فهرست مطالب

بسپار - سال هشتم شماره 11 (پیاپی 58، اسفند 1385)
 • سال هشتم شماره 11 (پیاپی 58، اسفند 1385)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/01/15
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سرمقاله
  تبسم علیزادمنیر صفحه 2
 • گزارش و گفت و گو
 • هدایای نوروزی، پرستوهایی که با نوروز می آیند
  صفحه 3
 • تخیلی بر نمایشگاه رنگ و رزین، چرا نمایشگاه
  صفحه 7
 • پول نفت بر سر سفره کیست
  صفحه 15
 • آمریکای داخل خطرناک تر است
  صفحه 18
 • خطوط رنگ خودرو در ایران، چیزی از خطوط اروپایی کم ندارد
  صفحه 20
 • ای گل فروش، گل چه فروشی برای سیم
  صفحه 22
 • اخبار داخلی
  صفحه 25
 • تازه های علم و فن
  صفحه 28
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 30
 • مقالات
 • بازار پوشرنگ های آسیا - اقیانوسیه
  دکتر سعید رستگار صفحه 33
 • نویدهای تازه برای سامانه های سل ژل - توسعه فرایند بسپار پایه در پوشش های آلی - غیر آلی
  دکتر زهرا رنجبر صفحه 35
 • پوشش های هواپیماها
  دکتر سعید رستگار ترجمه: دکتر سعید رستگار صفحه 40
 • مبارزه علیه خوردگی
  مهندس شهرناز مختاری ترجمه: مهندس شهرناز مختاری صفحه 45
 • آزمون پایداری جوی پوشش ها
  مهندس نادر بیرامی طارونی ترجمه: مهندس نادر بیرامی طارونی صفحه 48
 • بررسی ویژگی های بسپارهای آمولسیونی
  مهندس سوگل برجیان، مهندس آرزو رضوی صفحه 51
 • روانشناسی رنگ ها
  گرد آوری: کاوه قادریان صفحه 58
 • زیبایی دنیای رنگی
  گرد آوری: کاوه قادریان صفحه 59
 • چند رویداد
  صفحه 60
 • واژه نامه
  صفحه 61
 • با کتاب
  صفحه 63
 • بخش انگلیسی
  صفحه 1