فهرست مطالب

صنعت باتری ایران - پیاپی 20 (پاییز 1386)

فصلنامه صنعت باتری ایران
پیاپی 20 (پاییز 1386)

 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/10/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • پنج سال انتشار مستمر فصلنامه صنعت باتری ایران گرامی باد
  صفحه 2
 • انتشار فصلنامه صنعت باتری، گام مهمی در ترویچ دانش باتری بوده است
  سیداحمد میروکیلی صفحه 3
 • سیستم های هیبریدی متشکل از باتری های سرب - اسید و پیل سوختی با غشای مبادله کننده پروتون
  اصغر لسانی، مصطفی هنرمند عظیمی صفحه 7
 • تاثیر افزودنی های رسانا و نوع مواد اولیه در اصلاح یا حذف کیورینگ در باتری های سرب - اسید
  بهرام چراغی صفحه 15
 • امکانات آزمایشگاه های متالورژی و آنالیز شرکت باتری سازی نیرو
  فاطمه کریمی تبار شفیعی صفحه 22
 • الکترودهای اصلاح شده با ساختار تخلخل نانو برای پیل های سوختی - باتری ها و حسگرهای پیشرفته
  محمدحسین رسولی فرد، اعظم حیدری صفحه 27
 • معرفی سایت های منتخب اینترنتی دوره انتشار پنج ساله
  صفحه 30
 • ارایه الگوی مناسب برای انتقال دانش سازمانی در شرکت سهامی باتری سازی نیرو
  مرتضی سلیمانی دارانی صفحه 32
 • مدیریت و رهبری سازمانی با رویکرد ارزیابی متوازن (B.S) در سازمان های امروز
  رضا همت پور صفحه 41
 • واژه نامه باتری
  بهاره خضرایی صفحه 47
 • حضور فعال نشریه صنعت باتری ایران در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات
  سیداحمد میروکیلی صفحه 51
 • آشنایی با کتابخانه تخصصی آموزش و پژوهش شرکت باتری سازی نیرو
  فرامرز پوررستمی صفحه 54
 • آشنایی با پایان نامه ها
  صفحه 57
 • فهرست موضوعی مطالب فصلنامه شماره های 1 تا 19
  صفحه 59