فهرست مطالب

فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی
سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 70، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد اصلاحی*، میرمحمد سیدعباس زاده صفحات 1-19

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی و مسیولیت اجتماعی با نقش میانجی مدیریت دانش میان اعضای هییت علمی دانشگاه سراسری ارومیه صورت گرفت. جامعه آماری شامل اعضای هییت علمی مشغول به خدمت در دانشگاه سراسری ارومیه به تعداد 392 نفر بود؛ تعداد 196 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی متناسب با حجم انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف به صورت کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها به صورت توصیفی از نوع همبستگی است که همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته مدیریت دانش، ارزش های فرهنگی و مسیولیت اجتماعی استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی و جهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامه ها جهت اثبات پایایی متغیر های پژوهش استفاده شد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان دادند که میان ارزش های فرهنگی و مدیریت دانش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میان متغیر های ارزش های فرهنگی و مسیولیت اجتماعی، رابطه مثبت و وجود معناداری دارد. در عین حال با میانجی گری مدیریت دانش میان ارزش های فرهنگی با مسیولیت اجتماعی اعضای هییت علمی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش موید نقش و جایگاه ارزش های فرهنگی در توسعه مسیولیت اجتماعی اعضای هییت علمی در دانشگاه است. درنهایت می توان چنین مطرح نمود که رابطه ای با جهت مثبت میان فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و مسیولیت اجتماعی وجود دارد؛ لذا با بستر سازی و نهادینه کردن مناسب جو و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هییت علمی و مدیریت دانش به عنوان ساز و کاری با هدف انعطاف پذیری و نوآوری زمین ه های بروز، پاسخگویی و مسیولیت پذیری اجتماعی بیشتری میان اعضای هییت علمی محقق خواهد شد.

 • زیبا محمدزاده، غلامحسین برکت*، فرانک امیدیان صفحات 2-15

  پژوهش کاربردی حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت که از نظر شیوه اجرا به صورت کیفی با استفاده از نظریه مبنایی انجام شد. جامعه آماری متشکل از 16 خبره دانشگاهی در شهر اهواز در سال 1399 بود که با شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه نیز بر اساس اصل اشباع نظری در نظر قرار گرفت. از ملاک های انتخاب خبرگان می توان به عضویت در یکی از دانشگاه های دولتی و غیر دولتی، رشته تحصیلی مرتبط با مدیریت (مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی و مدیریت برنامه ریزی)، داشتن تالیفات مرتبط و تمایل به شرکت در مصاحبه اشاره کرد. ابزار پژوهش عبارت است از مصاحبه های نیمه ساختار یافته که برای اعتبار یافته ها از روش روایی صوری و پایایی آن ها از روش ضریب توافق کد گذاری استفاده شد. در مرحله بررسی پایایی حاصل کد گذاری مجدد 3 مصاحبه 86/0 مشخص گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش کد گذاری باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه مبنایی استفاده شد. نتایج نشان دادند که دلایل علی مدیریت دانش شامل به روز رسانی دانش، تسهیل زیرساخت ها و شایسته سالاری، شرایط مداخله گر شامل رهبری تعاملی و انگیزه بخشی، شرایط زمینه ای شامل فرهنگ سازمانی و رتبه بندی کارکنان، راهبرد ها شامل آموزش مراقبت های بهداشتی و انتقاد پذیری و پیامد ها شامل کاهش هزینه ها، رضایت مندی و افزایش بهره وری کارکنان بودند؛ لذا می توان نتیجه گرفت که مدیریت دانش به عوامل متعددی مربوط است که برای ارتقاء آن باید به تمام این شاخص ها و عوامل شناسایی شده در پژوهش حاضر توجه نمود.

  کلیدواژگان: دانش، مدیریت دانش، طراحی مدل پارادیمی، دانشگاه علوم پزشکی
 • لیدا شش پری، حسین مومنی مهموئی* صفحات 3-27

  هدف پژوهش حاضر، سنتز پژوهی ابعاد شایستگی مدیران با تاکید بر مدیریت اسلامی بود. رویکرد پژوهش،کیفی و از نوع سنتزپژوهی است. جامعه آماری شامل کلیه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شایستگی مدیران برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی در بازده زمانی (2022-2010) به تعداد 140 مقاله بود که کل مقالات دریافت شده طی واکاوی محتوایی دسته بندی و غربالگری شده اند و تعداد 47 مقاله (8 منبع خارجی و 39 منبع داخلی) که واجد شرایط و معیارهای مدنظر پژوهش بودند به صورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند . به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از چک لیست محقق ساخته، جهت گزارش و ثبت اطلاعات پژوهش های اولیه که از طریق جستجو با کلید واژه های مختلف و مرتبط با هدف پژوهش گردآوری شده بود، استفاده گردید. جهت تحلیل یافته ها، از الگوی شش مرحله ای سنتز پژوهی روبرتس استفاده شد. در بررسی اعتماد داده چارچوب ارایه شده، از 4 معیار ؛ باورپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تایید پذیری استفاده گردید. حاصل تحلیل محتوای استقرایی و ترکیبی مقولات، استخراج یک چارچوب مفهومی در حوزه ابعاد شایستگی مدیران حول 4 محور ؛ اعتقادی - ارزشی ، فردی ، مدیریتی و حرفه ای (شغلی) است .

  کلیدواژگان: شایستگی های اعتقادی - ارزشی، شایستگی های فردی، شایستگی های مدیریتی، شایستگی های حرفه ای (شغلی)، مدیریت اسلامی، سنتز پژوهی
 • مریم نیکخواه، مرضیه حیدری* صفحات 16-34
  پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی ساختاری رهبری تحولی با خلاقیت کارکنان و نوآوری سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی خلاق صورت گرفت. روش توصیفی از‍ نوع همبستگی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به تعداد 271 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 160 نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت اندازه گیری رهبری تحول گرا از پرسشنامه باس و آویلو (2005) و خودکارآمدی خلاق (کاروسکی و همکاران، 2011) و جهت اندازه گیری نوآوری سازمانی از پرسشنامه کامیژن و ویلار (2014) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفتند. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که رهبری تحول گرا دارای رابطه مثبت و معناداری با خلاقیت و خودکارآمدی خلاق می باشد. همچنین خودکارآمدی خلاق دارای رابطه مثبت و معناداری با خلاقیت و خلاقیت دارای رابطه مثبت و معناداری با نوآوری سازمانی می باشند. درمجموع نتایج به دست آمده نشان می دهند که مدل مورد استفاده پژوهش حاضر از برازش مناسبی برخودار است.
  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، خودکارآمدی خلاق، نوآوری سازمانی، خلاقیت
 • سامره غفاریان، امیرحسین محمودی*، فاطمه حمیدی فر، فرشته کردستانی صفحات 44-59

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدیریت بهره وری اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران انجام شد. از نظر هدف به صورت توسعه ای، از نظر داده ها و روش اجرا به صورت کیفی و از لحاظ گردآوری داده ها به صورت پیمایشی می باشد. جامعه مشارکت کننده برای مصاحبه، متخصصان حوزه مدیریت بهره وری و منابع انسانی بودند که تعداد 30 نفر به شرط تحقق اشباع نظری به عنوان نمونه آماری و به روش هدفمند تعیین گردیدند. گردآوری داده ها با روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها نیز مصاحبه نیمه سازمان یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل مضمون و نرم افزار maxqoda12 استفاده شد. درنهایت 6 بعد، 12 مولفه و 52 شاخص انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که ابعاد مدیریت بهره وری در بعد مدیریتی شامل مولفه های اجرایی و رهبری، بعد تشکیلاتی شامل مولفه های مدیریت افراد و ارتباطی، بعد محیطی شامل مولفه های عوامل درونی و عوامل بیرونی، بعد فردی شامل مولفه های ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی، بعد شغلی شامل مولفه های شغلی_فردی و شغلی_سازمانی و بعد ارزشی شامل مولفه های مربوط به فرد و مربوط به شغل هستند. با توجه به ابعاد و مولفه های شناسایی شده، الگویی ارایه شد که برازش مطلوبی دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت بهره وری، اعضای هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، استان تهران
 • زهرا پیروزیان، محمد کریمی*، مسلم چرابین، علی معقول صفحات 60-81
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های اعتبار سنجی استاندارد های بین المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت. از نظر هدف به صورت کاربردی و از نظر روش به صورت کیفی است که با استفاده از تکنیک گراندد تیوری (داده بنیاد) انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، متخصصان و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان های خراسان بودند که 18 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین براساس اصل اشباع مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. در این پژوهش ضرورت هر یک از مولفه های مدل استخراج شده برای اعتبار سنجی استاندارد های بین المللی نظام ارزشیابی بررسی گردید و اطلاعات با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها بیانگر 3 کد اصلی استخراج شده بودند که کدها در 15 محور گروه بندی شدند. نتایج نشان دادند که تعداد 400 مورد به عنوان گره های کد های بدون تکرار مشخص شدند که ترکیب آن ها براساس تشابهات مفهومی صورت گرفت. درنتیجه تعداد 141 گره (کد های مشترک) استخراج شد که با توجه به وجه اشتراک آن ها در قالب 3 مولفه اصلی (مولفه های درونی، اجرا، بیرونی) و 15 مولفه فرعی در قالب گره درختی شناسایی و دسته بندی شدند. همچنین نتایج پژوهش حاضر با پیشینه آن سازگار بوده و نشان دادند که مدل پژوهش حاضر از سطح اعتبار قابل قبولی برخوردار است.
  کلیدواژگان: اعتبار سنجی، استانداردهای بین المللی، نظام ارزشیابی
 • سارا کوراوند، لیلا بهمئی*، غلامحسین برکت صفحات 82-99

  تصمیم گیری به عنوان یکی از اساسی ترین اصول مدیریت موفق شناخته می شود که بدون آن موفقیت در امر مدیریت مدارس به سختی حاصل می شود. مدیران برای تصمیم گیری موثر نیازمند توانایی هایی هستند که باید تقویت شوند؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های تفویض اختیار و قدرت سازمانی با توانمند سازی و ارتقاء اثر بخشی در تصمیم گیری مدیران مدارس مقطع متوسطه اول استان خوزستان می باشد. در این پژوهش طبق مدل ایجاد طبقه بندی با تاکید بر داده های کیفی، جهت تلفیق داده های کیفی و کمی از روش تلفیقی اکتشافی متوالی استفاده شد. جامعه آماری مورد نظر در بخش کیفی را 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند. بخش کمی جامعه آماری نیز شامل مدیران مدارس مقطع متوسطه اول استان خوزستان به تعداد 326 نفر (176 نفر زن و 150 نفر مرد) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از 2 پرسشنامه بسته و باز محقق ساخته تصمیم گیری و ارتقاء توان تصمیم گیری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد های گراندد تیوری و معادلات ساختاری با نرم افزار های MAXQDA و SPSS23 و SmartPLS استفاده گردید. نتایج نشان دادند که ابعاد اصلی مدل را عوامل سازمانی و عوامل مدیریتی تشکیل می دهند؛ بدین معنا که می توان برای ارتقاء توان تصمیم گیری مدیران از مدل پژوهش حاضر استفاده نمود.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری، قدرت سازمانی، تفویض اختیار، مدیران، توان تصمیم گیری
|
 • Mohammad Eslahi *, MirMohammad Seyed Abbaszadeh Pages 1-19

  The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between cultural values ​​and social responsibility with the mediating role of knowledge management among the faculty members of Urmia University. The statistical population studied in this research is the faculty members who were working in Urmia University. All faculty members were 392 people, and finally 196 of them were selected as the final sample using stratified sampling method proportional to the volume. The research method, in terms of the practical purpose and in terms of the method of data collection, is a description of the correlation type and correlation of the structural equation modeling type. Standard and researcher-made questionnaires of knowledge management, cultural values ​​and social responsibility were used to collect data. To check the validity of the questionnaire, construct validity and confirmatory factor analysis were used, and to check the reliability, Cronbach's alpha was used for each of the questionnaires to prove the reliability of the research variables. The results of structural equation modeling showed that there is a positive and meaningful relationship between cultural values ​​and knowledge management, and there is also a positive and meaningful relationship between the variables of cultural values ​​and social responsibility, and at the same time, with the mediation of knowledge management, there is a positive and meaningful relationship between cultural values ​​and the social responsibility of faculty members. The results of the research confirm the role and position of cultural values ​​in the development of social responsibility of academic staff members in the university. The general result is that there is a positive relationship between organizational culture and knowledge management and social responsibility. In general, the main message of this research is that by establishing and institutionalizing the appropriate atmosphere and organizational culture among academic faculty members and knowledge management as a mechanism with the aim of flexibility and innovation, there will be more accountability and social responsibility among academic faculty members. will make a researcher.

  Keywords: Knowledge Management, cultural values, Social responsibility, Faculty members
 • Ziba Mohammadzadeh, Gholamhossein Barakat *, Faranak Omidian Pages 2-15

  The purpose of the present study was applied and it could be considered a qualitative research with a basic theory in terms of implementation. The statistical population of the study included 16 university experts in Ahvaz in 1399 who were selected by purposive sampling. The sample size was also based on the principle of theoretical saturation. Criteria for selecting experts in the research included membership in a public and non-governmental university, being in a field of study related to management (public administration, , educational management and planning management), having relevant writings, and a willingness to participate in interviews. The research tool was semi-structured interviews and the validity of the findings was based on face validity and for reliability the coding agreement coefficient method was used which resulted in re-coding of 3 interviews with a value of 0.86. For data analysis, open, axial and selective coding methods based on basic theory were used. The results showed that causal reasons for knowledge management included (knowledge updating, infrastructure facilitation and meritocracy), intervening conditions included (interactive leadership and motivation), contextual conditions included (organizational culture and staff ranking), strategies included (health care and critique training) and outcomes also included (reducing costs, employee satisfaction, and increasing productivity). Based on the results, it can be concluded that knowledge management is related to several factors that in order to improve it, all the indicators and factors identified in the present study should be considered.

  Keywords: Knowledge, Knowledge Management, Paradigm model design, University of Medical Sciences
 • Lida Sheshpari, Hossein Momenimahmouei * Pages 3-27

  The purpose of this study was to investiate the dimensions of competency of managers through research synthesis with emphasis on Islamic management. The study is qualitative and of synthesis research type. Population were comprised of all studies carried out on managers competency dimensions from databases between 2010 and 2022, totaling 140 articles, that were classified and screened through content analysis, of which 47 articles (8 external sources and 39 internal sources) that met the criteria of the research were selected by purposive sampling as a statistical sample and examined. In order to collect the required information, a checklist made by the researcher was used to report and record the information of the initial researches, which was collected by searching with different keywords related to the purpose of the research. Robert’s six-stage model of synthesis research was used to analyze the findings. The validity of the proposed framework was evaluated on the basis of four criteria: credibility, transferability, trustworthiness, and confirmability. The result of the inductive and compositional content analysis of the categories is the extraction of the conceptual framework of the manager's competency dimensions factors around 4 levels: Belief-value, individual, professional (vocational) and managerial.

  Keywords: Belief-value Competence, Individual Competencies, Managerial Competencies Professional Competencies (vocational (, Islamic management, Synthesis Research
 • Maryam Nikkhah, Marzieh Heydari Heydari * Pages 16-34
  This study is conducted to investigate the structural pattern of transformational leadership with employee creativity and organizational innovation considering the mediating role of creative self-efficacy. The research method is descriptive-correlational. The statistical population (271 people) of this study includes the faculty members of the Islamic Azad University of Shiraz.  To select the sample size, a sample of 160 people was randomly selected using Cochran's formula.  To measure the transformational leadership, the Bass and Avolio (2000) Questionnaire, Creative Self-Efficacy (Karowski et al., 2011) were used; to measure organizational innovation, Kamigen and Villar (2014) questionnaire was used. The reliability of the questionnaire was evaluated by Cronbach's alpha coefficient and its composite reliability and validity were evaluated by construct and content validity. The research hypotheses were analyzed using Smart PLS structural equation modeling technique. The results showed that transformational leadership has a positive and significant relationship with creativity and creative self-efficacy. Creative self-efficacy has also a positive and significant relationship with creativity; creativity has a positive and significant relationship with organizational innovation as well. In general, the obtained results show that the model used has a good fit.
  Keywords: transformational leadership, Creative Self-Efficacy, organizational innovation, creativity
 • Samereh Ghaffarian, AmirHosain Mahmoodi *, Fatemeh Hamidifar, Fereshteh Kordestani Pages 44-59

  The aim of this study was to identify the dimensions, components and indicators of productivity management (Case study: faculty members of Islamic Azad Universities of Tehran province). The present study is developmental in terms of purpose, qualitative in data and implementation method, and survey research in terms of data-collection. The participating community for interview included the experts in productivity management and Human resources; 30 people were selected purposefully as the statistical sample with realization condition of theoretical saturation. The library and field methods for data- collection and semi-structured interviews and research-made questionnaire for data- collection tool were applied. Content analysis and maxqoda 12 software were used for analyzing qualitative data. At last, 6 dimensions,12 components, and 52 indicators were finalized. The results of the study show that the dimensions of productivity management considering the management dimension include (leadership and implemental) components; organizational dimension includes (communicational and individual management) components; the environmental dimension includes the components of (interior and exterior factors); the individual dimension includes the components of (personality and moral features); professional dimension includes the components of (individual and organizational profession) the value dimension includes (related to individual and related to profession). Considering the dimensions and components, the proposed pattern has a good fit.

  Keywords: Productivity Management, Faculty members, Islamic Azad University, Tehran Province
 • Zahra Piroozian, Mohammad Karimi *, Moslem Charabine, Ali Maghool Pages 60-81
  The purpose of this research was to identify the validation factors of international standards in the assessment system of Farhangian University. This is an applied and qualitative study which has been conducted using grounded theory (data-driven) technique. The statistical population of this study was the elites, professionals, and faculty members at Farhangian University, Khorasan. 18 members of this sample were recruited using the purposeful sampling and according to the saturation principle via a semi-structured interview.Face and content validity of the questionnaire used in this study has been approved. The necessity of each extracted item had been assessed for the validation of international standards in the assessment system. The study was analyzed using open, axial, and selective coding. The results were represented in three separate codes and the codes were grouped into 15 axes. Our conclusion showed that the total number of nodes in non-repeated codes were 400 which were combined according to the conceptual similarities and 141 nodes (common codes) were extracted. These codes were clustered based on 3 main factors; i.e., internal, executive, and external factors and 15 subsidiary factors according to tree nodes; and finally, the main and subsidiary factors were identified. The results showed that research model had an acceptable reliability and the results were in line with the literature.
  Keywords: validation, international standards, assessment system
 • Sara Koravand, Leila Bahmaei *, GholamHossein Barekat Pages 82-99

  Decision making is recognized as one of the most fundamental principles of successful management without which success in school management is difficult to achieve. In addition, to make effective decisions, managers require some skills that must be strengthened. In this regard, the purpose of this study is to investigate the components of delegating authority and organizational power through empowering and promoting effectiveness in primary school principals’ decision making in Khuzestan province. In this study, according to the classification model with emphasis on qualitative data, a sequential integrated exploratory method was used to combine qualitative and quantitative data. The statistical population in the qualitative section included 15 experts who were familiar with the subject of the research. In the quantitative phase, the statistical population included the principals of the first secondary schools of Khuzestan province; 326 people (176 females and 150 males) were randomly selected using cluster sampling method. To collect data, two closed and open researcher-made questionnaires on decision-making and improving decision-making power were applied. In order to analyze the data, grounded theory approach and structural equations with MAXQDA, SPSS23 and Smart PLS software were used. The results showed that the main dimensions of the model are organizational factors, managerial factors, individual factors and structural factors and include 74 sub-components and the results of the research model show that, the model used in the present study had a good fit. This means that the model of this research can be used to improve the decision-making power of the managers.

  Keywords: decision making, Organizational Power, Delegation, managers, Decision- making Power, School-centered