فهرست مطالب

نوآوری های مدیریت آموزشی - پیاپی 2 (بهار 1385)

فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی
پیاپی 2 (بهار 1385)

 • 148 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکتر فتاح ناظم صفحه 11
  هدف اساسی این پژوهش، مقایسه میزان بهره وری خدمات مدیران مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران دبیرستان های شهر تهران و مدیران اداری بخش های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 است که از بین آنان، 245 نفر از مدیران دبیرستان ها و 200 نفر از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش...
  کلیدواژگان: بهره وری، آموزش و پرورش، مدیران، اموزش عالی
 • سیدعباس رضوی، مجید جعفری زاده، داریوش نوروزی صفحه 29
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین تماشای تلویزیون و استفاده از منابع اطلاعاتی غیر درسی مانند کتاب، روزنامه و مجله انجام شده است. بدین منظور از میان کلیه دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر کرمان تعداد 600 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظر 7 نفر از...
  کلیدواژگان: منابع اطلاعاتی، تماشای تلویزیون، کتاب غیر درسی، روزنامه، مجله
 • جواد سلیمانپور صفحه 45
  این پژوهش به بررسی نحوه تالیف کتاب های درسی از نظر شیوه ارائه و محتوای کتاب های روان شناسی و زیست شناسی بهداشت 1 و 2 دبیرستان براساس فنون تدوین و سازمان دهی محتوا اعم از متن، تصاویر و پرسش ها پرداخته است، و در پی آن بوده است تا با استفاده از شیوه معرفی شده توسط ویلیام رومی در تجزیه و تحلیل کمی کتاب های علمی و درسی، میزان استفاده از ارائه فعال...
  کلیدواژگان: محتوا، محتوای فعال، محتوای غیر فعال، ضریب درگیری، کتاب درسی، تحلیل و محتوا
 • عدبالله علی اسماعیلی صفحه 57
  هدف اساسی تحقیق حاضر مقایسه اثربخشی دو روش تدریس سنتی و روش مشارکتی در تدریس درس انشا بر عملکرد انشا نویسی دانش آموزان است. برای این منظور به طور تصادفی تعداد 6 مدرسه راهنمایی در سطح شهر بابل انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. متغیر مستقل به مدت 4 ماه روی گروه آزمایش اجرا شد.در طول این مدت در کلاس های گروه آزمایش معلمان...
  کلیدواژگان: تدریس مشارکتی، الگوهای تدریس، انشا، خلاقیت، موضوع انشا، روش تدریس
 • مالک میرهاشمی، بهنام شکری، میراسدالله حسینی حیدری صفحه 73
  هدف اساسی این مطالعه، بررسی وضعیت رضایت شغلی اعضای هیات علمی با تاکید بر عوامل بهداشتی و انگیزشی هرزبرگ است. با اجرای پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی روی نمونه ای با حجم 119 نفر از اعضای هیات علمی که با روش تصادفی چند مرحله ای از 6 واحد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 انتخاب شدند، اطلاعات لازم جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری...
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، عوامل بهداشتی، انگیزشی، اعضای هیات علمی، دانشگاه، مراکز آموزش عالی
 • سیاوش گودرزوند چگینی، منوچهر ازخوش، بایرام رنجگر صفحه 85
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون شخصیتی روان- رنجوری کندو که در صورت داشتن اعتبار و روانی بالا از آن برای تهیه نرم ایرانی سود برد. بدین منظور از دو نمونه، یک نمونه از جامعه دانش آموزان دبیرستانی و یک نمونه نیز از نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز خدمات روان شناختی انتخاب شدند که نمونه بیمار با تشخیص روان-رنجور مشخص شد که دختران نمره...
  کلیدواژگان: استاندارد کردن، شخصیت، روان رنجوری، کندو
 • فاطمه بمبئی رو صفحه 101
  هدف اساسی این تحقیق، بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان است. به منظور اندازه گیری فرهنگ سازمانی از پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد و برای اندازه گیری رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه شاخص توصیف شغلی استفاده شد. اعتبار هر دو پرسشنامه نیز با استفاده از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ محاسبه گردید که هر دو در سطحی مطلوب قرار داشتند...
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، کارکنان سازمان بهزیستی
 • حمیدرضا نیکخواه، محسن جدیدی، محمد مهدی شمسایی صفحه 121