فهرست مطالب

تعلیم و تربیت - سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 89، بهار 1386)

فصلنامه تعلیم و تربیت
سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 89، بهار 1386)

 • ویژه نامه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش
 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/07/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالحسین صراف زاده، فرهاد دادگستر صفحه 11
  یکی از عوامل مهم در موفقیت آموزش انسانی تک به تک, توانایی آموزگار در شناسایی نشانه های عاطفی- احساسی دانش آموزان است. این توانمندی موجب برتری چشمگیر آموزگاران نسبت به ماشین های آموزش دهنده است. از طرفی سیستم های آموزش دهنده ی هوشمند پیشرفتی چشمگیر در دهه اخیر داشته اند و موفقیت هایی نیز در قیاس با مدل های پیشین حاصل شده است. با وجود این سیستم های آموزشی هوشمند فعلی تنها وضعیت شناختی دانش آموز را مورد توجه قرار می دهند و سایر پارامترها نظیر وضعیت عاطفی آن ها را در نظر نمی گیرند. در این مقاله...
  کلیدواژگان: عاطفه، حالت های چهره، ایما و اشاره، سیستم های آموزشی هوشمند
 • لیلی قاسم زاده، مهرناز شهرآرای، علیرضا مرادی صفحه 41
  این پژوهش, با دو هدف انجام گرفته است, بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و بررسی رابطه ی اعتیاد به اینترنت با تنهایی و عزت نفس در میان دانش آموزان شهر تهران. به منظور دستیابی به این هدف 1968 دانش آموز دختر و پسر سه رشته دبیرستانی پنج منطقه ی تهران به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به سه مقیاس پاسخ دادند که عبارت بودند از: آزمون اعتیاد به اینترنت, مقیاس تنهایی, و آزمون عزت نفس رزنبرگ, از این عده 977 نفر کاربر اینترنت بودند که از میان آنان 37 نفر معتاد به اینترنت شناخته شدند. بنابراین شیوع اعتیاد به اینترنت در میان دانش آموزان دبیرستان...
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، تنهایی، عزت نفس
 • مهندس سیده فاطمه شبیری، محمد عطاران صفحه 69
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت های موجود میان آموزش به شیوه ی سنتی با شیوه ی آموزش با بهره گیری رایانه است. برای انجام دادن این پژوهش ابتدا محتوای مورد نیاز گردآوری, سپس نرم افزار کمک آموزشی فیزیک برای پایه سوم دبیرستان تولید شده و تاثیر آموزش با دو سطح آموزش به شیوه سنتی و آموزش با بهره گیری از این نرم افزار روی متغیرهای وابسته یادگیری و تعامل دانش آموزان با یکدیگر بررسی شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش دو دبیرستان در منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران است. ابزار گردآوری اطلاعات برای متغیر پیشرفته تحصیلی پس...
  کلیدواژگان: نرم افزار، فناوری اطلاعات، پیشرفت تحصیلی، یادگیری تعامل، کار گروهی، رایانه
 • محمود مهرمحمدی صفحه 85
  در این مقاله با رویکرد متفاوتی به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه آموزش و پرورش پرداخته خواهد شد. مبانی این رویکرد جدید در قالب پنج پیش فرض در بخش نخست مقاله تشریح شده است. این پیش فرض ها به طور کلی توجه به فناوری جدید را از منظر ابزاری به منظر غیر ابزاری یا تمدنی تغییر می دهند. در بخش دوم مقاله, دلالت های این نوع نگاه به نسبت میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با اموزش و پرورش شرح داده شده است. بحث درباره این دلالت ها مستلزم عطف توجه به فرصت ها و تهدیدهایی است که ابعاد متفاوت حیات بشری تحت تاثیر آن ها قرار. .
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پرورش، منظر ابزاری، منظر تمدنی، ذهن افزاری، فرایند افزاری
 • کمال زارع، پروین کدیور صفحه 111
  در این پژوهش به مقایسه خودکار آمدی و خلاقیت دانش آموزان کاربر اینترنت با دانش آموزان غیر کاربر در شهر بوشهر در سال تحصیلی 85-84 پرداخته است. هدف پژوهش مقایسه خودکارآمدی و خلاقیت میان دانش آموزان کاربر اینترنت و غیر کاربر بود و این پرسش مطرح شد که آیا میان خودکارآمدی و خلاقیت دانش آموزان کاربر اینترنت با دانش آموزان غیر کاربر تفاوتی وجود دارد? طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود. جامعه آماری, دانش آموزان سال سوم ریاضی و فیزیک دبیرستان های بوشهر در سال تحصیلی 85-84 بود که عده آنان 610 نفر است که از میان آنان به روش...
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، خلاقیت، دانش آموزان، کاربر اینترنت، غیر کاربر
 • صفحه 135