فهرست مطالب

امنیت - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1385)

فصلنامه امنیت
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1385)

 • 206 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/04/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین حسینی صفحه 7
  بحران شناسی بخش مهمی از فرایند مدیریت بحران و پژوهش های مربوط به آن را تکیل می دهد شناخت هر چه دقیق تر بحران، همچون هر حوزه ی مدیریتی دیگری، به کنترل و هدایت هر چه موثر تر ان کمک کرده و مدیران بحران می توانند با تفکیک تفصیلی مسئله پیش رو، آن را مدیریت پذیر گردانند. مقاله حاضر با هدف فراهم آوری عناصر لازم برای شناسایی بحران و تجزیه و تحلیل آن، مهمترین ویژگی های نسبت داده شده به حوادث بحرانی را احصا کرده و سپس در دو بخش اصلی، لوازم و مشکلات تشخیص این حوادث را در قالب دو رویکرد سیستمی و تصمیم گیری تشریح می کند...
  کلیدواژگان: رویکرد سیستمی، رویکرد تصمیم گیری، تعادل، ثبات، تهدید، فشار زمانی، محدودیت گزینه، غافلگیری
 • محمدحسین الیاسی صفحه 53
  در این پژوهش به منظور سنجش میزان تاثیر نشریات زرد در کاهش احساس امنیت و سلامت روانی زنان تهرانی، از بین دختران دانشجو و دبیرستانی، زنان خانه دار و زنان کارمند، گروهی به حجم 1320 نفر مورد پرس و جو قرار گرفتند. نتیجه پرس و جو نشان داد که 130 نفر (تقریبا 10 درصد) آن زنان به صورت مستمر یک یا چند نشریه از نشریات زرد را مطالعه می کنند. از همین روی آن 130 نفر به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شدند. همچنین، از بین بقیه زنان و دختران (زنان و دخترانی که نشریات زرد را نمی خوانند)، 130 نفر، به عنوان گروه مورد مقایسه، انتخاب گردیدند...
  کلیدواژگان: احساس امنیت، سلامت روانی، پارانویا، اضطراب، افسردگی، نشریات زرد
 • محمدرضا حاج بیگی، احمدرضا مسعودی صفحه 73
  در میان رشته های مختلف ورزشی رشته فوتبال به لحاظ برخورداری از جذابیت ها و هیجانات فراوان توجه آحاد افکار عمومی جوامع ا معطوف به خود ساخته و جنبه های فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی مترتب بر فوتبال آن را به عنوانیک صنعت مطرح کرده است. در حاشیه هر پدیده جذاب و پر طرفداری، امور منفی هم شکل می گیرد. در حاشیه فوتبال نیز اوباشگری و خشونت گرایی زمینه مساعدی در استادیوم ها و اطراف آن یافته و در قالب گروه های هوادار متعصب فوتبال خود را نمایان شده است...
  کلیدواژگان: ورزش فوتبال، پرخاشگری، خشونت، اوباش، هولیگانیسم، وندالیسم، شخصیت انفجاری، هوچی گری
 • صفحه 117

  مقاله ی زیر برگرفته از مدل ارائه شده برخی از موسسات امنیت شناسی می باشد به امکان امنیت سنجی فردی در جامعه می پردازد. سنجش شاخص های اصلی امنیت فیزیکی و امنیت اقتصادی همراه با زیر شاخه های عینی و ذهنی برای هر یک از انها، امکانامنیت سنجی علمی را فراهم می نماید. همچنین، از منظر روش شناختی، ارائه و طرح معیارهای انتخاب شاخص های امنیت فردی و سایر ویژگی هایی که یک امنیت سنجی علمی را امکان پذیر می کند از جمله ی دیگر وجوه متمایز این بررسی نسبت به سایر مطالعات انجام گرفته می باشد...

  کلیدواژگان: امنیت فردی، شاخص های امنیت، امنیت فیزیکی، امنیت اقتصادی، امنیت سنجی، احساس ناامنی
 • اصغر صارمی شهاب صفحه 133
  امنیت بر اساس نظریه سیستم های مدرن به معنی امنیت انتظارات در سیستم اجتماعی است. امنیت انتظارات از طریق شکل گیری هویت هاست و کارکرد اساسی مرزبندی برای سیستم اجتماعی را به عهده دارد. بر این اساس امنیتی کردن یک فرایندی است که از آن طریق پیچیدگی ارتباطات سیستم اجتماعی کاهش می یابد. لذا امنیت معرف ثبات در انتظارات است و بی ثباتی نا امنی را به وجود می آید. از این رو نویسنده مفهوم تهدید را غیر دقیق می خواند. مفاهیم ریسک و خطر به وسیله سیستم را جایگزین آن می کند...
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، امنیتی کردن، غیر امنیتی کردن، هویت ملی، تئوری سیستم های مدرن، مرزبندی کردن، خصوصی شدن امنیت، خصوصی شدن پلیس
 • معرفی کتاب
 • معرفی طرح پژوهشی
 • بهرام صالح صدق پور، احمدرضا مسعودی صفحه 193