فهرست مطالب

پژوهشهای علوم دامی ایران - سال دوم شماره 1 (1389)
 • سال دوم شماره 1 (1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/06/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حسینی سیر، ساکی، طباطبایی، علی عربی، احمدی، آشوری صفحه 1
  به منظور بررسی اثر سن مرغان تخمگذار و شرایط نگهداری بر کیفیت تخم مرغ، از تخم مرغ تازه دو گله مرغان لگهورن در سنین 28 و 68 هفته نمونه برداری شد. نیمی از نمونه های هر گله در دمای 6 درجه سانتیگراد و نیمی دیگر در دمای اطاق ذخیره شدند. در فواصل 5 روز تا روز سیام ذخیره سازی15 تخم مرغ از هر گروه آزمایش شدند. وزن تخم مرغ، وزن و درصد محتویات تخم مرغ، نسبت زرده به سفیده، درصد ماده خشک زرده و سفیده، کیفیت سفیده و زرده اندازهگیری شدند. وزن تخم مرغ، سفیده و پوسته، درصد زرده و نسبت زرده به سفیده برای مرغان با سن 68 هفته و درصد سفیدهو پوسته برای مرغان 28 هفته به صورت معنی داری بیشتر بود. افزایش دما و مدت نگهداری تخم مرغها باعث کاهش وزن تخم مرغ و وزن و درصد سفیده گردید اما درصد زرده و پوسته و نسبت زرده به سفیده افزایش معنی داری یافت. دمای و مدت نگهداری بیش تر و سن کم تر باعث افزایشمعنی دار ماده خشک سفیده شد. اگر چه سن مرغ اثری بر درصد ماده خشک زرده نداشت اما دما و زمان نگهداری بیش تر درصد ماده خشک زرده را سفیده نداشت، اما pH کاهش دادند. ارتفاع سفیده و واحد هاو برای سن، دما و مدت نگهداری بالاتر به صورت معنیداری کمتر بود. سن مرغ اثری برگردید. ارتفاع و ایندکس زرده برای مرغان با سن، دما و مدت نگهداری کم تر به صورت pH دمای و زمان نگهداری بیشتر باعث افزایش معنیدار معنیداری بیشتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد که اگر چه ذخیره سازی، کیفیت تخم مرغ را کاهش میدهد اما کیفیت آن همچنان مناسب است.
  کلیدواژگان: کیفیت تخم مرغ، سن مرغان، دمای نگهداری، مدت نگهداری، ماده خشک زرده و سفیده
 • شیو آزاد، کریم زاده، زاغری، طاهرخانی صفحه 11
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و روش توازن اسیدهایآمینه جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 192 4 انجام شد. فاکتورها شامل × قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل 2 20 و 30 درصد) و روش توازن اسیدهایآمینه خوراک (جیره نویسی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم) بودند. چهار تکرار، 10، سطوح مختلف کلزا (0 حاوی 6 جوجه، هر کدام از تیمارهای غذایی را از سن 11 تا 49 روزگی طی دو دوره رشد (11 تا 28 روزگی) و پایانی (28 تا 49 روزگی) دریافت نمودند. مصرف خوراک و افزایش وزن هر واحد آزمایشی طی دوره های رشد و پایانی اندازهگیری شد و سپس ضریب تبدیل خوراک محاسبه گردید. غلظت نمونه های خون اخذ شده از ورید بال جوجه ها در روزهای 28 و 49 دوره پرورش اندازهگیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که T و 4 T هورمونهای 3سطوح مختلف کنجاله کلزا تاثیر معنیداری بر مصرف خوراک نداشت. جیره های غذایی حاوی سطوح 20 و 30 درصد کنجاله کلزا بیشترین و کمترین افزایش وزن را در دوره های رشد و پایانی نشان دادند. اثر معیار توازن اسیدهای آمینه بر افزایش وزن جوجه ها معنیدار بود، به گونه ای که گروه تغذیهشده با روش قابلیت هضم افزایش وزن بالاتری داشت. سطوح کنجاله کلزا و همچنین معیار توازن اسیدهای آمینه تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک داشتند. مصرف 30 درصد کنجاله کلزا در جیره به طور معنیداری باعث افزایش ضریب تبدیل شد، در حالیکه سطح 20 درصد ضریب تبد یل راکاهش داد. استفاده از معیار قابلیت هضم در توازن اسیدهای آمینه نیز باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک شد. نتایج این آزمایش استفاده از سطح 20 درصد کنجاله کلزا و همچنین معیار قابلیت هضم را در زمان استفاده از کنجاله کلزا در جیره پیشنهاد میکند.
  کلیدواژگان: کنجاله کلزا، اسید آمینه کل، اسید آمینه قابل هضم، عملکرد، جوجه گوشتی
 • محمدی، مهری، مهری، احمدی، احمدی صفحه 19
  پروبیوتیک ها برای کنترل یا حفظ شرایط پایدار باکتریهای روده استفاده می شوند. هنگامی که جمعیت باکتریایی توسط استرس یا درمان با آنتی بیوتیک تغییر نماید می تواند موجب کاهش سلامت وکارآیی شود. این تجربه برای مطالعه اثرات خوراندن یک پروبیوتیک (ساکارومایسس سرویسیه سی ان سیام ای – 1079) بر رشد و سلامت گوساله های هلشتاین نوزاد طراحی گردید. 45 راس گوساله نوزاد هلشتاین در یکی از گاودار یهای اطراف مشهد جهت گروه شاهد)، پروبیوتیک) I انجام این مطالعه انتخاب شدند. پس از تولد، گوساله ها به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گوساله های گروه به مقدار یک گرم در روز ابتدا همراه کلستروم و بعد همراه شیر در طول دو هفته اول زندگی (I گروه آزمایشی) II دریافت نکردند. گوساله های گروه به مقدار یک گرم در روز ابتدا همراه کلستروم و بعد همراه شیر در طول سه هفته اول (II گروه آزمایشی) III پروبیوتیک دریافت کردند. گوساله های گروه زندگی پروبیوتیک دریافت کردند. در طول هفته سوم جیره همه گوساله ها با افزودن شیر جانشین شونده بجای شیر طبیعی تغییر کرد. وزن و رشد اسکلتی (دور سینه، طول و ارتفاع بدن ازجدوگاه) در زمان تولد و هر هفته تا سن 5 هفتگی اندازه گیری شد. نمونه های خون از ورید وداج گوساله ها در زمان وزن کشی اخذ و برای آزمایشات خون شناختی، غلظت پروتئین تام و فیبرینوژن پلاسما مورد استفاده قرار گرفت. درجات قوام مدفوع (آبکی بودن) بصورت با استفاده از SPSS روزانه نظارت و ارزیابی می شد. همچنین وضعیت سلامت گوساله ها ثبت می گردید. داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری 13 آزمون آنالیز واریانس، کراسکال والیس و مربع کای تجزیه تحلیل گردید. شاخص های خون شناختی، غلظت پروتئین تام و فیبرینوژن پلاسما، رشد در حالی (P> 0/ اسکلتی، متوسط افزایش وزن روزانه، وقوع اسهال و روزهای درمان اختلاف آماری معن یداری بین گوساله های سه گروه نشان نداد(05 1 اختلاف آماری معنی دار /07 ± 0/ 1 و 07 /8 ±0/ بترتیب 26 III و گوساله های I که قوام مدفوع (آبکی بودن) در سن سه هفتگی بین گوساله های گروهنتایج نشان می دهد تحت شرایط این مطالعه، پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ا مای – 1079 در بهبود رشد و. (P< 0/ وجود داشت (05 سلامت گوساله موثر نبوده اما، در شرایط استرس غذایی، در حفظ قوام مدفوع موثر بوده است.
  کلیدواژگان: گوساله، پروبیوتیک، ساکارومایسس سرویسیه، سلامت
 • فروغی، تربتی نژاد، قاسمی نژاد، زره داران، ناصریان صفحه 33
  1/ به منظور بررسی اثر فرآیند فیزیکی خوراک شروع کننده بر عملکرد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری 18 راس گوساله ماده براون سوئیس (239/5) انتخاب و به طور تصادفی در تیمارها قرار گرفتند. تیمارها عبارت بودند از: خوراک شروع کننده به صورت آسیاب شده (شاهد)، خوراک شروع ±کننده به صورت پلت کامل، خوراک شروع کننده به صورت پلت که تمام جو و نیمی از ذرت آن خیسانده و غلتک خورده بود و از لحاظ پروتئین خامیکسان بودند. افزایش وزن، میزان مصرف خوراک شروع کننده، ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر تیمارها اختلاف معنی داری نگرفتند. سن از شیرگیری وبیشتر از تیمارهای دیگر بود. قابلیت هضم پروتئین خام و ماده آلی در تیمار شاهد کمتر از تیمارهای (M) میزان مصرف ماده خشک شیر در تیمار شاهداختلاف معنی داری وجود نداشت. تیمارها اثری بر غلظت گلوکز خون نداشتند (H) و پلت و غلات غلتک خورده (P) دیگر بود ولی بین تیمار پلت کاملاز تیمارهای دیگر بیشتر بود. نتیجه این آزمایش نشان داد که پلت کردن خوراک و غلتک زدن (M) ولی غلظت نیتروژن اوره ای خون در تیمار شاهدغلات باعث کاهش سن ازشیرگیری و کاهش مصرف شیر گوساله ها در دوره شیرخوارگی می شود ولی بر مصرف خوراک و افزایش وزن آنها تا پایان زمان از شیرگیری تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: گوساله شیری، فرآوری، پلت، سن از شیرگیری
 • هاشمی عطار، آرشامی، اسماعیل زاده، مجیدزاده هروی صفحه 43
  در این تحقیق اثرات سطوح مختلف سیر برعملکرد و پاس خ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی جنس نر و ماده مورد مطالعه قرار گرف ت. تعداد 384 قطعه جوجه گوشت ی نژاد آرین از سن یک روزگ ی به دو گروه نر و ماده تقسیم شدند و هر گروه چهار جیره مختلف حاوی سیر شامل: صفر درصد (0 درصد قرص سیر را از سن 3 تا 42 روزگی دریافت نمودند. طرح آماری به روش فاکتوریل / 0 درصد قرص سیر، 05 / 0 درصد پودر سیر، 1 / کنترل)، 1از تست SRBC 2 با دو فاکتور جنس و چهار سطح سیر با 4 تکرار و هر تکرار با 12 مشاهده انجام گرفت. برای اندازه گیری تیتر آنتی ×4هماگلوتیناسیون مستقیم و برای تیتر آنتی نیوکاسل از تست هموگلوتیناسیون ممانعتی استفاده شد. بورس فابرسیو س و طحال پس از کشتا ر جوجه ها در و آنتی نیوکاسل و وزن های بورس و طحال در تیمارهای مختلف و در دو جنس نر و SRBC 42 روزگی، جدا و توزین شد. نتایج حاصل از تیترهای آنتیماده تفاوت معنی داری در مقایسه با گروه شاهد نشان نداند. در بررسی عملکرد جوجه ها، وزن بدن، درجه رشد، ضریب تبدیل غذایی و میزان مصرف غذا در تیمارهای آزمایش ی در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری نشان ندادند. البته میزان مصرف غذا، افزایش وزن بدن و درجه رشد درگروه دریافت0 درصد پودر سیر درمقایسه با گروه دریافت کننده قرص سیر، روند افزایشی نشان دادند. نتایج ارزیابی ایمنی نشان داد که استفاده از مقادیر / کننده ی 1. (P >0/ سیر مصرف شده در این مطالعه اثر معنی داری بر سیستم ایمنی همورال نداشت.
  کلیدواژگان: سیر، آنتی، آنتی نیوکاسل، جوجه های گوشتی
 • باشتنی، ناصریان، ولی زاده، عاقل صفحه 53
  به منظور بررسی اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه، گلوکز یا مخلوطی از هر دو بر تولید و ترکیبات شیر، از 4 راس بز شیرده سانن با میانگین تولید شیر 4 به صورت چرخشی استفاده شد. بزها با یک × 139 روز در قالب یک طرح مربع لاتین 4 ± 1 کیلوگرم و 4 /6 ± 0/ و روزهای شیردهی به ترتیب 64جیره پایه حاوی 40 درصد یونجه خشک و 60 درصد کنسانتره تغذیه شدند. بنابراین علاوه بر جیره پایه تیمارهای آزمایشی(که به جیره پایه افزوده شد) 50 گرم گلوکز و 24 گرم روغن تخم پنبه. - 100 گرم گلوکز و 4 - 48 گرم روغن تخم پنبه، 3 - عبارت بودند از تزریق شیردانی: 1- آب (شاهد)، 2آزمایش شامل دو هفته عادت پذیری به جیره پایه و 4 دوره 7 روزه برای تزریق مواد فوق بود. تزریق روغن تخم پنبه و یا گلوکز اثری بر مصرف خوراکروزانه و قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز نداشت. مواد تزریق شده، گلوکز و نیتروژناوره ای پلاسما را تحت تاثیر قرار ندادند، فقط استفاده از روغن تخم پنبه باعث افزایش معنی دار سطح کلسترول و تری گلیسرید پلاسما گردید. تولیدشیر روزانه، درصد و تولید پروتئین کل، لاکتوز، کازئین، نیتروژن غیر پروتئینی و پروتئین آب پنیر تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. تزریقروغن تخم پنبه به تنهایی یا همراه گلوکز درصد چربی شیر را افزایش معنی دار داد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که در اواسط شیر دهی بزها، تامین انرژی بیشتر به صورت روغن و یا گلوکز در شیردان اثری بر عملکرد حیوان نداشته و فقط تزریق روغن تخم پنبه توانست درصد چربی شیر را به طور معنی داری افزایش دهد.
  کلیدواژگان: روغن تخم پنبه، گلوکز، بز شیرده، تزریق شیردانی
 • طهماسبی، فلکیان، مقدم، تقی زاده، بیات کوهسار صفحه 61
  به منظور بررسی اثر منابع مختلف محرک رشد بر عملکرد، خصوصیات لاشه و جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش نیمچه های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 384 قطعه جوجه راس آرین یک روزه در طی یک دوره 7 الی 42 روزگی انجام گرفت. جوجه ها درابتدا به طور تصادفی به 8 تیمار آز مایشی3- جیره شاهد + آنتی (%0/ اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از 1- شاهد (بدون محرک رشد)، 2- جیره شاهد + اسید فرمیک (25 5- جیره شاهد + آنتی بیوتیک ویرجینیا مایسین (%0/ بیوتیک ویرجینیا مایسین (250 گرم درتن) 4- جیره شاهد + مخمر ساکارومایسیس سرویسیا (1 7- جیره شاهد + آنتی (%0/ 0%) + اسید فرمیک(25 / 6-جیره شاهد + مخمر ساکارومایسیس سرویسیا ((1 (%0/ 250 گرم درتن) + اسید فرمیک (25) 8- جیره شاهد+ + آنتی بیوتیک ویرجینیا مایسی ن (250 گرم (%0/ بیوتیک ویرجینیا مایسین (250 گرم درتن)+ مخمر ساکارومایسیس سرویسیا (1 0%). هر تیمار حاوی سه تکرار بود که در هر تکرار 16 قطعه جوجه مورد استفاده قرار / 0%)+ اسید فرمیک (25 / درتن)+ مخمر اکارومایسیس (1 گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، اسید فرمیک تاثیر معنی داری برعملکرد وسایر پارامترهای اندازه گیری شده را نداشت. حال آنکه تاثیر مخمر و آنتی بر کلیه پارامترهای اندازه گیری شده داشت. افزودن آنتی بیوتیک به تنهایی نیز سبب بهبود معنی دار (P< 0/ بیوتیک بصورت توام تاثیر معنی داری (05 بر (P< 0/ وزن بدن، ضریب تبدیل غذا، خصوصیات لاشه و کاهش در صد چربی حفره بطنی شد.
 • تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم فرآورده فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه
  بهلولی، ناصریان، ولی زاده، افتخار شاهرودی صفحه 64
  به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و مقایسه کیفی فرآورده فرعی حاصل از پوست گیری پسته و تاثیر تانن پوسته پسته بر قابلیت هضم و تولید گاز آن، چهار آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ترکیب مواد مغذی، ترکیبات فنولی و تانن فرآورده فرعی ارقام پسته اوحدی، کله قوچی و سفید مورد مقایسه4 درصد / 8 و 1 /6، 20/4، 25/5، 8/7، 14، قرار گرفتند. پوسته نرم خارجی پسته بخش اصلی این فرآورده را تشکیل داد. رقم اوحدی به ترتیب حاوی 9 ترکیبات فنولی و تا نن بود. رقم، (ADF) فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، (NDF) خاکستر، پروتئین خام، عصاره اتری، فیبر نامحلول در شوینده خنثی کله قوچی پروتئین کمتری از ارقام اوحدی و سفید داشت و واریته سفید کمترین مقدار تانن را در بین ارقام نشان داد. در آزمایش دوم، نسبت ناپدید شدن، 0/60، 0/ شکمبه ای اجزای مختلف فرآورده فرعی پسته اوحدی شامل پوسته نرم، ساقه، برگ، پوسته چوبی و مغز تا 24 ساعت انکوباسیون به ترتیب 77 0 ماده خشک به دست آمد. / 0 و 77 /05، 0/36، 0/37، 0/ 0 ماده خشک بودند؛ همچنین نسبت بخش محلول این اجزاء به ترتیب 52 / 0/22 و 92، 0/66 آزمایش سوم شامل اندازه گیری قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک و ماده آلی ارقام مختلف فرآورده فرعی پسته بود.
 • نیک منش صفحه 81
  در این تحقیق برای بررسی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی و روند تغییرات آن صفات در سالها، فصول و دوره های مختلف شیردهی و ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر و ماده از 785 رکورد تولید شیر و 665 رکورد تولید چربی و اطلاعات تولید مثلی سالهای 1367 ت ا 1382 مربوط به 207 راس گاو شیریمزرعه قزلاق پردیس ابوریحان (دانشگاه تهران) استفاده شد. میانگین (± انحراف معیار) تولید شیر (305 روز- 3 بار دوشش- معادل بلوغ) و تولید چربی 206 کیلوگرم برآورد شد. میانگین (± انحراف معیار) فاصله دو زایش، تعداد روزهای غیر آبستن، طول دوره /1(±1/ 6305 و (7 /6 (±87/ به ترتیب (7 278 روز و میانگین تعداد /1(±0/ 760 و (7 /3(±9/7)، 86/8(±7/3)، 117/5(±6/8)، 403/2(±6/ خشکی، سن زایش اول و طول دوره آبستنی به ترتیب (7 1 برآورد گردید. اثر دوره شیردهی بر تولید شیر و تداوم شیردهی و تعداد تلقیح به ازای آبستنی؛ اثر سال زایش بر تولید /8(±0/ تلقیح به ازای آبستنی (04 شیرو چربی، فاصله دو زایش، تعداد تلقیح به ازای آبستنی و سن زایش اول و طول دوره خشکی؛ اثرفصل زایش بر تولید شیر و تعداد تلقیح به ازای آبستنی معنی دار بود. و راثت پذیری و خطای استاندارد تولید شیر و چربی با استفاده از مدل دام یک متغیره با رکوردهای تکرار شده به ترتیب0 برآورد شد. روند ژنتیکی و محیطی صفات تولید از سال 77 تا 82 مثبت بود. با استفاده از روش معادلات مختلط ارزش /29(±0/ 0/22 و (05 (±0/12) اصلاحی گاوهای نر و ماده پیش بینی و خانواده های ممتاز از نظر صفات تولیدی مشخص گردید.
  کلیدواژگان: صفات تولیدی، صفات تولید مثلی، نژاد گاو هلشتاین، ارزش اصلاحی
 • صفری، ولی زاده، بیات کوهسار، ناصریان، طهماسبی صفحه 91
  580± 76 و وزن زنده 48 ± 3 تعداد 9 راس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روز های شیر دهی 12 × در یک طرح چرخشی به صورت مربع لاتین 3 کیلوگرم به سه تیمار غذایی در سه دوره 21 روزه اختصاص داده شدند. تیمارهای غذایی شامل تیمار شاهد (فاقد تفاله خشک گوجه فرنگی و سیلاژ تفاله گوجه فرنگی)، تیمار 2) حاوی سطح 8% تفاله خشک گوجه فرنگی (براساس به ماده خشک) و تیمار 3) حاوی سطح 8% سیلاژ تفاله گوجه فرنگی (براساس ماده خشک) بود. تفاله خشک و سیلاژ گوجه فرنگی جایگزین بخشی از سیلاژ جو و کنجاله تخم پنبه شد. استفاده از سطوح 8% تفاله خشک گوجه فرنگی و سیلاژ گوجه فرنگی در جیره گاوهای شیرده اثر معنی داری بر مصرف ماده خشک روزانه، درصد ترک یبات شیر، متابولیت های خونی، نیتروژن آمونیاکی شکمبه و قابلیت هضم ترکیبات مغذی خوراک به روش جمع آوری کود نداشت. تولید شیر در اثر استفاده از تفاله خشک و سیلو شده 41 کیلوگرم در روز رسید که این افزایش در سطح 8% تفاله / 41 و 16 / 40 کیلوگرم در روز به 36 / گوجه فرنگی افزایش معنی دار یافت و به ترتیب از 31 شکمبه ای در تیمار حاوی سیلاژ pH. خشک گوجه فرنگی بیشترین مقدار بود. مدت زمان نشخوار و کل فعالیت جویدن تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت تفاله گوجه فرنگی به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود. تست جوانه زنی بر روی دانه های تفاله گوجه فرنگی نشان داد که هیچ یک از بذور جوانه نزدند که احتمالا به دلیل از بین رفتن قوه نامیه آنها تحت تاثیر اعمال حرارت بالا در فرایند تولید رب است. به طور کلی این ماده خوراکی در چنین 8%) می تواند حتی در جیره گاوهای شیرده پر تولید به کار رود و موجب کاهش هزینه تولید بدون اثر منفی بر عملکرد گاوها و تولید آنها - سطحی (10شود.
  کلیدواژگان: تفاله خشک گوجه فرنگی، سیلاژ تفاله گوجه فرنگی، گاو شیری، تولید شیر، متابولیت های خون
 • رحمتی، ساکی، اسکندرلو، زمانی صفحه 101
  بر تراکم مواد معدنی استخوان (از جنبه استئوپروزیس) و خصوصیات پوسته تخم مرغ تحت شرایط طبیعی بود. C هدف از مطالعه فوق تعیین اثر ویتامین علاوه بر آن همبستگی بین شاخص تراکم مواد معدنی استخوان و خصوصیات پوسته نیز بررسی شد. 192 قطعه مرغ لگهورن سفید 24 هفتگی در قالب در هر کیلوگرم جیره) و چهار تکرار بمدت 105 روز مورد استفاده قرار C 500 و 750 میلی گرم ویتامین، 250، طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار (0C گرفتند. تولید تخم مرغ، شاخص تراکم مواد معدنی استخوان متاتارسوس و خصوصیات پوسته تخم مرغ (ضخامت، وزن و درصد) با مصرف ویتامینتغییر نکردند. ضریب همبستگی معنی داری بین شاخص تراکم مواد معدنی استخوان و خصوصیات پوسته دیده نشد.
 • هدایتی، باقری صفحه 113
  این تحقیق به مدت یک سال بر فیل ماهیان 4 و 5 ساله پرورشی دراستخرهای آب لب شور ایستگاه تحقیقات شیلات بافق صورت گرفت. در تحقیق حاضر سعی شد تا به بررسی شاخص های رشد سوماتیک و اثر تیمارهای مختلف غذایی بر طول، وزن و برخی فاکتورهای خونی این ماهیان بپردازیم. 450 و 475، 425، تعداد 74 قطعه فیل ماهی در 8استخر بتنی مدور با 4 نوع جیره غذایی (با سطح پروتئین ثابت 40 % و چهار سطح انرژی 400 کیلوکالری در 100 گرم جیره) تغذیه شدند. در هر فصل، ماهیان مورد زیست سنجی و آنالیز خونی قرار گرفتند. گلوکز توسط دستگاه آنالیز خودکار، کلسیم و منیزیوم به روش اسپکتروفتومتری، سدیم و پتاسیم توسط فیلم فتومتر و هورمون های کورتیزول، تستوسترون، پروژسترون و استرادیول به روش با دستگاه گاماکانتر اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که شاخص های وزن و طول بدن تحت تاثیر جنس قرار نگرفتند ام ا اثر فصول مختلف RIA اختلاف معنی داری نشان داد. همچنین این شاخص ها به طور معنی داری تحت تاثیر رژیم غذایی قرار گرفتند و با افزایش سطح انرژی بهبود یافتند. از بین فاکتورهای بیوشیمیایی خون در هر دو جنس نر و ماده، تنها منیزیوم ارتباط معنی داری با وزن و طول بدن نشان داد که با افزایش منیزیوم، رشد سوماتیک کاهش یافت. هم چنین هورمون های تستوسترون با وزن بدن و پروژسترون با طول بدن ارتباط معنی داری داشتند، به طوریکه با افزایش تستوسترون و کاهش پروژسترون این شاخص ها افزایش یافتند. شاخص های رشد در هر دو جنس فیل ماهیان پرورشی، دارای همپوشانی بودند. سرعت رشد در فیل ماهیان جوان در هر دو جنس یکسان بود ولی به تدریج با افزایش سن شاخص های رشد سوماتیک فیل ماهیان نر، اندکی افزایش یافت.
  کلیدواژگان: رشد سوماتیک، فیل ماهی، هورمون های تستوسترون و پروژسترون، سطوح انرژی، استخر آب لب شور
 • صفحه 1