فهرست مطالب

تحقیقات اقتصادی - پیاپی 80 (پاییز 1386)

فصلنامه تحقیقات اقتصادی
پیاپی 80 (پاییز 1386)

 • 250 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/10/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فرهاد خدادادکاشی صفحات 1-18
  اگر چه اقتصاددانان و کارآفرینان با مقوله صرفه های مقیاس و تاثیر آن بر هزینه متوسط و قیمت آشنا بودند اما تا دهه 30، نظریه منسجم و مستدلی برای آن تدوین نشده بود. بسیاری از اقتصاددانان از صرفه های مقیاس به‎عنوان ملاک عملی برای تشخیص درجه رقابت یا انحصاری بودن بازارها استفاده می کنند. در این مقاله، ضمن معرفی جنبه های نظری صرفه های مقیاس، میزان برخورداری بازارهای صنعتی ایران از صرفه های مقیاس ارزیابی می شود. یافته های ما بر آن دلالت دارند که اقتصاد ایران به‎دلیل کوچک بودن از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده است. علاوه بر این شواهد تجربی، ناسازگاری بین صرفه های مقیاس و رقابت در بازارهای صنعتی ایران را تایید می‎کنند. هم‎چنین، با افزایش اندازه بنگاه و نزدیک شدن به سطح تولید بهینه (MES)، نرخ بازده افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: انحصارطبیعی، اندازه بهینه، روش محاسبه M ES، صرفه‎های مقیاس، نرخ بازده
 • رحیم دلالی اصفهانی، سهراب دل انگیزان، محسن رنانی، هوشنگ شجری صفحات 19-48
  این مطالعه تلاشی برای تشخیص دورهای تجاری در اقتصاد ایران از طریق به‎مدل درآوردن ساختار همزمان عرضه و تقاضای کل پویا است. روش مدل سازی استفاده از فرایند پویا و همزمان عرضه و تقاضای کل بوده و در فضای تحلیل دورهای تجاری پولی، مدلی از نوع معادلات تفاضلی مرتبه اول طراحی، پیشنهاد و حل شده است. این مدل دو جواب خصوصی همگن و عمومی غیرهمگن دارد که به‎ترتیب در برآوردها وضعیت پایدار و نیز وضعیت اخلال‎های دوری را به‎عنوان دورتجاری در اطراف وضعیت پایدار به نمایش می‎گذارند. برای برآورد ضرایب مدل و آزمون هم‎خوانی نتایج با انتظارات نظری مدل، از روش پیشرفته GMM در اقتصاد‎سنجی بهره‎برداری شده است. نتایج اخذ شده از برآورد مدل، کلیه انتظارات نظری را با دقت مناسب پاسخ داده و بر این اساس، در قسمت تحلیلی مقاله به بحث و بررسی داده های اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نهایی توانسته از سال 1359 به بعد چهار دور تجاری مختلف رونق و رکود را تشخیص و گزارش کند.
  کلیدواژگان: اقتصاد ایران - رونق، دور تجاری، روش GMM، رکود، معادلات تفاضلی
 • حسن فرازمند، سید حسین سجادی، محسن دستگیر، وحید محمودی صفحات 49-73
  در این پژوهش، تاثیر شش عامل نوع صنعت، اندازه، عمر، نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه ی تبلیغات بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. سودآوری نیز به‎صورت سه معیار بازده ی دارایی، بازده ی تعدیل شده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت هایی بوده اند که تا تاریخ 29/12/1380 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی دوره ی انجام تحقیق نیز عضویت خود را در بورس اوراق بهادار مزبور حفظ کردند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با متغیر مجازی استفاده شده است. یافته ها بیان‎گر آن هستند که اگر سه معیار سودآوری، بازده دارایی و بازده تعدیل شده ی دارایی تعریف شوند، متغیر‎هایی مانند اندازه، نسبت سرمایه به دارایی و نسبت بدهی به‎دارایی بر سودآوری تاثیرگذار خواهند بود، اما نوع صنعت، عمر و هزینه تبلیغات بر سودآوری بی‎تاثیر است. هم‎چنین، اگر معیار سودآوری بازده سرمایه در نظر گرفته شود، نوع صنعت و اندازه شرکت بر سودآوری، مؤثرند. اما عمر، نسبت سرمایه به‎دارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه تبلیغات بر سودآوری تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: اندازه شرکت، بازده تعدیل شده دارایی، بازده سرمایه، بازده دارایی، سودآوری، نسبت سرمایه به دارایی
 • غلامعلی شرزه ای، وحید ماجد صفحات 75-100
  وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پدیده انتخاب نامساعد در بازارها می‎شود. به‎همین دلیل، تدوین و به‎کارگیری نظریه «جایگزین انتخاب نامساعد» برای اجتناب از بروز این پدیده در بازارها به‎ویژه در بازار بیمه در طول دهه پیش گسترش چشمگیری داشته است. بر اساس این نظریه، با توجه به‎مکانیزم علامت دهی بازار بیمه، می‎توان به طبقه بندی متقاضیان بیمه (مشتریان) پرداخت و از بروز آثار جانبی انتخاب نامساعد، به‎ویژه یارانه دهی متقابل بین افراد با درجه ریسک گریزی مختلف جلوگیری کرد. در مقاله حاضر، با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و بهره گیری از یک الگوی کاربردی، به بررسی وضعیت بازار بیمه تصادفات اتومبیل پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهندکه با توزیع اطلاعات به‎صورت نامتقارن بین خریدار و فروشنده در بازار بیمه تصادفات اتومبیل، با طبقه بندی متقاضیان بیمه بر‎حسب نوع ریسک (درجه ریسک‎گریزی) و بر اساس ویژگی های قابل مشاهد؟ آنان، قراردادهای سازگار اطلاعاتی (کارا) در بازار بیمه برقرار کرد و سطح پوشش خدمات بیمه ای و سود شرکت‎های بیمه را افزایش داد.
  کلیدواژگان: اطلاعات نامتقارن، انتخاب نامساعد، سطح کاستنی، علامت دهی و جبران هزینه متقابل
 • بتول رفعت، سید کمیل طیبی، کریم آذربایجانی صفحات 101-120
  تئوری های سنتی، تجارت بین‎الملل، تجارت خارجی و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی را جانشین یکدیگر در نظرمی گرفتند. تئوری های جدید، FDI را به‎عنوان راهی برای توسعه مزیت‎های ویژه یک شرکت در نظر می‎گیرند. بنابراین، با گسترش ارتباطات تجاری مابین کشورها، سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی نیز به‎عنوان مکملی برای تجارت افزایش می‎یابد. این مقاله به بررسی اثر جریان‎های تجاری بر سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) در گروه های منتخبی از کشورها در طول دوره 2005-1996 میلادی می‎پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در اغلب گروه های منتخب، جریان تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی‎داری بر روی FDI است، یعنی افزایش جریان تجاری در این گروه ها، منجر به افزایش سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی شده، که بیان‎گر وجود ارتباط مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر‎های هم‎گرایی نیز از جمله عواملی‎اند که دارای اثر معنی‎داری بر جذب سرمایه‎گذاری خارجی در این گروه ها و در طول دوره مورد مطالعه بوده‎اند.
  کلیدواژگان: الگوی اثرات تصادفی، جریان تجاری، داده‎های تابلوئی، سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی، متغیر‎های هم‎گرایی اقتصادی
 • ابراهیم گرجی، علیرضا اقبالی صفحات 121-143
  تبادل میان بیکاری و تورم که از دیر باز تحت عنوان منحنی فیلیپس معروف است، از موارد مناقشه میان مکاتب اقتصادی است. در این مقاله، سعی شده‎است که این نظریه با الهام از مقاله گومز و خولیو (2000) و با توجه به فرضیات انتظارات عقلایی و تطبیقی در مورد ایران طی سال‎های 1381- 1338، مورد آزمون قرار گیرد. از ویژگی های مقاله حاضر، استفاده از میانگین متحرک در قالب دو دیدگاه انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی و یک شاخص ترکیبی به‎عنوان شوک سمت عرضه است. نتایج مدل حاکی از تائید نظریه انتظارات تطبیقی بوده و مبنی بر این‎ است که اگرچه در کوتاه‎مدت می‎توان رابطه‎ای معکوس میان تورم و بیکاری دید، اما در بلندمدت چنین رابطه‎ای مشاهده نمی‎شود. نرخ برآوردی بی‎کاری طبیعی در ایران 51/8 درصد بوده، که تا حدودی نزدیک به‎مطالعات مشابه در سال‎های گذشته است. روش مورد استفاده، روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی است.
  کلیدواژگان: انتظارات تطبیقی، انتظارات عقلایی، تورم - بیکاری، منحنی فیلیپس
 • حمید عزیز محمدلو صفحات 145-169
  در رویکرد سیاست‎گذاری های معطوف به ایجاد اشتغال از طریق تخصیص اعتبارات سرمایه‎گذاری، در نظر گرفتن عواملی که بر توان اشتغال‎زایی اعتبارات سرمایه‎گذاری مؤثرند، می‎تواند نقش بسیار مؤثری را در تقویت نتایج این سیاست‎ها ایفاء کند. در این مقاله سعی می شود تا با در نظر گرفتن «بازدهی نسبت به‎مقیاس» و «جانشینی عوامل تولید» به‎عنوان دوعامل مؤثر بر توان اشتغال زایی مخارج سرمایه‎گذاری، ابتدا یک چارچوب تئوریک در این خصوص فراهم آید و سپس به‎طور تجربی نقش بازدهی نسبت به‎مقیاس و جانشینی عوامل تولید در تقویت پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری در زیر بخش‎‎های صنعت، مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. در این مطالعه، با فرض این‎که فزاینده‎تر بودن بازدهی نسبت به‎مقیاس از یک‎سو و کم‎تر بودن کشش جانشینی نهاده ها از سوی دیگر منجر به تقویت تاثیر مثبت سرمایه‎گذاری بر ایجاد اشتغال می‎شود، اقدام به اولویت‎بندی زیر بخش‎های صنعت با توجه به‎مقادیر به‎دست آمده برای نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس و کشش جانشینی نهاده ها شده است. هم‎چنین با استفاده از تخمین تابع تقاضای نیروی کار برای تمامی زیربخش‎ها در دوره زمانی 82-1350، ضریب اثرگذاری سرمایه‎گذاری بر اشتغال به‎طور مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می‎دهند که زیر بخش‎های صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32) صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی (کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی(کد37)، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34)، صنایع چوبی و محصولات چوبی(کد33) و صنایع شیمیایی (کد35) و صنایع محصولات کانی غیرفلزی به‎جز فرآورده‎ های نفت و زغال‎سنگ (کد36)، که به‎ترتیب بالاترین اولویت را داشته‎اند، به همان نسبت بیشترین تاثیر سرمایه‎گذاری بر اشتغال را در درون خود تجربه کرده‎اند.
  کلیدواژگان: جانشینی عوامل تولید، روش تحلیل تاکسونومی عددی، روش حداقل مربعات معمولی، سرمایه‎گذاری - اشتغال، صنایع بزرگ، _ نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس
 • سجاد برخورداری، محسن مهرآرا صفحات 171-194
  در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخش‎های مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به‎کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخ‎های تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شده‎ایم که پس‎انداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و به‎طور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. به‎علاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت‎های بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت‎های بخش‎های خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. با توجه به وزن رشته فعالیت‎های مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 6/8 درصد کاهش و در سناریوی دوم 2/14 درصد کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: GAMS، تعرفه‎های وارداتی، ساختار تجاری ایران - WTO، مدل‎های تعادل عمومی (CGE، AGE)
 • رضا نجارزاده، سولماز عبدالهی حقی صفحات 195-215
  رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن، یکی از دغدغه های اساسی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به‎شمار می آید. آگاهی از مزیت‎ها و عدم مزیت‎های صنایع داخلی، می تواند در پیوستن به فرایند جهانی شدن و شناخت توانایی های کشور‎ها، کمک شایانی کند. در این مقاله، سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تاکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام می گیرد، که از طریق نسبت هزینه به درامد و بر اساس قیمت‎های مختلف به‎دست می آید. محاسبات انجام شده نشان می دهد که مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است، اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه، این مجتمع در بازارهای داخلی و خارجی توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمتی به‎عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه ها در داخل کشور نشان می دهد که سیاست‎های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به‎میزان 33 درصد شده است.
  کلیدواژگان: انحرافات قیمتی، توان رقابتی، سازمان تجارت جهانی، مجتمع پتروشیمی تبریز، مزیت نسبی
 • علی نصیری اقدم صفحات 215-238
  هدف از این مقاله،‎‎‎ بررسی نقاط ضعف اقتصاد هزینه مبادله در چهار سطح مساله شناختی، تحلیلی، کاربردی و روش شناختی است. از آن‎جا که ویلیامسن در فرموله کردن ایده کوز، می پذیرد که تعادلی کارا، یک بار برای همیشه رخ می دهد، از نظر مساله شناختی دچار این مشکل می شود که نمی تواند تغییرات اقتصادی و سازمان‎ها را تبیین کند. اما مشکل تحلیلی او در برخورد با فرض عقلانیت ایجاد می شود. او با این‎که می پذیرد عقلانیت به قدری محدود است که نمی توان قرارداد کاملی را منعقد کرد، ولی می گوید آن قدر محدود نیست که نتوان با دورنگری کافی از میان قرارداد‎های ناقص، قراردادی را انتخاب کرد که از بقیه کم هزینه تر باشد. علی رغم این که ادعا شده است این رویکرد از پشتوانه تجربی خوبی برخوردار است، اما ادعای اصلی این مقاله آن است که حتی اگر چنین باشد و پیش بینی ‎هایش تایید شود، اولا به‎معنای حداقل شدن هزینه ‎های مبادله نیست و ثانیا نمی توان از آن دلالتی برای بهبود استخراج کرد. از نظر روش شناختی نیز مشکل این رویکرد این است که با بسته انگاشتن موضوعات مورد مطالعه، روابطی ثابت میان متغیرهای مختلف برقرار می کند و این مشی ابزارگرایانه، با منحصر کردن واقعیت در ساحت‎های مشاهده پذیر، راه درک بسیاری از واقعیت‎های مشاهده نشده و غیرقابل مشاهده اثرگذار را مسدود می کند و درک ضعیفی از مسایل به‎دست دهد.
  کلیدواژگان: اقتصاد هزینه مبادله، الیور ویلیامسن، روش شناسی، رونالد کوز، سیستم‎های بسته و ابزارگرایی، عقلانیت محدود - دورنگری
 • صفحه 3
|
 • Pages 1-18
  Although economists and entrepreneurs had been aware of the impact of economies of scale on average cost, no comprehensive theory was introduced until 1950s. Economies of scale is used by economist as a practical measure for evaluating the extent of competition (monopoly) in real markets. There are two primary aims of this paper: 1) To introduce theoretical aspects of economies of scale, 2) To investigate the extent of exploitation of economies in manufacturing sector of Iranian economy. This study found that firms in Iranian Economy did not gain economies of scale. This result can be explained by the small size of firms. Furthermore, empirical evidence from this study suggests that there is a conflict between economies of scale and competition in manufacturing sector of Iran. In addition, there is an association between firm size and rate of return namely, the closer the firm size is to MES, the larger the firm return.
 • Pages 19-48
  This study is an attempt to develop a model of the simultaneous structure of the aggregate dynamic supply and demand to be used for estimation of parameters from data related to Iran’s Economy. The method for developing the model is an application of the dynamic and simultaneous process of aggregate supply and demand. Obtained differential equations are used for solve the model. To estimate the coefficients of the model and comparing the results with theoretical expectations of the model, Generalized Method of Moment (GMM) in econometrics is applied. These results have met all the expectations with an acceptable accuracy margin and in the analytical part of this article the economic data of Iran is reflected on accordingly. The final results have identified four various business cycles of expansion and contraction from 1980 on.
 • Pages 49-73
  This paper studies the effects of six factors including industry type, size, age, ratio of capital to total assets, ratio of debts to assets, and advertising costs on profitability of com companies accepted in TSE. Profitability is defined at the three standard levels of ROA, ROAT, and ROE. The sample used in this research belong to the companies which are accepted in TSE vy Feb. 2001, and they maintained their membershipe in TSE during the period of this research. Multiple regressions with dummy variable are used to test the hypotheses. Findings indicate that if the three criterias of profitability, ROA, ROAT and ROE are defined, then size, ratio of capital to total asset, and ratio debts to assets can affects the profitability of the company, but, industry type, company age, and advertising cost have no affect on its profitability. Morever, if the criteria of rate of return on capital istaken into account, industry type, and size of company will affect the profitability of company, but age, the ratio of capital to total assets, the ratio of debt to total assets, and advertising costs have no effect on its profitability.
 • Pages 75-100
  The existence of asymmetric information leads to adverse selection. In the last decade alternative theories had been developed to prevent it in markets especially insurance markets. According to these theories in surers can categorize their customers using insurance market signaling to avoid adverse selection externalities such as cross-subsidization among customers with different risk levels. The present study utilizes collected data and testing the signaling and cross- subsidizing hypothesis in the IACIM (Iranian Automobile Collision Insurance Market). The results show that the hypothesis of the existence of signaling mechanism in automobile collision insurance market could not be rejected but the hypothesis of the existence of cross-subsidizing customers with different risk levels on the criterion of deductible premium level was rejected.
 • Pages 101-120
  Within the early theories of FDI and multinational firms, FDI and foreign trade were considered to be substitutes. New international trade theories emphasize, however the complementary relationship between FDI and foreign trade.This is the result of introducing new aspects in the models like increasing returns to scale, product differentiation and technology-differences among nations.This paper studies empirically the impact of foreign trade on FDI, using data on inward FDI to EU, ASEAN, ECO and D8 member from 1996 through 2005. The results show that there is a complementary relationship between trade and FDI. Beside trade, GDP, Exchange rate and some convergences variable are influences on FDI.
 • Pages 121-143
  The relationship between inflation and unemployment which is known as the "Phillips curve" in economic literature created long history of debate among different schools of thought. In this article, based on the idea of rational as well as adaptive expectations, we examine this relationship in the Iranian economy for the periods 1959-2004. Here, by using the moving average method within the context of the above two mentioned perspectives and by using a "complex index" method as a measure of the supply shocks, the Iranian economy will be evaluated. The results illustrate that adaptive expectations works. In other words, it verifies that there should be an inverse relationship between inflation and unemployment in the short run, although the long run trade-off between these two indicators of the well being of the economy will be vanished.
 • Pages 145-169
  In this paper using the "rate of return to scale" and "elasticity of factor substitution" as two determinants of the job creation power of investment, I have firstly tried to provide a theoretical framework to explain this issue. Then I have empirically investigated and tested the role of " rate of return to scale" and "elasticity of factor substitution" in enhancing the job creation power of investment in Iran manufacturing sub-sectors. In this study, it is assumed that if the rate of return to scale is increasing and the elasticity of factor substitution is low, the positive effect of investment on job creation will be high. Based on this assumption, all the manufacturing sub-sectors have been catagorized. The labor demand function is also estimated for all manufacturing sub-sectors during 1970-2004 to calculate the direct effect of investment on employment. The results reveal that the manufacturing of textile, wearing apparel and leather product(code 32), manufacturing of food, beverage and tobacco products(code 31), manufacturing of machinery, equipment, and metal instruments and products (code 38), manufacturing of basic metals(code 37), manufacturing of paper, publishing and printing (code 34), manufacturing of wood and products of wood (code 33), manufacturing of chemical products (code 35), manufacturing of non- metallic mineral products (code 36) which have respectively the higher ranks have experienced the highest effect of investment on employment.
 • Pages 171-194
  Flowing the Uruguay Round negotiations (1986-1994), the World trade system has evolved. On the basis of agreements of this round, World trade organization (WTO) members have been obligated to decrease tariff obstacles, non-tariff restrains and trade supports. The use of trade liberalizing policies (tariff obstacles and non-tariff restrains) by members and observing countries has had significant impacts on different economic sectors. Iran's tariff and non-tariff restrains are the main obstacles for joining the WTO. In second and third development programs, the Iranian Government has adapted the trade liberalizing policies such as tariffs reduction and elimination of non-tariffs; but the complete joining needs revising tariffs and non-tariffs restrains. In this study, we surveyed the impacts of Iran's joining the WTO on employment and value-added through designing the Computable General Equilibrium (CGE) Model and using SAM Matrix (2001, 1380). With solving the model in GAMS software, we found that decreasing, tariffs would increase employment and value-added of»Natural Resources Based Industries«including oil and gas, mines, and chemical industries, and would decrease services and agricultural activities. In all, the findings of the current study indicates that total employment would decrease significantly if Iran joins WTO.
 • Pages 195-215
  The growing trend of the globalization process and how to deal with this phenomenon has become a major challenge for countries around the world in general and the developing countries in particular. The knowledge of comparative advantages and disadvantages of the home industries could be of great help to the countries trying to join the World Trade Organization (WTO). In this article an attempt has been made to compute the comparative advantage and the competitiveness of the Tabriz Petrochemical Complex in Iran. Using the Unit Cost Ratio approach. The findings of this research show that the Tabriz plant can compete in domestic markets as well as foreign markets. However, if Iran joins the WTO, the plant can not compete with its rivals. If the opportunity cost of capital is taken into account the complex can neither compete in domestic markets nor in the markets abroad. The Price distortions analyses show that the government policies have been channeled to protect this firm. Such protections have increased the competitiveness of this firm by 33%.
 • Pages 215-238
  I am going to assess shortcomings of Transaction Cost Economics (TCE) of Oliver Williamson. My argument is that this analysis suffers from misidentification of the relevant problem of the theory, analytical incoherence, inconsistent empirical support and methodological defects. In formulating Coase's fundamental idea, Williamson accepts an efficient equilibrium which occurs once forever, thus he can not identify the main problem of organization theory and he can not explain the evolution of organization and society as a whole. His analytical problem originates from rationality presumption. He accepts rationality is bounded and as a consequence all contracts are incomplete. But he argues that rationality is not so bounded that agents are not able to choose the best and less costly incomplete contracts via their farsightedness. Despite the well-known claim that TCE are supported by vast empirical studies, deep reviews of literature show that empirical evidence does not corroborate TCE hypothesis wholeheartedly. Even if this claim is true and TCE hypothesis and predictions are confirmed by empirical data, (1) this does not mean transaction costs are minimized and (2) deriving policy implication for improving organization and society is impossible yet. From methodological point of view, this approach assumes systems are close, and establish fix relations among variables. From this instrumental point of view reality is constrained to empirical and observable areas, and because of this view understanding unobserved reality and casual power of unobservable reality is impossible.