فهرست مطالب

اقتصاد سیاسی - پیاپی 16 (1387)
 • پیاپی 16 (1387)
 • 176 صفحه، بهای روی جلد: 19,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/05/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نظریه های اقتصاد سیاسی
 • تحول نظریه دولت در نظام اقتصاد سرمایه داری
  هادی غفاری صفحه 6
 • فریدمن و مکتب شیکاگو
  بهرام شکوری صفحه 29
 • نگاهی به انقلاب کینزی
  علیرضا اقبالی، علی چشمی صفحه 39
 • اقتصاد سیاسی توسعه
 • تغییرات اقلیمی و مسئله فقر
  مهدی آذری صفحه 62
 • بررسی نظری جایگاه سرمایه اجتماعی در مطالعات سلامت
  عباس گرگی صفحه 87
 • استراتژی مبارزه با فساد
  زینب شکری، منصور خیرگو صفحه 105
 • اقتصاد سیاسی ایران
 • تحلیل ساختار صنعتی و رتبه بندی فعالیت های صنعتی استان خراسان شمالی
  حسن رضایی صفحه 118
 • نقد و معرفی کتاب
 • ایدئولوژی های جهانی شدن
  شهربانو علیدادی صفحه 147