فهرست مطالب

شریف - پیاپی 51 (آذر - دی 1388)
 • پیاپی 51 (آذر - دی 1388)
 • ویژه ی مهندسی مکانیک
 • 98 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقالات پژوهشی
 • محمدحسین صفاری پور، مظفرعلی مهرابیان صفحه 3
  در این پژوهش تاثیر موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی بر میانگین مقدار کل روزانه ی تابش خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های اندازه گیری شده ی مربوط به مقدار کل تابش خورشیدی و همچنین مشخصات نجومی، جغرافیایی، هندسی و هواشناسی شهر کرمان که توسط سازمان هواشناسی ایران تهیه شده استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های تجربی نشان داد که میانگین روزانه ی مقدار کل تابش خورشیدی روی یک سطح افقی با هفت عامل جغرافیایی و هواشناسی ارتباط دارد. یک رابطه ی رگرسیون خطی شامل هفت پارامتر برای پیش بینی میانگین مقدار کل تابش خورشیدی روزانه روی یک سطح افقی پیشنهاد شد. مدل پیشنهادی در این پژوهش که اعتبار آن در مقایسه با داده های روزانه ی مقدار کل تابش خورشیدی در کرمان به اثبات رسید، در مناطقی قابل استفاده است که داده های مقدار کل تابش خورشیدی در آنها موجود نیست ولی پارامترهای هفت گانه ی مدل را می توان در خارج از ایستگاه های هواشناسی اندازه گیری کرد.
  کلیدواژگان: تابش کل، ساعات آفتابی، رطوبت نسبی، نقطه شبنم، رگرسیون خطی، ضریب همبستگی
 • امیررضا شاهانی، مجید قدیری صفحه 15
  در این نوشتار ارتعاشات غیر خطی کابل حامل جرم متحرک که به کمک فنر و دمپر به کابل متصل شده، مورد بررسی قرار گرفته است. یک انتهای کابل ثابت، و انتهای دیگر آن، با اختلاف ارتفاع، غیرثابت است. کرنش مماسی کابل صفر فرض شده، اما طول کابل دائما در حال تغییر است و این تغییر طول کابل، به آن اجازه ی ارتعاش می دهد. این تغییرات به گونه یی است که اختلاف کشش در انتهای غیر ثابت کابل صفر شود. ارتعاشات کابل به صورت درون صفحه یی در نظر گرفته شده و فرض بر این است که جرم متحرک فقط در راستای $y$ نوسان می کند. در استخراج فرمول بندی حرکت، نیروی اصطکاک بین غلتک و کابل و نیز یک نیروی جلوبرنده که راستای آن مماس بر راستای کابل است مورد ملاحظه قرار گرفته، و معادلات حرکت با فرض متاثر بودن حرکت کابل از حرکت جرم به دست آمده است. برای حل، از روش گالرکین در حوزه ی مکان و از روش شتاب متوسط در حوزه ی زمان استفاده شده است. نتایج به دست آمده از حل معادلات ارتعاش غیرخطی کابل با نتایج حاصل از معادلات ارتعاش خطی آن مقایسه شده است. نتایج این مطالعه در تحلیل و طراحی کابل تله کابین ها، جرثقیل های کابلی و غیره قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: ارتعاشات غیر خطی کابل، جرم متحرک، روش گالرکین، روش شتاب متوسط
 • علی بهبهانی نیا، مجید قاسمی، محمدرضا شیرزادیی صفحه 25
  در این نوشتار با استفاده از حل عددی جریان هوای خنک کننده در داخل یک کانال افقی متشکل از یک برد الکترونیکی و چند تراشه شبیه سازی شده است. سازوکار انتقال حرارت در هوا به صورت جابه جایی مختلط، آرام، دائم و دوبعدی و در دیواره ها به صورت هدایت و تشعشع است. برای مجزاسازی معادلات حاکم از روش حجم کنترل استفاده شده است، و برای مدل سازی تشعشع سطحی معادلات رادیوسیتی حل شده است؛ ضرایب شکل نیز به روش نخ های متقاطع هاتل به دست آمده است. به منظور بررسی صحت کد عددی، مقایسه یی با نتایج تجربی و عددی موجود انجام شده که دقت مناسبی را نشان می دهد. از طریق حل عددی تاثیر پارامترهایی مانند عدد رینولدز، عدد گراشف، نسبت طول به عرض کانال، فاصله ی بین منابع حرارتی و محل قرارگیری آنها بر رفتار هیدرودینامیکی سیال و دمای بیشینه ی ایجاد شده در تجهیزات الکترونیکی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که نسبت طول به عرض کانال اثر قابل توجهی در کاهش دمای کاری قطعات دارند و در طراحی سرمایشی تجهیزات الکتریکی، هنگامی که در انتخاب مواد محدودیت وجود داشته باشد می توان با پیداکردن چیدمان مناسب هندسی، به یک طراحی منطقی از نظر حرارتی دست پیدا کرد.
  کلیدواژگان: جا به جایی مختلط، انتقال حرارت ترکیبی، حل عددی، کانال افقی، خنک کاری
 • محمد شرعیات، ایمان امینایی صفحه 33
  در این نوشتار به منظور بررسی آثار ناشی از به کارگیری لایه های پیزوالکتریک حس گر و محرک، بر ارتعاشات ورق F G M چهارگوش، به مطالعه ی ارتعاشات آزاد، ارتعاشات اجباری و کنترل فعال ارتعاشات گذرا در این خصوص خواهیم پرداخت. در تحلیل ارتعاشات آزاد، مقادیر فرکانس طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی سیستم به دست آمده اند. در تحلیل ارتعاشات اجباری، پاسخ سیستم به ازای ورودی های متفاوت و ولتاژهای مختلف اعمالی به لایه ی پیزوالکتریک به دست آمده اند. برای حل معادلات حاکم، از روش اجزاء محدود بهره گرفته شده است. در نهایت، نتایج حاصله حاکی از آن بوده است که استفاده از لایه ی پیزوالکتریک تاثیر اندکی بر مقادیر فرکانس طبیعی داشته و بر شکل مودهای ارتعاشی بی تاثیر است. اما می توان از ویژگی لایه های پیزوالکتریک حس گر و محرک برای کنترل فعال ارتعاشات گذرای سیستم ها استفاده کرد بدون آن که بازنگری در پارامترهای ارتعاشی ضرورتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ارتعاشات، ورق FGM، پیزوالکتریک، کنترل فعال، روش اجزاء محدود
 • علی نایبی، خسرو نادران طحان، سجاد بازدار صفحه 43
  تحلیل کشسانی خمیری مخازن تحت فشار نقش مهمی در طراحی آنها دارد. برای انجام این تحلیل استفاده از یک روش محاسباتی مناسب ضرورت دارد. «نگاشت برگشتی» یک روش محاسباتی مناسب برای تحلیل مسائل غیرخطی است. در این تحقیق با استفاده از این روش یک استوانه ی جدارضخیم تحت فشار داخلی تغییر به صورت کشسانی خمیری تحلیل شده است. رفتار ماده، غیرخطی با سخت شوندگی سینماتیک فرض شده است. از مدل فردریک آرمسترانگ برای بیان معادلات اساسی و معیار تسلیم فون میسس برای ارزیابی رفتار ماده استفاده شد. با استفاده از معادلات گسترش یافته ی روش نگاشت برگشتی برای رفتار فوق در تحلیل استوانه ی جدارضخیم، نمودار تنش کرنش سازه تحت بارگذاری دوره یی تعیین شد. مقایسه ی نتایج حاصله با نتایج ناشی ازروش اجزاء محدود نشان گر انطباق قابل ملاحظه ی این نتایج است.
  کلیدواژگان: روش نگاشت برگشتی، تغییر شکل کشسانی، خمیری، مخازن جدار ضخیم، بارگذاری دوره یی
 • حبیب الله سایه وند، حسین شکوهمند صفحه 49
  در این نوشتار جریان پالسی و انتقال حرارت ناشی از آن در لوله یی با توئی متخلخل، با استفاده از شبیه سازی عددی بررسی شده است. در این توئی متخلخل چسبیده به جداره، جریان با استفاده از مدل نیمه تجربی برینکمن فرچ مایر)بسطی از مدل دارسی(مدل شده است. اثرات عدد دارسی، ضخامت لایه ی متخلخل، نسبت هدایت حرارتی موثر، و نیز فرکانس و دامنه ی پالس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که با افزایش ضخامت ماتریس متخلخل یا کاهش عدد دارسی، گرادیان فشار افزایش می یابد. به علاوه وابستگی عدد نوسلت به ضخامت سرراست نیست. برای مواد متخلخل با هدایت حرارتی بالا، عدد نوسلت به صورت یکنواخت با افزایش ضخامت زیاد می شود در حالی که برای مواد با هدایت کم، در توزیع نوسلت یک مقدار کم ترین مشاهده می شود. دیده می شود که بیشینه ضریب پخش حرارتی به ازای یک ضخامت بحرانی از ماده ی متخلخل حاصل می شود. اثرات دامنه و فرکانس پالس بر انتقال حرارت نیز مورد مداقه و تحلیل قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: جریان پالسی، فرکانس، تاخیر فاز، توئی متخلخل، تراوایی
 • کریم گودرزی، بهار فیروزآبادی صفحه 59
  در این نوشتار جریان دوفازی در محیط متخلخل با استفاده از روش اجزاء محدود ترکیبی هیبرید پیاده سازی و حل شده است. با استفاده از تعریف فشار و سرعت کلی، معادلات جریان در محیط متخلخل به فرم ساده تری از لحاظ عددی تبدیل شده است. در این معادلات، معادله ی فشار و درجه ی اشباع نسبت به هم وابستگی کمی دارند ولی سرعت درمعادله ی درجه ی اشباع مستقیما ظاهر می شود. به همین دلیل برای رسیدن به جواب های قابل قبول باید سرعت با دقت خوبی محاسبه شود. روش هیبرید معادلات سرعت و فشار را با هم و به طور هم زمان حل می کند و از خطاهای ناشی از مشتق گیری عددی از میدان فشار برای رسیدن به میدان سرعت اجتناب می کند. بدین ترتیب میدان سرعت و فشار دقت یکسانی دارند. معادله ی درجه ی اشباع نیز از یک روش هیبریدی گسسته می شود. در این نوشتار میدان های یک بعدی و دوبعدی با استفاده از روش مذکور حل شده است. نتایج نشان داده است که جواب های به دست آمده از این روش، خصوصا در شبکه ی درشت، نسبت به روش های دیگر ازجمله روش های اختلاف محدود و اجزاء محدود گلرکین به حل دقیق نزدیک تر است.
  کلیدواژگان: محیط متخلخل، اجزاء محدود ترکیبی هیبرید، جریان دوفازی
 • یادداشت فنی
 • حسن صیادی، مهدی آقابابائی بنی صفحه 69
  نحوه ی ایجاد حرکت ماهرانه توسط انگشتان یکی از مباحث اساسی در مطالعه ی ربات های چندانگشتی است. در این تحقیق جابه جایی یک استوانه توسط دست سه انگشتی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که حرکت انگشتان بر روی استوانه حرکت غلتشی در نظر گرفته شده است، سینماتیک تماس غلتشی به دست آمده است. سینماتیک حرکت انگشتان در فضای $R^{6}$ نیز با استفاده از روش نمایی به دست آمده است. با توجه به موقعیت اولیه و نهایی جسم مسیر حرکت فضایی آن طراحی، و سپس برای شبیه سازی حرکت جسم الگوریتمی ارائه شده که در آن روشی ساده و کارآمد برای حفظ پایداری جسم پیشنهاد شده است. با توجه به این که حرکت جسم شبه استاتیک است، مسئله ی بهینه سازی نیروها و به دست آوردن نیروهای بهینه با استفاده از روش بهینه سازی محدب انجام شده است. نتایج شبیه سازی سینماتیک در نرم افزار مطلب به طور کامل با ماموریت تعریف شده برای ربات سازگاری نشان می دهد. در انتها مسئله ی دینامیک با در نظر گرفتن قید تماس غلتشی به دست آمده است. نتایج شبیه سازی بر روی مدل دینامیکی به دست آمده صحت مدل را تایید می کند.
  کلیدواژگان: دست سه انگشتی، تماس غلتشی، بهینه سازی محدب، شبیه سازی سینماتیکی، شبیه سازی دینامیکی
 • عباس عصمتی، غلامحسین فرهی، محمد صدیقی صفحه 77
  این نوشتار به بررسی اثرات تنش پسماند ناشی از ماشین کاری بررفتار خستگی پره کمپرسور یک موتور توربینی می پردازد. از آن جا که کوپل تنش های پسماند با تنش های وارده و بارهای نوسانی روی عمر نمونه تاثیر دارد، ابتدا نقاط حساس تنشی روی پره که از نتایج تحلیل اجزاء محدود به دست آمد، تعیین شد. سپس تنش های پسماند در این نقاط با استفاده از روش سوراخ کاری اندازه گیری و در ادامه تنش های دینامیکی وارده بر پره با توجه به فرکانس کاری و فرکانس های طبیعی بلیسک محاسبه شد. در نهایت عمر خستگی بلیسک با حضور و عدم حضور تنش های پسماند، با استفاده از نظریه های خستگی تخمین زده شد.
  کلیدواژگان: تنش های پسماند، خستگی، روش سوراخ کاری
 • میرامین حسینی، حمیدرضا محمدی دانیالی، محمدجواد ناطق صفحه 85
  در این نوشتار، با محاسبه ی ماتریس سفتی ربات موازی استوارتگوف،جابه جایی کشسان مجری نهایی آن به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد خطاتعیین می شود. با در نظرگرفتن فضای از پیش تعریف شده ی مکعبی، تغییرات سفتی استاتیکی، جابه جایی کشسان و خطای ناشی از آن در موقعیت پذیری مجری نهایی مشخص شده و فضایی که در آن جابه جایی کشسان از مقدار مشخصی کمتر است به عنوان فضای کاری ربات با حد پایینی دقت تعریف می شود. همچنین نشان داده می شود، استفاده از عملگرهای دارای پیش بار موجب غیر متقارن شدن ماتریس سفتی ربات می شود. سفتی اجزا با استفاده از نرم افزار المان محدود NASTRAN محاسبه شده و نتایج حاصل از آن با مدل پلی اتیلنی ساخته شده مقایسه می شود.
  کلیدواژگان: ربات موازی، فضای کاری، سفتی، استوارت، گوف
|
 • Mozaffar Ali Mhrabyan Page 3
  In this study the effect of geographic location and weather conditions on the average daily total amount of solar radiation was investigated. For this purpose Andaz·hgyryshdhy data about the total amount of solar radiation as well as astrological profile, geography, geometry, and meteorology Kerman Iran prepared by the Meteorological Agency were used. Analysis of experimental data showed that the average daily total amount of solar radiation on a orizontal surface with seven factors is related to geography and meteorology. A linear regression equation includes seven parameters for predicting average daily total amount of solar radiation on a horizontal surface was proposed. Model proposed in this study compared the validity of the data, the total daily amount of solar radiation was found in Kerman, which is used in areas where the total amount of solar radiation data available in them, but the seven model parameters can be measured outside of the meteorological stations said.
  Keywords: Total radiation, sunshine hours, relative humidity, dew point, linear regression, correlation coefficient
 • Amir Reza Shahani Page 15
  In this article nonlinear vibrations moving mass of the cable carrier via spring and damper connected to cable, has been studied. A cable end fixed and the other end, with the height difference, is Ghyrsabt. Tangential strain is zero cable, but cable length is constantly changing and this change over cable, it will allow vibration. This changes the difference Bhgvnhyy non-constant tension cable in the end is zero. Cable vibrations Drvnsfhhyy form intended, and assumes that only the mass moving along $ y $ will fluctuate. Extract formulation in motion, friction force between the rollers and cables and a power line Jlvbrndh that the tangent line is considered the cable, and the equations of motion is being influenced by the motion of the moving mass of cables is obtained. To solve, Galrkyn method in place and sphere of the average acceleration method in time domain is used. The results of the nonlinear vibration equations cable vibration with the results of linear equations that has been compared. Results in analysis and design Tlhkabynha cable, cable cranes, etc. can be used.
  Keywords: Nonlinear vibrations of cables, movable mass, Galrkyn method, the average acceleration method
 • Ali Behbahaninia Page 25
  In this paper, using numerical solution of cooling air flow inside a horizontal channel consisting of a range of electronic and multi-chip has been simulated. Heat transfer mechanism in the form of air-displacement complex, slow, two-dimensional and permanent basis in the walls and the radiation is directed. Mjzasazy equations for ontrol volume method is used for surface radiation modeling equations is solved Radyvsyty; coefficients form the yarns cross Hatl method is obtained. Numerical order verification code, Mqays·hyy with existing numerical and experimental results do show that good accuracy. Through the numerical solution of impact parameters such as Reynolds number, the number Grashf than Bhrz channel length, the distance between heat sources and their location on the hydrodynamic behavior of the fluid and the maximum temperature generated in the electronic equipment has been investigated. Results show that the ratio of the channel Bhrz significantly reduce emperature in designing work and cooling components are electrical equipment, when there is limited choice of materials can be to find suitable geometric arrangement, into a logical design of the thermal finds.
  Keywords: Move complex radiation heat transfer, heat transfer, combined numerical solution, the horizontal channel, Khnkkary
 • Mohammed Shariyat Page 33
  This article examines works from Pyzvalktryk Sensor Using layers and stimulating the vibration of rectangular FGM plate, Bhmtalhy free vibrations, forced vibrations and transient vibration active control in this regard, we will. In analyzing the free vibration, natural frequency values and the overall system are the various modes of vibration. Forced vibration analysis, different inputs and system response Bhazay different voltages applied to the layer obtained Pyzvalktryk come. For solving equations, the finite element method is used. Finally, the results suggest that the use of layer Pyzvalktryk little impact on the natural frequency values have no influence on the various modes of vibration is. But we can feature Pyzvalktryk sensor layers and active vibration control stimulus for transient systems can be used without the review of vibration parameters is necessary.
  Keywords: Vibrations, sheets FGM, Pyzvalktryk, active control, finite element method
 • Ali Nayebi Page 43
  Elastic plastic analysis of pressure vessels has an important role in their design. To do this analysis using a suitable computational method is necessary. "Backward mapping" A computational method is suitable for analyzing nonlinear problems. In this study using this method a cylinder under internal pressure to change Jdarzkhym Elastic paste form has been analysis. Material behavior, nonlinear with Skhtshvndgy Kinematics is assumed. Frederick Armstrong model to express the basic equations and give Fvnmyss criteria were used to evaluate the behavior of matter. Equations using mapping method extends back to the above behavior analysis Jdarzkhym cylinders, stress strain diagrams were determined Dvrhyy structures under loading. Compare the results with finite element results indicate compliance technique caused considerable these results.
  Keywords: Return mapping method, Elastic plastic deformation, Jdarzkhym tanks, loading Dvrhyy
 • Habib L... Sayhvand Page 49
  In this article pulsed flow and heat transfer from the inner porous Lvlhyy with using numerical simulation has been investigated. Sticking to the inner porous layer, the current quasi experimental model Brynkmn Frchmayr) Bsty Darcy model (the model is. Effects of Darcy number, porous layer thickness ratio, the effective thermal conductivity, as well as pulse frequency and amplitude are studied. Results indicate that increasing or decreasing the thickness of porous matrix Darcy number, the pressure gradient increases. Moreover, the thickness dependence on Nusselt number is straightforward. for porous materials with high thermal conductivity, Nusselt number basis consistent with high hickness is increased while For materials with low lead, the distribution of Nusselt seen a minimal amount. is seen that the maximum coefficient of thermal distribution Bhazay a critical thickness of porous material is obtained. Effects of pulse amplitude and frequency on heat transfer also placed scrutiny and analysis.
  Keywords: Pulsed current, frequency, phase delay, out porous permeability
 • Bahar Firoozabadi Page 59
  In this article phase flow in porous media using a combination of hybrid finite element method is implemented and resolved. Using the general definition of pressure and velocity equations, porous media flow in simpler form in terms of number has become. In this equation, the equation than the saturation pressure and little dependence but also speed directly Drmadlhy saturation appears. Bhhmyn due to reach acceptable solutions must be calculated quickly with good accuracy. Hybrid approach velocity and pressure equations together and simultaneously solves and Differentiating numerical errors caused by pressure from the field to reach the velocity field is avoided. Thus velocity field and pressure have the same accuracy. The saturation equation of a hybrid method is discrete. In this article Ykbdy fields and the two-dimensional method is solved. Results have shown that solutions obtained from this method, especially in large networks than other methods, including finite difference methods finite element Glrkyn is closer to the exact solution.
  Keywords: Porous media, Hybrid Finite mixture, phase flow
 • Hassan Sayyaadi Page 69
  How to create a subtle move by the fingers of the fundamental issues in the study of robots is Chndangshty. In this research, a move cylinders by hand S·hangshty has been studied. According to the fingers moving on the cylinder move is intended Rolling, Rolling Contact Kinematics is obtained. Kinematics moving fingers in the space $ R ^ {6} $ using the exponential is obtained. According to the initial and final position of the object space the design direction, and then move the object to simulate the algorithm presented in a simple and efficient to maintain body stability is proposed. Considering that the body moves Shbhastatyk, the issue of optimizing forces and obtain optimal forces using convex optimization is done. Kinematics simulation software results in more fully with the mission defined for the robot shows consistency. Finally, with regard to the issue of dynamic constraint Rolling contact is obtained. Simulation results on dynamic models obtained confirm the accuracy of the model.
  Keywords: Tuesday the finger, Rolling contact, convex optimization, Kinematics simulation, dynamic simulation
 • Abass Esmati Page 77
  This article examines the effects of residual stress caused by a compressor blade fatigue Brrftar machining turbine engine deals. Since the residual stresses Exposure with oscillating loads and stresses imposed on the life example of an impact, first the critical points of tension on the blade finite element analysis results obtained were determined. The residual stresses in these parts using measuring and drilling more dynamic stresses imposed on the blades according to the working frequency and natural frequencies were calculated Blysk. Finally, fatigue life Blysk with presence and absence of residual stresses, using the theories of fatigue was estimated.
  Keywords: Residual stresses, fatigue, drilling method
 • Hamidreza Mohammadidaniel Page 85
  In this paper, the stiffness matrix calculation Astvartgvf parallel robot, the ultimate enforcement elastic displacement as one of the key factors are creating Khtatyyn. Considering the pre-defined cubic space, static stiffness changes, and the elastic displacement error caused by the final host Mvqytpzyry marked and space in which the elastic displacement is less than a certain amount as the robot workspace is defined with much lower accuracy. Also shown is the use of non-symmetric operators has led to Pyshbar stiffness matrix is robot. Stiffness components using finite element software NASTRAN calculated and the results of the model is compared polyethylene made.
  Keywords: Parallel robot, workspace, stiffness, Stewart Gvf