فهرست مطالب

آموزه های قرآنی - سال دوم شماره 4 (زمستان 1381)

مجله آموزه های قرآنی
سال دوم شماره 4 (زمستان 1381)

 • ویژه حقوق
 • 216 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1381/12/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
 • صفحه 3
 • گفت وگو
 • پژوهشها
 • امیر حسین فخاری صفحه 35
 • امیر حسین آبادی صفحه 47
  در این که آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهدله است که از نقض تعهد به او وارد شده, جای بحث و تامل می باشد درباره تاثیر وجه التزام در قرار داد, نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتت است؛ به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور, متعهد با پرداخت وجه التزام, از تعهد خود بری می شود و متعهد له حق الزام وی به انجام تعهد را ندارد.
  کلیدواژگان: وجه التزام، قرارداد، رویه قضایی، تعیین خسارت، آرای دیوان عالی
 • حسین غلامی صفحه 61
  تصمیم گیری قضایی, بویژه آنگاه که ناظر به استفاده یا عدم استفاده از آزادی مشروط تعلیق مراقبتی, کیفیات مخففه و... باشد, همواره منجربه ایجاد پرسشهای عمیق و تردیدهای جدی نزد قضات می گردد. قضات همواره با یان سوال روبه رو هستند که آیا تصمیم به آزادی بزهکار یا عدم آزادی وی, زمینه ساز اعطای فرصتی دیگر به وی جهت تکرار جرم از یک طرف یا افزایش جمعیت زندان و بتعات آن از سوی دیگر نخواهد بود؟
  کلیدواژگان: پیش بینی جرم، تکرار جرم، حالت خطرناک، آزادی مشروط
 • محسن عینی صفحه 79
  قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر, قوانین کیفری شکلی, از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است, همچون قوانین ماهوی, به گذشته تسری نیم یابد و در نتیجه اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق, باطل و معدوم نمی شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعی نشده است, به صورت استثنایی به گذشته عطف می شود موجه نیست.
  کلیدواژگان: اعماق قانون کیفری شکلی در زمان، اعمال فوری قانون کیفری شکلی، تعارض قوانین، اجرای فوری قانون، قانون کیفری شکلی
 • علی اصغر مهابادی صفحه 105
  در تشکیل پرونده کیفری, عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها, ضابطین دادگستری می باشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مامورین که در شکل گیری پرونده کیفری, یویژه در مراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی, موثرند, در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان, نقش بسیار دارد
  کلیدواژگان: ضابطه، پلیس اداری، پلیس قضایی، ادغام، ضابطین عام، ضابطین خاص، مقامات قضایی، ریاست و نظارت، تحقیقات مقدماتی، توقیف متهم
 • صادق سلیمی صفحه 123
  گروه های جنایی سازمان یافته, برای تحصیل منفعت مادی, به ارتکاب جنایات سودآور متوسل می شوند این گره ها برای این که منشا غیر قانونی منافع حاصل شده را کتمان کنند به تطهیر منافع روی می آورند در سطح بین المللی, در کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته ضمن ایجاد تعهد جرم انگاری, اقدامهایی به منظور هماهنگی و همکاری دولتهای متعاهد در مبارزه با این جرم پیش بینی شده است.
  کلیدواژگان: تطهیر پول، پولشویی، جنایات سازمان یافته، کنوانسیون پالرمو
 • ترجمه ها
 • Pierre Henri Imbert ترجمه: دکتر سیدعلی هنجنی صفحه 165
 • Jean Carbonnier & Andre Mathiot ترجمه: دکتر ناصر علی منصوریان صفحه 183
  با اهمیت یافتن مفهوم ساختار در علوم اجتماعی این واژه کلیدی در حقوق نیز مطرح شده است در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف شرکت یا انسجام عناصر تشکیل دهند قرارداد تعریف شده است در حالی که در حقوق عمومی بیشتر درباره مفهوم سازمان مورد بحث قرار گرفته و به عنوان را یجترین کاربرد آن از اشکال دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است.
  کلیدواژگان: ساختار، سازمان، دولت، حقوق خصوصی، حقوق عمومی
 • گزارشهای علمی
 • ترجمه چکیده ها
 • سید محمد شریف حجتی، عبدالرضا اصغری صفحه 205
 • رجبعلی محمد آبادی صفحه 216