فهرست مطالب

فرزانه - پیاپی 12 (تابستان 1385)
 • پیاپی 12 (تابستان 1385)
 • 136 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/10/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن فصل
 • آزموده را دوباره آزمودن...؟!
  معصومه ابتکار صفحه 5
 • تحقیقات
 • فعالیت های قومی زنان، تلاش برای ارتقا حقوق زنان یا حقوق مردان؟
  فهیمه حسین زاده صفحه 12
 • ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی ایران
  شمس سادات زاهدی صفحه 16
 • مال مرد؟ مال زن؟ مال ما؟ / انسجام خانواده، مقدار سرایت و سرایت متقابل کار به خانواده
  دافنه پدرسن استیونس صفحه 42
 • گزارش
 • قهرمان زمین؛ عنوان دیگری برای زنان / مراسم اعطای جایزه قهرمان زمین
  فریبا ابتهاج صفحه 62
 • سازگاری با طبیعت / ضرورت اجرای طرح ارتقا دانش زیست محیطی زنان روستایی و شهری
  لیلا توحید صفحه 67
 • آن روزها سخن از "ایستادگی در مقابل خطوط قرمز" بود
  فریبا ابتهاج صفحه 71