فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 45 (بهار 1385)
 • پیاپی 45 (بهار 1385)
 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/02/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • راهنمای نویسندگان
  صفحه 2
 • فائزه نوروزی نژاد، مریم نوری تاجر، عزت جعفر جلال، فاطمه حسینی صفحه 7
  نظریه پردازان علوم مدیریت معتقدند هنگامی که مدیران و رهبران، کارکنان را در اتخاذ تصمیمات مشارکت می دهند سبب اتخاذ تصمیمات سازنده تر می گردند که پذیرفتن و اجرای آن از سوی کارکنان سهل تر می گردد و این امر سبب افزایش رضایت آنان و بهره وری در کار خواهد شد.
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان مشارکت سرپرستاران در تصمیم گیری و ارتباط آن با رضایت آنان از مشارکت در تصمیم گیری صورت پذیرفت.
  ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که به صورت خود ایفا تکمیل شد، تعداد 94 نفر سرپرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران که بیشتر از شش ماه سابقه کار در بخش فعلی را داشتند، به روش سرشماری وارد پژوهش شده و نمونه پژوهش را تشکیل دادند. محیط پژوهش کلیه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در شهر تهران بود.
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 40.4 درصد سرپرستاران میزان مشارکت خود را در تصمیم گیری در حد متوسط و 4/55 درصد میزان رضایت از مشارکت خود را در تصمیم گیری در حد متوسط ذکر نمودند. بین میزان مشارکت در تصمیم گیری و میزان رضایت از مشارکت ارتباط نسبتا قوی و معنی دار یافت شد (P=0.000، r=0.661).
  با توجه به نتایج تحقیق، فرصت مشارکت سرپرستاران در تصمیم گیری، نقش مهمی در رضایت آنان از مشارکت خواهد داشت. برای بدست آوردن درک روشن تری از مفهوم مشارکت در تصمیم گیری ها در سازمان های مراقبت بهداشتی کشورمان پیشنهاد می شود بررسی های جامع تری بر روی مشارکت در تصمیمات پرستاری و سایر حرفه های خدمات بهداشتی و نیز ارتباط آن با برآیندهای مهم سازمانی انجام شود.
  کلیدواژگان: مشارکت در تصمیم گیری، رضایت از مشارکت در تصمیم گیری، پرستاران
 • زینب قهرمانی، مهشید جعفرپورعلوی، معصومه غلام عراقی، فاطمه حسینی صفحه 17
  خانواده های بیماران اسکیزوفرنیک مشکلات قابل ملاحظه ای را برای سازگاری با علایم سایکوتیک تحمل می کنند و با تنش های جسمی و عاطفی متعددی مواجه هستند. با توجه به نقش خانواده به عنوان مهمترین و بهترین حامی اجتماعی بیماران مزمن روانی در خدمات جامعه نگر، پ‍‍ژوهش حاضر به منظور تعیین کیفیت زندگی بستگان مراقبت کننده از بیماران اسکیزوفرنیک و ارتباط آن با امید آن ها انجام شد.
  در این مطالعه همبستگی تعداد 260 نفر از بستگان مراقبت کننده از بیماران اسکیزوفرنیک که به همراه بیماران خود به مراکز آموزشی درمانی شهر تهران مراجعه کرده بودند به طور مستمر در اردیبهشت و خرداد سال 1385 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه امید بود. اطلاعات پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS و آمار توصیفی، آزمون های کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها نشان داد کیفیت زندگی 27.3 درصد نمونه های پژوهش نامطلوب،64.2 درصد تا حدی مطلوب و 8.5 درصد مطلوب بود. 53.5درصد نمونه ها از امید زیاد، 45 درصد آن ها از امید متوسط و 1.5 درصد آن ها از امید کم برخوردار بودند. میان کیفیت زندگی و امید، نیز با r=0.679 و P=0.000 ارتباط مستقیم معنی داری یافت شد (x2=56.80، P=0.000).
  در این پژوهش ارتباط معنی داری میان کیفیت زندگی و امید بستگان مراقبت کننده از بیماران اسکیزوفرنیک به دست آمد. به منظور بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید آن ها، پیشنهاد می شود که بر اساس یافته های این پژوهش، با استفاده از استراتژی های سازگاری مثبت، کیفیت زندگی و امید بستگان مراقبت کننده از بیماران اسکیزوفرنیک را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، امید، مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک
 • رخشنده محمدی، حمید حقانی، مریم نوری تاجر صفحه 27
  پرفشاری خون یکی از مشکلات مهم سلامتی در جهان است. این مشکل با یک برنامه مراقبتی مناسب و با تغییر در عادات غذایی و پیروی از رژیم های درمانی تجویز شده در منزل قابل کنترل است. ملاقات کارکنان بهداشتی در منازل با مبتلایان موجب کنترل این بیماری می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشارکت رابطین بهداشتی در بکارگیری رژیم غذایی و دارویی بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام شد از نوع مداخله ای بود. جامعه پژوهش کلیه بیماران مبتلا به پرفشاری خون تحت پوشش رابطین ستاد 5 منطقه غرب تهران بود، روش نمونه گیری سرشماری و نمونه مورد مطالعه شامل 184 نفر بیمار مبتلا به پرفشاری خون (92 نفر در گروه مورد و 92 نفر در گروه شاهد) بوده و محیط پژوهش منازل بیماران واقع در محدوده ستاد 5 منطقه غرب تهران بود.
  تکمیل پرسشنامه در دو مرحله برای گروه مورد و شاهد توسط رابطین بهداشتی انجام شد. در گروه شاهد بدو ورود به پژوهش و یک ماه بعد پرسشنامه ها توسط رابطین تکمیل شد. در گروه مورد قبل از اولین بازدید و بعد از بازدید پنجم پرسشنامه ها تکمیل شد. از آزمون?2 برای همگن بودن متغیرها دو گروه مورد و شاهد استفاده شد و از آزمون تی مستقل و کاپا (Kappa) و مک نمار برای دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد.
  بر اساس یافته های پژوهش 73.5 درصد از گروه مورد و 75 درصد از گروه شاهد زن بودند. در هر دو گروه اکثریت نمونه ها متاهل، خانه دار با تحصیلات ابتدایی یا بیسواد بودند. 62.3 درصد در گروه مورد و 50 درصد در گروه شاهد دارای سابقه چربی خون بالا بودند.
  یافته های پژوهش در ارتباط با چگونگی بکارگیری رژیم غذایی و دارویی در قبل و بعد از مشارکت اختلاف معنی دار را نشان داد (P=0.000).
  با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر موثر بودن مشارکت رابطین بهداشتی در به کارگیری رژیم غذایی بیماران، ضرورت دارد بیماران در زمینه مسایل بهداشتی به طور منظم و مدون آموزش داده شوند تا بتوان با استفاده از این نیروی مردمی گامی در جهت ارتقا سلامت جامعه و کنترل بیماری ها برداشت.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، رابط بهداشتی، مشارکت، بیمار مبتلا به پرفشاری خون
 • صدیقه خنجری، فروغ مولا، فاطمه حسینی، معصومه فرج الهی صفحه 37
  دریافت مراقبت های بارداری یکی از مهم ترین عوامل در بهبود نتایج بارداری است. عوامل بازدارنده دریافت مراقبت های بارداری منجر به دریافت ناکافی مراقبت های بارداری و در نتیجه تضعیف بهداشت مادر و کودک می گردد. لذا این تحقیق با هدف تعیین نحوه دریافت مراقبت های دوران بارداری و عوامل موثر بر آن انجام شده است. پژوهش حاضر مقطعی بوده و جامعه پژوهش شامل کلیه زنان تک قلو زایی بود که حداکثر سن آخرین فرزند آنان یک سال یا زیر یک سال بوده و در دوران بارداری تحت مراقبت صرفا یکی از دو مرکز بهداشتی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند. تعداد شرکت کنندگان در پژوهش 400 نفر مراجعه کننده جهت دریافت مراقبت پس از زایمان به مراکز مورد نظر بود که بوسیله نمونه گیری مستمر انتخاب شدند.
  در این مطالعه پس از تعیین اعتبار علمی از طریق اعتبار محتوا و اعتماد علمی با استفاده از روش دو نیمه کردن، با پرسش از مراجعه کنندگان و با استفاده از پرونده بهداشتی پرسشنامه ها تکمیل گردید. نتایج نشان داد بر اساس ابزار کتل چاک حدود 83 درصد زنان مراقبت های دوران بارداری را به صورت متوسط و ناکافی دریافت کرده بودند. بین دریافت مراقبت کافی و ضروری دانستن دریافت مراقبت دوران بارداری از دیدگاه مادران رابطه معنی داری مشاهده گردید (P=0.005). بین مواردی چون کفایت استفاده از مراقبت بارداری و سن زنان (P=0.001)، سن همسر آنان (P=0.016)، وضعیت اشتغال (P=0.000) و تعداد اعضای خانواده (P=0.002)، تعداد فرزندان (P=0.006)، سطح درآمد (P=0.053) و سن حاملگی زن به هنگام زایمان (P=0.000) رابطه معنی دار مشاهده شد. نتایج بیانگر آن بود که با وجود ارائه مراقبت های بارداری در مراکز بهداشت درصد قابل ملاحظه ای از زنان باردار از این مراقبت ها به طور کامل استفاده نمی کنند. از جمله عواملی که مانع دریافت این مراقبت ها بود، احساس عدم نیاز به این مراقبت ها از سوی زنان و همچنین اعتماد نداشتن به مراقبت دهندگان و عدم آگاهی از دفعات و نحوه صحیح مراجعات به مراکز بهداشت بود. از موانع دریافت مراقبت های دوران بارداری بعضی از مشخصات و و یژگی فردی زنان باردار بود که به نظر می رسد توجه ارائه دهندگان مراقبت به مشخصات فردی دریافت کنندگان مراقبت در جهت بهبود میزان دریافت مراقبت زنان باردار مهم باشد.
  کلیدواژگان: مراقبت دوران بارداری، استفاده از مراقبت دوران بارداری، زنان باردار
 • زینت سادات اندی، فائزه صحبایی، محمود محمودی صفحه 49
  آسیب ناشی از سوختگی خفیف و متوسط بالاترین میزان مراقبت های ویژه پرستاری را به خود اختصاص می دهد و احتمال استرس پس از آسیب در سوختگی خفیف و متوسط نیز وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه دو گروه سوختگی خفیف و متوسط از نظر میزان اختلال استرس پس از آسیب صورت گرفت.
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع مقایسه ای بود، در این پژوهش جامعه پژوهش کلیه بیماران سوخته که دارای سوختگی خفیف (کمتر از 15 درصد کل سطح بدن) و متوسط (25-15 درصد کل سطح بدن) بودند که 30 روز از سوختگی آنان گذشته و جهت ترمیم اسکار خود به بیمارستان های مورد پژوهش (مطهری، فاطمه الزهرا، 15 خرداد و امام خمینی) مراجعه کرده بودند. بدین منظور تعداد 80 مصدوم سوختگی در 2 گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. یک گروه از مصدومین سوختگی خفیف و گروه دوم مصدومین سوختگی متوسط بودند که 30 روز از سوختگی آنان گذشته و به صورت مستمر از اردیبهشت تا شهریور 1384 (Sequential) به درمانگاه ترمیمی دولتی شهر تهران مراجعه می کردند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که به وسیله مصاحبه با نمونه ها تکمیل گردید. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، بیشترین میزان اختلال استرس بعد از آسیب (Post Traumatic Stress Disorder) در سوختگی متوسط (47.5 درصد) بوده به طوری که دامنه آن در حد شدید بوده است. بین میزان PTSD با سوختگی متوسط ارتباط معنی دار وجود داشت (P=0.024).
  بنابراین شدت سوختگی میزان اختلال استرس پس از آسیب را مشخص می کند. این نکته بسیار مهم است که مصدومین را از نظر PTSD شناسایی نموده و در صورت لزوم مداخلات به موقع در طرح درمانی آنان گنجانده شود.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از آسیب، سوختگی خفیف، سوختگی متوسط
 • افسانه حسینی سرشت، فریبا نصیری زیبا، اکرم ذونعمت کرمانی، فاطمه حسینی صفحه 57
  افزایش طول عمر انسان ها و تغییرات فیزیولوژیکی که با بالا رفتن سن رخ می دهد، باعث افزایش نیازهای مراقبتی در گروه سالمندان می گردد و از آنجا که نگرش بر عملکرد تاثیر می گذارد، نوع نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیمار سالمند، بر نحوه مراقبت آن ها از بیماران سالمند، تاثیر گذار است.
  پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل نسبت به مراقبت از بیمار سالمند انجام پذیرفت و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که به صورت خود ایفا تکمیل شد، تعداد 522 نفر (302 نفر پرستار شاغل از پرستاران کارشناس شاغل در بیمارستان های دانشگاهی و 110نفر دانشجوی پرستاری سال اول 110نفر دانشجوی پرستاری سال سوم) از دانشکده های پرستاری و مامایی دولتی شهر تهران در این پژوهش شرکت نمودند. بیمارستان ها به صورت تصادفی و دانشکده ها به روش سرشماری و نمونه ها به روش مستمر نمونه گیری شدند.
  نتایج نشان داد، نگرش سه گروه نسبت به مراقبت از بیمار سالمند، دارای اختلاف معنی دار بود (P=0.000). تست آنالیز واریانس نیز نشان داد که بین میانگین نمره نگرش سه گروه مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود داشت (P=0.000). پرستاران شاغل دارای نگرش مثبت و دانشجویان سال سوم دارای نگرش خنثی و دانشجویان سال اول دارای نگرش منفی بودند همچنین در این پژوهش عامل سن و سابقه کار تا مرز 15 سال در پرستاران شاغل، عامل زندگی با فرد سالمند در دانشجویان سال اول بر نگرش نسبت به مراقبت از بیمار سالمند اثر مثبتی را نشان داد و عامل جنس در هر سه گروه بر نگرش نسبت به مراقبت از بیمار سالمند تاثیر داشت.
  با توجه به نتایج بنظر می رسد، واحدهای درسی مراقبت از بیماران سالمند در دانشگاه و تجربه مراقبت در بیمارستان بر نگرش نسبت به مراقبت از بیمار سالمند تاثیر مثبت داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد برنامه ریزی وسیعی جهت ارتقا نگرش دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل و مداخلاتی جهت تقویت نگرش انجام گیرد.
  کلیدواژگان: نگرش، سالمندی، مراقبت از بیمار سالمند، نگرش نسبت به مراقبت از بیمار سالمند
 • افتخار سادات حاجی کاظمی، رخشنده محمدی، صغری نیکپور، فاطمه حسینی، افسانه معماریان صفحه 69
  مشاوره بهداشتی قبل از ازدواج برای زوجین به ویژه دختران از اهمیت ویژه ای برخودار است. در این برنامه دختران در زمینه مسایل مختلف بهداشت باروری از جمله راه های پیشگیری و غربالگری سرطان سینه و گردن رحم، مورد مشاوره قرار می گیرند. این امر به ارتقا سطح سلامت زوجین کمک موثری خواهد کرد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر مشاوره بر آگاهی دختران بعد از شرکت در برنامه مشاوره در مراکز بهداشتی و درمانی بود.
  این بررسی یک مطالعه نیمه تجربی بود. ابتدا آگاهی دختران قبل از شرکت در برنامه مشاوره بهداشتی در زمینه راه های پیشگیری و غربالگری سرطان سینه و گردن رحم تعیین شد و پس از شرکت در برنامه مشاوره مجددا آگاهی نمونه ها در زمینه های ذکر شده تعیین گردید، به پاسخ های صحیح نمره داده شد. میانگین و انحراف معیار نمرات اخذ شده در دو مرحله محاسبه شد. تغییرات میانگین نمرات دو مرحله با آزمون ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد. جامعه پژوهش کلیه دختران شرکت کننده در برنامه مشاوره پیش از ازدواج بودند که از بین آن ها 600 نمونه به روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. محیط پژوهش مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران بود.
  بر اساس یافته های پژوهش میانگین و انحراف معیار سن دختران3.94 21.82± سال بود، از لحاظ تحصیلات 47.4 دیپلم و 76.6 خانه دار بودند. تغییر میانگین نمرات آگاهی در زمینه راه های پیشگیری و غربالگری سرطان سینه و گردن رحم بعد از شرکت در برنامه مشاوره بهداشتی، از نظر آماری معنی دار بود (Pیافته های پژوهش دلالت بر تاثیر مشاوره بر آگاهی دختران پس از برنامه مشاوره داشت این نتیجه ضرورت تداوم و ارتقا برنامه مشاوره را مشخص می کند. پژوهشگران پیشنهاد می کنند اثر بخشی برنامه مشاوره بهداشتی قبل از ازدواج مورد مطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مشاوره بهداشتی پیش از ازدواج، آگاهی، راه های پیشگیری و غربالگری سرطان سینه و دهانه رحم
 • لیلا مومنی، اکرم نجف یارندی، فریده جزء کبیری، حمید حقانی، سیروس دارابیان صفحه 77
  قلب اندامی حیاتی است که هر عملی بر روی آن تهدیدی برای حیات انسان به شمار می آید، لذا این بیماران در مواجهه با نیاز جراحی دچار ترس و اضطراب زیادی قبل از عمل می باشند، و از طرفی اضطراب با افزایش ضربان قلب، برونده قلبی و نیاز به اکسیژن همراه است؛ که خود موجب افزایش عوارض در این بیماران می گردد. بنابراین هر تلاشی در جهت کاهش اضطراب قبل از عمل این بیماران می تواند ارزشمند باشد. آموزش یکی از روش های کاهش اضطراب بیماران قلبی است.
  هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش بوسیله فیلم در دو زمان متفاوت (1 و 6 روز قبل از عمل) بر اضطراب بیماران کاندید پیوند عروق کرونر در بیمارستان مرکز قلب تهران در سال 1385 بود.
  روش کار مطالعه کارآزمایی بالینی بود، نمونه های پژوهش را 60 بیمار 65-45 ساله کاندید پیوند عروق کرونر تشکیل می دادند، که به روش نمونه گیری مستمر و به طور تصادفی در دو گروه 30 نفره آموزش با فیلم 1 روز قبل از عمل (مداخله1) و آموزش با فیلم 6 روز قبل از عمل (مداخله2) قرار گرفتند. نمونه گیری به روش مستمر انجام شد. پرسشنامه سنجش اضطراب آشکار و پنهان اسپیل برگر ابزار جمع آوری داده ها بود که در روز بستری و صبح روز عمل توسط خود بیماران تکمیل می شد.
  در هر دو گروه مورد مطالعه، اضطراب آشکار و پنهان بیماران بعد از آموزش نسبت به قبل از آن کاهش یافت و استفاده از آزمون t زوج در گروه آموزش با فیلم 6 روز قبل از عمل این کاهش اضطراب را در هر دو مورد آشکار (P=0.001) و پنهان (P=0.000) معنی دار نشان داد ولی در گروه آموزش با فیلم 1روز قبل از عمل تنها در مورد اضطراب پنهان کاهش معنی دار آماری مشاهده شد (P=0.016).
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر استفاده از فیلم 6 روز قبل از عمل در بالین جنبه کاربردی بیشتری دارد و پرستاران می توانند از فیلم آموزشی که ابزاری مفید و مقرون به صرفه است بدون نیاز به افراد متخصص، برای آموزش تعداد زیادی از بیماران استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: اضطراب، بیماران کاندید پیوند عروق کرونر، تاثیر آموزش
|
 • F. Norozi Nejad, M. Nooritager, E. Jafar Jalal, F. Hosseini Page 7
  Management theorists insist on the importance of the participation of employees in decision making processes, as it will affect their performance and the output of the work to be done in an easier way.The aim of this study, was to determine head nurse's level of participative decision making and its relationship to their satisfaction level. his study was a correlational study in which, head nurse's level of participative decision making and satisfaction levels were measured respectively. The data collection tools were Participative Decision Making (PDM) and Satisfaction of Participative Decision Making (SPDM) scales. Self report questionnaires were completed by head nurses, inside their work settings. In this study, 94 nurses with baccalaureate science in nursing (BSN) degree who have been working in teaching hospitals of Iran University of Medical Sciences were recruited. One of the inclusion criteria was working history of more than the period of 6 months in the work setting that selected by census method of sampling.Nurses obtained a moderate score in (PDM) and in (SPDM) scales. Findings, showed that a relatively strong statistically significant relationship between the two major variables of the study (r=0.661 P=0.000). Among the demographic variables, sex, educational level and job position, influenced more in this significant relationship.The results showed that, there is a statistical significant relationship between head nurses participative decision making and their satisfaction level. This study finding, helps the managers to facilitate participation of workers in making decisions in order to promote the efficacy of the organizations. The researcher strongly suggest furthur studies on participative decision making among other health professionals that might be necessary and could influence on quality of health care system organizations and the related outcomes.
 • Z. Ghahremani, M. Jafarpoure Alavi, M. Gholam Araghi, F. Hosseini Page 17
  Families of patients with Schizophrenia endure remarkable hardship for coping with their patient's psychotic symptoms and they confront several physical and emotional stresses. Regarding the importance of family's role in supporting patients in community-based services, the present study was conducted to determine correlates of quality of life in the family caregivers of schizophrenic patients with hope in Medical Education Centers, Tehran, 2006. This correlational study, was carried out on 260 family caregivers of patients with schizophrenia who had been referred to Medical Educational Centres in Tehran. A convenience sampling method was used and the study conducted in April- June in 2006. The data collection tool consisted of demographic questionnaire, Quality of Life Family Version and Miller Hope Scale (MHS). Data were analyzed using SPSS Soft Ware, descriptive statistics, c 2 and Spearman correlation coefficient. The result, showed that 27.3% of family caregivers had inappropriate quality of life, 64.2% of them had good quality of life and 8.5% of them had very good quality of life. 53.5% of family caregivers had high level of hope, 45% of them had moderate hope and 1.5% had low level of hope. There was a significant direct relationship between quality of life and hope (c 2 = 56.80, P =0.000 & r =0.679, P=0.000) in the subjects. Quality of life was correlated with economic status (c 2 = 17.61, P= 0.0001), and education status (c 2 =15.09, P= 0.020). In this study regarding the correlation between quality of life and hope, the researchers recommended that using coping strategies may improve quality of life and the level of hope among family care givers of patients with schizophrenia.
 • R. Mohammadi, M. Nooritager, H. Haghani Page 27
  Hypertension is seen as a serious risk factor in modern societies. Thus, population's screening, with modifying lifestyles, especially in nutrition, and the patient's follow- up are the most essential strategies for the control of this disorder. This interventional study was undertaken to determine the effect of participation of health intermediators Diet and Drug consumption in patients affected by hypertensive dis orders under the auspices of medical health care. The sample consisted of hypertensive patients (92 in intervention group, 92 in control group). All the subjects, were selected from Health Centers in the West District of Tehran. Intermediators had five home visits for each patient from intervention group. The questionnaires were completed before and after the intervantion. In this study, we used kappa, McNemar, independent sample t-test and chi-square (c 2) tests. The study, findings showed that 73.5% of intervention group and 75% of the control groups were women. The majority of the subjets in both groups were married, house wives, with either illiteracy or elementary education. 62.3% of the intervention group and 50% of the control group had high cholesterol background. Kappa test showed a significant difference concerning self-care related to nutrition control, as namely adding salt at the time of cooking (P=0.007, P=0.0001) and adding salt at the time of serving the food (P=0.007, P=0.0001) before and after intermediatories participation. Also kappa test showed a significant difference concerning self. Care related to health habits, as hypertension control (P=0.012, P=0.000) before and after intermediaries participation. Also there was a significant difference regarding to drug usage and consultation with physician in the intervention and control group. In general, hypertension control is very important. Thus, it would be necessary that we have an effective caring program for these patients. Because intermediors participation, in relation to patient education is important, we recommend that the pationts should receive routine continuing education and actively participate in nursing home visits. We believe that in this context, they can play an important role in work force for benefit of health promotion in the community.
 • S. Khangary, F. Molla, F. Hosseini, M. Faragollahi Page 37
  Prenatal care utilization is a very important factor in improving pregnancy outcomes and maternal health infant. In fact, barriers to prenatal care utilization have been linked to inadequate prenatal care and poorer health outcomes. The purposes of this study were to assess prenatal care utilization and factors affecting to receive prenatal care. The aim was to examine the relationships between demographic variables and other selected variables to the adequacy of prenatal care utilization (APNCU) among women. The design of study was descriptive cross-sectional study. The pupolution of the study was recepient of prenatal care that attending to the two Health Centers of Iran University of Medical Sciences. The samples size was 400 women that were selected consecutively from the year of 1383 to 1384. The age of children of the subjects was maximum 1 year old. In this study, the prenatal care utilization (APCU) was assessed by Kotelchuck’s index. The finding indicated that 83% of the women had inadequate or intermediate utilization of prenatal care services. According to the factors affecting the prenatal care utilization, women who agreed that prenatal care was important, utilized the services significantly more than other women (P=0.005). There were significant relationships between utilization of the services with women age (P=0.001), husband's age (P=0.016), job (P=0.000), number of family members (P=0.002), number of children (P=0.006), income level (P=0. 053) and gestational age (P=0.000).Despite improvements in prenatal services, a great number of women do not receive prenatal care adequately. Some of the factors from the subjects perspectives were, lack of information concerning how to obtain care, time of providing care and lack of confidence of care providers. Barriers to prenatal care varied by demographic group therefore, identifying the characteristics of the recipients (clients) who need prenatal care seems important, regarding to reduce barriers of utilization prenatal care.
 • Z. Andy, F. Sahbaei, M. Mahmoodi Page 49
  The injury due to the minor and moderate burn is allocated highest rates of intense nursing. There is possibility of posttraumatic stress disorder (PTSD) among the burned patients. This study is performed with the aim of determination and comparison rate of PTSD in two groups of minor and morderate burn. This was a comparative cross-sectional study. Eighty patients with burn injury were studied in two groups. Group 1, injured with minor (Less than 15% TBSA) and the group with moderate (15-25% TBSA) burn injury was included in the second group. The sampling method was sequential and the study was conducted from March to July 2006. A questionnaire was used for assessing the rate of PTSD that completed by an interview with the subjects. The study findings, showed that the highest rate of PTSD occured in the moderate burn (47.5%). There was a statistically significant relationship between the rate of PTSD and moderate burn (P=0.024) in patients. It seens that, severity of burn indicate the rate of PTSD (posttraumatic stress disorder). This is very important matter that injured patients should be detected as soon as possible to receive appropriate nursing care plan. With a view to PTSD recognition, implementation of care plan must be initiated appropriately.
 • A. Hosseini Seresht, F. Nasiri Ziba, A. Kermani, F. Hosseini Page 57
  Generally, increased number of old people is because of increased life expectancy. This large group of population in communities with regard to their physiological and psychological needs, necessitate special care by positive attitude from health care providers towards them. In fact, the attitude of nurses as health professionals will affect their assessing of old patients is prominent. The aim of the study was to determine nursing students and clinical nurse's attitude toward elderly patients care. This study was a comparative descriptive design in which a self-report questionnaire was used as data collection tool. Through continues sampling method, 522 subjects participated in this study. The study results revealed that there were significant differences of attitude toward old patients care between the first and third year nursing students and clinical nurses (P=0.000, c 2 =182.13). Besides, clinical nurses had positive attitude and nursing students had neutral attitude toward old patient care (P=0.000, F=149.94). In other words, the mean scores of attitude toward old patient care among clinical nurses was the highest and in the first year students was the lowest, score. Also, there were positive relationships between attitude toward old patient care and the time period of nursing employment (up to 15 years) in clinical nurses, and living with an old relative in the first year students. Moreover, female nurses had more positive attitudes toward old patients care than male nurses. According to the study findings, an extensive plan to improve nurse's attitude toward old patients is recommended. The researchers suggest that intervention to promote positive attitude in nursing, would be possible by implementing different strategies including curriculm revision.
 • E. Haji Kazemy, R. Mohammadi, S. Nikpour, F. Hosseini, A. Meamarian Page 69
  Premarital health counseling for couples, especially in females is very important in community's health. In the premarital counseling, females are educated regarding reproductive health, such as methods of prevention of breast and cervical cancer that helps to family health promotion. The aim of this study, was to determine the effect of premarital health counseling on the female's awareness towards methods of prevention of breast and cerviced cancers. This study was a quasi experimental design. The aim of the study was to determine the difference of the subject's awarness about methods of prevention of breast and cervical cancer at preintervention and post intervention. The mean & standard deviation of the achieved scores related to the awarenss were calculated. The sample size was 600 subjects who were attending in premarital health counseling program in selected health centers. The sampling method was consequence and the study tool was a questionnaire. The study finding, showed that the mean and standard deviation of samples’ age was 21.82 ± 3.94 and 47.4%. The majority of the subjects had a level of diploma degree in education and, 76.6% were housewives. The differences between the mean of their scores of the subject's awarences in the two groups (who participated in the counseling and who did not) were significant (P<0.0001). Considering the importance of prevention methods of breast and cervical cancer, the researchers suggest to conduct a prospective study for assassing the effect of premarital health counseling program on female's practice. The study findings showed, a high efficacy of the premarital counseling regarding the subjects awareance about prevention methods of breast and cervical cancer. Thus, the researchers recommend further studies of the efficiency of the premarital counseling on long-term outcomes among females, attending premarital counseling.