فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 24 (بهار 1379)
 • پیاپی 24 (بهار 1379)
 • 61 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1379/02/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تغییر رفتارهای سلامتی بیماران 6-4 ماه پس از سکته قلبی
  فهیمه رحیمیها، همکاران صفحه 8
  مقدمه

  شیوع بیماری های عروق کرونر ومرگ ومیر ناشی ازآن درایران روبه افزایش است. تغییر رفتارهای سلامتی مانند رعایت رژیم غذایی، عدم استفاده ازدخانیات، انجام تمرینات ورزشی ومقابله صحیح بافشار روحی درپیشگیری از بیماری اهمیت بسزائی دارد.

  هدف

  مشخص کردن چگونگی تغییر رفتارهای سلامتی بیماران مبتلابه سکته قلبی4تا6 ماه پس از ابتلاء نسبت به قبل از آن و ارتباط این تغییرات با مشخصات آنان. نوع پژوهش: مطالعه ازنوع مقطعی بود که درسال 1378 درچهار مرکز آموزشی درمانی شهراصفهان انجام گرفت. رفتارهای سلامتی بیماران (رعایت رژیم غذایی مناسب، عدم مصرف دخانیات، انجام تمرینات ورزشی ومقابله صحیح با فشار روحی) قبل و 4تا6 ماه پس ازسکته قلبی بوسیله پرسشنامه بررسی شد.
  نمونه: 89 بیمار مبتلا به سکته قلبی (اولین بار) که 4تا6 ماه از سکته آنها گذشته بود و دارای عوارض خاصی نبودند به روش طبقه ای انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند.

  نتایج

  6-4 ماه بعداز سکته قلبی رفتار سلامتی 84/3 درصد از بیماران در موردعدم مصرف دخانیات بدون تغییر و مناسب باقی مانده بود. درمورد رعایت رژیم غذایی مناسب اکثریت بیماران قبل و پس از سکته قلبی دارای رفتار غیربهداشتی بوده و 68/5درصد آنان در این زمینه بدون تغییر و نامناسب باقی مانده بودند. درمورد انجام تمرینات ورزشی، چگونگی تغییر رفتار سلامتی بیشترین درصد به ترتیب (36درصد) بدون تغییر ومناسب و (34/8 درصد) بدون تغییر و نامناسب بود. درمورد مقابله صحیح با فشار روحی بیشتراز 50 درصد بیماران رفتارشان بدون تغییر ومناسب وبقیه با تغییر مناسب بود.
  بحث و

  نتیجه گیری

  درامرمراقبت ازبیماران مبتلا به سکته قلبی، برای پیشگیری ازعوارض وعود مجدد بیماری، باید به آموزش و ارائه توصیه های بهداشتی با توجه به جنس، سن، سطح تحصیلات و عادات وفرهنگ پرداخته شود. ضمنا«پیشنهاد می شود پی گیری این بیماران بخصوص بیماران سالمند در کلینیک های سرپائی ومنازل آنها جهت تداوم ارائه مراقبت ها وآموزش های لازم، در اولویت ارائه خدمات بهداشتی - درمانی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سکته قلبی، رفتارهای سلامتی، رژیم غذایی، فعالیت ورزشی، استفاده از دخانیات و فشار روحی
 • مقایسه شاخصهای رشد جسمی کودکان نوپای شهری و روستایی خرم آباد
  صغری نیکپور، همکاران صفحه 16
  مقدمه

  بهترین و مناسب ترین شیوه برای بررسی سلامت و بهداشت کودکان اندازه گیری شاخص های رشد جسمی شامل قد، وزن، دور سر، دور سینه و دور بازوی کودک است که قد و وزن دو شاخص اصلی هستند.

  هدف

  مقایسه شاخصهای رشد جسمی کودکان نوپای ساکن شهر و روستاهای خرم آباد نوع پژوهش: پژوهش از نوع مقایسه ای بوده است که طی آن شاخصهای رشد جسمی کودکان نوپای ساکن در شهر و روستاهای خرم آباد باهم مقایسه شدند. برای گردآوری داده ها به منازل واحدهای مورد پژوهش مراجعه شد و به روش مصاحبه پرسشنامه تکمیل گردید. قد، وزن و دور سر کودکان نیز توسط پژوهشگر اندازه گیری وثبت شد. نمونه: 640 کودک نوپای شهری و 290 کودک نوپای روستایی 3612 ماهه که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند نمونه پژوهش را تشکیل می دادند.

  نتایج

  میانگین قد و وزن واحدهای مورد پژوهش شهری از میانگین قد و وزن واحدهای مورد پژوهش روستایی بیشتر بود اما آزمون t اختلاف معنی داری را بین این میانگین ها نشان نداد. میانگین دور سر واحدهای مورد پژوهش شهری بیشتر از میانگین دور سر واحدهای مورد پژوهش روستایی بود.) 05/0 < P)

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اینکه تعدادی از کودکان شهری و روستایی خرم آباد قد، وزن و اندازه دور سر غیرطبیعی داشتند و بیش از نیمی از کودکان شهری و روستایی کنترل پایش رشد نمی شدند پیشنهاد می شود مسولین بهداشتی و درمانی به مساله آموزش ازطریق تشکیل کلاسها و استفاده از رسانه های گروهی توجه بیشتری نشان دهند. انجام چنین پژوهشی در کودکان زیر یکسال و 6-3 سال ساکن شهر و روستاهای خرم آباد و روستاها و شهرهای دیگر ایران نیز پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: شاخص های رشد جسمی، کودک نوپا
 • تاثیر سرمادرمانی بر درد بعد از عمل جراحی زانو
  کبری رضاقره باغ، همکاران صفحه 25
  مقدمه

  بهترین و مناسب ترین شیوه برای بررسی سلامت و بهداشت کودکان اندازه گیری شاخص های رشد جسمی شامل قد، وزن، دور سر، دور سینه و دور بازوی کودک است که قد و وزن دو شاخص اصلی هستند.

  هدف

  مقایسه شاخصهای رشد جسمی کودکان نوپای ساکن شهر و روستاهای خرم آباد نوع پژوهش: پژوهش از نوع مقایسه ای بوده است که طی آن شاخصهای رشد جسمی کودکان نوپای ساکن در شهر و روستاهای خرم آباد باهم مقایسه شدند. برای گردآوری داده ها به منازل واحدهای مورد پژوهش مراجعه شد و به روش مصاحبه پرسشنامه تکمیل گردید. قد، وزن و دور سر کودکان نیز توسط پژوهشگر اندازه گیری وثبت شد. نمونه: 640 کودک نوپای شهری و 290 کودک نوپای روستایی 3612 ماهه که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند نمونه پژوهش را تشکیل می دادند.

  نتایج

  میانگین قد و وزن واحدهای مورد پژوهش شهری از میانگین قد و وزن واحدهای مورد پژوهش روستایی بیشتر بود اما آزمون t اختلاف معنی داری را بین این میانگین ها نشان نداد. میانگین دور سر واحدهای مورد پژوهش شهری بیشتر از میانگین دور سر واحدهای مورد پژوهش روستایی بود.) 05/0 < P)

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اینکه تعدادی از کودکان شهری و روستایی خرم آباد قد، وزن و اندازه دور سر غیرطبیعی داشتند و بیش از نیمی از کودکان شهری و روستایی کنترل پایش رشد نمی شدند پیشنهاد می شود مسولین بهداشتی و درمانی به مساله آموزش ازطریق تشکیل کلاسها و استفاده از رسانه های گروهی توجه بیشتری نشان دهند. انجام چنین پژوهشی در کودکان زیر یکسال و 6-3 سال ساکن شهر و روستاهای خرم آباد و روستاها و شهرهای دیگر ایران نیز پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سرمادرمانی، درد، عمل جراحی زانو
 • تاثیر لمس جنین بر رفتارهای دلبستگی مادر با جنین و نوزاد
  اقدس دواچی، همکاران صفحه 33
  مقدمه

  دلبستگی بین مادر و کودک یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین پدیده هاست که از مدتها پیش از تولد کودک به وجود می آید. مادری که در طی بارداری به جنین خود دلبستگی پیدا می کند پس از زایمان آماده است تا ارتباط لذتبخشی نیز با نوزاد خود برقرار کند.

  هدف

  تعیین تاثیر لمس جنین بر رفتارهای دلبستگی مادر با جنین و نوزاد.
  نوع پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل می باشد که به صورت یک سوکور انجام گرفته است. به هنگام ارائه مراقبتهای بارداری، از زنان گروه مورد خواسته شد به مدت 2 هفته به طور مرتب جنین خود را لمس کنند ولی گروه شاهد مراقبتهای معمولی را دریافت داشتند. رفتارهای دلبستگی مادر با جنین در پایان هفته 2 هفته توسط پرسشنامه، ودلبستگی مادر با نوزاد در اولین شیردهی پس از زایمان از طریق مشاهده، در هر دو گروه مورد سنجش قرار گرفت. نمونه: نمونه پژوهش شامل 100 زن نخست حامله با سن حاملگی 3532 هفته بود که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند.

  نتایج

  میانگین رفتارهای دلبستگی مادر با جنین و مادر با نوزاد با به کارگیری آزمون آماری t مستقل در دو گروه مورد وشاهد مقایسه شد. اختلاف معنی داری بین رفتارهای دلبستگی مادر با جنین در دو گروه وجود نداشت، ولی رفتارهای دلبستگی مادر با نوزاد در دو گروه دارای اختلاف معنی دار بود(000/0= P).

  بحث و نتیجه گیری

  لمس جنین بر رفتارهای دلبستگی مادر با نوزاد موثر است وآن رابهبود می بخشد. لذا می توان در طی دوران بارداری به مادران آموزش داد تابا انجام کار ساده ای چون لمس شکم به تحکیم روابط عاطفی بین خود ونوزادشان بکوشند.

  کلیدواژگان: لمس جنین، رفتارهای دلبستگی مادر با جنین، رفتارهای دلبستگی مادر با نوزاد
 • عروق کرونر مسدود شده در مردان 45-30 سال با وجود عوامل خطر در آنان چه ارتباطی دارد؟
  صفحه 41
  مقدمه
  عوامل بسیاری می توانند برانسداد عروق کرونر موثر باشند، ازآن جمله می توان به توده بدنی سن، نوع گوشت مصرفی، سابقه برخی بیماری ها در فامیل، مقدار کلسترول وتری گلیسرید خون اشاره کرد.
  هدف
  تعیین ارتباط تعداد عروق کرونر مسدود شده با عوامل خطر انسداد عروق کرونر موجود.
  نوع پژوهش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی یا هم خوانی است که در آن در یک گروه نمونه تعداد عروق کرونر مسدود شده پس از کاتترسیم مشخص شد. عوامل خطر انسداد عروق کرونر با پرسش از بیماران ونتایج بالینی و آزمایشگاهی مشخص گردید. سپس بین دو متغیر ارتباط سنجیده شد.
  نمونه: 200 نفر ازبیماران مرد سنین 45-30 سال مراجعه کننده به بخش کاتترسیم بیمارستانهای وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با مراجعه مستمر پژوهشگر به این بخشها انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند.
  نتایج
  با بیش از 95 درصد اطمینان می توان گفت که بالا بودن شاخص توده بدنی، مصرف سیگار، سابقه فشار خون در والدین، مصرف روغن حیوانی و روغن نباتی جامد، مصرف گوشت گوسفند، مصرف شیرینی جات، بالا بودن میزان کلسترول وتری گلیسرید خون با تعداد عروق کرونر مسدود شده ارتباط دارد. بحث و
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش که هرچه تعداد عوامل خطر انسداد عروق کرونر در یک فرد بیشتر باشد شانس انسداد عروق کرونر نیز افزایش می یابد. آموزش وسیع و گسترده در سطح جامعه جهت تغییر شیوه های غلط زندگی و جایگزین کردن عادات غلط با عادات صحیح پیشنهاد می شود که پرستاران در این امر نقش به سزایی دارند. تحقیقات در این زمینه در زنان و سنین مختلف به غیر از سن مورد نظر در این پژوهش نیز پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: عوامل خطر، انسداد عروق کرونر
 • مدیریت زمان
  ثریا حسینی شاملو صفحه 49
  یکی از بهترین راه های استفاده از زمان با ارزش، استفاده هوشیارانه و دائمی از مدیریت زمان است. مدیریت زمان افراد راقادر می سازد که کنترل زمان و کار خود را به دست گیرند (بهادری 1379). زندگی در صورتی برای افراد موفقیت آمیز خواهد بود که با سنجش درست از زمان و تصویری کلی از زندگی، افقی روشن و وسیع برای آینده خود ترسیم کنند.
  امروزه با پیشرفت تکنولوژی و علم، اهمیت و ارزش زمان نیز افزایش یافته است. مدیریت زمان برای کارهائی که مهم هستند ولی معمولا«با احساس فوریت همراه نیستند بیشترین اولویت را قایل است. عوامل متعددی سبب اتلاف وقت می شوند که باید از آنها حذر نمود ویا آنها را به کار بست. از اوقات باید بدرستی استفاده شود تا بتوان در زمان صرفه جویی کر
  کلیدواژگان: مدیریت زمان، پرستاری ومدیریت زمان
|
 • CHANGES IN PATIENTS HEALTH BEHAVIOUS 4-6 MONTHS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION
  Rahimihaf., Beheshtia., Allami, M Page 8
  Background

  Prevalence of coronary artery disease and its death rate is increasing in Iran. Appropriate health behaviors and life style can prevent the disease in the first place and also its reoccurrence.

  Objective

  To identify changes in patient's health behaviors 4-6 months after myocardial infarction (MI). Design: A cross- sectional design was employed to measure dietary regiment, cigarettes smoking, exercise and stress- coping behaviors pre and post (4-6 months) MI using a self administered questionnaire. Samples: 89 patients were selected by stratified random sampling 4-6 months after their first MI attach.

  Results

  Considering cigarette smoking behavior most of the patients were nor smoking before MI and remained unchanged (84%). Regarding dietary regiment most of the patients had unhealthy behavior before MI and remained unchanged afterwards (68.5%). Exercise behavior in 36% of the subjects was appropriate and remained unchanged, while 34.8% were unappropriate and also unchanged. More than 50% of the patients had healthy behavior in regard to coping with stress at both pre and post stages.

  Conclusion

  Nurses should reinforce health education particularly the appropriate health behaviors. Follow up of the patients is recommended in order to maintain healthy behaviors or to change unhealthy one's after MI.

 • PHYSICAL GROWTH PATTERN IN URBAL AND RURAL TODDLERS OF KHORRAM ABAD
  Nikpours., Massodim., Hajikazemie., Hosseini, F Page 16
  Background

  The attachment between mother and child is one of the most beautiful relationship which is establishes long before birth. A mother who is attached to her fetus is ready to have a good relationship with her newborn.

  Objective

  To determine the effect of touching fetus during pregnancy on maternal fetal and maternal newborn attachment. Design : The study was a single blind controlled clinical trial. Maternal total attachment was measured 2 weeks after abdominal touch in case group and compared with that of control group. Mother's attachment with her newborn was measured at first breast feeding in both groups. Samples : 100 primigravida mother, 32-35 week pregnant randomly divided in two groups, 50 mothers in case group (with fetal touch) and 50 in control group (without fetal touch)

  Results

  There was no significant difference between two group regarding fetal attachment behaviors, but maternal newborn attachment behaviors were significantly improved in case group (p=0.000).

  Conclusion

  Regarding findings, it is suggested that by providing simple interferences, such as touching the fetus on can try to strengthen the relation between mother and her newborn.

 • COLD THERAPY! HOW DOES IT EFFECT PAIN AFTER KNEE SURGERY
  Reza Gharehbagh, Najaf Yarandia., Rezim., Kamali, P Page 25
  Background

  One of the most common complaints after any surgery is pain, which can also be true after knee surgeries. Since there is limitation using narcotics one should think of non drag measures to relieve pain.

  Objective

  To determine the effect of cold therapy on pain after knee surgery. Design: This was a randomized clinical trial with control group. At the beginning of trial both group's pain intensity was measured using a visual analogue scale. Pain intensity was measured again after one hour application of ice bag for case group and tap water bag for control group. The difference between the two readings were considered as reduction in pain due to treatment. Samples: 80 clients 15-45 years of age undergoing knee surgeries were randomly selected and divided into two groups (40 case and 40 control).

  Results

  Pain intensity was reduced in both groups after one hour treatment, but this reduction was significantly more in cold therapy (case) group (p=0.000)

  Conclusion

  Cold therapy can be a good choice to use as a non- drug pain relief measure after knee surgeries. Further researches should be carried out for other painful situations and surgeries, other than knee surgeries, in order to find out the effectiveness of cold therapy. It is also recommended to apply cold in other forms than that it was used in this research.

 • FETAL TOUCHING! DOES IT IMPROVE MATERNAL FETAL, OR METERNAL NEWBORN ATTACHMENT?
  Davachia., Khoramroodir., Shahpoorianf., Haghani, H Page 33
  Background

  The attachment between mother and child is one of the most beautiful relationship which is establishes long before birth. A mother who is attached to her fetus is ready to have a good relationship with her newborn.

  Objective

  To determine the effect of touching fetus during pregnancy on maternal fetal and maternal newborn attachment. Design: The study was a single blind controlled clinical trial. Maternal total attachment was measured 2 weeks after abdominal touch in case group and compared with that of control group. Mother's attachment with her newborn was measured at first breast feeding in both groups. Samples : 100 primigravida mother, 32-35 week pregnant randomly divided in two groups, 50 mothers in case group (with fetal touch) and 50 in control group (without fetal touch)

  Results

  There was no significant difference between two group regarding fetal attachment behaviors, but maternal newborn attachment behaviors were significantly improved in case group (p=0.000).

  Conclusion

  Regarding findings, it is suggested that by providing simple interferences, such as touching the fetus on can try to strengthen the relation between mother and her newborn

 • RELATION OF CORONARY ARTERY BLOCKAGE AND RISK FAVTORS IN MALE 30-45 YEARS OF AGE
  Mohammaeef., Nooritajer, M Page 41
  Background
  Prevalence of coronary artery disease and its death rate is increasing in Iran. Appropriate health behaviors and life style can prevent the disease in the first place and also its reoccurrence.
  Objective
  To identify changes in patient's health behaviors 4-6 months after myocardial infarction (MI). Design : A cross- sectional design was employed to measure dietary regiment, cigarettes smoking, exercise and stress- coping behaviors pre and post (4-6 months) MI using a self administered questionnaire. Samples : 89 patients were selected by stratified random sampling 4-6 months after their first MI attach.
  Results
  Considering cigarette smoking behavior most of the patients were nor smoking before MI and remained unchanged (84%). Regarding dietary regiment most of the patients had unhealthy behavior before MI and remained unchanged afterwards (68.5%). Exercise behavior in 36% of the subjects was appropriate and remained unchanged, while 34.8% were unappropriate and also unchanged. More than 50% of the patients had healthy behavior in regard to coping with stress at both pre and post stages.
  Conclusion
  Nurses should reinforce health education particularly the appropriate health behaviors. Follow up of the patients is recommended in order to maintain healthy behaviors or to change unhealthy one's after MI.
 • Time Management
  Hoseini Shamloo Page 49