فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال هفتم شماره 3 (پاییز و زمستان 1387)
 • سال هفتم شماره 3 (پاییز و زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • دکتر محمد ملکوتیان، حمیده اکبری، دکتر محمد نکوئی مقدم، ابوذر پاریزی، غلامعباس نکونام صفحه 1
  سابقه و اهداف
  اثر اجزاء مختلف بهداشت محیط مدارس از جمله کمیت و کیفیت تسهیلات بهداشتی مانند آبخوریها، دستشویی ها، وضعیت آب آشامیدنی، نحوه دفع فاضلاب،مدیریت زباله، ایمنی و زمین های ورزش و فضای سبز بر سلامتی دانش آموزان بسیار با اهمیت است. عدم آگاهی دقیق از وضعیت نیازهای اشاره شده ممکن است اثرات مخرب و جبران ناپذیربر بهداشت محیط جامعه بجا گذارد. با توجه به نقش بهداشت محیط مدارس درارتقاء سطح سلامتی جامعه، این پژوهش با هدف مذکور و به منظور بررسی وضعیت بهداشت محیط، و ایمنی مدارس شهر کرمان در سال 86 انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش توصیفی- مقطعی است و که در سال 86 انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه تعداد 257 مدرسه ابتدایی، راهنمایی، متوسطه (دبیرستان و هنرستان) و پیش دانشگاهی در شهر کرمان را تشکیل میدهد. چک لیستی بر اساس آیین نامه بهداشت محیط مدارس ایران و ضوابط سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور تهیه و با مراجعه به مدارس، مشاهده و مصاحبه با مسئولین تکمیل شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  68 درصد مدارس مورد مطالعه وابسته به دولت و 32درصد مدارس غیر انتفاعی بوده اند. حداقل مساحت مورد نیاز به ازای هر دانش آموز در 7/55 درصد مدارس ابتدایی و راهنمایی رعایت شده و در 4/86 درصد از دبیرستانها و هنرستانهای مورد مطالعه رعایت نشده بود. سرانه فضای سبز مورد نیاز به ازای هر دانش آموز 5/0 متر مربع است که در 4/67 درصد مدارس رعایت نشده است. 1/53 درصد از مدارس فاقد اتاق خدمات بهداشتی بودند. 9/89 درصد مدارس آب آشامیدنی سالم داشته اند. تنها 3/66 درصد از مدارس به ازای هر 40 دانش آموز یک چشمه توالت داشته اند. در 96/95 درصد مدارس روش دفع فاضلاب بهداشتی بوده است. 76 درصد مدارس دارای زباله دان بهداشتی بوده که از در 2/90 درصد آنها فاصله زمانی تخلیه و شستشوی زباله دان را رعایت می شد. 76 درصد از مدارس آئین نامه ماده 13 قانون مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی را در مورد بوفه رعایت نموده بودند. در6/92 درصدمدارس میز و نیمکت متناسب با قد دانش اموزان بود. 80 درصد کلاسهاحداکثر استفاده از نور طبیعی را داشته اند.
  بحث: وضعیت بهداشت و ایمنی مدارس با توجه به مطالعات انجام شده در 13 سال قبل روند رو به بهبودی را نشان داده و در مجموع 80 درصد مدارس مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: بهداشت محیط، ایمنی، مدارس، شهر کرمان
 • دکتر محمد حسن احرامپوش، دکتر محمد تقی قانعیان، بایرام هاشم زاده، مهندس مهدی مختاری، اکرم جمال، دکتر حسین فلاح زاده صفحه 14
  سابقه و اهداف
  حذف آمونیاک و کلیفرم از فاضلاب، به دلیل مشکلاتی که در محیطهای آبی پذیرنده بر جای می گذارند، مهم و ضروری می باشد. لاگونهای هوادهی و متعاقب آنها برکه های زلال ساز، توانایی مناسب کاهش آمونیاک و کلیفرمهای مدفوعی را ندارند. برای ارتقاء اغلب تصفیه خانه های فاضلاب جهت حذف بیشتر آمونیاک و کلیفرمهای مدفوعی، از روش های مختلفی استفاده می گردد. در این تحقیق از فیلتر سنگی با بستر سنگ آتشفشان که هزینه کمتری نسبت به سایر روش ها دارد، برای حذف آمونیاک و کلیفرمهای مدفوعی از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب خوی استفاده گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه پساب خروجی از برکه زلال ساز تصفیه خانه فاضلاب خوی، با سه بار هیدرولیکی مختلف، m3/m3.d9/0،6/0،3/0 به فیلتر قلوه سنگی که مدیای داخل آن سنگهای آتشفشانی به اندازه 50 میلیمتر بود، وارد گردید. برای ارزیابی عملکرد فیلتر در هر بار هیدرولیکی، 10 نمونه از ورودی و 10 نمونه از خروجی فیلتر برداشته شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که، میانگین غلظت آمونیاک پساب خروجی از برکه، از 8/16 به 8/4 میلیگرم در لیتر و میانگین تعداد کلیفرمهای مدفوعی پساب خروجی از برکه، ازMPN/100ml 104×9/1 بهMPN/100ml103×7/5 رسیده است. به این ترتیب راندمان فیلتر قلوه سنگی در حذف آمونیاک و کلیفرم مدفوعی پساب خروجی از برکه، به ترتیب 4/71 و70 درصد بدست آمد.
  بحث: میزان آمونیاک و کلیفرم مدفوعی پساب در هر سه بار هیدرولیکی توسط فیلتر، کاهش یافت. اما بهترین کارایی فیلتر در حذف این پارامترها، در بار هیدرولیکی m3/m3.d3/0 مشاهده گردید. دلیل کاهش راندمان حذف، با افزایش بار هیدرولیکی، کم بودن زمان ماند هیدرولیکی و متعاقب آن عمل نیتریفیکاسیون می باشد. کارایی راکتور مورد مطالعه در این تحقیق نسبت به مطالعات مشابه، بهتر ارزیابی گردید.
  کلیدواژگان: آمونیاک، کلیفرم مدفوعی، فیلتر سنگی، برکه زلال ساز، سنگ آتشفشان، خوی
 • دکتر مهرداد شکیبا، پریوش رفیعی صفحه 22
  سابقه و اهداف
  کمبود ویتامین D یکی از مشکلات بزرگ سلامت می باشد، و به نحو غیر قابل انتظاری شیوع بالایی در کشورهای آفتابی مانند خاورمیانه دارد. ویتامین D هورمونی استروئیدی است، که در متابولیسم مواد معدنی به ویژه کلسیم و فسفر و استحکام بافت استخوانی نقش اساسی ایفا می کند. این هورمون همچنین اثرات مهمی بر سه بیماری مهم دنیای مدرن (فشار خون، سرطان و دیابت) دارد. هدف از اجرای این مطالعه بررسی شیوع کمبود ویتامین D در پرسنل بیمارستان شهید صدوقی یزد، به منظور آگاهی این افراد بخصوص متخصصین از وضعیت سرمی ویتامین D خود و نیز بیان ضرورت درمان کمبود ویتامین D در سطح جامعه می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 82 نفر از پرسنل بیمارستان شهید صدوقی یزد به صورت تصادفی انتخاب شدند، نمونه گیری در فصل تابستان انجام شد. پس از اخذ رضایت نامه، بوسیله پرسشنامه ای اطلاعات جمع آوری و نمونه خون برای اندازه گیری 25 هیدروکسی ویتامین D به روش الایزا به آزمایشگاه مربوطه ارسال شد.
  یافته ها
  در مجموع 82 نفر از پرسنل در این مطالعه شرکت نمودند. از این افراد 50 درصد را مردان و50 درصد را زنان تشکیل می دادند. سطح ویتامین D در زنان به طور معناداری کمتر از آقایان بود (001/0 =P-V). شیوع بالای کمبود ویتامین D در جمعیت مورد بررسی مشاهده شد. به طوری که 7/53 درصد کمبود شدید، 2/23 درصد و 6/14 درصد به ترتیب کمبود متوسط و خفیف داشتند.
  بحث: گروه پزشکی که خود متولیان سلامت جامعه هستند، دچار کمبود ویتامین D می باشند، لذا لازم است علاوه بر توجه به درمان این گروه، میزان آگاهی جامعه پزشکی نسبت به این کمبود افزایش یابد
  کلیدواژگان: پرسنل بیمارستان، یزد، کمبود ویتامین D
 • سهراب عبدی زرین، علیرضا آقا یوسفی، محبوبه عبدی الهام محمدی، رحم خدا جوادی صفحه 31
  سابقه و اهداف
  سخت رویی یک متغیر شخصیتی بسیار مهم در ساختار شخصیت افراد است که با احساس هویت افراد که احساس برتری و یا احساس کهتری داشته باشند مرتبط است و می تواند میزان مقاومت و سرسختی افراد در برابر آسیب های روان شناختی را تعیین کند که میزان سرسختی افراد در برابر آسیب های روان شناختی با سلامت روانی و کارایی مطلوب افراد مرتبط است. در پژوهش حاضر رابطه سخت رویی به عنوان ساختار شخصیت با متغیر احساس کهتری به عنوان احساس هویت افراد و نقش آن در میزان افکار خودکار به عنوان میزان سلامت روانی و کارایی مطلوب افراد بررسی شده است.
  روش بررسی
  در این پژوهش تعداد 406 نفر از کارمندان مرد شهرداری شهر قم با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند برای دستیابی به نتایج از پرسشنامه های احساس کهتری و افکار خودکار منفی آقا یوسفی و نیز پرسشنامه سخت رویی اهواز استفاده شد. در تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss15برای شاخص های توصیفی و استنباطی از جمله همبستگی و رگرسیون چند متغیری خطی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها در سطح اطمینان 99/. نشان داد که متغیرهای افکار خودکار منفی و احساس کهتری پیش بینی کننده سخت رویی هستند یعنی افرادی که دارای افکار خودکار منفی و احساس کهتری بالایی هستند سخت رویی کمی دارند نتایج نشان دهنده همبستگی مثبت بین تحصیلات و سخت رویی، ازدواج و سخت رویی، احساس حقارت و افکار خودکار منفی است یعنی با افزایش یکی از متغیرها دیگری نیز افزایش پیدا می کند. همچنین همبستگی منفی بین تحصیلات و احساس حقارت، تحصیلات و افکار خودکار منفی، احساس حقارت و سخت رویی، افکار خودکار منفی و سخت رویی است که افزایش یکی از متغیرها با کاهش دیگری همراه است. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که احساس حقارت و افکار خودکار منفی توانایی پیش بینی سخت رویی را دارند.
  بحث: نتایج این تحقیق همسو با اکثر تحقیقات صورت گرفته داخلی و خارجی است و اینکه سخت رویی به عنوان یک خصیصه مثبت روان شناختی در مقابل آسیب های روان شناختی قرار دارد و با سلامت روانی و کارایی مطلوب افراد مرتبط است.
  کلیدواژگان: افکار خودکار منفی، احساس کهتری، سخ ترویی، کارمندان شهرداری قم
 • دکتر محمدحسین باقیانی مقدم، شکوه فاضل پور، زهره رهایی صفحه 40
  سابقه و اهداف
  اعتیاد عادت یا رفتاری است که اغلب ترک کردنش مشکل می باشد شواهد نشان می دهد 190 میلیون نفر در سر تا سر جهان مواد مخدر مصرف می کنند که جوانان اصلی ترین قربانیان موادمخدر هستند. اکثر کشورها از این نظر در وضعیت مشابهی قرار دارند. جوانان به خاطر خصوصیات جوانی، آسیب پذیری زیادی دارند چون پویا و جستجوگر هستند. به هر جا سر می کشند کنجکاو و به دنبال همه چیز نو هستند و به سرعت جذب می شوند. جوانان آمادگی انجام هر کاری را دارند تا کنجکاوی و یا احساسات خود را ارضا نمایند. بخصوص زمانی که زمینه های انحراف و فساد برای جوانان فراهم شود و آنان را در لبه پرتگاه و آغاز سقوط قرار دهدلذا باید توجه کرد که انجام مداخله های لازم برای ایجاد نگرش صحیح در جوان باید از سنین پایین تر آغاز شود.ضمنا اعتیاد همانند بیماری های دیگر قابل درمان است. اولین قدم، تشخیص اعتیاد و سپس مداوای آن است و هدف این بررسی یافتن ریشه ها و دلایل گرایش به این مواد افیونی از سوی معتادان وغیرمعتادان و به ویژه درجوانان می باشد
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی بود که بر روی 200 نفر معتاد و 200 نفر غیرمعتاد زیر 40 سال انجام گرفت و اطلاعات از طریق پرسشنامه از پیش طراحی شده شامل 8 سوال درباره اطلاعات دموگرافیک و29سوال درباره نگرش افراد درباره اعتیاد که باروش 5 قسمتی لیکرت مورد ارزیابی قرارمی گرفت جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 5/59% معتادین بیکار و 5/86% از معتادین دارای تحصیلات ابتدایی بودند. 8/78% درصد از معتادین و 6/55 درصد از غیرمعتادین نقش اعتیاد اعضای خانواده به مواد مخدر را در گرایش به اعتیاد زیاد می دانستند. 5/82 درصد از معتادین و4/77 درصد از غیر معتادین نقش دوستان را درگرایش به اعتیاد زیادمی دانستند. رابطه بین نقش عدم توجه به گرایشات مذهبی وگرایش به اعتیاد از نظر آماری با005/0 p< معنی دار بود. رابطه آماری معنی داری نیز بین مشکلات اقتصادی و اختلافات زناشوئی درگرایش به اعتیاد وجود داشت (01/0p<- 007/0p=). بیش از 80% از معتادین، نقش دوستان، در دسترس بودن مواد مخدر، سیگار کشیدن، بیکاری، عدم قدرت نه گفتن به دیگران و ورزش نکردن را در گرایش به اعتیاد زیاد قلمداد کردند.
  بحث: از آن جا که گرایش به اعتیاد با مشکلات اقتصادی و اختلافات زناشوئی رابطه آماری معنی داری دارد ایجادشغل مناسب برای جوانان وتوجه به مسائل آنلن نقش موثری درکاهش میزان اعتیاد خواهد داشت. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی جامع در مورد مصرف مواد مخدر و عوارض آن برای گروه های سنی و قشرهای مختلف تدوین شود و برنامه تغییر و اصلاح نگرش به شیوه عملی در برنامه های پیشگیری از اعتیاد تنظیم شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد، علل گرایش، معتاد، غیرمعتاد
 • ناصر ناستی زایی، مظفرالدین واعظی، اسماء ملازهی، مهدیه هزاره مقدم صفحه 49
  سابقه و اهداف
  فرسودگی شغلی سندرم روانی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت (واکنش منفی و عاری از احساسات نسبت به ارباب رجوع) و کاهش احساس کفایت می باشد که نگرش منفی نسبت به خود، شغل و دیگران ایجاد کرده و سلامت عمومی فرد را به خطر می اندازد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی کارکنان اداره کل مخابرات شهر زاهدان می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی است، جمعیت مورد مطالعه آن، کلیه پرسنل اداره کل مخابرات شهر زاهدان بوده که به صورت نمونه گیری طبقه ای- تصادفی تعداد 150 نفر از طریق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد، 13 پرسشنامه به علت نقص اطلاعات یا عدم عودت کنار گذاشته شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل 2 پرسشنامه استاندارد بود: الف) پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک (MBI):این پرسشنامه که از 22 گزاره جداگانه تشکیل شده است و سه جنبه فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت واحساس کفایت شخصی) را می سنجد. پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت تنظیم شده و با مقیاس 0 تا 6 نمره گذاری شده است. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفاکرونباخ استفاده شد که مقدار آن 78/0 بود. ب: آزمون سلامت عمومی (28GHQ2- گلدبرگ،1987) که دارای 28 سوال می باشد و به بررسی سلامت عمومی فرد(در زیر مقیاس های سلامت جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) می پردازد که با مقیاس 0 تا 3 نمره گذاری شده است. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 82/0 بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد.
  یافته ها
  در مقوله های فرسودگی شغلی و سلامت عمومی به ترتیب 4/15% و 4/23% کارکنان در معرض خطر قرار داشتند. همبستگی معناداری بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی و زیر ابعاد آن ها: خستگی عاطفی با اضطراب و اختلال در خواب و سلامت عمومی، مسخ شخصیت با سلامت عمومی، اضطراب و اختلال در خواب با فرسودگی شغلی، عدم کفایت شخصی با اختلال در روابط اجتماعی مشاهده شد.
  بحث: با توجه به محرز شدن رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی لازم است مدیران سازمان برنامه هایی را برای بهبود و ارتقای انگیزه، رضایت شغلی، احساس خودکارآمدی و روابط انسانی به اجرا درآورند.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، احساس کفایت و سلامت عمومی، زاهدان
 • دکتر محمدحسین فلاح، دکتر غلامعلی افروز، غلامعلی حیدری صفحه 57
  سابقه و اهداف
  وزن هنگام تولد نوزاد مهم ترین شانس برای ادامه حیات و رشد و نمو طبیعی است. با شناخت و کنترل عوامل خطر زا که عمدتا تابع شرایط زیستی و اجتماعی است، می توان از بروز نوزادان کم وزن جلو گیری کرد.
  هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین عوا مل موثر مثل رضایت مندی زناشویی والدین و فشارخون بالا و سن و شغل مادران با وزن نوزاد به هنگام تولد بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه 941 نوزاد از بین تمامی نوزادان متولد شده در بیمارستان های استان یزد در سال 1386 که والدینشان ساکن استان یزد بودند، انتخاب شدند. در مرحله اول، شیوه نمونه گیری طبقه ای (با توجه به نسبت جمعیت در هر یک از شهرستان های استان یزد و فصل تولد)مورد استفاده قرار گرفت و سپس از نمونه گیری خوشه ای، به صورت انتخاب یکی از روزهای فصل به صورت تصادفی و ثبت تمام تولدها در روز انتخاب شده و روزهای بعد از آن تا رسیدن به نمونه موردنظر استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و همچنین آزمون رضایتمندی زناشویی اینریچ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با مدل رگرسیون لوجستیک انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بارداری در سن کمتر از 19 سال، نارضایتی شدید زناشویی، فشار خون بالا و شاغل بودن مادر می تواند احتمال به دنیا آمدن کودکان کم وزن را به طور معنی دار(5./.>p) افزایش دهد. همچنین مشخص شد که جنسیت نوزاد، فصل تولد، تحصیلات والدین، نسبت خویشاوندی والدین، به طور معنی داری بر احتمال به دنیاآمدن نوزادان با وزن کم تولد تاثیری نداشته است.
  بحث: با توجه به تاثیرمنفی عواملی مثل فشار خون مادر،نارضایتمندی های شدید زناشویی مثل سوء رفتارهای فیزیکی- عاطفی وجنسی و مشاغل دشوارواسترس کاری بر وزن هنگام تولد پیشنهاد می گردد آموزش هایی جهت پیشگیری از این عوامل به زوجین درهنگام ازدواج و بارداری داده شود.
  کلیدواژگان: عوامل موثر، وزن هنگام تولد، رضایتمندی زناشویی، فشارخون، سن مادر، یزد
 • دکترمحمد تقی قانعیان، دکتر محمد حسن احرامپوش، دکترقادر غنی زاده، محسن امراللهی صفحه 65
  سابقه و اهداف
  وقوع پدیده های خوردگی و رسوب گذاری در شبکه های آب آشامیدنی و بهداشتی باعث آسیبهای اقتصادی و بهداشتی می گردد. هدف این مطالعه بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی و بهداشتی مورد استفاده در شبکه های دوگانه مرکز بخش خرانق از توابع استان یزد و تعیین پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آنها است.
  روش بررسی
  جهت تعیین کیفیت شیمیایی آب در شبکه های مورد نظر نمونه های لحظه ای و به تعداد 10 نمونه برای هر نوع آب مطابق دستورالعمل های مذکور درکتاب مرجع«روش های استاندارد آزمایشهای آب و فاضلاب» برداشت و آنالیزشد. نمونه های آب شرب از شیرهای برداشت عمومی گرفته شد اما نمونه های آب بهداشتی از منبع تامین آب (چاه منطقه) بدست آمده است. حجم نمونه های برداشتی 4-2 لیتر و ظروف مورد استفاده جهت جمع آوری نمونه ها از نوع شیشه ای بود. حفاظت، نگهداری و آزمایش نمونه ها نیز مطابق کتاب روش های استاندارد انجام گردید. پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری با استفاده از اندیس اشباع لانژلیه) LSI (، اندیس رایزنار) RI (تعیین و تصمیم گیری بر مبنای روش پایداری کربنات کلسیم تعیین شد.
  یافته ها
  بر اساس مقادیر عددی محاسبه شده برای اندیس اشباع لانژلیه آب آشامیدنی و آب بهداشتی مورد استفاده در بخش خرانق یزد دارای پتانسیل رسوبگذاری است. اما بر اساس اندیس رایزنار هر دو نوع آب مورد استفاده در این بخش تا حدودی خورنده هستند. جهت تعیین پتانسیل واقعی آبهای مورد نظر در رسوبگذاری یا خورندگی از آزمایش پایداری کربنات کلسیم استفاده شد. نتایج موید تطابق آب با اندیس اشباع لانژلیه و دلالت بر رسوبگذار بودن آبها دارد.
  بحث: کیفیت شیمیایی آب در بخش خرانق نامتعادل است که باعث رسوبگذاری در سیستمهای آبرسانی و سایر تاسیسات می گردد به همین منظور لازم است برنامه ریزی مناسبی جهت متعادل سازی کیفیت آب در این منطقه انجام گیرد تا از آسیبهای اقتصادی آن جلوگیری گردد.
  کلیدواژگان: خوردگی، رسوب گذاری، سیستم آبرسانی، کیفیت آب، یزد
|
 • Malakootian M. (Phd) Akbari H., (M.S.C) Nekoei-Moghadam M. (Phd) Parizi A. (Bs) Nekounam Gha Page 1
  Introduction
  There is a vast variety of environmental health condition factors influencing student's health status such as the quality and quantity of drinking fountains, toilets, potable water condition, removing sewage system, garbage management, safety, sport grounds and green area. Lack of information about the conditions of these factors may leave devastating and irreparable effects on the health condition of society. Regarding the important role of school environmental conditions in promoting the health level in society, this research was conducted in Kerman in 1386 to have an overall investigation of school health condition and school agronomy.
  Method
  This is a descriptive, cross- sectional research. The sample included 257 students of primary, secondary, high school and pre-university in Kerman. The data were collected by census.The checklist was cmpleted by going to schools, observations and interviews with practitioners. Later the collected data were analyzed with SPSS software.
  Results
  Of the schools, 68% were state-run whereas 32% were non- profitable schools. In 55.7% of primary and secondary schools the required area per student had been observed while it hadnot been observed in 86% of high schools and technical schools. The estimated green area per student is 0.5 m2 but had not been observed in 67.4% schools. 53.1% schools had no health service room. 89.9% of schools had healthy potable water. In only 66.3% of schools each toilet was provided for 40 students. In 95.96% of schools sewage removing system was hygienic. 76% of schools had hygienic dust bin among which 90.2% followed the standard time lag of empting and washing the dust bins. 76% of schools observed the article No.13 of school legislation for nutritious, cosmetic and hygienic materials in schools buffet. In 92.6% of schools, there was a proportion between benches and students height. 80% of school took advantage of sunlight.
  Conclusion
  It seems that during the last 13 years, the health and safety conditions of schools have developed and improved and, generally speaking, 80% of the schools had made use ed light perfectly.
 • Ehrampoush Mh (Phd) Ghaneian Mt(Ph.D) Hashemzadeh B(Ms.C) Mokhtari M(Ms.C) Jamal A. (Ms.C) Fallahzadeh H Page 14
  Background
  Ammonia and fecal coliform removal from wastewater is of high necessity because of its inappropriate impact on environment where wastewater accumulates. Aerated lagoons as well as polishing ponds would not be able to decrease ammonia and fecal coliforms in an efficient way. Different procedures are usually applied for the removal of ammonia and fecal coliform in wastewater treatment plants.
  Method
  In this study, effluent of polishing pond in wastewater treatment plant of Khoy in North-West Azerbaijan with three different loading flow rates (0.3, 0.6, 0.9 m3/m3.d) was entered into the rock filter with volcanic rock bed, rock diameter size of which was 50 mm. To determine the efficiency of rock filter in any loading flow rates, 10 samples of influent and effluent were taken.
  Results
  The results showed that mean of effluent ammonia level changed from 16.8 to 4.8 mg/l and effluent fecal coliform from 1.9×104 MPN/100ml to 5.7×103 MPN/100ml. Rock filter efficiency for Ammonia and fecal coliform removal of pond effluent were 71.4% and 70% respectively.
  Conclusion
  Ammonia and fecal coliform decreased in all loading flow rates but in the first rate changes were more remarkable than the two other rates. As loading flow rate increased, removal efficiency decreased. This is probably due to low hydraulic retention time that resulted in decreasing nitrification. Thus it is concluded that rock filter here presented has better efficiency than what were used in similar studies.
 • Shakiba M. (Md) Rafiei P. Page 22
  Background
  Vitamin D deficiency is one of the major health problems and has a high unexpected prevalence in sunny countries ie, Middle East. In this study we determined the prevalence of vitamin D deficiency in medical staff in Shahid Sadoughi hospital affiliated to Yazd University of Medical Sciences. Our study emphasized the awareness of the medical staff on their own deficiency which is the first step to combat it.
  Method
  In a cross-sectional study, 82 medical personnel of Shahid sadughi hospital (August-September, 2005) were studied. The data were collected by questionnaire and blood sampling was done to measure serum 25 (OH) vitamin D by ELIZA method. Vitamin D deficiency was determined at the level of 25 (OH) D < 20 ng/ml.
  Results
  The prevalence of vitamin D deficiency according to the above definition was 78%.
  Conclusion
  We observed a high prevalence of vitamin D deficiency among medical staff that is a health problem in this sunny city and has significant public health implications.
 • Abdi Zarrin Aliereza S. (Phd) Aghayousefi Mahbube Ar (Phd) Abdi Zarrin Aliereza M. (B.A) Mohammadi E. (Bs) Rahm Khoda R. Page 31
  Background
  hardiness is one of the most important personality traits in structuring personality structure which can cause resistance to psychological traumas. In the present study the relationships between hardiness as a personality structure with automatic thoughts as a mental dysfunction and inferiority as a sense of identity was investigated.
  Methods
  In this study, by applying cluster sampling method, 406 male employees of Qom city hall were selected. Aghayousefi questionnaire of Aghayousefi automatic thoughts and inferiority and Ahvaz hardiness inventory(AHI) was used. Descriptive and inferential indexes such as correlation and multiple-linear regression were utilized in statistical analysis with SPSS 15.
  Results
  revealed that inferiority and automatic thoughts variables are predictor of hardiness. This means that individuals with more automatic thoughts and much inferiority have lower hardiness. Hardiness as a positive personality characteristic can strengthen people toward traumas. Results indicate positive correlation between education and hardiness, marriage and hardiness, inferiority and negative automatic thoughts. This means by increase in one variable, the other variable increases too. Furthermore there was negative correlation between following variables: education and inferiority, education and negative automatic thoughts, inferiority and hardiness, negative automatic thoughts and hardiness. This means increase in one variable is accompanied with decrease in the other variable.
  Conclusion
  Results of this study are congruent with most internal and external studies and are also consistent with the notion that hardiness as a positive personality trait act against psychological traumas.
 • Baghiani Moghadam Mh (Phd) Fazel Poor Sh (Bs) Rahai Z. Page 40
  Background
  Addiction is a behavior the changing of which is difficult. The data show that there are 15.6 million people aged 15-64, that is, around 0.4% of the people of the world. The aim of this study was to evaluate the viewpoints of addicts and nonaddicts about addiction.
  Methods
  This is a descriptive, cross-sectional study. The sample for each group was 200. The data were collected by a researcher-making questionnaire. The data were analyzed through T-test and X2.
  Result
  Of the subjects,75% of addicts and 55.6%of nonaddicts believed that the role of family in addiction is very high. Eighty two and a half percent of addicts and 77.4% of nonaddicts contended that the role of friends in addiction is very high. There was a significant difference between the role of non- religious beliefs and attitude to addiction with p<0.005.There was significant difference (p<0.01) between the economic problems and marriage dispute in tendency to addiction (p<0.007).
  Discussion
  There was significant difference between economic problems and marriage conflicts in tendency to addiction, so finding job for addicts can decrease and control their addiction. We offer making people aware of the risks of drugs and planning a practicable program for changing their tendency to addiction.
 • Nastiezaie N(Ms.C)Vaezi M. (Ph.D)Molazahi A(B.S) Moghadam M. Page 49
  Background
  Job burnout is a mental syndrome consisting of emotional exhaustion, depersonalization (negative and without any emotional reaction to clients) and reduction of efficiency feeling which makes people have negatives attitude to themselves, their job and others and jeopardize the peoples general health. The purpose of this research is to survey the relationship between job burnout and general health of Sistan and Baluchestan telecommunication central office personnel.
  Method
  This is a descriptive-analytical study with stratified random sampling. The sample number was 150. The data collection instrument was questionnaire including 22 job burnout questions and 28 Goldenberg general health questions (GHQ28).
  Results
  Meaningful correlation was found between the subject's job burnout and their general health. Also there was correction between emotional exhaustion, anxiety and sleep disorder with general health; depersonalization with general health, anxiety and sleep disorder with job burnout and finally between incompetent personality with social relationship disorder.
  Conclusion
  Regading the obvious relationship between job burnout and general health, it is necessary for organization managers to perform schedules for improving motivation, job satisfaction, self accomplishment and human relationship.
 • Fallah Mh (Phd), Afrouz Ga (Phd), Heidari Ga Page 57
  Background
  Birth weight of a baby is the most important chance of its survivial, growth and development.With identifying and controlling risk factors which are mainly dependent on biological and social conditions,we can prevent birth of low weight babies.The main goal of this study was to examine the relationship between effective factors such as marital satisfaction, high blood pressure, age and occupation of mothers and baby's birth weight.
  Method
  In this study, among all the babies born in Yazd province hospitals in 1386 with parents residing in Yazd province, 941 babies were selected. Firstly, categorized sampling method (with respect to population ratio in each of the cities of Yazd province and season birth) was used. Secondly, cluster sampling method was used. A season day was selected randomly and all the data in that day and the rest of the days until reaching to a desired sample were recorded. The data were gathered by a researcher-designed questionaire and Enrich marital satisfaction scale. Data analysis was done by using "SPSS" software with logistic regression method.
  Results
  The results showed that pregnancy under the age of 19, extereme marital dissatisfaction, high blood pressure and being a working mother can meaningfully(p<0.05) increase the possibility of giving birth to a baby with low birth weight. Also it was cleared that baby's gender, season of birth, parents education, parents kinship before marriage have no meaningful effect on the possiblility of baby's low birth weight.
  Discussion
  Regarding the negative effect of factors such as mother's blood pressure, extreme marital dissatisfaction like physical, emotional and sexual abuse, difficult job and job stress on birth weight, we suggest offering some training to couples at the time of marriage and pregnancy in order to prevent and avoid these factors.
 • Ghaneian Mt (Phd) Ehrampoush Mh (Phd) Ghanizadeh Gh (Phd) Page 65
  Background
  Corrosion and precipitation in drinking and sanitary water in distribution systems leads to economic and health damages. The goal of this study was to survey the chemical quality of water in Kharanagh ward in Yazd province and to predict the potential of corrosion and precipitation in these waters.
  Methods
  For determining the chemical quality of water, some cross-sectional samples with 2-4L of water volume were taken. All of the samples were collected, stored and preserved in glass or polyethylene containers and were analyzed based on standard methods. The potential of corrosion and precipitation in waters was calculated by Langelier Saturation Index (LSI), Risnar Index (RI) and decision was made based on calcium carbonate résistance.
  Results
  Based on the values of LSI, drinking and sanitary waters showed precipitative properties. Based on RI, the waters showed a corrosive quality from the point of corrosion and precipitation potential. Based on calcium carbonate résistance parameter, the waters had precipitative quality.
  Conclusion
  The chemical quality of water in Kharanagh district is non-balanced that leads to precipitation in water distribution and other equipments thus planning water quality stabilization for the elimination of economics damages is necessary.