فهرست مطالب

طب جنوب - سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1389)
 • سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/08/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود مطلبی کاشانی، سید باقر مرتضوی، علی خوانین، عبدالامیر علامه، رمضان میرزایی، مهدی اکبری صفحه 230
  زمینه
  افت شنوایی ناشی از صدا به عنوان یکی از ده بیماری مهم ناشی از کار در جهان شناخته شده است و مونوکسیدکربن موجب تقویت این ضایعه می شود. مطالعات نقش استرس اکسیداتیو در ایجاد افت شنوایی ناشی از صدا را نشان داده اند ولی فرایند های تقویت این عارضه توسط مونوکسیدکربن به خوبی روشن نشده است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مواجهه با صدا، مونوکسیدکربن و تماس توام با این دو عامل بر ظرفیت کلی آنتی اکسیدان پلاسما و میزان گلوتاتیون احیاء خون در مدل حیوانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به روش تجربی بر روی 24 سر خرگوش سفید نر و بالغ در 4 گروه انجام گرفت. گروه ها شامل گروه کنترل، گروه در معرض صدا، گروه در معرض توام صدا و مونوکسیدکربن و گروه در معرض مونوکسیدکربن بودند. در کلیه گروه ها برآیند آنتی اکسیدانی پلاسمای خون و همچنین میزان گلوتاتیون احیاء غشاء گلبول های قرمز قبل و پس از مواجهه با عوامل زیان آور تعیین گردید و نتایج با استفاده از روش های آماری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین برآیند آنتی اکسیدانی پلاسمای خون پس از مواجهه با صدا و مونوکسیدکربن به ترتیب برابر با 7/31±5/707 و 8/51±3/811 میکرومول بر لیتر و میزان گلوتاتیون احیاء به ترتیب برابر با 09/0±39/1 و 08/0±79/1 میلی گرم بر دسی لیتر RBCs بود (05/0>p.value)، که از مقادیر مشابه در گروه کنترل کمتر می باشد.
  نتیجه گیری
  در گروه در معرض صدا و گروه در معرض همزمان صدا و مونوکسیدکربن کاهش ظرفیت کلی آنتی اکسیدانی پلاسما و گلوتاتیون احیاء در خون مشاهده می شود. به طوری که نقش صدا در این کاهش بیشتر از مونواکسیدکربن است.
  کلیدواژگان: صدا، مونوکسیدکربن، ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما، گلوتاتیون
 • جمیله کیانی، علی پاکیزه، افشین استوار، سودابه نمازی صفحه 241
  زمینه
  عزت نفس، در بیماران تالاسمی با توجه به ماهیت و عوارض شدید بیماری و مادام العمر در معرض آسیب جدی قرار می گیرد. بدشکلی ظاهری در کنار خطر ابتلاء به سایر عفونت های خونی بر کیفیت زندگی و شرایط ازدواج و داشتن معیارهای یک زندگی سالم تاثیر می گذارد. این مطالعه با اهداف تعیین اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر افزایش عزت نفس، کاهش ناامیدی و رابطه کاهش ناامیدی با افزایش عزت نفس انجام گردید.
  مواد و روش ها
  59 نفر از بیماران تحت پوشش بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش هشت جلسه90 دقیقه ای، مورد مداخله قرار گرفتند. یافته ها توسط آزمون آماری t، رگرسیون و تحلیل واریانس دوطرفه مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که گروه درمانی شناختی– رفتاری بر کاهش ناامیدی (001/0>P، 67/4=t)، افزایش عزت نفس کلی(001/0>P، 43/3=t) و سطوح عزت نفس خانوادگی(01/0>P، 63/2=t) و تحصیلی (05/0>P، 03/2=t) بیماران مؤثر بوده است. علاوه بر این افزایش عزت نفس با کاهش نا امیدی رابطه مستقیم و معکوس دارد (001/0>P، 64/-β =). تفاوت معناداری در نمرات عزت نفس سطح اجتماعی (n.s، p، 93/1=t) دیده نشد.
  نتیجه گیری
  براساس این مطالعه گروه درمانی شناختی– رفتاری می تواند موجب کاهش نا امیدی و افزایش عزت نفس در سطوح کلی، خانوادگی و تحصیلی شود اما افزایش عزت نفس اجتماعی را به همراه ندارد. بنابراین لزوم توجه به حمایت-های گسترده تر اجتماعی برای این بیماران را یاد آور می شود.
  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی، رفتاری، عزت نفس، نا امیدی، بتاتالاسمی
 • معصومه توحیدی، امیر آدینه پور، محمدحسین دباغ منش، پیمان جعفری، محمدرضا فتاحی، غلامحسین رنجبرعمرانی صفحه 253
  زمینه
  استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است که باعث شکستگی استخوان ها می شود. این بیماری با اندازه گیری میزان تراکم استخوان در مهره های کمر و استخوان فمور با کمک روش DXA تشخیص داده می شود. هدف این مطالعه اندازه گیری میزان تراکم معدنی استخوان (BMD) و تعیین شیوع استئوپروز و استئوپنی در زنان روستای کوار استان فارس بر اساس معیارهای WHO و منابع محلی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 266 زن سالم روستایی کوار که در سن 20-85 سال قرار داشتند شرکت کردند. اندازه گیری BMD در مهره‎های کمر (L2-L4)، گردن فمور و کل استخوان فمور توسط روش DXA صورت گرفت.
  یافته ها
  حداکثر توده استخوانی مهره های کمر و کل استخوان فمور به ترتیب در سنین 2±29 و 2±34 سال رخ داد. شیوع استئوپروز در مهره‎های کمر با مقیاس WHO، 7/29 درصد و با معیار منبع ایرانی 5/10 درصد بود. همچنین با استفاده از معیار WHO، شیوع استئوپروز کل استخوان فمور در زنان روستایی 4/15 درصد بود در حالیکه با معیار رفرانس ایرانی 2/16 درصد بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس اطلاعات پایه BMD زنان روستایی کوار استان فارس که این مطالعه فراهم کرد، نشان داده شد که شیوع استئوپروز در زنان روستایی ایران شایع تر از زنان شهری می باشد.
  کلیدواژگان: استئوپروز، تراکم معدنی استخوان، معیار منبع، شیوع
 • معصومه محمدپور کلده، مرادعلی فولادوند، مهران آوخ کیسمی صفحه 263
  زمینه
  نا امنی غذایی که عدم دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تعریف می-شود، در فقر بهداشت و وضعیت تغذیه ای مثل افزایش وزن، چاقی، مشکلات روحی و فیزیکی مشارکت دارد. این مطالعه به منظور بررسی الگوی نا امنی غذایی در خانم های کم درآمد بوشهری و ارتباط آن با چاقی اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 300 خانم 49-19 ساله بوشهری، غیر حامله، غیر شیرده و دارای فرزند به طور سیستماتیک از خانواده‎های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها شامل مصاحبه شخصی با مادران، اندازه گیری معیارهای تن سنجی، روش 10 موضوع رادیمر- کرنل برای مشخص شدن شدت عدم امنیت غذایی و سؤالات بین المللی فعالیت فیزیکی بود. جهت یافتن ارتباط بین نا امنی غذایی و چاقی از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر، اکثریت خانواده ها (86 درصد) از ناامنی غذایی رنج می بردند. میانگین نمایه توده بدنی در گروه های نا امن غذایی (67/4±43/30) به طور معنی داری بیشتر از گروه امن غذایی (61/1 ± 41/21) بود (05/0>P). با استفاده از رگرسیون لجستیک بعد از کنترل برای سایر متغییرها، امنیت غذایی عامل حمایت کننده (04/0=OR) جهت کاهش نمایه توده بدنی و غیر فعال بودن خانم ها (65/2 =OR) و خانه دار بودن آنها (99/3=OR) عامل خطر برای چاقی و افزایش وزن بودند.
  نتیجه گیری
  مصرف غذاهای ارزان قیمت که حاوی ارزش کیفی پایین بوده و کالری بالا دارند و کاهش فعالیت فیزیکی از دلایل مهم چاقی و اضافه وزن در خانم های نا امن غذایی این تحقیق بود.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، اضافه وزن، چاقی، فعالیت فیزیکی، وضعیت تغذیه ای
 • حمید شاهبندرزاده، داریوش محمدی زنجیرانی، مهران ابراهیمی، مسعود محمدی باغملایی صفحه 273
  زمینه
  رمز موفقیت سازمان‎های خدماتی را می‎توان در مشتری ‎مداری و توجه به کیفیت خدمت جستجو کرد. به دلیل اهمیت کیفیت خدمت در صنایع خدماتی و آثار برجسته آن بر خشنودی مشتری، همواره این سوال مطرح می‎شود که چگونه می‎توان کیفیت خدمت را مورد سنجش قرار داد. پژوهش حاضر درصدد ارائه مدلی جهت سنجش کیفیت خدمت در بخش بهداشت و درمان است.
  مواد و روش ها
  با بررسی ادبیات پژوهش، ابعاد و مؤلفه های سنجش کیفیت خدمت در بخش بهداشت و درمان شناسایی گردید. پس از پالایش ابعاد، به جمع آوری داده از بیماران بیمارستان ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اقدام گردید. به منظور تحلیل داده ها از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بهره‎گیری شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مدل پیشنهادی از پایایی و روایی بالایی جهت سنجش کیفیت خدمت در بخش بهداشت و درمان برخوردارند.
  نتیجه گیری
  قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین، همدلی، جو و محسوسات، پیامد و مسئولیت اجتماعی را می توان از ابعاد کیفیت خدمت در بخش بهداشت و درمان به شمار آورد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمت، بهداشت و درمان، مدل سازی معادلات ساختاری، مشتری مداری
 • حسین اشرف، مهرداد آفرید، سحاب شهرزاد صفحه 280
  زمینه
  رتینوپاتی دیابتی یکی از عوارض ناتوان کننده و مهم بیماری دیابت و شایع ترین علت کوری در سنین فعال زندگی است. تشخیص زود هنگام و به موقع می تواند ایجاد آن را به تعویق انداخته و روند پیشرفت آن را کند نماید. هدف از انجام مطالعه بررسی پیگیری های پزشکی در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی، به روش مصاحبه با بیماران دیابتی مبتلا به رتینوپاتی که جهت درمان جراحی و یا لیزر به مراکز درمانی جنوب کشور در شیراز ارجاع داده شده بودند، انجام شد.
  یافته ها
  100 بیمار مصاحبه شده با میانگین سنی 53 سال، شامل 65 نفر زن و 35 نفر مرد بودند. 50 درصد بیماران بی-سواد بودند. 24 درصد بیماران به طور منظم به چشم پزشک مراجعه می کردند درصورتی که 75 درصد هیچ گونه مراجعه منظم و با برنامه ای نداشته اند. 42 درصد علت عدم مراجعه را عدم آگاهی، 12 درصد علل اقتصادی و گرانی خدمات پزشکی، 6 درصد عدم دسترسی به خدمات چشم پزشکی و 8 درصد نبود سرپرست و حمایت خانواده عنوان کردند.
  نتیجه گیری
  اطلاع از وضعیت پیگیری و آگاهی از مشکلات احتمالی در روند پیگیری این بیماران می تواند در برنامه ریزی های کلان سیستم سلامت کشور درخصوص برنامه های کنترل دیابت وعوارض آن راه گشا باشد. به نظر می رسد که یک پروتکل مشخص و بومی شده جهت پیگیری های پزشکی در بیماران مبتلا به دیابت در کشور مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: رتینوپاتی دیابتی، غربال گری، معاینه چشم، کوری
 • آرش مولا صفحه 287
  زمینه
  بیماری آلزایمر با کاهش تدریجی توانایی های ذهنی و اختلالات رفتاری مشخص می گردد و شایع ترین نوع زوال عقلی می باشد. این مطالعه مروری، درمان های کنونی برای نقایص شناختی و اختلالات رفتاری و روش های درمانی جدید در درمان این بیماری بررسی خواهد شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری کار آزمایی های بالینی شاهدی موردی و همچنین مطالعات باز که دارای اعتبار کافی بودند بررسی شدند. از کلید واژه های آلزایمر، اختلال شناختی، اختلال رفتاری و کارآزمایی بالینی در سایت های معتبر PUBMED،EMBASE جهت جستجو استفاده شد.
  یافته ها
  در برخی مطالعات تاثیر مثبت خفیفی برای منع کننده های کولین استراز در درمان اختلالات شناختی بیماری آلزایمر گزارش شده است. ممانتین، آنتاگونیست گیرنده NMDA، دارویی دیگری است که تاثیر مثبت در درمان آلزایمر متوسط تا شدید داشته است. تحقیقات در زمینه القای نوروژنز در مغز بیماران آلزایمر در مرحله مقدماتی می باشد. داروهای ضدروانپریشی تاثیر مثبت در کنترل اختلالات رفتاری این بیماران دارند، اما با عوارض جانبی جدی همراه هستند. بجز کار با مازپین، هیچ یک از داروهای ضدتشنج تاثیر مثبت روی این بیماری نشان نداده است. در میان داروهای ضدافسردگی اثرگذار بودن سیتالوپرام در یک کارآزمایی بالینی به اثبات رسیده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج ناامید کننده درمان های کنونی برای اختلالات شناختی بیماران آلزایمر مطالعات بیشتری جهت یافتن درمان‎های بی خطرتر و مؤثرتر لازم است. داروهای ضد روان پریشی، که درمان رایج برای اختلالات رفتاری بیماران آلزایمر هستند، با عوارض جدی همراه می باشند. بنابراین یافتن داروهای بهتر و مؤثرتر در این زمینه ضروری به-نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آلزایمر، اختلالات شناختی، اختلالات رفتاری، درمان دارویی
 • سیدمسعود طبیب، محمدرضا روان بد، سید محمد ولی زاده، محمدرضا فرزانه صفحه 293
  پولیپوز متعدد لنفوماتوز با حضور پولیپ های متعدد در سگمان طویلی از دستگاه گوارش مشخص می شود. بیش از 75 درصد موارد منشاء از سلول های B قبل از مرکز ژرمینال «سلول های B منطقه مانتل» و کمتر از 25 درصد موارد منشاء از سلول‎های B مرکز ژرمینال دارند. بنابراین پولیپوز متعدد لنفوماتوز، گروه هتروژنی است که شامل لنفوم سلول مانتل و لنفوم فولیکولر می شود. در این مقاله یک ملوان 75 ساله را که با درد شکمی، اسهال خونی، آنمی فقر آهن و بزرگی غدد لنفاوی اینگوینال و فمورال به ما ارجاع داده شده بود، معرفی می کنیم. حضور پولیپوز روده ای در بررسی های کولونوسکوپیک و آندوسکوپیک و یافته های پاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی بر روی نمونه های بافتی که نشانگر لنفوم سلول B با فعالیت تکثیری متوسط (50 درصد) و تکثیر ندولر لنفوسیت های کوچک بود، در حضور مثبت بودن مارکرهای CD5، CD20، CD43 و منفی بودن مارکرهای CD3، CD10، CD23 بیانگر این بود که یافته های فوق منتج از حضور لنفوم سلول مانتل به همراه پولیپوز متعدد لنفوماتوز می باشد.
  کلیدواژگان: لنفوم سلول مانتل، پولیپوز متعدد لنفوماتوز، لنفوم غیرهوجکین، پولیپوز
|
 • M. Motalebi Kashani, Sb. Mortazavi *, A. Khavanin, Aa. Alameh, R. Mirzaee, M. Akbari Page 230
  Background
  Noise induced hearing loss is one of the top ten occupational diseases in worldwide and carbon monoxide (CO) can potentiate this disorder. Oxidative stress have been implicated in cochlear damage resulting from exposure to noise, but mechanisms underlying auditory impairment following exposure to noise plus CO are not well known. This study was performed to evaluate the effect of noise and CO exposure on blood antioxidant and blood glutathione (GSH) status in rabbits.
  Methods
  In this experimental study, 24 male adult white rabbits are divided to four groups: control group, noise exposure group, noise plus carbon monoxide exposure group and CO exposure group. Ferric reducing ability of plasma (FRAP assay) and total blood GSH of groups were determined before and after exposure.
  Results
  Mean of total antioxidant ability of plasma after exposure to noise and CO were 707.5± 31.7 and 811.3± 51.8 µmol/lit. Blood GSH of these groups were 1.39± 0.09 and 1.79±0.08 mg/dl RBCs respectively. These values were less than the values in control group significantly (p value <0.05).
  Conclusion
  Exposure to noise and noise plus CO can reduce blood antioxidant ability and blood GSH, but the role of noise in the reduction is more than CO
 • J. Kiani*, A. Pakizeh, A. Ostovar, S. Namazi Page 241
  Background
  Thalassemic patients are prone to impair self-esteem duo to life-long side effects. Abnormal appearance at young age and higher risk of blood infections such as AIDS and hepatitis, affect their marriage opportunities. These side effects lead to hopelessness and isolation.. This experimental study was carried out to determine the effectiveness of cognitive behavioral group therapy (C.B.G.T) on stimulation of self-esteem in β-Thalasemic adolescents.
  Methods
  A total of 59 Thalassemic patients were recruited and randomly assigned into experimental or control group. The experimental group participated in eight C.B.G.T sessions of 90 minutes each, following a manualized treatment protocol. The findings were assessed by using independent group t-test, two way ANOVA and regression analysis to examine the effect of the intervention on dependent variables (self-esteem and hopelessness).
  Results
  The score of hopelessness was decreased significantly (p<.001) and self-esteem was increased significantly (p<.001). There was positive direct correlation on self-esteem and hopelessness (P<.001). Social self-esteem changes wasn’t statistically significantly different (p>0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, cognitive behavioral group therapy leads to decrease in hopelessness and increase in self-esteem in general, familial, and educational level but it doesn’t lead to increasing social self esteem. It is necessary to increase social supports for these patients.
 • M. Tohidi, A. Adinepour, Mh. Dabbaghmanesh, P. Jafari, Mr. Fattahi, Gh. Ranjbar Omrani * Page 253
  Background
  Osteoporosis is a major public health problem. This study designed to assess peak bone mineral density (BMD), its onset in rural women in Kawar-Fars as well as prevalence of osteopenia and osteoporosis according to WHO and local reference values.
  Methods
  In this cross sectional study, 266 healthy women aged 20-85 years from Kawar-Fars participated and they underwent Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) scanning including two lumbar and femur regions.
  Results
  Peak bone mass of lumbar spine occurred during 29±2 years. Also peak bone mass of total femur occurred around the age of 34±2 years. Prevalence of osteoporosis in lumbar spine according to WHO reference data was 29.7% but using Iranian normative data was 10.5%. Also using WHO reference data, prevalence of osteoporosis in total femur in rural women was 15.4% whereas according to the Iranian normative data was 16.2%.
  Conclusion
  This study provided a baseline normative data of BMD for rural Iranian women. Also it showed prevalence of osteoporosis in rural women is more than urban women
 • M. Mohamadpour Koldeh *, Ma. Fouladvanmd, M. Avakh Keysami Page 263
  Background
  Food insecurity contributes to poor health and nutritional status such as higher prevalence of overweight and obesity and other mental and physical problems. This study was conducted to investigate the relationship between food insecurity and obesity in low-income women living in Bushehr.
  Methods
  A cross sectional study was conducted among 300 Bushehrian women (19-49 years, non pregnant and non lactating). The women were interviewed for socio-economic, demographic, physical and household food security. The radimer-cornell food insecurity instrument and international physical activity questionnaire were used. For data analysis, logistic regression was conducted.
  Results
  Overall, a majority of the households (86%) experienced food insecurity. About more than half (55%) of the women were obese. The mean body mass index of food insecure groups (30.43 ± 4.67 Kg/cm2) were significantly higher than food secure group (21.41 ± 1.61 Kg/cm2) (p<0.05). After adjusting for other variables using logistic regression, housewives (OR=3.99) and lower physical activity (OR=2.65) significantly increased as well as food security (OR= 0.04) significantly decreased the risk of obesity.
  Conclusion
  The consumption of chip and high dense food and lower physical activity can be important reasons for overweight and obesity in food insecure women.
 • H. Shahbandarzadeh*, D. Mohamadi Zanjirani, M. Ebrahimi, M. Mohamadi Baghmolaei Page 273
  Background
  Customer orientation and focusing on service quality are the key success factors of service organizations. How to measure service quality is the ever problem for service industries due to the importance of service quality and its significant effect on customer satisfaction. This study attempted to develop a construct for measuring service quality in healthcare context.
  Methods
  By using an almost comprehensive literature review, different dimensions of measuring service quality are identified. After finalizing the dimensions, a random sampling method is used for collecting data from patients in hospitals. A structural equation modeling approach is used for analyzing the data.
  Results
  The findings indicate that the dimensions of the proposed model are of high validity and reliability for measuring service quality in healthcare sector.
  Conclusion
  Reliability, responsiveness, assurance, atmosphere and tangibles, output quality and social responsibility can be considered as the dimensions of service quality in healthcare sector.
 • H. Ashraf, M. Afarid *, S. Shahrzad Page 280
  Background
  Diabetic retinopathy is the most common cause of blindness in 25-65 years old age population. Early diagnosis and treatment of diabetes can delay diabetic retinopathy. The aim of this study is to evaluate medical follow up of patients with diabetic retinopathy.
  Methods
  In a descriptive cross-sectional design, patients with diabetic retinopathy, who had been referred for operation or laser therapy, were interviewed by an ophthalmologist and questionnaires were completed. Results Of 100 patients with mean age of 53 years, 65% were female and 35% were male. 50% of patients were illiterate. 24% of patients had regular ophthalmologist follow up and 75% of patients had no regular follow up. Causes of poor follow up were low awareness (42%), economical factors (12%), lack of family support (8%) and ophthalmologist unavailability (6%).
  Conclusion
  Augmenting our information about the follow up of diabetic patients and probable problems in this trend can help the health organizations in order to design more effective control programs for them. It seems that a regional follow up protocol for diabetes is needed to check the trend of quality of care of diabetes in Iran.
 • A. Mowla * Page 287
  Background
  Alzheimer’s disease (AD) that is identified by progressive cognitive deficit and behavioral disturbances (BD) are the most common form of dementia. As the population is aging, patients with AD are becoming a serious burden for societies. In this study, current medication for cognitive deficit and behavioral disturbances are reviewed. Also the new treatment strategies for cognitive dysfunction and behavioral disturbances are surveyed.
  Methods
  The method employed in this researh was a systematic bibliographic review, in which only the double-blind placebo-controlled studies or the clinically detailed enough open-labeled studies using validated scales were retained.
  Results
  The efficacy of cholinesterase inhibitors (Tacrine, Rivastigmine, Donapezil and Galantamine) has been demonstrated in several double blind placebo controlled clinical trials. They have shown a mild efficacy in mild to moderate AD. Memantine, a NMDA antagonist is the only drug that has demonstrated mild efficacy in moderate to severe AD in controlled clinical trial. Clinical trials surveying the efficacy of active and passive immunization against B amyloid protoin has halted due to serious adverse events. Studies of inducing neurogenesis in brain of AD patients are preliminary. Antipsychotics have shown efficacy for controlling BD of AD patients but they are associated with adverse events. Except for carbamazepine, there is not enough evidence for other anticanvulsants to be effective for behavioral disturbances of AD patients. A controlled clinical trial and some open studies have shown the efficacy of citalopram for BD. Further studies are needed to confirm the efficacy of other medications like trazadon, buspiron and beta blockers for BD.
  Conclusion
  Cholinesterase inhibitors have demonstrated disappointing results. Memantine is only mildly effective for cognitive deficit. To date, no amyloid-modifying therapy has yet been successful in phase 3 clinical trials. Further studies are needed for more effective and safe cognitive enhancing agents. Antipsychotics, the usually employed medication for behavioral disturbances are associated with adverse events so looking for safer and effective medication in this regard is necessary.
 • Sm. Tabib *, Mr. Ravanbod, Sm. Valizadeh, Mr. Farzaneh Page 293
  Multiple Lymphomatous Polyposis (MLP) is characterized by multiple polyps involving long segments of the GI tract. More than 75% of the cases are derived from pregerminal center B cells (mantle zone B cells) & less than 25% from germinal center B cells. Thus MLP is a heterogenous group that includes Mantle Cell Lymphoma (MCL) & Follicular Lymphoma (FL). Here we present a 75-year-old sailor who referred to us with abdominal pain, bloody diarrhea, iron deficiency anemia & lymphadenopathy in inguinal & femoral regions. The presence of intestinal polyposis in colonoscopic & endoscopic evaluations & the pathologic & immunohistochemical findings on tissue specimens that showed B cell lymphoma with moderate proliferative activity (50%) & nodular proliferation of small lymphocytes; accompanied with positivity for CD5, CD20, CD43 & negativity for CD3, CD10, CD23 revealed that these findings are consequent to MCL with accompanied MLP