فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل
سال دوم شماره 3 (پیاپی 4، پاییز 1384)

 • تاریخ انتشار: 1384/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • روزبه پناهی، محمد سعید سیف صفحه 151
  یافتن مناسب ترین مسیر در حمل و نقل های دریایی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. درحمل و نقل دریایی، مناسب ترین مسیر، لزوما کوتاه ترین مسیر نبوده و متغیرهای مختلفی مثل ایمنی، مقدار سوخت مصرفی و... با درجات اهمیت متفاوت در این تصمیم گیری نقش ایفا می کنند. به بیان دیگر، تنها با برقراری حالت بهینه ای از تمامی متغیرهای تاثیر گذار، مسیر بهینه مشخص می شود و در طول زمان احتمال تغییر آن وجود دارد. آشکار است که تخمین رفتار شناور در امواج و تحلیل آنها بر اساس معیارهای حرکت شناور، نقش بی بدیلی در راستای انتخاب مسیر مناسب ایفا می کند.
  این مقاله به بیان جایگاه بررسی رفتار شناور در انتخاب مسیر حرکت پرداخته و با بیان روش کلی اعمال محدودیت های حرکت، از دو معیار شتاب قائم در پل فرماندهی و غلتش عرضی به منظور تحلیل حرکات استفاده نموده است. بر این اساس می توان به صورت مستمر، مسیر حرکت مناسب شناور در طی ساعات پیش رو را تشخیص و نهایتا موجبات صرفه جویی در مصرف سوخت و سرعت در حمل و نقل را در عین حفظ ایمنی و برآورده شدن معیارهای حرکت فراهم آورد.
  کلیدواژگان: امواج دریا، انتخاب مسیر، حرکات کشتی، معیارهای حرکت
 • محمد صفارزاده، هیوا ژولیده، امین میرزا بروجردیان صفحه 161
  مکانیابی نادرست فرودگاه ها یکی از مهم ترین مسائلی است که در برخی فرودگاه ها با آن روبه رو هستیم، به گونه ای که در اثر این اشتباه صدمات جانی و مالی فراوانی به وقوع می پیوندند. در این پژوهش، با استفاده از مدل جایگشت (پرماتاسیون)، یک مثال مکانیابی فرودگاه شامل گزینه های مختلف، بر اساس وضعیت و کمیت شاخصهای آنها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند و در نهایت، گزینه برتر انتخاب می شود.
  بررسی و مقایسه گزینه ها با در نظر گرفتن تمامی پارامترها و معیارهای موثر در انتخاب گزینه مناسب، امکان پذیر می شود. هدف اصلی این تحقیق، دستیابی به یک مدل مکانیابی فرودگاه و ارزیابی آن با استفاده از نمونه های عملی است. نتایج حاصل از این مدل نشان می دهند که می توان با استفاده از یک مدل منطقی و ریاضی، خطای انسانی در انتخاب را به حداقل ممکن رساند.
  در حال حاضر، در مکانیابی فرودگاه ها به منظور یافتن گزینه برتر از تعداد محدودی شاخص استفاده می شود که امکان خطا به دلیل کم بودن شاخص ها وجود دارد و از سوی دیگر کلیه شاخص ها تواما مورد مقایسه قرار نمی گیرند که خود این مسئله باعث افزایش خطا می شود. این در حالی است که با استفاده از این مدل می توان هم در زمان صرفه جویی کرد و هم به دلیل امکان توجه به همه معیارها، به طور همزمان میزان خطاها را به حداقل ممکن کاهش داد.
  کلیدواژگان: فرودگاه، مکانیابی، جایگشت، مدل غیرجبرانی
 • منصور فخری، ارشاد عمو سلطانی صفحه 171
  نگهداری و مدیریت راه ها و جاده ها یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول زیربنایی کشور هاست. نوع و کاربرد انواع اقدامات پیشگیرانه برای نگهداری روسازی های آسفالتی و بتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی و تحقیق قرار گرفته است. کاهش هزینه ها و اقدامات کاهش دهنده زمان ترمیم راه ها از جمله نکاتی است که با استفاده از اندودهای سنگدانه ای تحقق می یابد. تحقیقات نشان داده اند که صرف کردن نسبت ناچیزی از کل هزینه ها به اقدامات نگهداری باعث کاهش بسیار زیادی در هزینه های تعمیرات و ترمیم روسازی ها خواهد شد. یکی از افدامات پیشگیرانه برای نگهداری روسازی های آسفالتی، استفاده از اندودهای سنگدانه ای است که در این تحقیق مورد بررسی قرارمی گیرد. در این مقاله ضمن معرفی و شناسایی اندودهای سنگدانه ای، نحوه طراحی، ساخت و اجرای انواع اندودهای سنگدانه ای ارایه می شود. هدف از این تحقیق معرفی انواع مختلف اندودهای سنگدانه ای و ارزیابی عملکرد آزمایشگاهی اندودهای مختلف است. در ساخت این نوع آسفالت سعی شده تا از امکانات موجود در کشور استفاده گردیده و تا حد امکان شرایط موجود در کشور شبیه سازی شود. در این تحقیق خصوصیات اصطکاکی و نفوذپذیری و همچنین میزان اندود کنندگی اندودهای سنگدانه ای و مقایسه انواع اندودهای سنگدانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: آسفالتهای حفاظتی، اندودهای سنگدانه ای، مقاومت لغزشی، اندود سطحی، طرح اختلاط
 • مرتضی عزتی، لطفعلی عاقلی کهنه شهری صفحه 181
  اطلاع از کشش تقاضا، علاوه بر این که قدرت تصمیم گیری و انتخاب عرضه کنندگان خدمات را افزایش می دهد، می تواند قدرت و توان انعطاف عرضه کننده (از جمله عرضه کننده خدمات ریلی) درمقابل تامین کنندگان مواد اولیه را نیز مشخص کند. اگر سازمان راه آهن از اثر هر یک از عوامل مؤثر بر تقاضای خدمات نهایی ریلی و کشش آنها اطلاع داشته باشد، زمینه های مناسب تری را برای تصمیم گیری درباره عرضه زیربنا و نیز تعیین قیمت دسترسی، دراختیار خواهد داشت. در این مقاله با مروری بر مطالعات انجام شده درباره کششهای تقاضای بار ومسافر در کشورهای مختلف، مدلهای گوناگونی برای تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران تخمین زده شده است. تقاضای بار ومسافر در این مدلها، تابعی از قیمت، قیمت شیوه های حمل ونقل جانشین، جمعیت، مقدار تولید (براساس ارزش افزوده)، ارزش افزوده بخشی، فاصله و نظیر آنها است. مقادیر کشش برآوردشده با مطالعات مشابه تا حد زیادی سازگار است و حاکی از بی کشش بودن (نداشتن حساسیت مقدار به قیمت) تقاضای مسافرت با راه آهن به صورت تابعی از کرایه، فاصله، جمعیت و جایگزینی آن با سفر جاده ای (با اتوبوس) است. همچنین تقاضای حمل بار با راه آهن به صورت تابعی از فاصله بی کشش است. به عبارت دیگر، با تغییرات فاصله، مقدار تقاضا برای حمل بار تقریبا ثابت است.
  کلیدواژگان: کشش تقاضا، کرایه حمل، راه آهن، بار، مسافر
 • ابوالفضل حسنی، محسن صالحی صفحه 191
  مناطق وسیعی از کشور ایران، شامل دشتهای ماسه روان است که همه ساله حرکت این ماسه ها، علاوه بر عوارض اجتماعی و بهداشتی که برای حاشیه نشینان این بستر ها ایجاد می کند، خسارات مالی جبران ناپذیری نیز برای مسیر های راه و راه آهن موجود و در معرض حرکت این ماسه ها به بار می آورد. درحال حاضر سطح بیابانها، کویرها و شنزارهای کشور 34 میلیون هکتار و مراتع فقیر کویری 16 میلیون هکتار برآورد می شود که از این مقدار 12 میلیون هکتار سطح شنزارهای کشور بوده که 5 میلیون هکتار آن ماسه ها و شنهای روان و فعال اند. بنابراین با سطح وسیعی از این بسترها مواجه هستیم که به ناچار در پروژه های راه سازی با آنها برخورد می کنیم و باید تمهیدات مناسبی برای مقابله با آن اندیشیده شود. در این تحقیق سعی شده که با بکارگیری دو نوع پوزولان با درصدهای سیلیس و آلومین متفاوت، اثر تثبیتی این عناصر را بر خاکهای آزمایشی مورد بررسی قرار دهیم تا تاثیر هر یک از این عناصر بر مقدار مقاومت نهایی و زمان عمل آوری مفید جهت کسب مقاومت در این نوع خاکها مشخص شود.
  کلیدواژگان: ماسه های روان، تثبیت، مواد افزودنی، پوزولان ها
|
 • R. Panahi Seif Page 151
  In specified limits of weather and sea conditions, the term optimum transportation is used to address maximum safety and crew comfort, minimum fuel consumption, minimum time underway, or any desired combination of these factors. Before defining such a goal function to optimize the transportation, one has to know about the ship reaction in waves. In other words, ship motions evaluation in different sea conditions is the base of ship routing. In this paper slamming rules as an important criterion in ship motions and its probability is investigated and predicted. By applying different motion’s constraints, evaluation of ship motions is also applicable. Limitations in maximum vertical acceleration of bridge and maximum roll angle are considered as the main criteria and speed polar diagram is plotted according to such restrictions. This yields the regions with minimum risk of damage and maximum safety. It must be remembered that the general method presented here, is also applicable for other sea keeping criteria and all types of floating bodies.
 • M. Saffarzadeh, H. Julideh, A. M. Borujerdian Page 161
  Improper location of airport may cause human and property losses. In this research, an attempt has been made to develop an airport site selection model using the permutation methodology. In this method, the most widely accepted site selection criteria for an airport are taken into account. Different alternatives and scenarios are analyzed and the optimum one is selected by using the developed model. The human errors in the process are minimized. More over, the site selection process would not be time consuming. It is also possible to change the number of variables effective in the airport location within the site selection process.
 • M.Fakhri, E. Amousoltani Page 171
  Road maintenance and management is one of the most important tasks for road administration in every country. Application of preventive maintenance has been the subject of research for several years. Chip Seal is an option in preventive maintenance reducing the cost and time of rehabilitation. The outcome of the previous researches has revealed that spending a small portion of total cost for maintenance resulted in reduced pavement rehabilitation costs. In this paper after introducing and identification of chip seals, the design and construction of different chip seal is presented. The main purpose of this research is introducing different type of chip seal and evaluating their performance in the laboratory. To fabricate the chip seals effort was made to use the facilities available and simulate the real conditions in the country. In this research, friction, permeability and coating properties of different chip seals was evaluated to make a comparison between different chip seals.
 • M. Ezzati, L. Agheli Kohnehshahri Page 181
  Informing of demand elasticity not only increases the decision-making and selection power of service providers but also addresses the ability of supplier flexibility (including rail service supplier) vis-à-vis material providers. If Railway organization has information on the effect of main factors in the final rail service demand and their elasticities, it will have proper contexts of decision-making about infrastructure and access pricing. In this paper, it is tried to review the studies on passenger and cargo demand elasticities in different countries and estimate various models for rail transport demand. In these models, passenger and cargo demand are functions of price (fare), the price of alternative mode of transport, population, production volume and sectoral value-added and so on. The estimated elasticity values are compatible with similar studies to high extent. They indicate inelastic (non-sensitivity of quantity to price) rail travel demand with respect to fare, distance and population and substitutability with bus travel. Also, the demand for cargo transit by train is inelastic to distance. In other words, the demanded quantity of cargo is almost constant with relative to distance.
 • A. Hassani, M. Salehi Page 191
  There are vast planes of quicksand in Iran that create many financial losses for the road and railroad projects implemented in these areas, as well as social and hygienic problems for the residents of these areas. Presently the surface area of deserted and sandy planes in the country is estimated as 34 MH and the deserted areas as 16 MH, amongst which 12 MH is the sandy areas and 5 MH of these areas is the place of quicksand. We are therefore confronted with vast sandy areas that result difficulties in construction of roads and railroads. In this research two types of pozzolanas with different silica and alumina contents have been used in stabilization process of sandy soils and the effect of silica and alumina on the ultimate compressive strength and curing time required for strength gain have been studied and the results are concluded in the paper.
 • A. Esmaeili Kalalagh, S.M. Marandi, P. Safapour Page 199
  Air cooled blast furnace slag is a by product made of gradually air cooled molten blast furnace slag and is often stored in stockpiles near the iron mills and usually occupy a wide area around the iron mills. From this perspective the further use of these materials can have its own merits. Air cooled blast furnace slag can be used in asphalt mixtures because of their proper frictional properties. This research is conducted to investigate the effect of air cooled blast furnace slag on technical characteristics of asphalt mixtures and compare the results with the traditional asphalt mixtures. Two series of Marshal and Texas Boiling Tests were carried out in the laboratory. Three types of aggregates (air cooled blast furnace slag, siliceous gravel, lime gravel) with two types of dense graded and open graded were used. The frictional properties of the asphalt mixed with air cooled blast furnace slag materials were evaluated by using the British Pendulum, and the Sand Patch Method. Resistance to moisture was also determined in accordance to Texas Boiling Test. Results showed that by increasing percentage of air cooled blast furnace slag in asphalt mixtures, Marshall Stability, flexibility and skid resistance augmented. Also Texas Boiling Tests indicated that asphalt mixtures have a good resistance to stripping.