فهرست مطالب

اقتصاد مقداری - پیاپی 2 (پاییز 1383)
 • پیاپی 2 (پاییز 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/09/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • دکتر عبدالمجید آهنگری، عبدالله زینی وند صفحه 7
  در این مطالعه، با استفاده از آمار سری زمانی 80-1342، تاثیر کاهش ارزش پول و یارانه ی صادرات بر صادرات محصولات کشاورزی ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شده اند، همچنین از آنجا که یارانه ی صادرات، کاهش ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و در جهت تشدید یا تضعیف آن عمل می کند، رابطه نرخ ارز رسمی تعدیل شده به وسیله ی یارانه ی صادرات که اقتصاددانان آن را تحت عنوان نرخ موثر ارز صادرات (EERX) معرفی کرده اند، با صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از روش اقتصاد سنجی نشان می دهد که کاهش ارزش پول تاثیر بیشتری بر رشد صادرات در مقایسه با یارانه ی صادرات دارد. افزایش ده درصد در نرخ موثر ارز صادرات با وقفه یک ساله موجب رشد 9/2 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در بلندمدت می شود.
  کلیدواژگان: سیاست های ارزی، سیاست های تجاری، نرخ ارز، یارانه ی صادرات، نرخ موثر ارز، بخش کشاورزی
 • دکتر منصور مؤمنی، شاپور اقبال صفحه 21
  متدولوژی مورد استفاده در این مقاله نشات گرفته از مفاهیم تئوری فازی است. در این مقاله با استفاده از مدلهای تصمیم گیری، انتخاب بهترین روش برای حمل نیشکر از بین دو گزینه صورت گرفته است. در اینجا با شناخت عوامل موثر در حمل نیشکر و با توجه به این که بعضی از عوامل کیفی بودند، مدل تصمیم گیری TOPSIS در حالت فازی مورد استفاده قرار گرفت. از شروط اولیه و مهم استفاده از این تئوری، شناخت متغیرها و استفاده از نظرات خبرگان می باشد. با توجه به نظر خبرگان، نتایج تحقیق نشان داد که گزینه ی حمل نیشکر با استفاده از سبدهای 10 تن مناسب ترین گزینه است.
  کلیدواژگان: روش فازی، TOPSIS، حمل و نقل، تصمیم گیری چند شاخصه
 • یعقوب اندایش، امید مهدیه صفحه 37
  در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه جانبه به دست می دهد؛ اول این که تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران ، مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها، به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص قیمت ها، مزیت نسبی، ماتریس حسابداری اجتماعی، تحلیل مسیر ساختاری
 • دکتر عبدالعلی لهسائی زاده، بیژن خواجه نوری صفحه 61
  نابرابری و قشربندی اجتماعی، پدیده ای است با قدمت فراوان که در تاریخ هر جامعه ای، بر اساس شرایط و تحولات آن جامعه شکل های مختلفی به خود می گیرد. هر چه به زمان حاضر نزدیکتر می شویم، به دلیل پیچیدگی در عوامل نابرابری زا، پیچیدگی آن بیشتر می شود. مقاله ی حاضر با استفاده از نظریه ای ترکیبی بر اساس آمارهای موجود، نابرابری ها و نظام قشربندی در استان فارس را مورد بررسی قرار داده، تغییرات آن را از دهه ی 1345 تاکنون ترسیم نموده است. بر اساس یافته های این مطالعه در دوره ی مورد بررسی، نسبت طبقه ی سرمایه دار در استان به کل طبقات، روند صعودی داشته اما از حجم طبقات مستقل، متوسط و کارگری به کل طبقات کاسته شده است. همچنین با توجه به شرایط کنونی در ایران، برخی پایگاه های طبقاتی چندگانه در استان فارس پدیدار گشته اند.
  کلیدواژگان: قشربندی، طبقات اجتماعی، کارفرمایان، کارگر، روشنفکران، مدیران
 • دکتر منصور زراء نژاد، امیر حسین منتظر حجت صفحه 2
  نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید همواره مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی بوده است. اگر کشوری نیروی کار فراوان و ارزان داشته باشد، تولید کاربرتر خواهد بود و اهمیت بررسی بازار کار در کشوری مانند ایران به دلیل داشتن نیروی کار جوان و ارزان بسیار ضروری است. این مقاله می کوشد با استفاده از آمار میزان مشارکت، پوشش تحصیلی تحصیلات دانشگاهی و همچنین آمار مربوط به بیکاری در استان خوزستان تابع عرضه مردان را برای دروه ی 82-1345 استخراج نماید. دو متغیر مجازی برای انقلاب و شوک نفتی سال 1353 نیز وارد مدل شده است. برای آزمونهای پایایی متغیرها از آزمون انگل- گرنجر تعمیم یافته استفاده شده است. به وسیله نرم افزار Eviews و Microfit و با استفاده از روش همجمعی یوهانس مدل تصحیح خطای برداری تابع عرضه برآورد و آزمون اعتبار آن از طریق آزمونهای LM و ARCH و توزیع عوامل اخلال انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که در گروه های سنی پایین، متغیرهای آموزشی از قبیل پوشش تحصیلی و نسبت دارندگان مدارک دانشگاهی به خوبی تغییرات نرخ مشارکت نیروی کار این گروه ها را توضیح می دهند. متغیر دیگری که در عرضه نیروی کار موثر است، نرخ بیکاری است. این متغیر و وقفه های آن عموما برای گروه های سنی پایین مثبت است.
  کلیدواژگان: عرضه نیروی کار مردان، نرخ مشارکت (فعالیت اقتصادی)، خوزستان
|
 • Abdolmajid Ahangari (Phd), Abdollah Zinivand (Msc) Page 7
  The present research was conducted to survey the effect of exchange rate policies through devaluation compared with the effect of trade policies through the paid subsidy to exporters on the agricultural export. In another part of this research, the relationship between effective exchange rate (EERX) and agricultural export is estimated. EERX is the adjusted official exchange rate through paid subsidies to the exporters by the government. Our estimation shows that effect of devaluation exceeds that of subsidy policy. Based on findings, EERX has a significant effect on agricultural export. The percent increase in the EERX causes the 2.9 percent increase the agricultural export in the long term.
 • Mansour Momeni (Phd), Shapoor Eghbal (Msc) Page 21
  This article is based on fuzzy theory. In this study it is aimed to select a system for transportation of Sugar can form farms to factory. Based of several criteria, multi criteria decision making model is used. There are eight criteria and two alternatives. Five of the criteria are qualitative, thus fuzzy TOPSIS model is used.
 • Yaghoob Andayesh (Msc), Omid Mahdieh Page 37
  Tax and Taxation play a critical role in economics and has two distinct functions:(1) It is an income source for government; and (2) It is a lever to acquire social justice in societies. The purpose of this paper is to analyze the quantitative effects of taxation on Production Price Index (PPI) and economic sectors relative Advantage. For this purpose, Social Accounting Matrix (SAM) and Structural Path Analysis (SPA) are practically used. We have applied two distinct approaches in this paper: Multiplier Model that help us to get general results; and SPA and Multiplier Decomposition that explain general results in details.To put these approach in action IRI (1375) SAM is used. Results show that, in one hand, production price index in related agriculture and services sector affect the taxation increasingly, and in other hand, an increasing in service and agriculture sectors impact the price index in other economic sectors.
 • Abdolali Lahsaeizadeh (Phd), Bijan Khajehnoori (Msc) Page 61
  Social inequality and stratification is an old phenomena which in history of each society, based on different conditions, will be shaped. In the contemporary era, as a result of complexity of factors creating inequality, this phenomenon becomes more complex. The present article by using synthesis theory and recent statistics has analyzed the inequality and stratification in Fars Province and tried to draw a picture of changes from 1966 to present time. Based on findings, the rate of capitalists has increased and in contrast the rates of independent calss, middle calss and working class have reduced. In addition, based on contemporary conditions, a multicast class is emerging in Fars province.
 • Mansour Zarra Nejad (Phd), Amir Hossein Montazer Hojjat (Msc) Page 2
  Labor force as a factor of production has always been the concern of economists. If a country is provided with abundant and cheep labor force, the significance of labor force in production will be more tangible. Therefore, the importance of analyzing labor market in Iran, due to having young and cheep labor coverage, is extremely necessary. Making use of statistics of participation rate, educational level as well as that of unemployment in Khuzestan during 1966-2003, we have tried to obtain men's supply function in this paper. Two dummy variables of "Islamic revolution" and "oil shock" are also considered in the model. To test the stationary of the variables, the ADF test is used. Also to test co- integration of the variables and to estimate the error correction model, Juhansen's method is used. The supply function is estimated by microfit and Eviews using OLS method and its validity is tested by LM and ARCH tests as well as distribution of disturbance terms. Results of the study show that in low age groups, educational variables such as educational coverage and the ratio of college-graduates adequately explain labor force participation rate. Unemployment rate is another variable that is crucial in labor force supply. This variable and its lags are generally positive for low age groups.