فهرست مطالب

بسپار - سال دهم شماره 3 (پیاپی 71، تیر 1387)
 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 71، تیر 1387)
 • 76 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/04/25
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
  تبسم علیزاد منیر صفحه 2
 • گزارش و گفت و گو
 • گزارشی از یک فاجعه
  صفحه 3
 • توقف در این بازار منجر به نابودی است
  صفحه 9
 • ما همیشه در بحران بهتر عمل کرده ایم
  صفحه 13
 • صنعت ضرورتی برای ادامه حیات یک کشور
  صفحه 19
 • انتخاب بازرس در تعاونی تولید کنندگان رنگ
  صفحه 24
 • همایش ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
  صفحه 25
 • اخبار داخلی
  صفحه 26
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 28
 • تازه های علم و فن
  صفحه 32
 • مقالات
 • پوشرنگ های ساختمانی
  مهندس محمدمهدی برفه ای ترجمه: مهندس محمدمهدی برفه ای صفحه 34
 • کاربرد بسپارهای امولسیونی در چسب های ساختمانی (کف پوش ها)
  مهندس سوگل برجیان، مهندس آرزو رضوی صفحه 36
 • فناوری سیلیکون پایه جهت به کارگیری در صنایع پوششی
  دکتر زهرا رنجبر صفحه 42
 • فناوری پوشش های کف
  مهندس محمدرضا شمشیری ترجمه: مهندس محمدرضا شمشیری صفحه 46
 • کاربرد غربالهای مولکولی به عنوان مواد نانو در صنعت چسب
  مهندس فرهاد غفارپور ترجمه: مهندس فرهاد غفارپور صفحه 50
 • نسل جدید پوشرنگ های ساختمانی
  مهندس بهنام نادری زند ترجمه: مهندس بهنام نادری زند صفحه 53
 • دیدگاه
  علی اصغر علیزاده صفحه 56
 • ارتباط
  صفحه 58
 • رنگ در شعر
  کاوه قادریان صفحه 60
 • بخش انگلیسی
  صفحه 62