فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 50 (تابستان 1386)
 • پیاپی 50 (تابستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/04/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فروغ رفیعی، سیده فاطمه حقدوست اسکویی، رخشنده محمدی، اکرم نجف یارندی، فریده جزء کبیری، حمید پیروی، حمید حقانی صفحات 7-19
  زمینه و هدف
  مراقبت مفهومی چند بعدی در پرستاری است که می تواند از طریق آموزش هدف دار و دانشجو محور ارزش های اصلی مراقبتی، در طول دوره کارشناسی واقعیت یابد. آموزش موضوعات بین فردی از طریق ایفای نقش امکان پذیر می باشد. مطالعه حاضر با هدف توصیف رفتارهای مراقبتی دو گروه دانشجویان اصول و فنون پرستاری پس از کارآموزی به روش ایفای نقش(بیمار استاندارد) و سنتی انجام شد.
  روش بررسی
  این مقاله بخشی از یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل معادل و طرح پس آزمون است. پنجاه و یک دانشجوی اصول و فنون پرستاری به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی کارآموزی خود را به روش ایفای نقش و گروه کنترل به طور معمول (روش سنتی) طی کردند. سپس رفتارهای مراقبتی هر دو گروه با استفاده از ابزار رفتارهای مراقبتی (CBI) مشاهده و بررسی شد.
  یافته ها
  یافته ها به طور کلی نشان داد که، رفتارهای مراقبتی بعد «احترام قائل شدن برای دیگری» بیشترین فراوانی و رفتارهای مراقبتی بعد «دانش و مهارت حرفه ای»، کمترین فراوانی را در هر دو گروه به خود اختصاص داده اند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که دانشجویان در آغاز مراقبت حرفه ای برای ارزش های نوع دوستانه، اهمیت زیادی قائل هستند. در این راستا کاربرد رویکردهایی جهت حفظ و تداوم جنبه های بین فردی مراقبت در برنامه های آموزشی پرستاری، همزمان با تغییر شیوه های آموزش جنبه های عملی کار پرستاری و تلفیق مناسب تئوری و عمل پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: دانشجویان پرستاری، مراقبت پرستاری، رفتار، کارآموزی، ایفای نقش، بیماراستاندارد
 • محمد علی سلیمانی، فریبا نصیری زیبا، اکرم ذونعنت کرمانی، فاطمه حسینی صفحات 21-28
  زمینه و هدف
  سلامتی پرستاران به دلیل خستگی ناشی از شیفت کاری طولانی در معرض خطر قرار دارد. مسلما پرستارانی که از سلامت عمومی خوبی برخوردار نباشند، قادر نخواهند بود مراقبت های خوبی (نظیر حمایت های فیزیکی، روانی و...) از بیمار به عمل آورند. سلامتی پرستاران به عنوان ارائه دهندگان مراقبت، در کیفیت مراقبت ارائه شده از سوی آن ها بر بیماران تاثیرگذار است. لذا برای ارائه مراقبت مناسب توسط پرستاران لازم است که آن ها، خود افرادی سالمی باشند. این پژوهش با هدف مقایسه سلامت عمومی پرستاران شاغل در نوبت های کاری ثابت و در گردش مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سال 1385 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقایسه ای بود. جامعه پژوهش کلیه پرستاران شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند. 520 نفر از پرستاران شاغل در شیفت های مختلف از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای در پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از ابزار 28GHQ جمع آوری شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، 3/72 درصد از پرستاران شیفت ثابت سلامت عمومی مطلوب، 8/18 درصد تا حدی مطلوب و 8/8 درصد نامطلوب داشتند. در پرستاران شیفت در گردش سلامت عمومی 3/62 درصد مطلوب، 2/26 درصد تا حدی مطلوب و 5/11 درصد نامطلوب بود. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد که بین سلامت عمومی پرستاران شیفت ثابت و پرستاران شیفت در گردش اختلاف معنی دار وجود دارد؛ به طوری که پرستاران شیفت ثابت از سلامت عمومی مطلوب تری برخوردار بودند (005/0P <).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این که سلامتی پرستاران که خود مسئول سلامتی بیماران و جامعه هستند، از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر مدیران پرستاری باید حتی المقدور شیفت ثابت را در برنامه کاری پرستاران قرار دهند، تا عوارض ناشی از شیفت های در گردش کاهش یابد.
  کلیدواژگان: پرستاران، پرستاری، کار شیفتی، سلامت عمومی
 • آرمان آزادی، منیره انوشه، فاطمه الحانی، ابراهیم حاجی زاده صفحات 29-41
  زمینه و هدف
  با توجه به افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن در میان نوجوانان، بررسی عوامل موثر بر شرکت نوجوانان در رفتارهای سلامتی مرتبط با وزن، ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه میزان موانع و حمایت های انجام فعالیت فیزیکی و نیز زمان انجام فعالیت ورزشی و استفاده از تلویزیون و رایانه، در نوجوانان گروه های وزنی مختلف (چاق، اضافه وزن و وزن طبیعی) انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع مقایسه ای است و نمونه ها شامل 279 دانش آموز مقطع راهنمایی در دو مدرسه پسرانه دولتی منطقه 6 تهران بودند، که از این میان 179 نفر (2/64 درصد) دارای وزن طبیعی، 49 نفر (6/17 درصد) چاق و 51 نفر (3/18 درصد) دارای اضافه وزن بودند. ابزارگرد آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، موانع و حمایت های انجام فعالیت فیزیکی و چک لیست ثبت فعالیت های جسمی در یک هفته اخیر در اختیار نمونه ها قرار گرفت. در پایان از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که میزان انجام ورزش های با شدت متوسط و زیاد در نوجوانان با وزن طبیعی به میزان معنی داری بیش از نوجوانان چاق بود (05/0P<)، و نیز زمان تماشای تلویزیون در نوجوانان دارای چاقی و اضافه وزن بیش از نوجوانان با وزن طبیعی بود (05/0P<). موانع مربوط به ظاهر جسمی، اجتماعی و تناسب بدنی در نوجوانان چاق به طور معنی داری بیش از نوجوانان با وزن طبیعی بود (001/0P<). بین میانگین امتیاز موانع مربوط به شرایط موقعیتی و منابع و امکانات در گروه های وزنی مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0P>). همچنین نوجوانان چاق میزان حمایت کمتری از جانب والدین و همسالان را در مقایسه با نوجوانان با وزن طبیعی گزارش کردند (01/0P<).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد، که نوجوانان چاق در خصوص موانع انجام فعالیت فیزیکی مربوط به ظاهر بدنی، اجتماعی و تناسب بدنی نسبت به نوجوانان با وزن طبیعی آسیب پذیری بیشتری دارند. بنابراین باید تلاش جهت کاهش این موانع و افزایش حمایت والدین و همسالان در مداخلات مربوط به افزایش فعالیت فیزیکی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، در نوجوانی، وزن بدن، چاقی، نوجوانی، فعالیت فیزیکی، موانع و حمایت
 • لیلا خادم، طاهره گنجی، شعله شکرآبی، حمید حقانی صفحات 43-50
  زمینه و هدف
  بهداشت جنسی بیماران روانی زن، در سلامتی جسمی- روانی آن ها و جامعه، نقش به سزایی دارد. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت بهداشت جنسی زنان بستری در مرکز روان پزشکی رازی شهر تهران در سال های 1380-1382 انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، توصیفی و جامعه پژوهش شامل زنان بالغ دارای اختلال روانی و سابقه بستری، به تعداد 580 نفر بود، که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. این پژوهش در مرکز روان پزشکی رازی، واقع در شهر تهران انجام شد و ابزار گردآوری داده ها، برگه ثبت اطلاعات بود، که با مطالعه پرونده ها توسط پژوهشگر تکمیل گردید.
  یافته ها
  7/28 درصد کل نمونه های پژوهش درگیر رفتار خطرزای تعدد شرکای جنسی بوده و 4/3 درصد افراد سابقه خود فروشی داشتند؛ 7/6 درصد کل واحدهای پژوهش مورد تجاوز جنسی بوده، 3/5 درصد نیز سابقه تماس جنسی با جنس موافق داشته اند. 33 درصد کل واحدهای پژوهش و 42 درصد واحدهای دارای سابقه تماس جنسی، در طول زندگی خود درگیر حداقل یک عامل خطرزای جنسی ابتلای به ایدز بودند.
  نتیجه گیری
  درگیربودن 33 درصد واحدهای پژوهش با رفتارهای جنسی خطرزای ابتلای به ایدز، بیانگر در معرض خطر بودن بیماران روانی زن است. لذا توصیه می شود، این امر مورد توجه مدیران بهداشتی- درمانی کشور قرار گرفته، تسهیلات لازم برای رفع کاستی ها فراهم شود. بررسی موانع ارائه و دریافت مراقبت های بهداشت جنسی در این زنان لازم است.
  کلیدواژگان: زنان، امور جنسی، بیماران، بهداشت روانی، بهداشت جنسی
 • زهره ترقی، احترام سادات ایلالی، محمود عابدینی، اشرف زروانی، ابراهیم خوش نما، رضا علی محمد پور، نفیسه قانعی، راضیه مختار پور صفحات 51-59
  زمینه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس (MS) از اختلالات دمیلینالیتو مزمن و پیشرونده سیستم عصبی مرکزی است که اکثرا قشر فعال جامعه را درگیر می سازد. با ارزیابی کیفیت زندگی بیماران می توان برخی از ناتوانی های ایجاد شده را بهبود بخشید و توانایی های باقیمانده را نیز ارتقاء بخشید. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران عضو انجمن MS مازندران طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بود. جامعه پژوهش را بیماران عضو انجمن MS مازندران تشکیل می دادند. نحوه نمونه گیری به صورت سرشماری انجام گرفت. 101 عضو داوطلب وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها جهت تعیین کیفیت زندگی، پرسشنامه استاندارد 36 SF- بود. این پرسشنامه دارای 36 سوال است و قبلا در بسیاری کشورها از جمله ایران تعیین اعتبار شده است و از پایایی بالایی برخوردار است (ضریب آلفای کرونباخ 77 درصد تا 90 درصد) علایم بالینی و شدت بیماری با گرفتن شرح حال و انجام معاینه عصبی توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب و با استفاده از معیارنمره بندی وضعیت ناتوانی به صورت گسترده (EDSS Expanded disability status scale or) تعیین و ثبت شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد،74 درصد بیماران، زن و 26 درصد، مرد بودند، محدوده سنی بیماران 18-60 سال 31/8 ± 27/33، سن شروع بیماری 12-54 سال 03/8 ± 12/27 بود. در 7 درصد بیماران سابقه خانوادگی MS وجود داشت. میانگین نمره سلامت عمومی (بر مبنای 100) 22/10 ± 34/41، میانگین نمره سلامت جسمی 25/30 ± 75/54، میانگین نمره سلامت روحی 03/22 ± 25/53 میانگین نمره شادابی 44/24 ± 75/54 و میانگین نمره رابطه اجتماعی 96/20 ± 62/56 و میانگین نمره درد جسمی 68/31 ± 75/35 بود.
  نتیجه گیری
  در این بررسی کیفیت زندگی بیماران عضو انجمن MS مازندران در تمام شاخص ها در حد متوسط بود. این امر می تواند ناشی از خفیف بودن بیماری در اکثر بیماران مورد بررسی، پایین تر بودن سن شروع و کوتاه تر بودن دوره بیماری بوده باشد.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، بیماران، کیفیت زندگی
 • شهین سالاروند، حیدرعلی عابدی، کاظم شاملو صفحات 61-69
  زمینه و هدف
  در سراسر جهان، جمعیت سالمندان رو به رشد می باشد. پیش بینی می شود که 40 درصد افراد بالاتر از 75 سال، نیاز به خدمات مراقبتی وسیع در اواخر زندگی پیدا کنند. کشورهای دارای جمعیت بالایی از سالمندان، سیاست های مراقبت طولانی مدت برای سالمندان را به وجود آورده اند. در ایران نیز سپردن سالمندان به سرای سالمندان روند صعودی دارد. تجربه استقلال و ارزشمندی سالمندانی که در این اماکن زندگی می کنند، اهمیت دارد. بی قدرتی منتهی به از دست دادن امید، احساس افسردگی و استرس می شود. قدرت بخشیدن سالمندان می تواند کیفیت زندگی و احساس رفاه آن ها را افزایش دهد. هدف این مطالعه توصیف چگونگی تجربه بی قدرتی سالمندان مقیم سرای سالمندان بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه کیفی از روش فنومنولوژی با کاربرد نمونه گیری مبتنی بر هدف در میان سالمندان مقیم در سراهای سالمندان خصوصی و دولتی در شهر اصفهان انجام شد. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت و تعداد نمونه ها به 10 شرکت کننده رسید. داده ها با مصاحبه های عمیق جمع آوری شدند. محققین در تکمیل فرایند جمع آوری داده ها از یادداشت برداری در عرصه (Field notes) نیز استفاده کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کلایزی (Colaizzi''s method) استفاده شد. استحکام مطالعه بر اساس دو روش باورپذیری و انتقال پذیری (Transferability and credibility) بود. هدف مطالعه، توصیف چگونگی تجربه بی قدرتی سالمندانی است که در سرای سالمندان زندگی می کنند. سوال اصلی پژوهش عبارت بود از، ساختار و معنی تجربه بی قدرتی سالمندان مقیم در سرای سالمندان چگونه است؟
  یافته ها
  سه تم اصلی که همان اجزای ساختاری تجربه بی قدرتی هستند، از داده ها استخراج گردیدند، که شامل: 1) تحمل اجباری، 2) در انتظار فرصتی برای خروج، 3) محدود شدن اختیار بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه برخی شرکت کنندگان فقدان توانایی در تغییر شرایط و تحمل اجباری را بیان کرده اند که مفهوم بی قدرتی از آن استنباط گردید. انتقال به سرای سالمندان منبعی از ترس و اضطراب در اواخر زندگی است. قدرت بخشیدن به سالمندان بستری در موسسات را می توان با دخالت دادن سالمند در تصمیم گیری در مراقبت و جنبه های دیگر زندگی در این اماکن، انجام داد. علاوه بر این، نیازهای جسمی، روحی و معنوی سالمندان بایستی با مراقبتی همه جانبه انجام داد، زیرا صرفا با توجه به نیازهای جسمی آن ها، نمی توان امید به داشتن زندگی امیدوار کننده، با معنی و هدفمند در سراهای سالمندان داشت.
  کلیدواژگان: خانه سالمندان، پیری، روانپزشکی سالمندان، بی قدرتی
 • ایر اشکان نصیری پور، شهرام توفیقی، فریده فرهادی صفحات 71-81
  زمینه و هدف
  بیمارستان های خیریه در حفظ و اعاده سلامت مردم، به ویژه اقشار کم درآمد جامعه نقش برجسته ای دارند؛ از این رو چگونگی مدیریت در این بیمارستان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگویی برای مدیریت بیمارستان های خیریه ایران است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی- تطبیقی انجام گرفته است. داده های تحقیق با مطالعه منابع علمی کتابخانه ای و بررسی مستندات عینی داخلی و خارجی، از طریق مراجعه به پایگاه های الکترونیکی، مکاتبه الکترونیک و مصاحبه با برخی از مدیران بیمارستان های خیریه و مشاهده تعدادی از بیمارستان های خیریه کشورهای منتخب با ارسال پرسشنامه فارسی برای بیمارستان های ایران و پرسشنامه انگلیسی برای بیمارستان های خارج کشور گردآوری شد. به منظور طراحی الگوی پژوهش، با مقایسه نقاط قوت و ضعف اداره بیمارستان های خیریه در ایران، آلمان، آمریکا و هندوستان، الگوی اولیه طراحی و پس از آزمون به روش شبه دلفی (قضاوت خبرگان) طی دو مرحله و با تایید ده تن از اساتید و خبرگان اعتبار سنجی شد. روش نمره دهی پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، بسیار خوب (4) و بسیار ضعیف (0) انجام شد، و باروش دلفی، نهایی گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعات در ایران نشان داد، که بیمارستان های خیریه با سلیقه های مختلف و بدون وجود یک چارچوب مشخص اداره می شوند، هیچ گونه کمکی از دولت دریافت نمی دارند، تعدادی از این بیمارستان ها خودکفا نیستند و به مدد کمکهای خیرین استمرار فعالیت دارند. بیمارستان های خیریه مورد مطالعه در خارج از کشور به شکل بیمارستان های ایران اداره نمی شوند و اکثرا تحت پوشش یک بنیاد و یا شرکت می باشند. در بعضی از کشور ها پس از برقراری نظام طب ملی، بیمارستان های خیریه در آن ادغام شده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که هزینه درمان در بیمارستان های خصوصی بسیار گران بوده و اکثرا با بیمه قرارداد ندارند، نقش بیمارستان های خیریه در کمک به سلامت جامعه حیاتی است؛ لذا استفاده از الگوی ارائه شده می تواند در اداره مطلوب این سازمان ها و پاسخگویی به نیاز بیماران مستمند موثر واقع شوند. با برقراری نظام هیئت مدیره ای به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در بیمارستان های خیریه و دادن اختیارات لازم به آنان و همچنین تشکیل کمیته های برنامه ریزی، کنترل و نظارت، روابط برون بخشی و سیاست گذاری، می توان بهبود مدیریت و خودکفایی این بیمارستان ها در اداره امور جاری خود را شاهد بود.
  کلیدواژگان: بیمارستان ها، مدیریت بیمارستان، ایران، بیمارستان های خیریه
 • زهرا قدسی، شایسته جهانفر، فرنگیس شاهپوریان، روح انگیز جمشیدی صفحات 83-92
  زمینه و هدف
  گسترش استفاده از روش های تنظیم خانواده درکشورهای در حال توسعه، موجب تامین سلامت مادران و کودکان و کاهش مرگ و میر آنان خواهد شد، ارائه خدمات تنظیم خانواده در منزل امکان دستیابی بهتر زنان را به وسایل تنظیم خانواده فراهم خواهد کرد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ارائه خدمات در منزل، بر انتخاب مناسب روش پیشگیری از بارداری و تداوم استفاده از آن در زنان ساکن شهر همدان بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر که گزارش قسمتی از یک مطالعه بزرگتر است، از نوع کارآزمایی در عرصه (Field trial) همراه با گروه مقایسه می باشد. جامعه پژوهش کلیه زنان متاهل تحت پوشش رابطین بهداشتی بودند. تعداد 297 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای برای شرکت در پژوهش انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (100نفر) و مقایسه (197 نفر) قرار گرفتند. محیط، منازل زنان در مناطق تحت پوشش رابطین بهداشتی شهر همدان بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه، سه چک لیست و یک کارت ارجاع بود. برای تعیین اعتبار علمی ابزار از روش اعتبار محتوا استفاده شد. اعتماد علمی ابزار نیز از طریق اجرای روش بازآزمایی در یک نمونه تصادفی 10 نفری تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که با ارائه خدمات تنظیم خانواده در منزل، انتخاب مناسب روش پیشگیری از بارداری و تداوم استفاده از روش به طور معنی داری بیشتر می گردد (001/0=P). در آمار استنباطی از آزمون های تی مستقل، پیرسون و آنالیز واریانس استفاده شد. در سطح توصیف داده ها، فراوانی ها محاسبه شدند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، ارائه خدمات تنظیم خانواده در منزل سبب انتخاب مناسب روش پیشگیری از بارداری و تداوم استفاده از آن می گردد، لذا به کارگیری این روش ارائه خدمات توصیه شده و بررسی تاثیر این نوع از ارائه خدمات در روستاها و مکان های دور دست، در اقوام مختلف و همچنین بررسی جنبه های اقتصادی این نوع از ارائه خدمات توسط رابطین بهداشتی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آبستنی، پیشگیری از آبستنی روش ها، خدمات بهداشتی پیشگیری کننده، خدمات بهداشتی
|
 • F. Rafiee, Sf. Haghdoost Oskouie, R. Mohammadi, A. Yarandi, F. Kabiri, H. Peyrovi, H. Haghani Pages 7-19
  Introduction and
  Aim
  Caring is a multidimensional nursing concept that can be actualized within the baccalaureate nursing curriculum through the purposeful teaching and student-centered learning of core values. Teaching interpersonal issues is possible through various methods such as role-play. The current study was conducted with the aim of describing the caring behaviors of two groups of sophomore-level student nurses after implementing either role-play or traditional method as teaching method of choice.
  Materials And Methods
  The researchers used quasi-experimental study design using an equivalent control group and post-test. Fifty one nursing students were randomly assigned in either experimental or control group. After that members of the experimental group performed their clinical experience using role play and members of control group did practice as routine, caring behaviors of two groups were observed using CBI.
  Results
  In general, findings indicated that caring behaviors related to subscales “respectful difference to other” and “professional knowledge and skill” were, respectively, the most and the least frequent caring behaviors in both groups.
  Conclusion
  More frequent occurrence of interpersonal aspects of caring in two groups indicates that in the beginning of professional nursing care, the sophomore-level students give priority to altruistic values. So, using approaches to develop and maintain interpersonal aspects of caring in nursing curriculum, coupled with changing the teaching methods of practical aspects of nursing care and appropriate integration of theory and practice is recommended.
 • M.A. Soleimany, F. Nasiri-Ziba, A. Kermani, F. Hoseini Pages 21-28
  Introduction and
  Aim
  Long time working shifts and its related tiredness threatens the health of staff nurses in various dimensions. If nurses don’t experience a good general health, they would not be able to deliver good patient care. The health status of nurses as caregivers influences the quality of care received by patients. Therefore, in order to reach the point of maximum performance, it is necessary for nurses to be healthy. This study aims to compare the general health among two groups of staff nurses with either fixed or rotating working shift in educational health care centers of Iran University of Medical Sciences in year 2006.
  Materials And Methods
  This comparative study was conducted with a sample of 520 nurses. A GHQ-28 tool was used to survey the general health of staff nurses participated in this study.
  Results
  The findings showed that 72.3% of nurses with fixed working shift had good general health, 18.8% had nearly good general health and 8.8% had bad general health. Of nurses with rotating working shift, 62.3% had good general health, 26.2% had nearly good general health, and 11.5% had bad general health. The results of Chi-Square test showed a statistically significant difference in general health of nurses with fixed working shift compared with nurses with rotating working shift, indicating that the nurses with fixed working shift have better general health (P < 0.005).
  Conclusion
  Because nurses are responsible for society and patient's health taking their general health into consideration is of great importance. Based on findings of the present study, the researchers recommend the nurse managers to plan staff schedules in the form of fixed working shifts, in order to minimize untoward influences of rotating working shifts.
 • A. Azadi, M. Anoosheh, F. Alhani, E. Hajizadeh Pages 29-41
  Introduction and
  Aim
  As the prevalence of overweight increases among adolescents, thus factors that may influence children’s participation in weight-related health behaviors need to be examied. This study examined barriers to and support for physical activity in overweight and obese adolescents compared with normal weight adolescents.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, sample included 279 male students studying in two secondary schools in Tehran. Of all students, 179 (64.2%) were within normal weight range, 49(17.6%) were obese and 51(18.3%) were overweight. A questionnaire comprising demographic characteristics, and barriers to and support for physical activity, and also, a checklist of physical activity within current week were distributed to be filled out by students. Data were analyzed using One-Way ANOVA and Tukey's test.
  Results
  According to finding, adolescents with normal weight had significantly higher moderate and vigorous physical activity than obese adolescents and the time of TV watching were significantly more among overweight and obese adolescents than adolescents with normal weight. Body-related, social and fitness barriers were the most predominant ones among obese adolescents. There was no statistically significant difference between mean score of convenience and resource barriers among different weight groups. Obese adolescents also reported significantly lower levels of adult and peer support for physical activity.
  Conclusion
  Obese adolescents may be particularly vulnerable to body-related, social and fitness barriers to physical activity. Reducing these barriers may be helpful, as physical activity intervention is most relevant for overweight youth. Interventions should be implemented for reducing barriers to physical activity and also enhancing parents and peers support for physical activity among obese adolescents.
 • L. Khadem, T. Ganji, S. Shakarabi, H. Haghani Pages 43-50
  Introduction and
  Aim
  Sexual health of mentally ill women is of great importance due to personal and common health issues (both physically and mentally) mentally ill women faced to. The main purpose of the present study was to describe sexual health status among mentally ill women admitted to Razi psychiatric hospital, Tehran, during the years 2001-2003.
  Materials And Methods
  This was a descriptive study with a sample of 580 adult mentally ill women with positive history of admission in psychiatric hospital. The researchers reviewed hospital charts of the participants and completed data sheets.
  Results
  28.7% of participants had multiple sexual partner, 3.4% had exchanged sex for money, goods or a place for living. Also, 6.7% had a history of rape and 5.3% of them had a positive history of homosexuality. 33% of the participants had at least one sexual risk factor for transmission of infectious diseases such as HIV.
  Conclusion
  Considering high percentage of sexual risk factors associated with transmission of infections such as HIV among mentally ill women, health managers should pay particular attention for improvement of mentally ill women's sexual health care. The study of barriers to sexual health care in this population is suggested.
 • Z. Taraghi, E. Ilali, M. Abedini, A. Zarvani, I. Khoshnama, Ra. Mohammadpour, N. Ghanei, R. Mokhtarpour Pages 51-59
  Introduction and
  Aim
  MS is one of the progressive and chronic demyelinative disorders involving active members of society. The study of quality of life in these patients could decrease relieve some disabilities and promotes residual abilities to maximal levels. Regarding relatively high prevalence of MS in Mazandaran province, this study was designed to measure the quality of life in Multiple sclerosis patients living in Mazandaran Province.
  Materials and Methods
  In this discriptive study, the community of research included members of Mazandaran Multiple Sclerosis Association (MMSA). The census sampling method was used. The volunteers (101 patients) were assessed from october 2005 to March 2006. Assessment tool for data collection was standard questionnaire SF-36. This questionnaire consists of 36 questions and its validity has already been determined in many countries including Iran and it has high reliability (alpha chronbach 0.77-0.90). Clinical manifestations and the severity of the disease were evaluated with history and physical examination taken by Neurologist and using EDSS criteria.
  Results
  The results showed that 76% of the patients were females and 26% were males. The age range was 18-60 years (mean age 33.27 ± 8.31). The emergence of disease was at age 12-54 years (mean age 27.12 ± 8.03). About %7 of the patients had positive family history of multiple sclerosis. The mean score (based on 100) of general health, physical health, mental health, vivacity, social health, and physical pain were, respectively, 41.34 ± 10.22, 54.75 ± 30.25, 53.25 ± 22.03, 54.75 ± 24.44, 56.62 ± 20.96, and 35.75 ± 31.68..
  Conclusion
  In this study, the quality of life was relatively good in all aspects. This may be due to mildness of disease in majority of the patients, low age at time of disease emergence and shorter duration of disease.
 • Sh. Salarvand, H. Abedi, K. Shamlu Pages 61-69
  Introduction and
  Aim
  All societies in the world are experiencing burgeoning numbers of "elders", defined as persons aged 65 year and older. It is expected that at least 40% of the population over 75 years need extensive health care services in the last years of their lives. Countries with an ageing society have developed long term care policies for older people. In Iran, as the rate of transferring the elderly to the nursing homes is increasing, it would be important to investigate the experience of self-determination, respect and value among elderly people living in these settings. The powerlessness results in loss of hope. In addition, older adults who feel powerless may also lose their independence. In this situation, family members or health professionals take over and make decisions for them. Elder's empowerment can promote their quality of life and well-being. This study aimed at description of the experience of powerlessness in elderly who are living in nursing homes. The research question was "how is the experience of powerlessness in elderly who are living in nursing homes?
  Materials And Methods
  The qualitative phenomenological approach with purposive sampling was used in this study. Participants in this study were elderly residents of private and governmental nursing homes in Esfahan city. Sampling continued till data saturation occured with 10 participants. The data were collected through in-depth interviews. Researcher used field notes for completing data collection process. Colaizzi's method was applied for data analysis. The rigor criteria of the present study were based on transferability and credibility.
  Results
  Three themes were extracted from the data (structural components of the experience), including: 1) compulsory tolerance, 2) Waiting for exiting permit, and 3) Constrained autonomy.
  Conclusion
  In this study, some participants experienced lack of ability in changing conditions and also compulsory tolerance of the situation, two main findings from which the concept of powerlessness was perceived. Transferring to nursing home is a source of fear and anxiety in the end years of life. For the institutionalized elders, empowerment can come through participating in making decisions regarding patient care and other aspects of life in this setting. In addition, mental, spiritual and physical needs of elders should be met through whole care, because simply focusing on physical needs deprive hopeful, meaningful and purposive life in nursing homes.
 • A.A. Nasiripour, Sh. Tofighi, F. Farhadi Pages 71-81
  Introduction and
  Aim
  Healthcare is considered as one of the most important indicators for determining the level of development in all societies. To this end, hospitals play an important role and the role of the charity hospitals which provide healthcare for poor patients is of great importance. Therefore, understanding and analyzing the administrative manner of these hospitals is crucial. The main goal of this study is to design an administrative model for charity hospitals in Iran.
  Materials And Methods
  Information from Library documents including books, scientific magazine, and domestic foreign texts documents as e-mail, electronic database and also contact with several charity hospital executive in several countries and visiting charity hospitals in other countries were used. Further information gathered about weaknesses and strengths of charity hospitals in Iran, and several foreign countries charity hospital models. The primary model was designated and after analyzing various view points, reviews and criticism by scholars and experts, the final model was presented using the Delphi method.
  Results
  This study showed that charity hospitals in Iran are managed in different ways without any specific model and do not supported financially by the government. A number of these hospitals are not autonomous. In charity hospitals outside Iran, different management styles were being used, but they were not managed like Iranian charity hospitals and most of them were foundations or companies. Furthermore, a number of them were not managed as charity hospital since the nationalization of healthcare had taken place.
  Conclusion
  Whereas the cost of healthcare in private sector is very expensive and most of them do not have contracts with insurance companies, charity hospitals can have an important role in providing healthcare for the society. Using model described in this paper could be helpful in responding to the needs of poor clients.
 • Z. Ghodsi, Sh. Jahanfar, F. Shahpoorian, R.Jamshidi Pages 83-92
  Introduction and
  Aim
  Uncontrolled incremental trend of population growth is the basic problem in developing countries. Establishing family planning programs at an extensive level in these countries increases economical, social, and cultural advantages and decreases maternal and fetal mortality. One of the methods of implementing these programs is community-based distribution. CBD can effectively deliver family planning services at home. CBD facilitates family access to family planning methods that culminate in appropriate choices and continuity of using contraception methods. The aim of this study is to examine the effect of community based distribution on appropriate choices and continuity of using contraception methods among Hamedan households.
  Materials and Methods
  This study is part of a larger study conducted by controlled field trial design. Using a multi-staged method, the researchers chose 297 subjects and divided them into two groups, control (n= 100) and experimental (n=197). The setting of the study was Hamedan households covered by field workers. Data collection tools were two questionnaires, three checklists, and one referral card. To determine the scientific validity of the tools, the researchers used the content validity method. The scientific reliability of the tools was determined through conducting the retrial method in a random sample of ten subjects.
  Results
  The findings revealed that through delivering family planning services at home, appropriate choices and continuity of using contraception methods were increased (p=0/001).
  Conclusion
  According to the findings of the present study, CBD led to appropriate choices and continuity of using contraception methods. Therefore, application of this kind of services is recommended. Also, the study of the effect of delivering this kind of services at villages, deserted places, different tribes, and its economic aspects are recommended.