گیری توسعه مالی ساخته می شود. مهم ترین نتایجی که از این مقاله به دست آمده است، عبارتند از: الف – نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز است.
  ب – توسعه نظام مالی به صورت محدوده و منحصر به توسعه کمی شاخص های بانکی، تاثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.
  کلیدواژگان: توسعه مالی، نرخ پس انداز خصوصی، مولفه های اصلی، روش هم انباشتگی، اقتصاد ایران
 • حسین عباسی نژاد، پویا جبل عاملی صفحات 37-67
  از آنجا که یکی از ارکان توسعه اقتصادی برمبنای گسترش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری از دیدگاه نظری تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی و کیفی را بر سرمایه گذاری بررسی می کند. این متغیرها با ایجاد فضای نااطمینانی، بر متغیر سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصاد سنجی نشان گر چگونگی تاثیر این متغیرها (که به صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، ریسک، نااطمینانی اقتصادی، پس انداز
 • اکبر کمیجانی، منصوره عباسی صفحات 69-105
  در مقاله حاضر هدف، شناسایی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این مقوله است. پس از شناسایی عوامل موثر بر جلب سرمایه های خارجی، تاثیر برخی از متغیرهای مهم بر جریان ورودی FDI به کشور، با استفاده از مدل Bajo – simo، از روش ARDL و داده های سال های 1380-1353 بررسی شده است. نتایج مدل که شامل 3 خروجی است، نشان می دهند که طی این دوره، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم (که بیان گر عدم کارامدی سیاست های اتخاذی دولت در کشور است) به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. هم چنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجه باز بودن اقتصادی که به معنای کاهش و موانع تعرفه ای در کشور است، باعث افزایش جریان ورودی FDI به کشور می شود. همچنین افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تاثیر منفی بر ورودی FDI به کشور داشته و نتیجه بررسی نشان داد که تغییرات نرخ دستمزد تاثیری بر ورودی FDI نداشته است.
  نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایه مستقیم خارجی را تایید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود 2.5 تا 3 سال طول می کشد که جریان ورودی FDI، به سطح تعادلی خویش باز گردد
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری پر تفیلوی خارجی، تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، درجه باز بودن اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، کوتاه مدت، بلند مدت
 • محمود متوسلی، نظر دهمرده صفحات 107-132
  انفجار جمعیت ناشی از متولدین سال های 62-1385 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نیروی کار در طی سال های 83-1368 سبب شد تا میزان عرضه نیروی کار از فرصت های شغلی به نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری، بویژه در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهی با شتاب بالا گسترش یابد و سبب اتلاف منابع عظیم انسانی و رنج و فقر تعداد کثیری از جمعیت کشور شود.
  در این مقاله تلاش بر این است تا اثر بخشی سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی بر گرفته شده از اندیشه های اقتصادی بازار بر معضل بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گیرد زیرا بین تاکیدات نگرش اقتصاد بازار و سیاست های مورد نظر برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم سویی مشاهده می شود.
  نتیجه ای که از بررسی تطبیقی اندیشه اقتصاد بازار با اهداف و سیاست های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ایران و به ویژه برنامه سوم به دست آمد این بود که اهداف و ایده کلی حاکم بر بازار کار ایران، بر مبنای اقتصاد بازار طراحی شده، اما سیاست های اعمال شده در قالب مواد قانونی و تبصره های مربوط به اشتغال در برنامه های توسعه ایران به نقش و دخالت دولت برای ایجاد اشتغال تاکید دارد که این امر، به عدم تعادل بازار کار منجر می شود (مواد قانونی 48 تا 56 برنامه سوم توسعه).
  از طرف دیگر کارکرد تجربی مدل نئوکلاسیک که از مدل های اساسی اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده یک سیستم معادلات هم زمان در قالب الگوی خود توضیح برداری VAR نامقید است، نشان داد که ضرایب متغیرهای اثر گذار بر بازار کار ایران در عین معنی دار بودن اثر بخشی اندکی در حل بیکاری داشته اند
  کلیدواژگان: بازار کار ایران، اقتصاد بازار، تکنیک های هم انباشتگی، توابع عکس العمل آنی، تجزیه واریانس
 • کریم آذربایجانی، علیمراد شریفی، مهسا ساطعی صفحات 133-166
  حامل های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه جوامع بشری ایفا می کند و به مرور زمان اهمیت آن ها در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش پیدا می کند. از این رو شناخت تقاضای انرژی الکتریکی و عوامل موثر بر آن، در کنار دیگر سیاست های حاکم بر تقاضای انرژی می تواند نقش موثری در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه، با بهره گیری از روش ARDL به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی می پردازیم. از جمله متغیرهای به کار گرفته شده در تابع تقاضا، کیفیت عرضه انرژی الکتریکی است که به منظور اندازه گیری آن از افت فرکانس استفاده شده، به این علت که در بخش صنعت افت فرکانس نمایان گر کاهش کیفیت عرضه انرژی الکتریکی است. با توجه به کشش های قیمتی محاسبه شده در بلند مدت و کوتاه مدت می توان چنین نتیجه گیری کرد که انرژی الکتریکی در بخش صنعت نهاده ای به تقریب بی کشش است و بنابراین سیاست های قیمتی تاثیر چندانی در تقاضای آن ندارد. از این رو از راه ساز و کار قیمت گذاری نمی توان سیاست مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه لازم برای مصرف بهینه انرژی را دنبال کرد. کشش متقاطع قیمتی در کوتاه مدت رابطه جانشینی بین حامل های انرژی الکتریکی و گاز طبیعی را تایید می کند. با توجه به معنادار بودن و علامت ضریب متغیر کیفیت عرضه انرژی الکتریکی می توان چنین نتیجه گرفت که کیفیت مناسب عرضه انرژی الکتریکی نیز می تواند در کنار سایر متغیرها، بر مصرف بهینه آن در بخش صنعت موثر باشد.
  کلیدواژگان: تابع تقاضا، ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، افت فرکانس، کیفیت عرضه انرژی الکتریکی، ایران
 • اسمعیل ابونوری، علیرضا عرفانی صفحات 167-191
  در این مقاله با استفاده از دو روش سیگنالی و احتمالی، داده های سالانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1989-2004، پردازش و یک الگوی هشدار دهنده پیش از وقوع برای آن ها برآورد شده است. بر اساس روش سیگنالی، متغیرهای نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخایر بین المللی، نرخ رشد M2 به ذخایر بین المللی، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به کل مطالبات بانک مرکزی، نسبت اعتبارات داخلی به GDP، نسبت M2 به ذخایر بین المللی، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده های بانکی، نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی، نسبت اعتبارات داخلی به کل سپرده های بانکی، و نرخ رشد اعتبارات داخلی به GDP، به ترتیب مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده بحران در اقتصاد کشورهای عضو اوپک شناخته شده اند که با نظارت بر آن ها می توان نشانه هایی از بحران پولی را شناسایی کرد. در روش احتمالی، یک تابع احتمال بحرانی طراحی شده است که توانسته است تقریبا در 76 درصد از مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی کند. گر چه روش های سیگنالی و احتمالی از اعتبار لازم برای پیش بینی بحران برخوردار هستند، ولی از سطح اطمینان کافی در پیش بینی برخوردار نیستند. با عنایت به اهمیت موضوع، تلاش در جهت مدل سازی کاراتر ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بحران نقدینگی، الگوی هشدار دهنده قبل از وقوع، روش سیگنالی، روش احتمالی، اوپک
 • احمد تشکینی صفحات 193-210
  هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نا اطمینانی تورم در سطح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل بر اساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگسیو تعمیم یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آن جایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نا اطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این نا اطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می یابد، تفسیر می شود. یافته ها نشان می دهد که تورم علت نا اطمینانی تورم است (به عبارتی رابطه مثبت و معنا داری بین تورم و نا اطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ضد تورمی در جهت کاهش نا اطمینانی تورم گام بردارد.
  کلیدواژگان: تورم، نااطمینانی تورم، نااطمینانی رژیم، تخصیص منابع، مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته
 • حمید خالوزاده، نسیبه امیری صفحات 211-231
  تحقیقات بسیاری در سال های اخیر برای توسعه روش های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (GA) سبد سهام بهینه ای به دست می آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز VaR در نظر گرفته شده است. این معیار به سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می کند. روش GA، از جمله الگوریتم های بهینه سازی عددی بوده که از ژنتیک طبیعی و روند تکامل در طبیعت الهام گرفته اند. مزیت اصلی این الگوریتم ها، انعطاف پذیری بسیار بالای آن ها در برخورد با مسایل پیچیده و عدم نیاز به شرایط ریاضی خاص مانند پیوستگی و مشتق پذیری توابع است. شبیه سازی برای سبد سهامی متشکل از 12 شرکت مختلف در بازار بورس تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشانگر کارایی روش مدل سازی ریسک بازار بر مبنای نظریه ارزش در معرض ریسک و روش بهینه سازی الگوریتم های ژنتیک در به دست آوردن وزن های بهینه سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت بر روی دیسک است.
  کلیدواژگان: نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR)، انتخاب سبد سهام، سبد سهام بهینه، الگوریتم بهینه سازی ژنتیک
 • محمود ختایی، رویا سیفی پور صفحات 233-267
  تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است.
  مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است.
  توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.
  کلیدواژگان: گسترش مالی، اهداف سیاستهای پولی، شاخص شرایط پولی MCI، ابزار سیاست پولی، قاعده تیلور، مدل اقتصاد سنجی
 • مرتضی حسن شاهی، رحمان خوش اخلاق صفحات 269-294
  شهرستان ارسنجان در شمال غربی استان فارس واقع شده و از لحاظ کشاورزی و دامداری و جنگل غنی است مشکل عمده این شهرستان کمبود آب است. به طوری که آب موجود برای کمتر از نیمی از اراضی کشاورزی کفایت می کند. از طرف دیگر وزارت نیرو و در حال احداث یک سد روی رودخانه سیوند واقع در شمال غرب ارسنجان با هدف انتقال سالانه 60 میلیون مترمکعب از آب رودخانه مذکور به شهرستان ارسنجان است. اما انتقال آب از دو مسیر با حفر کانال امکان پذیر است.
  1- سد سیوند – جنگل ارسنجان – شهر ارسنجان – اراضی کشاورزی اطراف شهر و دهستان علی آباد ملک (یا مسیر 1).
  2- سد انحرافی هشتیجان – دشت سیدان و فاروق – اراضی کشاورزی دهستان های خبریز و شوراب (مسیر 2).
  انتقال آب از مسیر 1 به علت وجود یک گردنه (گردنه کمین) نیاز به حفاری بیشتر دارد، لذا هزینه بیشتری نسبت به مسیر 2 دارد. اما اراضی ناحیه 1 کم آب تر از خاک و آن ها مرغوب تر است. ولی اراضی ناحیه دو دارای خاک های نیمه شور بوده و مرغوب نیست. در این تحقیق تقاضا و عرضه کل آب برای دو ناحیه تخمین زده شده، و سپس میزان آب ورودی از سد مذکور به عرضه آب (به طور جداگانه) دو ناحیه اضافه شده، و سپس اضافه رفاه (افزایش در مازاد مصرف کننده و تولید کننده) جامعه اندازه گیری شده است.برای انجام این تحقیق مدل های مطلوبیت استون – گری، کلاین روبین و مدل بهینه سازی عملکرد موسسات کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال آب از مسیر 1 اقتصادی تر است.
  کلیدواژگان: مدل استون، گری، تقاضای آب کشاورزی، شهری، عرضه آب ارسنجان
 • غلامرضا کشاورز حداد صفحات 295-328
  تقویم، اثر تعیین کننده ای بر شکل گیری رفتار متغیرهای اقتصادی دارد. در ایران دو نوع روز شمار قمری و شمسی به طور رسمی پذیرفته شده اند.هر یک از این تقویم ها به نوبه خود دارای اثر تعیین کننده ای بر سطح متغیرهای اقتصادی اند. هدف این پژوهش ارایه الگوی سری زمانی فصلی به روش باکس و جنکینز با در نظر گرفتن اثرات تقویمی، برای پیش بینی سطح قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در مناطق شهری (مورد خاص تهران) است.داده های مورد استفاده، مقدار هر یک از متغیرهای یاد شده برای دوره 1369:01 تا 1384:02 و نیز برخی از متغیرهای مجازی مربوط به ماه های شمسی و قمری است. برای تعیین مرتبه انباشتگی فرایندهای مورد مطالعه، از تکنیک آزمون فرضیه بیولیو و میران (1993) استفاده شده است. هیچ یک از متغیرها نامانا نبوده و اثرات تقویمی بعضی از ماه های شمسی و قمری اختلاف معنی داری از صفر دارند. این تحقیق در چارچوب تحلیلی به کار گرفته شده، اولین تحقیقی است که در کشور برای داده های ماهیانه صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: SARIMA، ریشه های واحد فصلی، داده های ماهیانه، اثرات تقویم
 • رضا نجار زاده، مجید حسین پور صفحات 329-344
  در مقاله حاضر سعی شده است اشتغال زایی بخش ساختمان از طریق تابع تقاضای نیروی کار بخش ساختمان مورد بررسی قرار گیرد. براساس الگوی به دست آمده از تابع هزینه تولید کننده، تقاضای نیروی کار بخش ساختمان برای دوره 82-1353 برآورده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای نیروی کار با استفاده از روش (ARDL) نشان از رابطه منفی بین دستمزد واقعی با اشتغال بخش ساختمان و همچنین رابطه مثبتی بین ارزش افزوده بخش مذکور با اشتغال آن بخش وجود دارد...
  کلیدواژگان: اشتغال، تقاضا، عرضه، نیروی انسانی و ساختمان
|
 • Hamid Abrishami, Mohsen R.Namvar Pages 1-35
  In this study we assess the effects of financial development on private saving in Iran. As capital accumulation is the most important factor in economic growth, therefore the evaluation of effects of developments in financial system on saving (that is recently going to join to' global economy based on liberalization principles) is seemed very important. After identifying of financial system in Iran and determination of effective variables on private saving, using a statistical method, named principle components, we made a financial sector development index. The most important results which were achieved are: a) in the last three decades Iran's financial sector has been very small. b) Development of financial system (constrained with quantitative banking indices) has had a negative effect on saving in Iran.
  Keywords: Financial Development, Private Saving Rate, Principle Component, Cointegration, Iran
 • Hossein Abbasinejad, Pouya Jabal Ameli Pages 37-67
  Private sector investment is fundamental in economic development. Here, we are trying to show which factor is more important. This study was written with focus on the theories of investment and investment process in Iran. A lot of work has done in this area in Iran, but they did not pay attention much to the non-economic factor which affects on investment. We have analyzed the theories that define influence of qualitative variables on investment. These variables cause uncertainty for economy, so we studied the impact of them with attention to a specific situation. In the last chapter we used qualitative variables in an econometric model. Our concern was finding the reasons of existence of these types of variables. And then we focused on them. At the end of our paper we have suggested some policy implication.
  Keywords: Investment, Risk, Economic Uncertainty, Saving
 • Akbar Komajani, Mansoureh Abbasi Pages 69-105
  In this paper we try to determine the set of factors which affect on foreign direct investment flow and to show the conditions in attracting FDI in Iran. While the major factors are determined, we try to estimate and measure the significant of the important factors that effect on FDI inflow to Iran by using the Bajio-Simon model(1996) and ARDL method during the period of 1353-1380. The three set of result show that during the period of study both in short run and long run, inflation rate that in general implies the ineffectiveness of economic policy has negative impact in absorbing FDI, Further more, increasing in GDP, capital stock and degree of openness in economy that means the reduction of tariff barriers in the country, have the positive effects on FDI flow to Iran. Also increase in interest rate and exchange rate will have a negative effect on FDI flow to the country. The result of survey also shows that the wage level doesn’t have any effect on FDI inflow. Moreover, The result of dynamic model confirms the long run relationship between explanatory variables and FDI. The ECM model also implies that any shocks imposed to each of independent variables of the model may continue to 2.5-3 years are need for FDI to return to its long –term trend.
  Keywords: Foreign Direct Investment, Foreign Portfolio Investment, Inflation, Exchange rate, Interest rate, Openness of Economy, Gross Domestic product, short term, long term
 • Mahmoud Motavasseli, Nazar Dahmardeh Pages 107-132
  The first social, cultural and economic development plan in Islamic Republic of Iran (1368) is based on adjustment and reform structure. An increase of economic capacity, investment, economic growth and changes in protection policies were important goals of this plan. Therefore, privatization, decreasing the role of the state, price adjustment of goods and services, exchange rate adjustment and providing basis for competitive market, reducing subsides, export expansion and international trade liberalization were designed and followed in second and third plan.Nowadays Iran's labor market has faced with disequilibrium crises. The population explosion of early revolution period (1358-62) and consequently the increase in labor market supply relative to employment opportunities in recent years resulted in employment problems and misery of labor class. In this research it is tried to find out the effectiveness of macroeconomic policies, derived from the dominant view of free market economy on Iran's employment opportunities. It is argued that, although policy makers emphasized on free market theoretically, practically we have witnessed government interventions and increase in labor market regulations in different five-years plans (legal articles of 48 to 56, third development plan, shows this idea on the experimental part). Neoclassic model, which is implemented with reduced form and stimulate equations in VAR, shows a significant effect of ECM with low speed of the short run equilibrium compared with the long run. The IRFs results illustrate that, by a shock in employment, supply of labor and wages have insignificant effects on employment, too. However, VDCs shows that the employment is the most important effective variables of employment fluctuations in the short run. But for the long run, the results indicate that the shares of effects of wage on employment, and labor and employment on employment fluctuations are 6%, 30% and 66%, respectively. In addition, the Dummy Variable of structural adjustment has positive and significant effect on employment.Therefore, from the start of the first five-years plan(1368) up to now different planning theoretically were based on free market economy while in practice, policies and programs were dominated by government interventions and state regulations.
  Keywords: Labor Market in Iran, Market Economy, Co, integration Techniques, Impulse Response Function, Variance decomposition
 • Karim Azarbaijani, Alimorad Sharifi, Mahsa Sateie Pages 133-166
  The energy carriers (e.g. electricity) have a prominent role in the sustainable economic development. Among energy carriers, electricity has an essential role because of not having substitute in many cases as well as its ongoing expansion in the different stages of economic development. This research will investigate the functional relationship of electricity demand by using the co-integration techniques especially ARDL method and Error Correction Mechanism (ECM). The quality of electricity supply (by using frequency shortage data) is included in the model. The frequency shortage data is used since it has been considered as an index for low quality of supply in the industrial sector. The results indicate that the long-run industrial electricity demand can not be considered as a function of electricity price. In addition, the estimated price and income elasticities in the short- and long-run prove that electricity is an inelastic input. Cross-price elasticities indicate that electricity and natural gas are substitutes in the short-run. Further more, the quality of electricity supply in the model is a significant variable which indicates its impact on the level of industrial electricity demand in Iran.
  Keywords: Demand function, Auto regressive distributed lag (ARDL) model, Error correction mechanism (ECM), Quality of electricity supply, Frequency shortage, Iran
 • Esmaiel Abounoori, Alireza Erfani Pages 167-191
  The main purpose in this article has been to estimate an Early Warning Model for OPEC countries, using the Signalling and Probability methods with annual data during 1989-2004.Using the Signalling method, growth rate of trade balance, international reserve growth rate, ratio of M2 over International reserve growth rate, ratio of Government debt to Central bank over total credit of Central Bank, Ratio of internal credits to GDP, ratio of M2 over international reserve, export growth rate, bank deposits growth rate, ratio of foreign liabilities over foreign assets, ratio of domestic credit over total bank deposits, and growth rate of domestic credit over GDP, are found to be the most crisis predictor variables within OPEC that monitoring these variables can help to recognize monetary crises. Applying the Probability method, a probability function is developed, that has predicted at least 40 percent of 76% of the crises happened. Although the Signalling and Probability methods have the necessary credibility to predict crises, but they short fall, having enough confidence level predicting crises. Thus, efforts should be made in order to develop more efficient models.
  Keywords: Currency Crisis, Early Warning Model, Signalling method, Probability method, OPEC
 • Ahmad Tashkini Pages 193-210
  The purpose of this study is to test the hypothesis that inflation uncertainty increase at higher level of inflation. Our analysis is based on the generalized conditional heteroscedasticity (GARCH) class of models, which allow the conditional variance of the error term to be time-varying. Since this variance is a proxy for inflation uncertainty, a positive relationship between the conditional variance and inflation would be interpreted as evidence that inflation uncertainty increase with the level of inflation. Our findings indicate that inflation causes inflation uncertainty (there is a significant positive relationship between inflation and inflation uncertainty). According to this result, Central bank of Iran can reduce inflation uncertainty by reducing inflation.
  Keywords: Inflation, Inflation Uncertainty, Regime Uncertainty, Resource Allocation, Generalized Auto, Regressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Model
 • Hamid Khaloozadeh, Nasibeh Amiri Pages 211-231
  In this paper an optimal portfolio selection is obtained so that it provides the maximal yield and at the same time satisfies the constraints on the value at risk. Value at risk is an important measure of extent to which a given portfolio is subject to different kinds of risk present in financial markets. The optimal weights of each share have been obtained using Genetic Algorithm (Gas). Actually GAs are stochastic parallel global–search algorithms based on the mechanism of natural genetics and the biological theory of evolution. Because GAs exploit strategies of genetic information and survival of the fittest to guide their search, they need not calculate the gradient or assume that the search space is differentiable or continuous. GAs simultaneously evaluate many points in the parameter space, so they are more likely to converge toward a global solution. Gas are very suitable for searching discrete, noisy, multimodal and complex space. The portfolio which is considered in this article has been selected from 12 various companies in the Tehran stock exchange. Simulation results show that the high performance of the VaR approach risk modeling and GA optimization method to selection an optimal portfolio under a pre-specified constraint on the value at risk.
  Keywords: Value, at, Risk Theory, Portfolio Selection, Optimal Portfolio, Genetic Algorithm Optimization
 • Mahmoud Khataie, Roya Sifipour Pages 233-267
  This paper presents the main deficirncies of monetary policy in Iran. Financial repression is used by monetary authorities. Therefore official interest rate could not be the main channel to affect the real sector. Also the monetary condition Index and the other well know monetary rules are not used to evaluate monetary conditions. Moreover monetary policy instruments are traditional ones and recent development of monetary instruments are disregarded. Fiscal policy leads monetary policy because of oil revenuees. In case of decrease in oil revenues, budget deficit is monetized. By the help of a found the monetary policy in Iran does not take into account the economic condition in particular, inflation and GDP gaps.
  Keywords: monetary policy Goals, Monetary Condition Index, Monetary Policy Instrumennts, Taylor Rule, Econometric Model
 • Morteza Hasanshahi, Rahman Khoshalagh.B Pages 269-294
  Arsanjan is located in northwest of Fars province. and is rich in agriculture & jungle. The major problem of this town is water Shortage The water is not enough for agriculture. However, power, mnistry is building a dam on the Sivand River in north west of Arsanjan to transfer 60 million cubes meters of the waters this river to this town. This is possible through digging canals from two different diretcions. Sivand dam - Arsanjan jungle – planting fiedls around the City and Village of Aliabad-e-Malek. Deivere dam of Hashtigan-Seidan & Farough Plain-agriculture Fields of and villages of Khobriz and shorab.Transfering warer through the second direction is less expensive. But the first area has less water and needs more digging. The second area has semi - salty soil & is not rich. In this research water demand & supply is estimated and the amount of a water Imported from this dam is accumalate with water resource and the excess welfare (consumer & producer surplus) of the population is measured. The results show that transfering water from the first direction is more economic. to do this research stone- Gary utility model to used & 2sls method & optimization agricultural instutions using linear plannig were used.
  Keywords: Cost, Benefit, Water Transfer, Water, Demand, Supply
 • Gholamreza Keshavarz Haddad Pages 295-328
  Calendar has remarkable effectes on the formation of economic activities. In Iran both lunar and solar calendars have been accepted. Each of these calendars has considerable effects on the economic activities in turn. To consider the calendar effects, this paper aims at providing a time series model in the framework of Box and Jenkins approach for the prediction of red meat, chicken and eggs prices in the urban areas of Iran. The utilized data consist of the monthly time series of the variables and some dummy variables to considering the calendar effects. In the recognition of the integration order of studied variables, the technique of beaulien and Miron (1993) is employed. None of the considered variables were nonstationary, but some of calendar effects were significant.
  Keywords: SARIMA, Seasonal Unit Roots, Calendar Effects
 • Reza Najarzadeh, Majid Hossin Pour Pages 329-344
  In this article an attempt has be to assess the employment situation in the by using a labor demand function. By using the cost pattern function of the firm, a construction demand function for labor for the period 1974-2003 has been estimated. By applying the economertric method of ARDL, a long run and a short-run model was estimated. The results show that there exists a negative relation between the real wage rates and the construction employment level and a positive one between the value added of the construction sector and its employment level. The Error Correction Model (ECM) results indicate that the construction demand for labor nears its long-run equilibrium at a rate of 65 percent annually. Finally by using the two scenarios of the model the employment level in the construction sector through the end of The Fourth Planning Program was forecasted. The results of both scenarios show higher employment rates than the ones predicted by The Third Planning Program.
  Keywords: Employment, Construction, Labor demand, Labor supply