فهرست مطالب

پژوهشهای روان شناختی - سال نهم شماره 3 (زمستان 1385)
 • سال نهم شماره 3 (زمستان 1385)
 • 140 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/04/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • پژوهش
 • حمیدرضا عریضی، محسن گل پرور صفحه 11
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تفاوت بین افراد دارای هیجان های بالا و پایین در عملیات شناختی تجرید گزینشی، شخصی سازی، و تعمیم دهی افراطی بود. برای بررسی این مساله، با استفاده از آزمون شدت عاطفه لارسن و دینر (1985)، از بین 310 دانشجو 30 نفر که دارای عاطفه بالا و 30 نفر دارای عاطفه پایین تشخیص داده شدند، انتخاب گردیدند. آزمودنی های این دو گروه به صورت دو نفری، در مشاهده دو بلوک اسلاید (هر بلوک شامل 40 اسلاید، 15 اسلاید دارای بار عاطفی خنثی و 25 اسلاید دارای بار عاطفی مثبت یا منفی) شرکت داده شدند. پس از ارایه هر یک از گروه اسلایدهای دارای بار عاطفی مثبت یا منفی، یک پرسشنامه 37 سوالی (که 9 سوال آن به طور مستقیم به عملیات شناختی تجرید گزینشی، شخصی سازی، و تعمیم دهی افراطی مربوط بود) روی شرکت کنندگان اجرا شد. نتایج نشان دادند که به طور نسبی، افراد دارای شدت عاطفه بالا، نسبت به افراد دارای شدت عاطفه پایین، از عملیات تجرید گزینشی، شخصی سازی، و تعمم دهی افراطی بیشتر و نیرومندتری استفاده می کنند (P<0.05). یافته های این پژوهش نشان دادند که علاوه بر افراد افسرده، افراد عادی دارای سطوح هیجانی متفاوت (به ویژه سطوح هیجانی بالا) نیز از عملیات شناختی سه گانه تجرید گزینشی، شخصی سازی، و تعمیم دهی استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: هیجان، عملیات شناختی، تجرید گزینشی، شخصی سازی، تعمیم دهی افراطی، عاطفه بالا، عاطفه پایین
 • تورج سپهوند، بیژن گیلانی، رضا زمانی صفحه 33
  به منظور بررسی رابطه سبک های اسناد (تبیین) با رخدادهای استرس زای زندگی و سلامت عمومی، تعداد 120 آزمودنی به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی ها پس از تکمیل پرسشنامه سبک اسناد، مقیاس ارزیابی سازگاری مجدد اجتماعی و پرسشنامه سلامت عمومی، بر اساس نمره هایی که در پرسشنامه سبک اسناد به دست آورده بودند، در دو گروه خوش بین (n=49) و بدبین (n=42) قرار گرفتند. مقایسه میانگین ها نشان داد که بین افراد خوش بین و بدبین از لحاظ تعداد رخدادهای استرس زای زندگی تفاوت معناداری وجود نداشت (P>0.05)، اما از لحاظ میزان سازگاری مجدد مورد نیاز ناشی از این رخدادها (P<0.05) و نیز سلامت عمومی (P<0.01)، تفاوت میان آنها معنادار بود. علاوه بر این، تحلیل رگرسیون چند متغیری همزمان نشان داد که رخدادهای استرس زای زندگی و سبک تبین آزمودنی ها، توانایی پیش بینی سلامت عمومی آنها را داشتند (P<0.001)، به طوری که سبک تبیین با 99% اطمینان، بهترین متغیر پیش بینی کننده تغییرات در سلامت عمومی افراد بود.
  کلیدواژگان: سبک های اسناد (تبیین)، رخدادهای استرس زای زندگی، سلامت عمومی
 • سیدداود محمدی، مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحه 47
  ارتباط مذهب با مکان کنترل، از جمله موضوعات بحث انگیزی است که نتایج پژوهشی متناقضی به همراه آورده است. پژوهش های انجام شده درباره تفاوت دو جنس در زمینه مذهب و مکان کنترل نیز همسو نبوده اند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل، و تفاوت های جنسیتی در این متغیرها در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. داده های حاصل از 179 دانشجو (96 پسر و 85 دختر) در مقطع کارشناسی و در رشته های علوم فنی و مهندسی، علوم انسانی، و علوم پایه که به شیوه نمونه گیری خوشه ایو تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در دانشجویان دختر، بین مذهب با مکان کنترل درونی ارتباط معنادار وجود دارد. میانگین نمره دانشجویان دختر در نگرش مذهبی و مولفه های آن، به طور معناداری بیشتر از دانشجویان پسر بود، در حالی که میانگین نمره دانشجویان پسر در مکان کنترل درونی به طور معناداری بالاتر از دانشجویان دختر بود. نتیجه این پژوهش درباره ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل درونی می تواند این تصور قالبی را که نگرش مذهبی قویتر، لزوما باعث به وجود آمدن مکان کنترل بیرونی در افراد مذهبی می شود، مورد تردید قرار دهد. تفاوت دو جنس در نگرش های مذهبی و مکان کنترل نیز برای پژوهشگران، به خصوص روان شناسانی که در زمینه مذهب و تفاوت های دو جنس مطالعه می کنند، تلویحات مهمی در بردارد.
  کلیدواژگان: نگرش مذهبی، مکان کنترل، تفاوت های جنسیتی
 • امید شکری، پروین کدیور، ولی الله فرزاد، علی اکبر سنگری صفحه 65
  هدف این تحقیق، بررسی نقش صفات شخصیت و رویکردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. در نمونه ای متشکل از 419 آزمودنی (214 پسر و 205 دختر)، فرم خلاصه شده پرسشنامه پنج عاملی و پرسشنامه فرایند مطالعه اجرا شدند. برای متغیر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، میانگین کل نمرات آنها از طریق دانشگاه مورد مطالعه، جمع آوری شد. با استفاده از تحلیل مسیر، اثرات مستقیم، و غیرمستقیم صفات شخصیت بر رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که پذیرش، وظیفه شناسی، و سازگاری، بر رویکرد یادگیری عمیق، اثر مثبت و معنادار دارند. به علاوه پذیرش و وظیفه شناسی اثر منفی و معنادار و روان رنجورخویی و برون گرایی اثر مثبت و معنادار بر رویکرد یادگیری سطحی نشان دادند. اثر غیرمستقیم پذیرش، وظیفه شناسی، و سازگاری از طریق رویکرد عمیق بر پیشرفت تحصیلی، مثبت و معنادار و اثر غیرمستقیم پذیرش و وظیفه شناسی از طریق رویکرد سطحی بر پیشرفت تحصیلی منفی و معنادار به دست آمد. در مجموع نتایج پژوهش حاضر موید آن است که در مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان توجه به نقش عوامل درون فردی صفات شخصیت و رویکردهای یادگیری نکته ای حایز اهمیت است
  کلیدواژگان: صفات شخصیت، رویکردهای یادگیری، پیشرفت تحصیلی
 • Mahmoud Ghazi-Tabatabaie (Phd) صفحه 85
  This study aimed to assess the mediating effect of phenomenal or perceptual field on the relationship between self-concept and nutrition behavior based on Rogers ' client-centered personality theory. Previous studies have failed to take into account the mediating role of perceptual field in the study of such relationship. As Rogers suggested self-concept is not a direct determinant and organizer of behavior (in this case nutrition behavior), but it is determined by the perceptual field involved in such behavior (in this instance health perception and knowledge). The hygienic lifestyle of 505 (347 male and 158 female) undergraduate students selected through random cluster sampling was measured using a self report questionnaire adapted from Smith and Maurere (2000). This questionnaire consists of 50 questions on a Likert scale. Structural equation modeling was used to analyze the data. Results showed that the path coefficients of self-concept over perception of health was 0.37 and perception of health over nutrition behavior was 0.90 (p< 0.01) respectively. However, the same value for a direct relationship between self-concept and nutrition behavior was -0.03, thus being statistically insignificant. Results showed the importance of perception about health as a mediating variable in relationship between self-concept and nutrition behavior.
 • Mohammad Abbasnejad صفحه 104
  To investigate the efficacy of "eye movement desensitization and reprocessing" (EMDR) in reducing earthquake anxiety and negative feelings resulting from earthquake experience, 41 persons who underwent the stress of the earthquake in Bam, were selected and randomly assigned to experimental and waiting-list control conditions. Participants in the experimental condition participated in 4 sessions of EMDR using a software program, and were multiply assessed before, after and at a one month follow up. Results of the comparison between the experimental and control group and the comparison of pretreatment and post treatment measures indicated that, EMDR is effective in reducing earthquake anxiety and negative emotions (e.g. PTSD, grief, fear, intrusive thoughts, depression, etc) resulting from earthquake experience. Furthermore, results show that, improvement due to EMDR was maintained at a one month follow up. Also, the use of EMDR in the waiting-list control group indicated that this technique is effective in reducing earthquake anxiety and negative emotions resulting from earthquake experience. These findings are consistent with the findings from many other studies on efficiency and efficacy of EMDR in treatment of anxiety, phobia, PTSD, grief, and other unpleasant feelings resulting from traumatic experience. Furthermore, the findings show that, clinical practitioners can successfully use software, such as the one employed in this study, for the EMDR treatment, even in a group format.
 • گزارشهای کوتاه از پژوهشهای بالینی
 • ایفا جواهری، حسین سیاسی مقدم، عزت الله وقری ترجمه: ایفا جواهری، حسین سیاسی مقدم، عزت الله وقری صفحات 118-122
 • چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری / کارشناسی ارشد: یوسف خنیاء امیرجلیلی
  صفحه 123
 • صفحه 127
 • صفحه 130
 • شرایط پذیرش مقاله و گزارش
  صفحه 134
|
 • Mohsen Golparvar Page 11
  The main purpose of this study was to investigate the difference between persons with high and low emotions in cognitive processes i.e. selective abstraction, personalization, and over generalization. For this purpose by administering the Larsen and Diener Affect Intensity Scale (1985), sixty participants showing high affect (n=30) and low affect (n=30), were selected from 310 college students. Members of the two groups were paired and each two-person team watched two blocks of slides (each block consisting of 40 slides, of which 15 had a neutral affective load and the remaining 25 had either positive or negative affective load). Following the presentation of each positive or negative affective load slide group, a 37 item questionnaire was administered to the participants. Nine items of this questionnaire were related to the three cognitive processes mentioned above. Results showed that persons with high affect intensity used relatively stronger such cognitive processes, compared to persons with low affect intensity (P<0/05). The results of this research showed that in addition to depressed persons, normal persons with diverse emotional levels (especially persons with high intensity affect) also use the three cognitive processes.
 • Tooraj Sepahvand Page 33
  In this study the relationship between attributional styles, stressful life events, and general health was examined. 120 subjects were selected using the multi-stage random sampling method. Subjects were given the ASQ, SRRS & GHQ-28 questionnaires. Based on the subject’s scores in the ASQ test, they were divided into two groups of optimists (n= 49) and pessimists (n= 42). Comparison of the means of optimists and pessimists showed that they were not significantly different in the number of stressful life events (P>0.05) but they were significantly different both in terms of necessary readjustment resulting from these events (P<0.05) and general health (P<0.01). In addition, simultaneous multiple regression analysis showed that stressful life events and attributional styles could predict the general health of subjects (P<0.001). And attributional style was found to be the best predictor of changes in general health at 99% of confidence.
 • Seyed Davood Mohammadi Page 47
  Little research has been done about the psychology of religion in Muslims, even though Islamic ideology, due to pervasive commands in almost every aspect of life, has really wide effects on its followers. The relationship between religious attitudes and locus of control has been of controversy, rendering paradoxical results. Observation of gender differences in religion and locus of control has not been congruent either. The aim of this research was to assess the relationship between religious attitudes and locus of control and the role of gender in these variables in a sample of Muslim university students. 179 undergraduate university students (96 male and 85 female) from three disciplines (humanistic, basic sciences, and engineering) were assessed for locus of control and religiousness through questionnaires. A relationship between religion and internal locus of control was found in female participants. There were significant gender differences in religion, in favor of females and in locus of control, in favor of males. These findings have some important implications for professionals and others; the association between religiousness and internal locus of control can result the disproval of this common stereotype that religious attitudes necessarily bring about an external locus of control. Females are more religious than males and males have more internal Locus of Control probably because of their different biopsychosocial conditions.
 • Omid Shokri Page 65
  The aim of this research was to ex-amine the role of personality traits and learning approaches on university student's academic achievement. On a sample of 419 subjects (214 male and 205 female), the abbreviated version of the Big Five factor Inventory and the Study Process Questionnaire were applied. Using path analysis, the direct and indirect effects of personality traits on learning approaches (deep learning and surface learning) and, academic achievement were tested. Results showed that openness, conscientiousness and agreeableness have a significant positive effect on the deep learning approach, while openness and conscientiousness have a significant negative effect and neuroticism and extraversion have a significant positive effect on the surface learning approach. The indirect effect of openness, conscientiousness and agreeableness on academic achievement through the deep learning approach was significant and positive while, the indirect effect of conscientiousness and openness on academic achievement through the surface learning approach was significant and negative. However, the indirect effect of neuroticism on academic achievement through the surface learning approach was significant and positive. In general, the results of this research demonstrate that attention to the role of personality traits and learning approaches on university student's academic achievement is crucial. Implications of these findings are delineated for teachers.
 • دکتر محمود قاضی طباطبایی, علی عسگری Page 85
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واسطه ای حوزه پدیداری یا ادراکی در رابطه بین خودپنداره و رفتار تغذیه بر پایه نظریه شخصیتی مراجع محور راجرز انجام شد. به اعتقاد راجرز، خودپنداره به طور مستقیم رفتار (و در این پژوهش رفتار تغذیه) را تعیین و سازمان دهی نمی کند، بلکه این رابطه از طریق حوزه پدیداری یا ادراکی (و در این پژوهش ادراک سلامتی) صورت می گیرد. گروه نمونه را 347) 505 پسر و 158 دختر) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودسنجی سبک زندگی بهداشتی با 50 سوال و نمره گذاری در قالب مقیاس لیکرت بود. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب مسیر بین خودپنداره و ادراک سلامتی برابر با 0. 37، و بین ادراک سلامتی و رفتار تغذیه برابر با 0. 90 و از لحاظ آماری معنادار است. این مقدار برای رابطه مستقیم بین خودپنداره و رفتار تغذیه برابر با -0. 03 و از لحاظ آماری معنادار نبود. نتایج، نقش مهم و تعیین کننده حوزه ادراکی در رابطه بین خودپنداره و رفتار تغذیه را تایید نمود
  Keywords: رفتار تغذیه, نظریه مراجع محور, خودپنداره, حوزه پدیداری, معادلات ساختاری
 • محمود عباس نژاد, کاظم نعمت الله زاده ماهانی, عباس زامیاد Page 104
  به منظور اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم- بازپردازش (EMDR) در کاهش اضطراب زلزله و احساس های منفی ناشی از تجربه زلزله 41 نفر از کسانی که زلزله بم را تجربه کرده بودند انتخاب شدند و به طور تصادفی به گروه آزمایشی یا گروه گواه فهرست انتظار گمارده شدند. مشارکت کنندگان در گروه آزمایشی در چهار جلسه (EMDR) با استفاده از برنامه نرم افزاری شرکت کردند و مورد ارزیابی چندگانه قبل – بعد و یک ماه پس از درمان قرار گرفتند. یافته های مقایسه بین گروه آزمایشی و گروه گواه از یک سو و مقایسه اندازه گیری های قبل و بعد از درمان از سوی دیگر نشان داد که EMDR در کاهش اضطراب زلزله و هیجان های منفی دیگر ناشی از تجربه زلزله موثر است. به علاوه نتایج نشان داد که بهبود ناشی از EDMR در پیگیری یک ماه پس از درمان باقی بود. همچنین استفاده از EDMR در گروه گواه فهرست انتظار حاکی از تاثیر این فن است. این یافته ها با یافته های سایر پژوهش های مربوط به کارآیی و اثربخشی EDMR در درمان اضطراب، ترس مرضی، PTSD، سوگ، و دیگر احساسات ناخوشایند ناشی از تجارب ضربه زا همخوانی دارند و نشان می دهند که کارآزمایان بالینی می توانند به طور موفقیت آمیزی از نرم افزارهایی همچون نرم افزاری که در این مطالعه استفاده شده حتی به شکل گروهی برای درمان EDMR استفاده کنند
  Keywords: حساسیت زدایی, اضطراب, زلزله