فهرست مطالب

مدیریت - پیاپی 143-144 (فروردین و اردیبهشت 1388)

دو ماهنامه مدیریت
پیاپی 143-144 (فروردین و اردیبهشت 1388)

  • 64 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1388/03/05
  • تعداد عناوین: 17
|