فهرست مطالب

Kermanshah University of Medical Sciences - Volume:10 Issue: 2, 2007

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences
Volume:10 Issue: 2, 2007

 • 96 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/02/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علیرضا محمودیان، فرزانه زمان سلطانی، سید حسن علوی، علیرضا فاضل صفحه 97
  سابقه و هدف
  مطالعات نشان داده اند که تجویز مواد مخدر در حیوانات باعث اختلالات فراوانی در باروری و غدد ضمیمه تناسلی می گردد. از سوی دیگر در بررسی های انجام شده بر نقش حیاتی گلیکوکانجوگیت ها در بلوغ اپیدیدیمی اسپرم ها تاکید شده است؛ لذا این مطالعه با هدف پاسخ دادن به این سوال که آیا ممکن است تاثیرات نامطلوب مصرف مواد مخدر با ایجاد تغییرات در این گلیکوکانجوگیت ها که در بلوغ اسپرمی بسیار مهم هستند رخ دهد، انجام گردید. برای این منظور از لکتین ها استفاده شد که می توانند به طور اختصاصی قندهای انتهایی گلیکوکانجوگیت ها را شناسایی کنند.
  مواد و روش ها
  102 سر موش BALB/c مذکر و بالغ به سه گروه مساوی تقسیم شدند. به گروه تجربی سولفات مورفین و به گروه دیگر سرم فیزیولوژی تزریق شد. گروه سوم نیز بدون تغییر بررسی شد. وابستگی مزمن با تزریق زیر جلدی و به صورت سه بار در روز و به مدت 7 روز ایجاد شد (دوز دارو در روزهای 1 تا 7 به ترتیب: 10، 20، 40، 40، 80، 80 و 100 میلی گرم بر کیلو گرم بود). سپس اپیدیدیم ها در هر سه گروه خارج شدند و بعد از تثبیت و طی مراحل معمول آزمایشگاهی از بلوک های پارافینی تهیه شده مقاطع 5 میکرومتری به دست آمد. این مقاطع با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شدند. شدت واکنش ها در سلول های مختلف، بر اساس مطالعات مرتبط قبلی رتبه بندی شد (نمره صفر برای عدم واکنش، 1 برای واکنش ضعیف، 2 برای واکنش متوسط و 3 برای واکنش قوی در نظر گرفته شد). سپس نتایج با استفاده از آزمون آماری کراسکال والیس و دان با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  میانگین شدت واکنش به (WGA) Wheat Germ Agglutinin، اختصاصی برای قند اسیدسیالیک، بین گروه تجربی و گروه های شاهد و در کلیه سلول ها، تفاوت آماری معناداری نشان داد (P<0.05). در مورد سایر لکتین ها که برای ردیابی قندهای فوکوز، ان استیل گالاکتوزآمین و دی ساکارید ان استیل گالاکتوزآمین گالاکتوز به کار برده شدند، تفاوت معنادار آماری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  کاهش واکنش به WGA، نشان دهنده کاهش میزان اسیدسیالیک در نمونه های تیمارشده با مورفین است. با توجه به اهمیت اسیدسیالیک در حفاظت اسپرم ها و بلوغ اپیدیدیمی آن ها، می توان پیش بینی کرد که به دنبال این کاهش، فرآیند بلوغ اپیدیدیمی اسپرم ها دست خوش تغییرات نامطلوبی خواهد شد. تاثیر مورفین در محور هیپوتالاموسی هیپوفیزی و ترشح هورمون های آزاد کننده گنادوتروپین ها، اثر مستقیم بر هیپوفیز و ترشح گنادوتروپین ها و یا تاثیر در عوامل تنظیم کننده موضعی می توانند از عوامل احتمالی بروز این تغییرات باشند.
  کلیدواژگان: مورفین، گلیکوکانجوگیت، اسید سیالیک، لکتین، اپیدیدیم موش
 • علی حسن پور دهکردی صفحه 110
  سابقه و هدف
  بیماران مبتلا به سرطان دچار مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی زیادی می شوند که این مشکلات باعث اختلال در روند طبیعی زندگی و کیفیت آن می گردد، لذا کیفیت زندگی نیروی قدرتمندی در راستای راهنمایی، حفظ و پیشبرد سلامت و تندرستی در جوامع و فرهنگ های مختلف است. با توجه به اینکه در جامعه ما به مفهوم کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سرطانی کمتر پرداخته شده است و با عنایت به اینکه کارکنان بهداشتی، درمانی مخصوصا پرستاران ارتباط نزدیکی با بیماران سرطانی دارند، لذا شناخت ابعاد مختلف کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن به کارکنان بهداشتی، درمانی کمک می کند که برای ارتقای سطح سلامت مددجویان تلاش موثرتری را انجام دهند. پژوهش حاضر به منظور بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بیمارستان انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382 صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و مقطعی است.در این تحقیق 200 نفر از بیماران مبتلا به انواع سرطان (تومورهای توپر) که به منظور شیمی درمانی به بیمارستان انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نموده بودند، انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه، گزارش خود بیمار و مراجعه به پرونده بیمار انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه QOL – BC، پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران قلبی، دیابتی و پرسشنامه استاندارد شده خدمات اطلاع رسانی پزشکی در آمریکا بود که توسط پژوهشگر تعدیل شده است. ابعاد کیفیت زندگی شامل وضعیت عمومی، فعالیت جسمی، وضعیت اجتماعی عملکرد شغلی و وضعیت خواب بودند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون مجذور کای استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش بیانگر آن بود که بیشتر افراد مورد پژوهش مذکر (54.5%)، 65 درصد باسواد و میانگین سن آن ها 15.52±46.15 سال بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد کیفیت زندگی بیشتر افراد مورد پژوهش (66%) نسبتا مطلوب بوده است. در ارتباط با هر یک از ابعاد کیفیت زندگی، یافته ها بیانگر آن بود که بعد وضعیت عمومی، (سلامت جسمی و روانی) (54%)، بعد وضعیت اجتماعی– عملکرد شغلی (78.5%)، بعد وضعیت خواب (58%) بیشتر افراد مورد پژوهش مطلوب بوده و بعد فعالیت جسمی بیشتر افراد مورد پژوهش 74.5) %) نسبتا مطلوب بوده است. طبق نتایج به دست آمده بین کیفیت زندگی با شیمی درمانی (p<0.05) و تعداد جلسات شیمی درمانی (p<0.05) ارتباط معناداری وجود داشت ولی بین سایر متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سن، جنس، طول مدت بیماری، تحصیلات، وضعیت اقتصادی، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال با کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود نداشت.
  بحث: با توجه به اینکه بین شیمی درمانی و تعداد جلسات شیمی درمانی با کیفیت زندگی ارتباط معنادار وجود دارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیمی درمانی موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی می شود. با توجه به نگرش منفی جامعه نسبت به شیمی درمانی، باید برای بیماران و خانواده آن ها تاثیر شیمی درمانی در کیفیت زندگی توضیح داده شود تا در درمان مشارکت فعال داشته باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سرطان، شیمی درمانی
 • علی اکبر پرویزی فرد، جلال شاکری، خیرالله صادقی، محمدرضا عامری، پروین نژادجعفر صفحه 120
  سابقه و هدف
  بازنگری بررسی های انجام شده درخصوص وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران نشان می دهد که میزان شیوع اختلال های روانی در میان دانشجویان در مطالعات مختلف بسیار متغیر و در نوسان بوده است. این پژوهش به منظور تعیین میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 81-1380 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در طول آن 423 نفر (314 زن و 109مرد) دانشجوی سال اول که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در دو مرحله با استفاده از نقطه برش 5? پرسشنامه خود سنجی (SRQ-24) به عنوان ابزار غربال گری (مرحله اول) و نیز قضاوت بالینی روان پزشک بر پایه ضوابطDSM-IV (مرحله دوم) مورد بررسی و ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون هایZ و X2 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 28.37 درصد نمونه مورد بررسی به ترتیب واجد ملاک های تشخیصی اختلال های خلقی (9.45%)، اختلال های انطباقی (8.4%)، اختلال های اضطرابی (6.62%)، اختلال های شخصیت (3.78%)، و اختلال های مربوط به خوردن (48/%) بودند. هم چنین تفاوت معناداری بین وضعیت سلامت روانی دانشجویان با برخی ویژگی های جمعیتی نمونه مورد بررسی به دست آمد.
  بحث: با توجه به بالا بودن میزان شیوع اختلالات روانی به ویژه اختلالات افسردگی در میان دانشجویان، ضرورت ارتقای بهداشت روانی و بهبود شرایط زندگی آنان در محیط های آموزشی بیش از پیش حایز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: غربال گری، اختلال های روانی، دانشجویان، کرمانشاه
 • میترا همتی، سیمین قینی صفحه 130
  سابقه و هدف
  یکی از شاخص های مهم سطح بهداشت در هر جامعه میزان مرگ و میر شیرخواران است، ولی با وجود کوشش های فراوانی که برای کاهش مرگ و میر نوزادان انجام شده، متاسفانه هنوز میزان مرگ و میر در دوران نوزادی بالا و حدود 65 درصد مرگ و میر در زیر یک سال مختص دوران نوزادی می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین فراوانی برخی عوامل موثر بر مرگ و میر نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال 1381 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی – مقطعی با بررسی پرونده نوزادان فوت شده بستری در بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال 1381 انجام شد. نوزادان بستری شده به مدت 28روز پی گیری شدند و در صورت فوت مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات استخراج شده از پرونده نوزادان فوت شده شامل (سن جنینی، جنس، وزن موقع تولد، سن مادر، بیماری مادر در حین بارداری، رتبه زایمانی، نوع زایمان، علت و زمان مرگ) بود. سپس داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  از 6400 نوزاد متولد شده در سال 1381 تعداد 451نوزاد بستری شدند که 156نفر فوت نمودند (59.6% پسر و 40.4% دختر). 85.9 درصد نوزادان فوت شده نارس و 84.6 درصد آن ها وزن کمتر از 2500 گرم داشتند. 96.2 درصد نوزادان در هفته اول فوت نمودند. 57.7 درصد نوزادان حاصل زایمان اول و 55.8 درصد آن ها به طریق زایمان طبیعی به دنیا آمده بودند. 25 درصد مادران سن بیش از 35 سال و 10.9 درصد کمتر از 16 سال داشتند. شایع ترین علت مرگ بیماری غشای هیالن و نارسی و عوارض ناشی از آن بود.
  بحث: نتایج این مطالعه نشان داد نوزادان نارس و کم وزن در معرض خطر شدید مرگ و میر هستند؛ لذا پیشنهاد می شود برای کاهش میزان مرگ نوزادان مراقبت های لازم در دوران بارداری انجام شود و عواملی که منجر به تولد زودرس می شوند، کنترل گردند. هم چنین امکانات مناسب درمانی برای نگهداری نوزادان نارس در بیمارستان هایی که مرکز زایمان فعال دارند، می تواند باعث کاهش مرگ و میر نوزادان شود.
  کلیدواژگان: نوزادان، مرگ و میر، عوامل خطر، کرمانشاه
 • فرشته نجفی، فاطمه رخشانی صفحه 138
  سابقه و هدف
  وازکتومی در مقایسه با توبکتومی یک روش بی خطر، راحت، ارزان و مؤثر برای جلوگیری از حاملگی می باشد و میزان شکست، عوارض و هزینه های آن بسیار کمتر از توبکتومی است. با توجه به اینکه میزان آگاهی و نگرش افراد نقش بسیار مهمی در پذیرش و به کارگیری این روش ایفا می کند، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش دبیران مرد و زن در مورد وازکتومی در اردیبهشت ماه 1381 در شهر زاهدان طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام گردید. تعداد 200 نفر از دبیران متاهل مرد و زن از 20 دبیرستان و مدرسه راهنمایی زاهدان به روش نمونه گیری خوشه ای2 مرحله ای انتخاب شده اند و پرسشنامه را به روش مصاحبه تکمیل نمودند. پرسشنامه ای 29 سؤالی در 4 بخش شامل اطلاعات دموگرافیک، سؤالات آگاهی، نگرش و نقش زوجین در پیشگیری از بارداری و منابع کسب اطلاعات در مورد وازکتومی طراحی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای دو، تی و همبستگی و برای توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیار و درصد استفاده گردید.
  یافته ها
  سن دبیران مرد و زن به ترتیب 6/6± 3/38 و 9/5 ± 3/36 سال بود. میانگین تعداد فرزندان دبیران مرد و زن به ترتیب 6/2و 8/2 فرزند و سن آخرین فرزند آن ها به ترتیب 4/5 ± 3/ 4 و2/5 ± 7/6 سال بود. طبق نتایج به دست آمده، اختلاف آماری معناداری بین میانگین نمرات آگاهی (0001/0P<) و نمرات نگرش دبیران مرد و زن مشاهده گردید (0001/0P<). همچنین آزمون همبستگی میان تعداد فرزندان و نمره نگرش والدین ارتباط آماری معناداری نشان نداد. رسانه های گروهی بیشترین نقش اطلاع رسانی را در خصوص وازکتومی، به عهده داشتند. 88 درصد مردان و 91درصد زنان از روش های جلوگیری از بارداری استفاده می کردند. بیشترین روش مورد استفاده در میان معلمان مرد، مصرف قرص های ضدبارداری توسط همسرانشان و در میان معلمین زن، استفاده از روش نزدیکی منقطع بود.
  بحث: پایین بودن سطح آگاهی این قشر تحصیل کرده در مورد وازکتومی و نیز وجود باورهای غلط در بین آنان نیازمند برنامه ریزی آموزشی متناسب با نیازهای آنان از طریق بهبود ارتباط و مشاوره توسط کارکنان بهداشتی می باشد تا به دنبال آن شاهد افزایش آگاهی، تمایل و به کارگیری وازکتومی باشیم.
 • شاهرخ سخایی، عبدالحسین جوادنیا صفحه 149
  سابقه و هدف
  بررسی بیماران با اسکروتوم حاد بر پایه شرح حال (به ویژه سن)، معاینه فیزیکی، آزمایش های خونی و ادراری و مطالعات تصویرنگاری است. تشخیص افتراقی در بعضی موارد ممکن است مشکل باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارزش پروتئین های فاز حاد در تشخیص افتراقی اسکروتوم حاد انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی 45 بیمار شامل 3 گروه:1- اپیدیموارکیت و ارکیت حاد (26 نفر)؛ 2- تورشن بیضه (9 نفر) و 3- موارد متفرقه مثل هیدروسل، واریکوسل، ترومای اسکروتال وتورشن آپاندیس بیضه (10نفر) که با اسکروتوم حاد مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه گردیدند. یک گروه 20 نفری که با شکایت از یک بیماری غیرحاد و غیر التهابی مراجعه کرده بودند، به عنوان گروه شاهد (گروه 4) در نظر گرفته شد. در همه موارد میزان آلفایک آنتی تریپسین، هاپتوگلوبین، CRP و فیبرینوژن اندازه گیری شد. نتایج با یافته های بالینی، آزمایش های معمول خون و ادرار و سونوگرافی مقایسه شد. نتایج بررسی با استفاده از آزمون واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در آنالیز آماری گروهی، میانگین آلفایک آنتی تریپسین در گروه های 1،2، 3 و 4 اختلاف معناداری با هم نداشتند (0.234 P=). میانگین هاپتوگلوبین در گروه های 1،2، 3 و 4 به ترتیب 1347.92، 418.33، 525.6 و 973.5 mg/l بود که در آنالیز آماری اختلاف بین گروه ها معنادار بود (0.001 P<). گروه 1(اپیدیدیمیت) با 2 و 3 اختلاف معناداری داشت. هاپتوگلوبین درگروه اپیدیدیمیت حاد به طور معناداری بیش از گروه های 2 و 3 بود که در افتراق آن ها از دو گروه دیگر کمک کننده است (P<0.001). میزان هاپتوگلوبین بین سایر گروه ها تفاوت آماری معناداری نداشتد. میانگین CRP در گروه های 1، 2، 3 و 4 به ترتیب.102.47، 12.45، 17.57 و 1.59 mg/l بود. اختلاف گروه ها از نظر آماری معناداربود. (P<0.001) گروه 1 (اپیدیدیمیت) با 2، 3 و4 اختلاف معناداری داشت. میزانCRP در گروه 1 (اپیدیدیمیت) بیشتر از سایر گروه ها بود که در افتراق آن ها از یکدیگر کمک کننده است (P<0.001). اختلاف سایر گروه ها با یکدیگر از این نظر قابل توجه نبود. میانگین فیبرینوژن در گروه های چهارگانه از نظر آماری اختلاف معناداری با هم نداشتند (0.533 P=).
  بحث: به نظر می رسد به علت اینکه عیار سرمی CRPو تا حدی هاپتوگلوبین در بیماران مبتلا به اپیدیدیموارکیت حاد به وضوح بیش از مبتلایان به تورشن بیضه، تروما واریکوسل، هیدروسل و تورشن آپاندیس بیضه با علایم اسکروتوم حاد می باشد، لذا می توان از CRPو هاپتوگلوبین در تشخیص افتراقی بیماران با اسکروتوم حاد استفاده نمود؛ در حالی که فیبرینوژن و آلفایک آنتی تریپسین در افتراق بیماران اسکروتوم حاد از یکدیگر و از گروه کنترل کمک کننده نیست. در صورت شک تشخیصی و در صورت نیاز بدون توجه به نتایج بررسی های تصویری و سطح پروتئین های فاز حاد برای رد تورشن ممکن است اقدام جراحی لازم باشد و چنانچه نیازی به جراحی نباشد، می توان از عیار سرمی CRPو هاپتوگلوبین استفاده نمود. در واقع بیشترین ارزش کمیت های ذکرشده اثبات عدم وجود تورشن در مواردی است که اقدام جراحی غیر ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اسکروتوم حاد، تورشن، پروتئین های فاز حاد
 • سهیلا رشادت، امیر کیانی، شیرین ایران فر صفحه 157
  سابقه و هدف
  نظر به اهمیت روی به عنوان شاخص مفید در سیستم ایمنی، رشد و همچنین کاهش روی ناشی از درمان با دسفرال در بیماران تالاسمی ماژور، مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان روی در بیماران تالاسمیک ماژور مراجعه کننده به مرکز تالاسمی کرمانشاه در سال 1381 انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به روش توصیفی تحلیلی در روی تمامی بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تالاسمی کرمانشاه (100نفر) صورت گرفت. ابتدا با استفاده از یک فرم اطلاعاتی که شامل متغیرهایی نظیر سن، جنس، میزان دسفرال و خون دریافتی در سال بود، اطلاعات مورد نیاز از پرونده های موجود در مرکز استخراج شد. سپس برای اندازه گیری میزان اوره، کراتی نین سرم فریتین و روی پلاسما از آنان ml 5 با رضایت خون گیری شد. اندازه گیری روی به روش جذب اتمی با دستگاه SH22 و به روش شعله در آزمایشگاه تحقیقات بیولوژی دانشکده پزشکی و اندازه گیری سرم فریتین به روش رادیوایمونواسی و اوره و کراتی نین با دستگاه اتوآنالایزر X1100 انجام شد. برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس و آزمون کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  سن بیماران 5.25 ± 10.46 سال بود و 53 درصد آنان مذکر و بقیه مونث بودند. توزیع روی طبیعی در هر دو جنس یکسان بود و تفاوتی در رده های مختلف سنی مشاهده نشد. در 77 درصد بیماران مقادیر روی طبیعی بود و در 23 درصد آنان افزایش میزان روی دیده شد. 80 درصد بیماران، خون بیش از حد مورد نیاز در سال دریافت کرده بودند که میزان متوسط روی در این گروه نسبت به گروه دیگر بیشتر بود و این رابطه از نظر آماری معنادار بود (0.025 P=). در 99 درصد بیماران دریافت دسفرال به طور نامناسب بود که از این میزان 50 درصد دسفرال را کمتر از حد مورد نیاز دریافت کرده بودند. همچنین زمانی که اوره بیماران به بیش از mg/dl30 افزایش نشان داده، از درصد بیماران با روی بالا کاسته شده که این رابطه از نظر آماری معنادار بود (0.009 P=). در این مطالعه 70 درصد بیماران فریتین بالاتر از ng/ml1000 داشتند. توزیع روی بر حسب فریتین نشان داد که هرچه فریتین بیماران افزایش داشته، از تعداد موارد با روی بالا کاسته شده است که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.
  بحث: مطالعه حاضر نشان داد که میزان روی77 درصد بیماران نرمال بود و کمبود روی مشاهده نشد. به نظر می رسد که درمان نامناسب این بیماران سهمی در این خصوص داشته باشد؛ لذا تصمیم گیری در مورد تجویز روی در بیماران مذکور نیازمند مطالعات بیشتر با رعایت استانداردهای علمی در مورد نحوه درمان این بیماران دارد. توصیه می گردد این بیماران تحت مراقبت دقیق تری از نظر دریافت خون و دسفرال قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، روی پلاسما، دسفرال، کرمانشاه
 • جلیل امیدیان، محمدرضا پوربی آزار، فریبا شیخی ی، محمدرضا انصاری، فرید دانشگر، ابراهیم قادری صفحه 168
  سابقه و هدف
  بررسی ابعاد و علل اختلالات بینایی در کودکان از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ زیرا با شناخت این عوامل که بیشترآن ها قابل درمان و پیشگیری هستند، می توان سلامت بینایی را برای کودکان تامین کرد. هدف اصلی این مطالعه تعیین شیوع و علل اختلالات بینایی در کودکان مقطع دبستانی شهر کرمانشاه در سال 1379 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی در روی 4533 دانش آموز انجام شد. نمونه ها به صورت خوشه ایو تصادفی از سطح مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه انتخاب گردیدند. با مراجعه به مدارس حدت بینایی نمونه ها توسط چارت اسنلن اندازه گیری شد. افراد با دید کمتر از 20.40 توسط چشم پزشک مورد معاینه کامل تر قرار گرفتند.
  یافته ها
  شیوع اختلال دید اصلاح نشده، اصلاح شده با عینک قبلی و اصلاح شده مساوی یا کمتر از 20.40 حداقل در یک چشم به ترتیب 5.7، 2.6 و 0.3 درصد بود. شایع ترین علت کاهش دید در 87.3 درصد موارد، عیوب انکساری بود. پس از آن آمبلیوپی در 5.8 درصد و علل دیگر در 2.3 درصد موارد علت کاهش دید بود و علل غیرقابل توضیح 4.6 درصد علل کاهش دید را شامل می شد.
  بحث: به طور کلی شیوع کاهش دید در کودکان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه حداقل نسبت به مطالعات مشابه مساوی یا کمتر بود که از علت های آن می توان به غربال گری قبل از دبستان، نحوه نمونه گیری و ژنتیک نمونه ها اشاره کرد. علل اصلی کاهش دید مربوط به علل قابل اصلاح بود که با تشخیص به موقع و تجویز عینک کاملا قابل درمان می باشند.
  کلیدواژگان: اختلال بینایی، دانش آموزان ابتدایی، عیوب انکساری، کرمانشاه
 • ژاله کوه بومی، فریدون عزیزی، مهندس ناصر ولایی، منصور رضایی، بهمن مهربان، مهوش کهریزی صفحه 177
  سابقه و هدف
  پایان نامه به دلیل این که آموزش دانش، مهارت و روش شناسی تحقیق برای دانشجویان است دارای اهمیت ویژه می باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی شاخص های ده گانه روش تحقیق در پایان نامه های پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سالهای 84-1367 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 218 پایان نامه پژوهشی دانشجویان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی 18 سال با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای بررسی شد. میانگین نمرات پایان نامه ها در پنج دوره زمانی مقایسه گردید. داده ها با استفاده از یک چک لیست که حاوی 91 گزینه مربوط به ده شاخص روش تحقیق شامل عنوان، چکیده، بیان مساله، بازنگری متون، اهداف و فرضیات، روش اجرا، یافته ها، بحث، نتیجه گیری و منابع بود، جمع آوری و امتیاز هر یک از آنها برحسب اهمیت نسبی تعیین شد. حداکثر نمره یک پایان نامه 20 فرض شد که بر اساس مقیاس لیکرت در پنج رده قرارگرفت. برای تحلیل داده ها آزمون های مجذور کای، تی، آنالیز واریانس و تست تعقیبی توکی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین نمره کل شاخص های ده گانه در پایان نامه های مورد بررسی 3.11 ±8.77 از 20 بوده است. به جز شاخص های «عنوان» که رتبه بسیار خوب و «یافته ها» که رتبه خوب اخذ کرده اند، بقیه شاخص ها در مرتبه متوسط، ضعیف یا نامناسب قرار داشتند. آزمون تی تفاوت معناداری را در نمره میانگین شاخص های ده گانه نشان داد (0.001 P<). نمره کل پایان نامه ها که در دوره زمانی اول 1.54±5.90 بود، در دوره های زمانی دوم تا پنجم به ترتیب به 2.36±7.73، 2.53±8.62، 2.41±11.28 و 2.33±12.40 افزایش یافت. به عبارت دیگر، میانگین امتیاز کل پایان نامه ها در دوره های زمانی دوم، سوم، چهارم و پنجم نسبت به دوره قبلی خود به ترتیب 30.5، 11.94، 30.85 و 9.93 درصد افزایش یافته است. آزمون آنالیز واریانس تفاوت معناداری را بین میانگین نمره کل پایان نامه ها در پنج دوره زمانی مورد مطالعه نشان داد (0.001 P<). آزمون تعقیبی توکی نشان داد همه دوره های زمانی به جز دو دوره، تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند (0.001 P<).
  بحث: مطالعه حاضر سیر بهبودی را در تدوین شاخص های ده گانه روش تحقیق در پایان نامه ها نشان داد. چنین به نظر می رسد که عواملی از قبیل زمان، تغییر آیین نامه پایان نامه ها، شرکت اساتید راهنما در کارگاه های روش تحقیق و دسترسی سریع به بانک های اطلاعاتی موجبات بهبودی در روند تدوین پایان نامه ها را فراهم آورده است
  کلیدواژگان: پایان نامه، دکترای عمومی پزشکی، روش تحقیق، کرمانشاه
|
 • Page 97
  Introduction
  Studies have shown that opiates cause disorders in fertilization and accessory reproductive glands in animals. On the other hand studies have shown important role of glycoconjugates in sperm epididymal maturation. Lectins can detect glycoconjugates with specific terminal glucose molecules. Therefore this study was conducted to assess the possible effects of opiates on these important glycoconjugates in sperm maturation. Lectins were used in this study since they can bind with glucose terminal in specific manner.
  Materials and Methods
  102 BALB/c adult male mice were assigned to three groups with 34 mice. The experimental group was injected with sulphate morphine, control group by normal saline and the third group was considered as intact group. Chronic drug dependency was induced by three daily subcutaneous injections for 7 days (dose on days from 1 to 7were: 10, 20, 40, 40, 80, 80 and 100 mg/kg respectively). After chronic drug dependency induction, epididymides were dissected. Paraffin blocks were obtained after fixation using routine laboratory methods. 5 µm sections from the blocks were exposed to different lectins by means of lectin histochemistry. Reaction intensity in different cells was investigated by light microscopy and were ranked according to the previous approved studies (0 = no reaction, 1= mild, 2 =moderate and 3 = strong reactions). Kruskal-Wallis and Dunn tests were used for statistical analysis.
  Results
  There was a significant difference (p<0.05) in the reaction to wheat germ agglutinin (WGA), specifically for sialic acid between experimental and control groups. No significant difference was found in using other lectins such as Galactose, Fucose and Galactose- N Acetyl Galactoseamin.
  Conclusion
  Decreasing reaction to WGA indicates reduction of sialic acid content in morphine treated samples. With regard to sialic acid important role in sperm protection and epididymal maturation, adverse changes in sperms epididymal maturation will be predicted due to sialic acid deficiency in epididymal cells. Morphine effect on hypothalamic-hypophyseal portal system and secretion of gonadotropin releasing hormones, direct effect on pituitary and secretion of gonadotropins and effect on local regulatory factors may be more likely mechanisms for these changes.
 • Page 110
  Introduction
  Cancer patients face psychosocial and physical problems, which may have an impact on the patients quality of life (QOL). The quality of life is a powerful factor when it comes to the guidance, maintenance and increasing the level of health and culture of communities. No more attention has been paid to QOL of patients with cancer in our country. Close relation between medical health staffs, mainly nurses, and patients who are suffering from cancer will assist the medical and health staffs and the patients to better understanding the different aspects of quality of life to increase the level of health in such patients. This research was carried out in 2004 in order to assess the QOL and its related factors in patients under going chemotherapy in the Oncology Hospital of Tehran University of Medical Science.
  Materials And Methods
  This Study was a descriptive and analytical design. 200 patients with different types of cancer (solid tumour) who referred to Cancer Clinic of Tehran University of Medical Sciences for chemotherapy were selected by selection sampling method. Data was collected using interview, patients files or patients self reports. An American QOL questionnaire of the medical information service for diabetic patient and heart disease patient was used for data collection. The QOL questionnaire included general condition, physical activities, sleep pattern, social activities and job performance. Descriptive statistic and chi square test were used to analyse the data.
  Results
  The sample consisted of (54.5%) male and (65%) literate and the mean age was 46.15 + 15.52 years old. The results also showed that the QOL in majority of studied subjects was fairly favourable (66%). In relation to the each aspects of QOL, the majority of cancer patients under chemotherapy were living in well general status (physical and psychological heath) (54%), social status and occupational function (78.5%) and sleep pattern (58%). 74.5% of subjects were fairly living in normal physical activities. There was significant correlation between chemotherapy (P<0.05) and the number of chemotherapy session (P<0.05) with the quality of life. There was no correlation between other demographic variables such as: age, gender, level of literacy, duration of disease, economical status, marital status and occupational status with the quality of life.
  Conclusion
  Since there was a significant correlation between chemotherapy and quality of life, it can be concluded that chemotherapy is an effective factor in improving quality of life in patients with cancer. Because chemotherapy is socially stigmatised, it is important to satisfy the patients with cancer and their family to play an active role in the treatment.
 • Page 120
  Introduction
  Reviewing previous studies related to the mental health of different universities in Iran show that mental disorders prevalence among students vary in different studies. This study aimed to determine the rate of psychiatric disorders of first year students in Kermanshah University of Medicals Sciences during 2002.
  Materials And Methods
  423 first year students (314 females and 109 males) were selected from the available population. The study consisted of two phases. In the first phase the subjects mental characteristics were studied using self-rating questionnaire (SQR-24) as a screening tool. Clinical judgment of a psychiatrist based on DSM-TV criteria’s was considered as abase for studying the mental characteristics of students in the second phase. X2 and Z score tests were used for statistical analyses.
  Results
  The findings indicated that 28.37% of the subjects had the following disorders; mood disorders (9.45%), adjustment disorders (8.4%) anxiety disorders (6.6%), personality disorders (3.78%) and eating disorders 4.8%. There was a statistically significant relationship between students mental health and some of their characteristics.
  Conclusion
  Since prevalence of students mental disorders, especially depression, is high based on these findings, it is necessary to improve mental health and life styles of educational environments in Kermanshah University of Medicals Sciences.
 • Page 130
  Introduction
  One of the most important criteria for health is neonatal mortality. Mortality in neonatal period is high, that is about 65% of mortality in infancy occurs below the age of one year. This study was conducted to determine mortality rate in neonates in Motazedi Hospital of Kermanshah during 2002 to 2003.
  Materials And Methods
  This descriptive study was conducted on the dead neonates in Motazedi Hospital. Data collected from the subjects profiles were included: age, sex, birth weight, maternal age, maternal disease, multiparty, type of delivery, day and cause of death. Collected data were analysed using SPSS Software.
  Results
  451 cases out of 6400 delivery were hospitalised during the study. 156 cases died, of which 59.6% were boys and 40.4% girls, among them 85.9% were premature and 84.6% were LBW. Among 96.2% neonates death in the first week, 57.7% were premature and 55.8% NVD. The most common cause of death was HMD. 12.8% of mothers admitted with echlampsia and preechlampsia. 25% of mothers were more than 35 years old and 10.9% of them were less than 16 years old.
  Conclusion
  prematurity and LBW were the most common cause of death in the neonatal period, thus controlling these two factors may lead to decrease of mortality rate in neonates.
 • Page 138
  Introduction
  Vasectomy is a simple and highly effective contraceptive method. Comparing with tubectomy, vasectomy is much less likely to have serious complications, failure and costs. The knowledge and attitude play an important role in approving and using vasectomy. This study was designed and conducted in Zahedan High Schools in 2002, to investigate the knowledge and attitude of male and female teachers towards vasectomy. Materials amd
  Methods
  A cross-sectional study was conducted. Two hundred married teachers were selected by cluster random sampling from twenty Guidance and High Schools and were interviewed. A 29-item questionnaire was developed including demographic, knowledge, attitude, the role of couples regarding family planning, and information sources of contraceptive methods. To analyse the data, descriptive and inferential statistics were used.
  Results
  The mean age of male and female teachers was 38.3±6.6 and 36.3±5.9 years old respectively. The mean number of their children was 2.6 and 2.8 respectively and also the mean age of their last child was 4.3±5.4 and 6.7±5.2 years old respectively. The findings showed significant difference between the mean scores of knowledge (p<0.0001) and attitude (p<0.0001) of male and female teachers towards vasectomy. Also, correlation test showed no significant difference between the number of teachers’ children and the mean score of their attitude. Mass media was the main source of information about vasectomy. 88% of male and 91% of female teachers used one of the contraceptive methods. The most common contraceptive method among male teachers was oral contraceptive methods (OCP) by their wives, and among female teachers was withdrawal.
  Conclusion
  The low awareness and improper attitude among teachers as educated people showed that it is necessary to introduce appropriate educational plan to increase intention and usage of vasectomy.
 • Page 149
  Introduction
  Evaluating patient with acute scrotum is based on medical history (e.g. age), physical examination, blood tests, urine analysis and imaging studies. Differential diagnosis may be difficult. Efficacy of serum acute phase proteins in patients with acute scrotum was assessed in this study.
  Materials And Methods
  45 patients were recruited and allocated within three sub-groups; acute epididimitis and epididmorchitis (n=26), torsion of testis (n=9),and other disorders that presented with acute scrotum such as miscellaneous, varicocele, hydrocele, scrotal trauma and torsion of testicular appendages (n=10) and a group of non-acute, non-inflammatory referrals were selected as a control (n=20). Level of α1 antitrypsin, haptogloubin, CRP and fibrinogen was measured in all cases. Results were compared with standard clinical findings and routine blood or urine testes levels using ANOVA statistic.
  Results
  There was no significant difference for mean level of α1 antitrypsin between the groups according to ANOVA statistical analysis (P=0.234). Mean haptogloubin level in the groups one, two, three and four was 1347.92, 418.33, 525.60 and 973.5 mg/l respectively and there was significant difference between the groups (P<0.001). Group one had significantly higher level of haptogloubin level than groups two and three (P<0.001 and p=0.001). There was no significant difference between group two and three also between all patient groups with control. Mean CRP level in groups one, two, three and four was 102.47, 12.45, 17.57 and 1.59 mg/l respectively and difference between the groups were statistically significant (P=0.001). With respect to CRP level comparison of the groups, in group one it was significantly higher than groups two, three and four (P<0.001). There was no significant difference for CRP level between other groups. Mean fibrinogen level in groups one, two, three and four was 3.06, 3.07, 2.14 and 2.9 g/l respectively and there was no significant difference with each other (P=0.533). Fibrinogen and α1 antitrypsin could not help differentiating patients from each other as well as control group.
  Conclusion
  Findings confirmed that CRP, and haptogioubin are useful biomarkers in differential diagnosis of acute scrotum. In the presence of any doubt, irrespective to imaging result and acute phase proteins level, surgical operation for ruling out of torsion is necessary. In conclusion the greatest value of these biomarkers is for confirmation of the absence of testicular torsion, which in this condition surgical intervention seems will not be necessary.
 • Page 157
  Introduction
  Zinc has a significant positive effect on the immune system and physical development in human beings. Many investigators believe that the level of plasma zinc in thalasemic patients is reduced firstly because of receiving chelators like desferoxamin, and secondly because of impairment of some organs like kidney, liver, thyroid and hypophysis. Therefore this study was carried out to determine the level of plasma zinc in major thalasemics referred to the Thalasemic Centre of Kermanshah during 2002.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive study in which 100 major thalasemics were investigated. First of all some criteria with a checklist including age, weight, and sex were collected to know how many desferalls and packs of blood they received. Plasma zinc level was determined using the flam photometer atomic absorption method. Serum ferritin level was measured using radio immuno assay and blood urea and creatinin using auto analyzer method. ANOVA and Chi square test were used for statistical analysis.
  Results
  The mean of the patients age was 10.46± 5.25 yr, 53% was male and 47% female. Most of them had a normal level of zinc and also 23% of them had a high level of zinc. 80% of patients received packs of blood more than 240 ml/kg/yr and the correlation between plasma zinc and blood transfusion in them was statistically significant (P= 0.025). Patients who received transfusion more than normal present much higher hevel of zinc than patients received an abnormal level of desferoxamin. The study showed that correlation between plasma zinc and blood urea was statistically significant (p=0.009).
  Conclusion
  This study showed that there was no decrease in plasma zinc of the patients. The findings showed that their treatment based on desferoxamin and transfusion has not been closely regulated and this may significantly affect the zinc status. Therefore decision on the requirement of zinc in such patients needs further studies. With satisfactory well-controlled treatment in these patients it is recommended that the level of zinc in such patients be determined by not only in plasma but also in 24 hours urine sample collections.
 • Page 168
  Introduction
  Screening visual disorder in children is very important, since early diagnosing preventable factors can help visual health of children. This study was carried out to determine prevalence of visual defects in primary school children in Kermanshah during 2001.
  Materials And Methods
  4533 primary school children were studied in this cluster and randomised sampling cross sectional study. Visual acuity of subjects was studied using Snellen chart. Ophthalmologist examined subjects who had visual acuity with lower than or equal to 20/40.
  Results
  Prevalence of uncorrected defects corrected with glasses and corrected visual impairment equal to or less than 20/40 at least in one eye was 5.7%, 2.6% and 0.3% respectively. Refractive errors were the common cause of visual impairment in 87.3% of subjects.The results also showed 5.8% amblyopia, 2.3% other causes and 4.6% unexplained cause.
  Conclusion
  Comparing the prevalence of visual disorders of the studied subjects was lower than or equal to the previous studies. The most important reasons for this reduction may be preschool screening, sampling method or genetic factors. The Common cause of visual impairment was related to correctable causes, which are curable by on time diagnosing and recommending glasses.
 • Page 177
  Introduction
  Dissertations are important part of medical practitioner students training modules and may increase their knowledge and skills in the research methodology. This research was conducted to study ten research methodology indexes in medical students dissertations in Kermanshah University of Medical Sciences from 1988 to 2005.
  Materials And Methods
  This is an analytical-descriptive study. 218 general medical practitioner student original dissertations were selected in randomization based on their graduation year during 18 years. According to the number of dissertations and graduation year they were divided into five sub-groups and the mean scores of the dissertations were compared in these time periods. Data was extracted using a check list consisting of 91 items related to 10 research methodology indices; title‚ abstract‚ problem statement‚ literature review‚ objectives and hypotheses‚ material and methods‚ findings‚ discussion ‚ conclusion and references by one of well trained lecturers. The score were given to each of the indexes, were determined in terms of their relevant importance. Distinct mark dissertations were assumed 20 scores and divided into five categories based on Likert Scale. Chi-square test, independent T- test, ANOVA and Post -hoc Tukeys test were used for statistical analysis.
  Results
  The mean and standard deviation of the total scores in ten research methodology indices was 8.77±3.11 out of 20 for these dissertations. Except title index and findings index that received very high scores, the rest indices received moderate, weak, and very weak scores. The mean and standard deviation of the total scores in10 research methodology indices in the first periodical section was 5.90±1.54 which increased to 7.73±2,36, 8.62±2.53, 11.28±2.41, 12.40±2.33 respectively for the second, third, fourth and fifth periodic sections. In other words, the means and standard deviation of the total scores in the second, third, fourth and fifth periodic sections in comparison with the first section increased 30.5%, 11.94%, 30.85% and 9.93% respectively. ANOVA test showed significant difference between total scores mean in five periodic sections. According to Post–hoc Tukeys test there were significant differences between all the time periods except two of them.
  Conclusion
  Present study showed an improving trend in ten research methodology indices during the last 18 years. We can conclude that some factors such cchanging dissertations writing instructions, attending in research methodology workshops, increasing facilities to access to medical databases may be the main causes of this improvement trend.