فهرست مطالب

فصلنامه اقتصاد مقداری
سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1384)

 • تاریخ انتشار: 1384/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی ارتباط بین تولید و فن آوری مدیریت در صنایع مهندسی: مطالعه موردی هند
  بلقیس باورصاد صفحه 3
  تکنولوژی یکی از مهمترین عوامل در تولید تمام صنایع، همین طور صنعت مهندسی هر کشوری است. توسعه ی تکنولوژی بومی و همزمان استفاده از تکنولوژی وارداتی پیشرفته اهمیت به سزایی دارد. هدف این مقاله بررسی رابطه بین تولید و مدیریت تکنولوژی یک کمال مطلوب برای بهبودی کیفیت محصولات و کاهش هزینه ی تولید و توسعه ی صنعت مهندسی در هندوستان است. اطلاعات جمع آوری شده برای سال های 1999- 1989 به وسیله ی پرسشنامه ها و مصاحبه ی رو در رو و منابع وابسته است. دستاوردهای تحقیق نشان دهنده ی مشکل اصلی، تحقیق و توسعه ی منابع انسانی و تکنولوژی وارداتی است. سرانجام برای حل این مشکلات صنایع مهندسی هندوستان نیازمند تحقیق و توسعه ی تکنولوژی خود در صنعت برای ترقی و پیشرفت تکنولوژی که وارد کرده اند هستند و بایستی دولت و بخش خصوصی تلاشی مشترک نمایند و در مورد مشکل توسعه ی منابع انسانی همچنان که صنایع با وارد کردن تکنولوژی، تکنولوژی خود را توسعه می بخشند، نیروی انسانی موجود آموزش به روش صحیح برای به کارگیری تکنولوژی وارد شده نیاز دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت تکنولوژی تولید، تحقیق و توسعه، صنعت مهندسی هندوستان
 • سید عزیز آرمن، ندا قربانی صفحه 5
  این مقاله به بررسی اثر گذاری تغییرات نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری در 8 زیر بخش صنعت ایران طی دوره ی 79-1350 می پردازد. به این منظور برای بیان رفتار سرمایه گذاری، مدلی بر اساس اصل شتاب انعطاف پذیرارائه شده است. در این مدل از سطح مطلوب انباشت سرمایه و در نتیجه میزان سرمایه گذاری توسط متغیرهای ارزش افزوده، واردات کالاهای سرمایه ای، حاشیه ی نرخ ارز و نرخ ارز واقعی و به روش داده های ترکیبی (سری زمانی-مقطعی) استفاده شده است. برای تخمین مدل از روش اقتصاد سنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد از آنجا که نرخ ارز از دو کانال درآمد و هزینه، سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد، تغییرات آن اثر دوگانه ای بر سرمایه گذاری صنایع دارد و بسته به ویژگی های این صنایع متفاوت است.
  کلیدواژگان: نرخ واقعی ارز، مدل سرمایه گذاری، صنعت، تفاوت نسبی نرخ ارز
 • منصور زراء نژاد، ابراهیم انواری صفحه 21
  کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی، برتری های زیادی نسبت به استفاده از داده های مقطعی یا سری زمانی دارد. داده های ترکیبی اطلاعات مقاطع متفاوت و پویایی آنها را همزمان در نظر می گیرد. از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدل ها موجب ایجاد عدم کارایی در برآورد مدل های اقتصاد سنجی می شود، روش داده های ترکیبی که از اطلاعات سری های زمانی و داده های مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل اندازه گیری را بهتر از داده های مقطعی طی یک سال یا داده های سری های زمانی برای یک مقطع نشان می دهد. داده های ترکیبی روندهای گذشته متغیرها را در می گیرد و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان ایجاد می کند. این مقاله ضمن بررسی ساختار داده های ترکیبی، کاربرد این نوع داده ها را در اقتصادسنجی بررسی و آزمون های مربوط را تشریح می کند. از جمله ی این آزمون ها، آزمون هاسمن برای تشخیص کاربرد مدل اثر تصادفی یا سایر مدل ها است. همچنین، در این بررسی، آزمون های ایستایی و همجمعی داده های ترکیبی که در اغلب تحقیقات کاربردی بویژه مطالعات داخلی کمتر به آن توجه شده است، مانند MW، LL، IPS و آزمون CADF تشریح می شود.
  کلیدواژگان: داده های ترکیبی، ایستایی، همجمعی، MW، LL، CADF، IPS
 • علی حسن زاده صفحه 54
  نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشور میزبان، به دو صورت است: اولا، با ورود بنگاه های چندملیتی به داخل کشور میزبان به دلیل بهره وری بالای این شرکت ها تقاضا برای نیروی کار ماهر در داخل کشور میزبان افزایش می یابد؛ و معمولا شرکت های چندملیتی، دستمزد بالاتری نسبت به شرکت های مشابه داخلی پرداخت می کنند. ثانیا، اثر سرریز این بنگاه ها بر بنگاه های داخلی است؛ به این ترتیب که شرکت های چندملیتی، دارای بهره وری بالاتری نسبت به بنگاه های داخلی هستند. بنابراین، بنگاه های داخلی برای رقابت با شرکت های چندملیتی سعی می کنند تا شکاف بهره وری خود را با شرکت های خارجی کاهش دهند. در صورت تحقق این مورد که لازمه ی آن استفاده از تکنولوژی مشابه خارجی و استخدام نیروی کار ماهر است، اثر سرریز بنگاه های خارجی بر بنگاه های داخلی عملی می شود. در این تحقیق، با استفاده از داده های صنایع کارخانه ای به تفکیک گروه دو رقمی ISIC بین سال های 1376 1383، به روش ادغام داده های سری زمانی مقطعی، اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صنایع کارخانه ای آزمون شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مربوط به نفت، به صورت افزایش در تقاضا برای نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر خواهد بود؛ اما این اثر در مورد صنایع دیگر مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر سرریز، ایران، اشتغال، بازار کار
 • مسعود سعادت مهر صفحه 74
  از آنجا که فعالیت های اقتصادی به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام، از لحاظ توزیع فضایی از درجه ی تمرکز نامطلوبی برخوردارند، هر منطقه ی متناسب با ویژگی های خاص خود، نیازمند برنامه های ویژه ای برای توزیع متعادل است. لازمه ی هرگونه اقدامی در این زمینه، شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق بر اساس روش های علمی مناسب است. در همین راستا، مقاله ی حاضر با انتخاب بخش کشاورزی به عنوان مبنای توسعه و زمینه ی توسعه ی صنعتی، با استفاده از اطلاعات سال های 1373 و 1382 سطح نسبی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان لرستان را به کمک دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی تعیین نموده است. نتایج تحقیق نشان داد که 78/77 درصد از شهرستان های استان لرستان در سال 1382 به لحاظ توسعه ی کشاورزی از وضعیت بهتر و 22/22 درصد از وضعیت نامناسبی نسبت به سال 1373 برخوردار شده اند. همچنین نابرابری بین شهرستان های استان لرستان در بخش کشاورزی طی دوره ی زمانی مورد مطالعه به میزان 96/6 درصد کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: درجه ی توسعه، توسعه ی کشاورزی، تحلیل عاملی، تاکسونومی، لرستان
 • محمد عباسلو، فرشید سینا صفحه 105
  مسکن یک نیاز اساسی برای زندگی انسان به شمار می رود و رکود این بخش تاثیر فراوانی بر بخش های مختلف اقتصاد نظیر صنعت، اشتغال و تقاضای کل دارد. بیشترین سرمایه گذاری خصوصی در کشور در بخش مسکن صورت می پذیرد و تهران سهم قابل ملاحظه ای از این سرمایه گذاری را جذب می نماید. با این وجود، مسکن یکی از معضلات این شهر محسوب می شود. از این رو، مطالعه ی بخش مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه مسکن به عنوان کالایی ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله برای شناخت واکنش خانوارها نسبت به ویژگی های مسکن از روش قیمت هدانیک استفاده نموده است. ضمن اینکه ارجحیت های مصرف کننده در خصوص ویژگی های واحد مسکونی در این روش شناسایی می گردد. برای این منظور از آمار و اطلاعات منتشره ی وزارت مسکن و شهرسازی سال 1381 مربوط به معاملات صورت گرفته در تهران، استفاده گردیده است. برای حصول نتیجه، ابتدا با استفاده از نرم افزار Excel، اطلاعات به دست آمده مرتب و آماده گردید، سپس مدل قیمت هدانیک استفاده از نرم افزارEviews5 و روشSUR برآورد شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مساحت زیربنا (اعیانی) و مساحت زمین (عرصه) بیشترین تاثیر را بر قیمت واحد مسکونی دارند.
  کلیدواژگان: مسکن، تهران، قیمت، تابع قیمت هدانیک
 • محمود هوشمند، سعید الاهی صفحه 147
  ناگفته پیداست که زیرساخت های ضعیف حمل و نقلی و خدمات غیر کارا در افزایش هزینه ها و زمان رسیدن به مقصد به طور مستقیم انعکاس می یابد. ایجاد یک بهبود و تحول در زیرساخت کشوری می تواند تفاوت زیادی در هزینه ها و تجارت از خود بر جای بگذارد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که افزایش 10 درصدی در هزینه های حمل و نقل (به علت وجود زیرساخت های ضعیف و ناکارآمد) باعث کاهش20 درصدی جریان تجاری شده است. در این مقاله در جستجوی کمی نمودن تاثیر زیرساخت های حمل و نقلی (ریلی و جاده ای) منطقه ی اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران با سایر کشورهای عضو اکو بوده ایم. فرض بر این است که ارتباط مثبت و معنی داری بین سطح زیرساخت های حمل و نقلی و جریان تجاری برقرار است. از این رو با به کارگیری داده های ترکیبی و مدل جاذبه نشان داده ایم که افزایش هزینه های حمل و نقل (فاصله ی جغرافیایی) حجم تجاری را کاهش داده و تاثیر وجود زیرساخت های حمل و نقلی نیز باعث افزایش جریان تجاری شده است.
  کلیدواژگان: زیرساخت ها و هزینه های حمل و نقل، تجارت، مدل جاذبه، داده های ترکیبی
|
 • S. Aziz Arman , Neda Ghorbani Page 5
  This paper proceeds to assess the effectiveness of real exchange rate variations on investment of eight industry sub-sections of Iran during 1971-2000. To do this, a flexible acceleration-base investment model was used. In this model, the level of desired capital stock, and accordingly, investment determined by valve added, imports of capital goods, exchange rate premium and real exchange rate variables were taken into account. In view of the fact that the exchange rate affects investment through two cost channels, the revenue results showed a double effect on investment of different industries. The direction of this effect is related to the characteristics and structures of industries under consideration.
 • Mansor Zarranezhad , Ebrahim Anvari Page 21
  Using panel data in econometrics analysis has, often, several advantages over cross-sectional or time-series data. Panel data blend the inter-individual differences and intra-individual dynamics. It is frequently argued that ignoring the effects of certain variables in model specification leads to inefficiency of econometric estimates. Therefore, panel data containing information on both the inter-temporal dynamics and the individuality of the entities allow to control the effects of missing or unobserved variables better than cross-sectional data which may be viewed as a panel with T =1, or time series data which is a panel with N=1. Areas of application of panel data modeling have only been increasing over the past years and there is no doubt that the range is going to expand further. This article reviews the structure and application of panel data in econometrics and studies the most relevant tests such as Hausman specification tests of the orthogonality of the random effects and regressors. The present research pays more attention to various panel data unit root and cointegration tests including IPS, LL, MW and CADF which have not been elaborated yet, particularly in the Iranian economic studies.
 • Ali Hassan Zade Page 54
  The role of direct external investment in employment in the host country is twofold: first, with the enterance of multi-nationality corporations into the country, due to the high utility of these corporations, the damand for skilled labor forces in that country will increase. Second is the spillover effect. That is, compared to the local corporations, multi-nationality ones have higher benefits. Thus, trying to narrow the existing gap, the local corporations tend to compete the foreign factories. Achieving this which needs employing similar foreign technology and skilled labor force will lead to the spillover effect of foreign corporations on local ones. In this research, the spillover effect of direct foreign investment on factory industries was tested using factory industries data (segmented into two-digit groups ISIC) of the period 1997-2004 with the help of panel data combination method. Results showed that, in contrast with other industries, the spillover effect of direct foreign investment on oil-related industries will emerge in form of increase in demand for skilled labor forces.
 • Masoud Saadat Mehr .) Page 74
  Since the possibilities and Sources as generally and economic activities as specially have been distributed undesirability, thus, each region with special properties, needs a special program. In order to plan such a program, we must recognize the past and present situation of each region with good scientific methods. In so doing, referring to the data in 1994 and 2003 and using the tow methods such as factor analyziz and numerical taxonomy, the researcher selected the agriculture section as the basis of study to determine the relative level of agricultural development of Loyestan cities. The data showed that, in 2003 compared to 1994, 77.78 percent of cities in Lorestan province have had improvement, and 22.22 percent have had undesirable situation. Also, inequality among cities in agriculture has been declined about 6.96 percent in this period.
 • Mohammad Abasloo , Farshid Sina  Page 105
  House is one of the essential needs of human being and any shortcoming in it can cause a lot of problems in other parts especially in industry, employment and the whole demand. Most of the private investments in Iran is on house and house making. Considerable amount of investments are done in Tehran, although this big city has unique problems. There fore, studying the House-making is very important. In this survey, house is regarded as a different and multidimensional article and it's features are considered as the elements which have influence on the price of house. This study has used the HEDONIC PRICE method as one of the ways to see the responses of families towards the features of every house. Furthermore, the preferences of the user in the way of house features will be cleared. For this reason, we have used the statistics of the Iranian Ministry of Housing and city making in 2003 (1381) which includes the buying and selling in Tehran during that year. For doing this, all the information was prepared by Excel software at first and then with the software Eviews5 and Sur method. At last, it became clear that the ground and the building have more influence on the price of House in Tehran.
 • Mahmood Hooshmand , Saeed Elahi Page 147
  It goes without saying that the insufficient transport infrastructure and the inefficient services will directly affect the costs and the time needed for goods to reach destination. An improvement and progress in the country`s infrastructure can make a big difference in the costs of trade. Studies show that a 10 percent increase in the transport costs (largly due to poor infrastructure) has caused a 20 percent decrease in trade.This article tries to quantify the effects of transport infrastructure (rail and road) in the ECO region on the regional trade activities of Iran with other members of the organization. We hypothesize that there is a meaningful and positive relationship between the transport infrastructure and the flow of trade. Utilising panel data and the gravity model, the article shows that the volume of trade will decrease if the transport costs (geographical distance) increase, and the availability of the transport infrastructure increases the flow of trade
 • B. Bavarsad Page 3
  Technology is one of the most important factors in production of all industries as well as engineering industry in any country. Improving endogenous technology and simultaneous use of new technology which is imported is of great importance. This paper aims at investigating the relationship between production and technology management in engineering industry in India as one of the developing countries. Technology management is the optimal one for improving quality of products and reduction cost of production and development of engineering industry in India. The data was gathered for the period 1989-1999 using questionnaires, face to face interviews and secondary sources. The findings show three main problems: research and development, human resource development and, imported technology. Finally, to resolve these problems, the engineering industries of India needs to develop its own research and development of technology in industry for improve and update technology which they imported, and it has to be a joint effort by the government and the private sectors. And in relate of problem of human resource development, as much as industries develop their technology by importing technology, the manpower available need to be train in a right way to operate the imported technology.