فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - شماره 2 (پیاپی 86، اردیبهشت 1387)
 • شماره 2 (پیاپی 86، اردیبهشت 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/02/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • احمد م. رجب شلبی، اسامه عبدالله کریم، سیدعلی احمدی صفحه 72
  تاکید بر کشف زود هنگام سرطان پروستات به کمک اولتراسونوگرافی ترانس رکتال و بیوپسی سوزنی، پاتولوژیست ها را با معضل تشخیص سرطان های کوچک مواجه نموده است. اخیرا از مارکر P504S جهت تشخیص قطعی سرطان در بیوپسی های کوچک استفاده شده است.
  روش بررسی
  رنگ آمیزی مارکر P504S برای 70 نمونه بیوپسی سوزنی پروستات و شش نمونه رزکسیون از طریق مجرا که همگی حاوی کانون های مشکوک (آتیپیک) بودند و نیز40 نمونه سرطان قطعی پروستات، شامل هشت نمونه دارای سلول های کف آلود (foamy) به عمل آمد.
  یافته ها
  36 نمونه از 40 بیوپسی سرطان قطعی، درجاتی از رنگ پذیری برای P504S نشان دادند (حساسیت 90%)؛ دو سرطان کوچک و دو سرطان با سلول های کف آلود فاقد رنگ پذیری بودند. از مجموع 76 مورد مشکوک، 18 مورد به عنوان نئوپلازی داخل اپی تلیالی درجه بالا (HGPIN) شناخته شدند که 16 مورد آنها رنگ پذیری متوسط منتشر شد.
 • زینت قنبری، مژگان دهاقین، مامک شریعت، طاهره افتخار، مریم اشرفی صفحه 85
  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثربخشی و ایمنی جراحی با روش نوار ترانس اوبتوراتور (با حداقل تهاجم) در درمان زنان با بی اختیاری استرسی ادراری می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، مطالعه One sample clinical trail است که برای اولین بار در بخش های زنان در ایران صورت گرفت. 35 بیمار با بی اختیاری استرسی ادراری مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ولیعصر) تحت عمل TOT قرار گرفتند. (سال 1382 تا 1383) متوسط سن بیماران 50 سال (74-26) بود. همه بیماران پس از عمل مورد معاینه بالینی، تست سرفه با مثانه پر، یوروفلومتری و ارزیابی post voiding residual قرار گرفتند.
  یافته ها
  متوسط زمان پی گیری بیماران 14 ماه (26- 8) و متوسط زمان عمل جراحی حدود 20 دقیقه بود. میزان بهبودی کامل 4/91%، بهبودی نسبی 6/8% و عدم وجود شکست درمانی به دست آمد. به طور کلی عوارض حین عمل حدود 9/2% (خونریزی و هماتوم) بدون آسیب عروقی، عصبی و روده ای بود و یک مورد باقیمانده ادراری پس از عمل مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نتایج حاصله از مطالعات ابداع کننده این تکنیک یعنی آقای Delorme را تایید کرد و نشان داد که این روش موثر و ایمن برای درمان زنان با بی اختیاری استرسی ادرار به تنهایی یا در ترکیب با ترمیم پرولاپس می باشد. با این حال بهتر است مطالعات RCT که بتواند روش TOT را با روش های جراحی استاندارد موجود در درمان بی اختیاری ادراری زنان مقایسه نماید، انجام گیرد.
  کلیدواژگان: بی اختیاری استرسی ادراری
 • مقایسه آپاندکتومی باز و لاپاراسکوپیک در بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد
  نوذر درستان، شهنام عسکرپور، مهدی عسگری، فرامرز پازیار، سید حمیدرضا حسینی خواه منشاوی صفحه 90
  جهت درمان آپاندیسیت حاد دو روش آپاندکتومی بازو آپاندکتومی لاپاراسکوپیک موجود است. تاکنون مطالعات زیادی برای مقایسه این دو روش درمانی صورت گرفته است که بیشترین فاکتورهای بررسی شده مدت زمان جراحی، مدت زمان بستری، درد بعد از عمل و عوارض عفونی می باشند.
  روش بررسی
  یک مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی تعداد 100 بیمار شامل 50 مورد آپاندکتومی باز و 50 مورد آپاندکتومی لاپاراسکوپیک صورت گرفت و مدت زمان جراحی، مدت بستری، مخدر مصرف شده و عوارض عفونی مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین مدت زمان بستری برای آپاندکتومی لاپاراسکوپیک 48/44 ساعت و باز 80/54 ساعت می باشد 01/0p<. میانگین دوز استاندارد مخدر مصرف شده برای آپاندکتومی لاپاراسکوپیک 40/2 و برای باز 46/3 می باشد 01/0p<. میانگین مدت زمان عمل جراحی برای لاپاراسکوپیک 8/31 دقیقه و برای باز 2/35 دقیقه است 5/0p=. تعداد موارد عفونت زخم در آپاندکتومی باز چهار مورد (8%) و در لاپاراسکوپیک یک مورد (2%) است. موارد آبسه داخل شکم یک مورد در آپاندکتومی باز (2%) بوده است و آبسه داخل شکل بعد از آپاندکتومی لاپاراسکوپیک وجود نداشته است.
  نتیجه گیری
  طول مدت بستری حداقل 10 ساعت در آپاندکتومی لاپاراسکوپیک کمتر می باشد که از لحاظ آماری معنی دار است (01/0p<).میانگین دوز مصرف مخدر نیز با 01/0 p<در آپاندکتومی لاپاراسکوپیک کمتر است ولی طول مدت عمل جراحی در دو گروه تفاوت معنی داری نداشته است. از نظر عفونت زخم و آبسه داخل شکمی در گروه لاپاراسکوپیک کمتر بوده است.
  کلیدواژگان: آپاندیست حاد، لاپاراسکوپی
 • صحت تشخیصی پارامترهای شریان کبدی و ورید پورت در داپلر سونوگرافی سیروز
  هادی رکنی یزدی، محمود شیر محمدی صفحه 95
  سیروز و هیپرتانسیون پورتال بر پروفایل های جریان خون عروق کبدی تاثیر می گذارند. هدف از اجرای این مطالعه بررسی دقت تشخیصی برخی اندکسهای داپلر سونوگرافی کبد در تشخیص سیروز می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مورد- شاهدی، 118 بیمار در دو گروه شاهد و مورد مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه مورد شامل بیماران مبتلا به سیروز کبدی تایید شده با بیوپسی و افراد گروه شاهد از افراد سالم انتخاب شدند. همه موارد مورد بررسی تحت داپلر اولتراسونوگرافی قرار می گرفتند. مقایسه سطح زیر منحنی ROC با عدد 5/0 توسط آزمون دقیق فیشر صورت گرفت.
  یافته ها
  فراوانی معکوس شدن جریان خون در ورید پورت، میانگین قطر ورید پورت (به ترتیب 72/2±67/12 در برابر 69/1±95/10)، میانگین (RI) hepatic arterial resistance index (به ترتیب 07/0±81/0 در برابر 09/0±74/0)، میانگین (PI) hepatic arterial pulsatility index(به ترتیب 48/0±87/1 در برابر 23/0±34/1) در گروه مورد به میزان معنی داری از گروه شاهد بیشتر بود. (001/0p=). حداکثر سرعت خون در ورید پورت نیز در گروه مورد به میزان معنی داری از گروه شاهد کمتر بود. (به ترتیب 59/5±50/16 در برابر 74/8±74/36) (001/0p=). اختلاف معنی داری بین میانگین های حداکثر سرعت خون و سرعت در پایان دیاستول در شریان کبدی دیده نشد (001/0p=). به کارگیری 1/24 سانتیمتر بر ثانیه در حداکثر سرعت خون در ورید پورت در تشخیص سیروز با دقتی معادل 45/95% (70/97%-23/91%: %95CI) همراه است. به کارگیری PI شریان کبدی معادل 54/1 یا بیشتر در تشخیص سیروز با دقتی معادل 71/85% (%29/90-%48/79: %95CI) همراه است و RI شریان کبدی معادل 765/0 یا بیشتر در تشخیص سیروز با دقتی معادل 05/71% (%11/78-%81/62: %95CI)همراه است.
  نتیجه گیری
  سونوگرافی داپلر و تعیین پارامترهای شریان کبدی و ورید پورت می تواند وسیله دقیقی برای سیروز باشد.
  کلیدواژگان: داپلر سونوگرافی، شریان کبدی، ورید پورت
 • عباس مدنی، سید طاهر اصفهانی، ناهید رحیم زاده، نعمت الله عطایی، پروین محسنی، مستانه مقتدری، مرضیه حدادی صفحه 102
  سندرم نفروتیک در دوران کودکی اغلب با عودهای مکررهمراه است. جهت تعیین اثربخشی لوامیزول در درمان سندرم نفروتیک وابسته به استروئید (SDNS)، 305 کودک مبتلا به SDNS مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از سال 1365 لغایت 1385 بررسی شدند.
  روش بررسی
  تشخیص سندرم نفروتیک بر اساس معیارهای کلاسیک بود. هیچ کدام از بیماران علایم سندرم نفروتیک ثانویه نداشتند. پروتکل درمانی اولیه پردنیزولون با دوز mg/m260 روزانه در سه دوز منقسم برای چهار هفته بود. سپس در عرض سه تا شش ماه کم تا قطع شد. در صورت عود بعد از کاهش دوز پردنیزولون از لوامیزول استفاده گردید. وابستگی به استروئید به صورت عود در طی کاهش دوز استروئید یا 14 روز بعد از قطع استروئید در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از 305 کودک مبتلا به SDNS، 8/70% پسر بودند. متوسط سن بیماران در زمان مراجعه 1/3±8/4 سال (یک تا 15 سال) بود.در آخرین ویزیت، 84 نفر (5/27%) در رمیسیون، 220 نفر (1/72%) در وضعیت عود و نیاز به مصرف استروئید بودند. مصرف لوامیزول منجر به کاهش دوز استروئید و رمیسیون طولانی به ترتیب برای 68 (3/22%) و 90 بیمار (5/29%) شد. بعد از درمان با لوامیزول متوسط میزان عود (88/0±05/2 در برابر 23/1±1/1) و دوز روزانه استروئید (به ترتیب 39/0±74/0 در برابر 38/1±32/0 mg/kg) به طور معنی دار کاهش یافت (0001/0p<).
  نتیجه گیری
  لوامیزول به عنوان داروی موثر و با کمترین عوارض جانبی می تواند در درمان SDNS در دوران کودکی، به صورت داروی اولیه برای حفظ وضعیت رمیسیون با کاهش میزان عود و دوز استروئید به کار رود.
  کلیدواژگان: سندروم نفروتیک، لوامیزول، وابستگی به استروئید
 • صغری خضردوست، مرجان معزی مدنی، معصومه شفاعت صفحه 108
  سقط به روش طبی اقدام پذیرفته شده ای است که می تواند جایگزین روش های جراحی در ختم حاملگی گردد. میزوپروستول آنالوگ پروستاگلاندین E1 است که از آن به صورت آسان، بی خطر، ارزان و به تنهایی جهت ختم حاملگی های سه ماهه اول و دوم استفاده می گردد. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر دو دوز متفاوت میزوپروستول واژینال برای ختم حاملگی های مساوی یا کمتر از 16 هفته می باشد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی، 100 خانم باردار با سن حاملگی مساوی یا کمتر از 16 هفته به طور تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند
 • علیرضا ابراهیم سلطانی، شهریار اربابی، هدایت الله نحوی، نیکی مشیریان صفحه 113
  پیش درمانی به طور گسترده ای برای کاهش اضطراب استفاده می گردد. هدف از این مطالعه مقایسه اثرات تجویز مقعدی دو داروی کتامین و میدازولام در بیهوشی اطفال می باشد.
  روش بررسی
  64 کودک یک تا 10 ساله، II و I ASA در یک مطالعه دو سویه کور در دو گروه قرار گرفتند: گروه اول mg/kg5/0 داروی میدازولام و گروه دوم 5 mg/kg کتامین را به صورت مقعدی دریافت نمودند. میزان آرام بخشی، اثر ضداضطرابی، میزان تحمل ماسک حین القاء بیهوشی و نحوه جدا شدن از والدین براساس جدول دو تا چهار امتیازی ارزیابی شد.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری از لحاظ میانگین و توزیع سنی وجود نداشت. (385/0p=) از طرفی از لحاظ جنسیت نیز اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (740/0p=). امتیاز آرام بخشی در گروه های میدزازولام و کتامین کمتر از 75% بود (725/0p=). اثر ضد اضطرابی و پذیرش ماسک القاء بیهوشی در هر دو گروه در سطح رضایت بخشی بود (>75%) با برتری گروه میدازولام (042/0p=) (00/0p=) امتیاز گریه کردن حین جدا شدن از والدین تفاوت معنی داری (288/0p=) نداشت.عوارض جانبی مهم مثل آپنه در هیچکدام از گروه ها دیده نشد.
  نتیجه گیری
  اثرات ضداضطرابی و پذیرش ماسک در حین القای بیهوشی در هر دو گروه با برتری میدارولام رضایت بخش بود. جدا شدن از والدین در هر دو گروه بدون تفاوت معنی داری قابل قبول بود. آرام بخشی با اینکه در گروه میدازولام بهتر بوده اما در سطح قابل قبولی نبود. به نظر می رسد که داروی میدازولام رکتال با دوز mg/kg5/0 می تواند انتخاب مناسبی در Premedication در بیهوشی اطفال باشد.
  کلیدواژگان: آرام بخشی، ضداضطرابی
 • مژگان کیانی آسیابر، هادی صمیمی اردستانی، جلال مهدیزاده صفحه 118
  خرخر عبارت است از صدای بلند تنفسی در هنگام دم در خواب که با درجات مختلفی از شدت و فرکانس بروز می نماید. خرخر گرفتاری های اجتماعی و روزمره زیادی را سبب می شود. درمان شامل روش های طبی و جراحی می باشد. مواردی از اعمال جراحی به علت عوارض و محدودیت های آنها کمتر انجام می شود. امروزه سومنوپلاستی (radiofrequency palatoplasty) به علت تحمل پذیری و فقدان درد و توانائی انجام این روش تحت آنستزی لوکال در مطب و مقرون به صرفه بودن روش عالی درمان خرخر در نظر گرفته می شود.
  روش بررسی
  تحقیق به روشnon randomized prospective quasi-experimental انجام شد. 28 بیمار با شکایت خرخر با شدتی که سبب مزاحمت کسانی می شود که با فرد در یک اطاق به سر می بردند، با کرایتریاهای ورود به مطالعه تحت بررسی قرار گرفتند. آپنه خواب در این بیماران خفیف تا متوسط بود (به صورت غیرعینی). انرژی رادیو فرکانس در ناحیه کام نرم در قسمت میانی و طرفین به کار برده شد.
  یافته ها
  21 بیمار تحت یک بار درمان و هفت بیمار تحت دو بار درمان قرار گرفتنند. متوسط سن بیماران 47 سال (7/10=SD) با طیف 65-25 سال بود. 57% بیماران مرد بودند. متوسط BMI 29 بود (5/4=SD). پس از هفت هفته از درمان خرخر در 4/71% بیماران بعد از دوبار درمان یا کمتر بهبود یافت (005/0p=). هیچگونه عارضه پایدار در رابطه با تکلم و بلع بوجود نیامد. درد و خونریزی محدود بود. اندازه زبان و ساختمان حلقی قابل مشاهده با دهان باز در 4/34% بیماران بهبود یافت (005/0p<). میزان خرخر از نظر بیمار با مقیاس دیداری 20 امتیازی از 39/17 (02/3=SD) به 5/11 (46/6=SD) رسید (005/0p<). میزان خواب آلودگی از نظر بیمار به طور قابل توجهی کاهش یافت و بر اساسی مقیاس دیداری 20 امتیازی از 8/6 به 93/3 رسید.
  نتیجه گیری
  پالاتوپلاستی به روش رادیوفرکانس روش ایمن و موثر در درمان خرخر (چه از نظر بیمار و چه از نظر شخصی که با او در یک اتاق به سر می برد) و بهبود خواب آلودگی روزانه می باشد. هیچگونه عارضه پایداری پس از درمان بوجود نمی آید. به نظر می رسد با توجه به پاسخ مناسب اندازه زبان و ساختمان حلقی قابل مشاهده با دهان باز به درمان می توان از درمان چندسطحی (درمان قاعده زبان و کام نرم) به عنوان روش موثرتر استفاده نمود.
  کلیدواژگان: پالاتوپلاستی، خرخر، رادیوفرکانس
 • رباب بهدانی، ابوطالب بیگی، نوشین مبارکی * صفحه 123

  در جوامع مختلف میزان بارداری از موعد گذشته حدود 10% از کل نوزادان متولد شده را تشکیل می دهد. اندازه گیری CRL جنین با سونوگرافی در تریمستر اول یکی از دقیق ترین اندازه گیری ها برای محاسبه سن بارداری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر تعیین سن حاملگی در سه ماهه اول با سونوگرافی بر کاهش حاملگی از موعد گذشته می باشد تا از نتایج حاصل از آن بتوان مشاوره بهتری به خانم های باردار ارائه نمود.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی تحلیلی می باشد که بر روی مادران مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بیمارستان آرش صورت گرفته است. اطلاعات از روی سونوگرافی تریمستر اول و LMP (اولین روز آخرین قاعدگی) بیماران در قالب پرسشنامه تکمیل شد.

  یافته ها

  در مادران بارداری که تحت بررسی سونوگرافی تریمستر اول قرار گرفته بودند میزان موارد حاملگی از موعد گذشته (post term) کمتر بود. لذا توجه ویژه به انجام سونوگرافی در سه ماهه اول می تواند باعث کاهش موارد حاملگی های post term شود. در مجموع 217 مورد زایمان مورد مطالعه قرار گرفت، که میزان حاملگی از موعد گذشته در آنها بر طبق LMP 6/10% و با سونوگرافی تریمستر اول 7/3% بود. (005/0p=).

  نتیجه گیری

  از آنجایی که میزان شیوع حاملگی پست ترم بین دو نوع روش محاسبه سن بارداری تفاوت داشت، با سونوگرافی تریمستر اول میزان حاملگی های post term کمتر بود، برای کاهش حاملگی های از موعد گذشته، انجام سونوگرافی در سه ماهه اول توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تعیین سن حاملگی، حاملگی از موعد گذشته، سونوگرافی
 • محمد خلیلی، منیژه عطاپور، بی بی شهناز عالی، غلام عباس عزیزاللهی، سعید عزیزاللهی صفحه 127
  کلامیدیا تراکوماتیس یک باکتری داخل سلولی اجباری است و به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بیماری های مقاربتی قلمداد می گردد. اصلی ترین تظاهرات بالینی عفونت با کلامیدیا تراکوماتیس اورتریت و سرویسیت است. از بین روش های مرسوم در تشخیص باکتری کلامیدیاتراکوماتیس، روش های مبتنی بر تشخیص اسید نوکلئیک مانند PCR، به خاطر حساسیت و ویژگی بسیار بالا، از مقبولیت بیشتری برخوردارند. هدف از این مطالعه تشخیص فراوانی کلامیدیاتراکوماتیس در نمونه های تناسلی اخذ شده در شهر کرمان با روش PCR بود.
  روش بررسی
  برای انجام مطالعه 130 نمونه تناسلی توسط پزشکان متخصص مشتمل بر 64 نمونه اندوسرویکال و 66 نمونه اورترال به ترتیب از موارد سرویسیت و اورتریت اخذ گردید و با تست PCR فراوانی باکتری کلامیدیا تراکوماتیس مورد ارزیابی قرارگرفت.
  یافته ها
  2/9% از نمونه ها از نظر کلامیدیاتراکوماتیس مثبت تشخیص داده شد که از این میان، در چهار نمونه (25/6%) از 64 نمونه سرویست و هشت نمونه (1/12%) از 66 نمونه مردان با علائم اورتریت با روش PCR کلامیدیا تراکوماتیس تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که این باکتری می تواند به عنوان یکی از عوامل بیماری های مقاربتی در شهر کرمان مطرح باشد و خصوصا در نمونه های اورتریت مردان در موارد مثبت باید درمان به موقع و اطلاع رسانی در جهت ممانعت از انتقال آن به شریک جنسی داده شود.
  کلیدواژگان: اورتریت، سرویسیت و کرمان، کلامیدیا تراکوماتیس
 • عباس محقق، اعظم بختیاریان، صفیه محبی تبار، زهرا فرقانی، فیروزه امامی خوانساری، محمود قاضی خوانساری، میرجمال حسینی، سیما سبزه خواه، سحر سیادتیان، نسرین کلانتری صفحه 131
 • حسین کاویانی، اشرف سادات موسوی صفحه 136
  این تحقیق با هدف سنجش روایی و پایایی پرسشنامه سنجش اضطراب BAI بک در جمعیت بیمار و غیربیمار ایرانی انجام شد.
  روش بررسی
  آزمون گران پس از گذراندن دوره آموزشی برنامه ریزی شده، و پس از اطمینان از آمادگی آنها، بر اساس جداول سنی و جنسی تعیین شده برای مناطق مختلف شهر، به منازل مراجعه کردند. به این ترتیب، 1513 نفر زن و مرد در گروه های سنی- جنسی مختلف تهران به طور تصادفی خوشه ایآزمون BAI را پر نمودند. همچنین 261 بیمار اضطرابی مراجعه کننده به درمانگاه ها و مراکز درمانی در مطالعه شرکت داشتند. تحلیل آماری با به کارگبری SPSS ویراست 14 برای به دست آوردن ضریب هماهنگی درونی و تحلیل آیتم ها صورت گرفت. برای به دست آوردن ضریب پایایی آزمون- بازآزمون، 112 نفر از آزمودنی های قبلا آزمون شده از جمعیت بهنجار در فاصله زمانی یک ماه از مرحله اول مجددا به تکمیل آزمون ها پرداختند. همچنین برای به دست آوردن ضریب روائی Validity، 150 نفر از بیماران مبتلا به اضطراب بالینی مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند و به طور موازی دو ارزیاب بر اساس یک درجه بندی کمی 10-0 میزان اضطراب فرد را ارزیابی کردند. دو ارزیاب نسبت به نمرات به دست آمده ازBAI بی اطلاع بودند.
  یافته ها
  نتایج نشان آزمون مورد نظر دارای روایی (001p<، 72/0r=)، پایایی (001/0p<، 83/0r=) و ثبات درونی (92/0Alpha=) مناسبی است.
  نتیجه گیری
  با توجه به گستردگی نمونه و متدولوژی به کار گرفته شده، در مجموع، نسخه فارسی BAI مناسب ارزیابی های بالینی و پژوهشی در جمعیت ایرانی است. با در دست گرفتن این آزمون در فرم فارسی، محققان می توانند با اطمینان بیشتری آن را در پژوهش های خود به کار گیرند. این پرسشنامه، نه تنها در کار ارزیابی و تشخیص کمک رسان است، بلکه هم چنین می تواند در ارزیابی های درمانی و سنجش اثربخشی درمان کارگشا باشد.
  کلیدواژگان: بک، پرسشنامه
 • حمیدرضا امیری، جلیل مکارم صفحه 141
  بی حسی کامل نخاعی یکی از عوارض انجام اپیدورال لومبار می باشد که متعاقب تزریق اتفاقی ماده بی حسی موضعی به داخل فضای ساب آراکنوئید یا ساب دورال رخ می دهد. معرفی بیمار: یک بیمار 22 ساله مبتلا به آکندروپلازی که جهت خارج کردن توده لگنی تحت بیهوشی اپیدورال قرار گرفته بود و دچار عارضه بی حسی کامل نخاعی شد، که پس از انجام حمایت های دارویی جهت حفظ ثبات همودینامیک و نیز تهویه مکانیکی با لوله گذاری داخل تراشه، ظرف مدت دو ساعت هوشیاری بیمار برگشت نمود
  کلیدواژگان: بی حسی کامل نخاعی، آکندروپلازی، اپیدورال، ساب دورال
|
 • Shalaby Amr, Abdallah Koreim U., Ahmadi Sa Page 72
  Transrectal ultrasonography guided needle biopsy of prostate frequently used for early detection of cancer has faced the pathologists with a major diagnostic challenge. In recent years P504S has been used as a tumor cell marker for definitive diagnosis of prostatic cancer in small biopsy specimens. 70 prostate needle biopsies and 6 transurethral resections (TURP) containing atypical foci as well as 40 morphologically unequivocal prostate cancer biopsies, including 8 with foamy features, were stained with P504S. 36 specimen out of 40 biopsies with unequivocal cancer, showed variable P504S staining (sensitivity, 90%); 2 minute cancer and 2 foamy cancer lacked P504S staining.
 • Omranipour R Page 80
  Sentinel lymph node (SLN) biopsy has become the standard of care in malignant melanoma, it is commonly identified by intradermal injection of both radiocolloid tracer and Patent Blue Dye (PBD) around the tumor. This study aims to evaluate the efficacy of PBD in identifying inguinal SLN and also the accuracy of SLN mapping performed by peritumoral injection of PBD without combined radioisotope in malignant melanoma of lower extremity. Thirty consecutive patients with primary melanoma of lower exteremity who were referred to Cancer Institute of Tehran University of Medical Science between March 2003 to March 2006 were enrolled in this study.
 • Ghanbari Z., Dahaghin M., Shariat M., Eftekhar T., Ashrafi M Page 85
  The aim of this study was to assess the efficacy and safety of a new minimally-invasive surgical procedure using trans-obturator tape (TOT) to treat female stress urinary incontinence. This clinical trial study was performed from 2003 to 2004 in the Gynecology Department of Imam Hospital, Vali-e-Asr, Tehran, Iran. A total of 35 women with stress urinary incontinence underwent the TOT procedure. All patients underwent pre-operative clinical examination, cough-stress test (full bladder), uroflowmetry and post-voiding residual volume assessment. The mean age of patients was 50 years, ranging from 26 to 74 years, with an average urinary stress incontinence duration of six years.
 • Open versus laparoscopic appendectomy: study on 100 patients
  Dorostan N., Askarpour Sh, Askaree M., Paziar F., Hoseinikhah H Page 90
  Acute appendicitis is one of the most common abdominal emergencies. Many studies comparing the two routes of open and laparoscopic appendectomy have been performed comparing the duration of each operation, duration of hospitalization, amount of post-operative pain medication required and infectious complications were the most commonly evaluated factors. This clinical trial study, performed between March 2005 and March 2006 at Golestan and Imam Khomayni hospitals in Ahvaz, Iran, included 100 patients. Open appendectomy and laparoscopic appendectomy were carried out on 50 patients each. Duration of surgery and hospitalization, amount of pain medication and infectious.
 • Diagnostic accuracy of hepatic artery and portal vein Doppler ultrasonography in cirrhotic patients
  Rokni Yazdi H., Shirmohammadi M Page 95
  Cirrhosis and portal hypertension influence the hepatic circulation. The purpose of this study was to evaluate the diagnostic accuracy of liver Doppler ultrasonography parameters in cirrhosis. This case-control study involved 118 subjects. All case subjects had biopsy-proven hepatic cirrhosis. The controls were healthy people, case-matched for age and gender. All cases and controls underwent Doppler ultrasonographic evaluation. We compared the area under the ROC curve of each parameter for cases vs. controls using Fisher’s exact test, with p <0.5 indicating significance. The means of the following parameters for case vs. control subjects were: frequency of portal venous flow inversion, portal vein.
 • Madani A., Esfahani St, Rahimzadeh N., Moghtaderi M., Ataee N., Mohseni P., Hadadi M Page 102
  Childhood nephrotic syndrome is frequently characterized by a relapsing course. Due to their adverse effects, the use of corticosteroids for the management of frequently relapsing nephrotic syndrome is limited. Levamisole, a steroid sparing agent, has been found to have low toxicity. This study was conducted to evaluate the efficacy of levamisole in steroid-sensitive nephrotic syndrome (SDNS). In this retrospective study from January 1988 to September 2006, we included data from 305 pediatric SDNS patients at the Children’s Medical Center clinics in Tehran, Iran. Nephrotic syndrome was diagnosed using classic criteria. None of the patients had any signs or symptoms of secondary causes.
 • Khazardoost S., Moezzi-Madani M Page 108
  Medical induction abortion is an acceptable alternative to surgical abortion for pregnancy termination. Misoprostol is an inexpensive PGE1 analogue that can be used easily and safely as a single agent for first- and second-trimester pregnancy termination. The objective of this study was to evaluate the efficacy of two different doses of vaginal misoprostol for pregnancy termination with gestational age up to 16 weeks. This clinical trial included 100 pregnant women with gestational age up to 16 weeks requesting legal termination of pregnancy. The subjects were randomized in two equal groups, and received either 200 (group 1) or 400 µg (group 2) misoprostol vaginally every 6 hours with a maximum.
 • Ebrahim Soltani A., Arbabi Sh, Nahvi H., Moshirian N Page 113
  Premedication is widely used in pediatric anesthesia to reduce emotional trauma and ensure smooth induction. The rectal route is one of the most commonly accepted means of drug administration. The aim of our study was to investigate and compare the efficacy of rectally administered midazolam versus that of ketamine as a premedication in pediatric patients. We performed a prospective randomized double-blinded clinical trial in 64 children, 1 to 10 years of age, randomly allocated into two groups. The midazolam group received 0.5 mg/kg rectal midazolam and the ketamine group received 5 mg/kg rectal ketamine. The preoperative sedation scores were evaluated on a three-point scale
 • Kiani Asiabar M., Samimi Ardestani H., Mehdizadeh J Page 118
  Resulting from the rough flow of air through the nose and throat during sleep, snoring can arise from transitory obstruction at various levels, rendering the sufferer feeling sleep deprived. A relatively new method using radiofrequency technology, called palatoplasty (somnoplasty), can be used to reduce the size of obstructive tissues in the nose and throat. In this study, we assess radiofrequency palatoplasty in the treatment of snoring. This nonrandomized prospective quasi-experimental study included 28 patients who snored at a level considered bothersome to their bed partner. Snoring and drowsiness were each subjectively scored using 20-point visual analogue scales before and after treatment.
 • Behdani R., Beigi A., Mobaraki N Page 123

  Approximately 10 percent of all pregnancies continue to 42 weeks’gestation. The true prevalence of pregnancies lasting longer than 41 or 42 weeks’gestation has been difficult to establish because many such diagnoses occur as a result of an inability to accurately establish time of conception. Several studies indicate that menstrual dating is often inaccurate and can lead to induction of labor for a presumed but inaccurate diagnosis of postterm pregnancy. It is now widely accepted that a more precise method of determining gestational age is the first trimester measurement of crown-rump length of the fetus. We carried out a cross- sectional study on patients who were referred for a prenatal care to Arash hospital.

 • Khalili M., Atapour M., Aali S., Azizollahi Ga, Azizollahi S Page 127
  Chlamydia trachomatis (CT) is an obligate intracellular bacterium that causes genital disease and the most common sexually transmitted infection in the world. The most frequent risk factors associated with chlamydial infection are related to sexual behavior, multiple partners, and inconsistent condom use. Presenting primarily as urtheritis in men and cervicitis in women, CT a major cause of chronic pelvic inflammatory disease and subsequent infertility in women, eye and lung infection in newborns and other manifestations. Identification of CT-infected patients may prevent its spread and thereby reduce the high morbidity associated with CT infections.
 • Mohaghegh A., Bakhtiarian A., Mohebitabar S., Forghani Z., Imami-Khansari F., Ghazi-Khansari M., Hossieni M., Sabzeh-Khah S., Siadatian S., Kalantari N Page 131
  Hypertension is a very common and important disease. There are conflicting reports about mercury, a trace element, in the genesis of hypertension. In this study we examined the relationship between blood mercury levels and hypertension prevalence in a population-based sample of hypertensive and normotensive patients at the Shariati Hospital and the Tehran Heart Center in Tehran, Iran. A cross sectional sampling of 224 patients, aged 40-80 years, who participated in physical examinations conducted in 2006 were included in this study.
 • Kaviani H., Mousavi As Page 136
  Measuring anxiety level in clinical and non-clinical population needs valid and reliable tool. This research examined the validity and reliability of Beck Anxiety Inventory in Iranian normal population as well as clinically anxious patients. First, a two-session course was run to train research workers. After they were sufficiently prepared, they were dispatched to different regions of the city, Tehran, referring to residential places for men and women volunteer to take part in the research. At the end, 1513 respondents were randomly recruited and tested using Beck Anxiety Inventory (BAI). Of this population, 112 respondents were randomly selected and re-tested in order to measure test-retest reliability with.
 • Amiri Hr, Makarem J Page 141
  Total spinal anesthesia is a complication of lumbar epidural anesthesia following undiagnosed subarachnoid or subdural injection of local anesthetic. Although many achondroplastic dwarfs have a normal spine, catheter insertion may be more problematic with a narrow epidural space making a subarachnoid tap more probable. Other malformations associated with achondroplasia, such as prolapsed intervertebral discs, reduced interpedicular distance, shortened pedicles, and osteophyte formation, combined with a narrow epidural space may make identification of the space difficult and increases the risk of dural puncture. Furthermore, subarachnoid tap or dural puncture may be hard to recognize if a free flow.