فهرست مطالب

نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)
سال بیست و چهارم شماره 2 (پاییز 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/08/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عباس صمدی، عزیز مجیدی صفحه 89
  روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS) و شاخص انحراف از درصد بهینه (DOP) می تواند به عنوان روش های موثر در تفسیر نتایج تجزیه گیاه و نیازهای غذایی در محصولات زراعی و باغی مورد استفاده قرار گیرد. به منظور تعیین اعداد مرجع DRIS در انگور (Vitis vinifera L.) سفید بیدانه و مقایسه آنها با شاخص DOP، نمونه های برگ از 129 تاکستان در استان آذربایجان غربی جمع آوری و غلظتهای عناصر غذایی N، P، K، Ca، Mg، Fe، Mn، Zn، Cu و B تعیین شدند. درصد قند (بریکس) انگور به عنوان معیاری از عملکرد اندازه گیری شد. با توجه به درصد قند انگور، تاکستانها به دو گروه با عملکرد قند بالا و پایین تقسیم گردیدند. نرمهای استاندارد DRIS برای نسبتهای مختلف عناصر غذایی تعیین و شاخصهای DRIS که در ارزیابی تعادل عناصر غذایی و اولویت بندی کمبود و بیشبود عناصر غذایی در گیاه مورد استفاده قرار می گیرند، محاسبه شدند. دامنه کفایت غلظت عناصر غذایی پرنیاز و کم نیاز در برگ انگور با استفاده از روش DRIS تعیین شدند. میانگین غلظت عناصر غذایی در جامعه گیاهی با عملکرد بالا (درصد قند بالا) به عنوان ارقام مرجع برای محاسبه شاخصهای DOP استفاده شد. دامنه کفایت غلظت عناصر غذایی در برگ انگور برای عناصر غذایی N، P، K، Ca و Mg به ترتیب: 8/2-0/2، 27/0-20/0، 7/1-2/1، 1/2-5/1، 56/0-29/0 درصد و برای عناصر Fe، Mn، Zn، Cu و B به ترتیب: 138-55، 127-40، 100-30، 20-10، 187-30 میلی گرم بر کیلوگرم برای عناصر غذایی شاخص های DRIS نشان داد که در بین عناصر پر نیاز در تمامی تاکستانها با عملکرد پایین عنصر منیزیم منفی ترین شاخص و در بین عناصر کم نیاز عنصر روی (Zn) بیشترین کمبود را به خود اختصاص داد (معادل 43 درصد تاکستانها). شاخص های تعادل تغذیه ای دریس (NBI) و انحراف از درصد بهینه (DOP) در کلیه تاکستانها با عملکرد پایین (بریکس پایین) خیلی بزرگتر از صفر بود که حاکی از عدم وجود تعادل عناصر غذایی جذب شده در باغات انگور می باشد. مقایسه شاخصهای DRIS عناصر پر نیاز و کم نیاز با شاخصهای DOP نشان داد که در هر دو شاخص عنصر Mg و Zn منفی ترین شاخص بودند که حاکی از تشابه زیاد بین دو روش در تفسیر نتایج تجزیه گیاه می باشد. در صورتی می توان در خصوص تفسیر نتایج دو روش اظهار نظر نمود که از میزان کارآیی نرم های تعریف شده با انجام آزمایشهای کودی اطمینان حاصل نمود.
  کلیدواژگان: انگور سفید بیدانه، تجزیه برگ، اعداد مرجع DRIS، اعداد مرجع DOP، شاخص تعادل تغذیه ای
 • عبدالحسین ضیاییان، پیمان کشاورز صفحه 107
  به منظور بررسی اثر کودهای نیتروژنه کندرها و مقایسه آن با اوره، طی دو سال، آزمایش هایی در استان خراسان اجرا گردید. در سال اول هشت تیمار کودی شامل مصرف 140 و 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص (به ترتیب معادل 70 و 100 درصد مقدار نیتروژن توصیه شده) از منبع اوره در دو نوبت، مصرف 140 و 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره فرم قبل از کاشت، مصرف 140 و 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع متیلن اوره قبل از کاشت، مصرف توآم 100 کیلوگرم در هکتار ازت خالص از منبع اوره فرم قبل از کاشت و 40 کیلوگرم در هکتار ازت خالص از منبع اوره به صورت سرک و مصرف توآم 100 کیلوگرم در هکتار ازت خالص از منبع متیلن اوره قبل از کاشت و 40 کیلوگرم در هکتار ازت خالص از منبع اوره به صورت سرک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با هم مقایسه شدند. در سال دوم نیز اثر هفت تیمار کودی شامل 150، 200 و 250 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص (به ترتیب معادل 75، 100 و 125 درصد نیتروژن توصیه شده) از دو منبع اوره (در سه نوبت) و اوره فرم (در یک نوبت) همراه با یک تیمار شاهد (بدون مصرف کود نیتروژنه) در دو خاک با دو بافت متفاوت (لوم و لوم شنی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با هم مقایسه شدند. نتایج سال اول نشان داد که کاربرد کودهای نیتروژنه تآثیر معنی داری (1%=α) بر عملکرد و غلظت نیتروژن در برگ داشت. بیشترین عملکرد غده به میزان 66/54 تن در هکتار از کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع متیلن اوره بدست آمد که تفاوت بسیار جزئی با کاربرد همین مقدار نیتروژن از منبع اوره فرمالدئید داشت. برآورد اقتصادی تیمارهای مختلف در سال اول نشان داد که علی رغم بالاتر بودن سود خالص ناشی از کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از دو منبع اوره فرم آلدئید و متیلن اوره، بالاترین بازده اقتصادی از مصرف 140 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع متیلن اوره (معادل 70% تیمار شاهد) بدست آمد. نتایج سال دوم نیز نشان داد که در هر دو بافت، حداکثر عملکرد غده از کاربرد 250 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره فرم بدست آمد. آنالیز برگ و خاک تیمارهای مختلف نیز نشان داد که تفاوتی از لحاظ غلظت نیتروژن در برگ و در خاک تیمارهای مختلف در زمان های متفاوت وجود نداشت. این موضوع قدرت اوره فرم را در آزاد نمودن تدریجی نیتروژن از خود نشان می دهد زیرا در تمام زمان های مورد مطالعه، غلظت نیتروژن در برگ و خاک تیمارهای مربوط به اوره فرم حتی بیش از غلظت نیتروژن در برگ و خاک های تیمارهای اوره بود. در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش می توان نتیجه گیری نمود که در شرایط مشابه استفاده از کودهای نیتروژنه کندرها (اوره فرم و متیلن اوره) در زراعت سیب زمینی توجیه اقتصادی دارد و این کودها کارایی مصرف نیتروژن را در این زراعت بالا می برند.
  کلیدواژگان: کودهای نیتروژنه کندرها، اوره فرمالدئید، سیب زمینی
 • رسول راهنمایی، اکبر حسنی، محمد جعفر ملکوتی صفحه 117
  بور (B) یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان است. بور موجود در محلول خاک و بور جذب سطحی شده منابع کوتاه و دراز مدت تامین بور برای گیاهان هستند. بور جذب سطحی شده در خاک عاملی است که غلظت تعادلی و در نتیجه سمیت و یا کمبود بور در خاک را کنترل می کند. با توجه به اهمیت فرآیندهای جذب سطحی و رهاسازی در رفتار بور در خاک، همدماهای جذب سطحی آن در پنج نمونه خاک با مقادیر متفاوت کربنات کلسیم معادل (0 تا 85 درصد) اندازه گیری گردید. داده های آزمایشی با معادله های خطی و غیر خطی لانگمویر، فروندلیچ، توث و لانگمویر-فروندلیچ توصیف گردید. تفسیر نتایج نشان داد که معادله لانگمویر بهترین معادله برای توصیف داده ها است. داده های آزمایشی و پیش بینی معادله لانگمویر نشان داد که جذب سطحی بور در خاک در مقایسه با سایر اکسی آنیونها به طور نسبی ضعیف است. حداکثر جذب سطحی () بور در نمونه های خاک 1 تا 3 میکرومول بر گرم خاک محاسبه گردید. بررسی رابطه بین حداکثر جذب سطحی بور با خصوصیات خاک نشان داد که میزان جذب تابع ساده ای از خصوصیات خاک نیست، بلکه میزان آن برایندی از اثر خصوصیات مختلف خاک نظیر pH، بافت، میزان کربنات ها و اکسیدها است. در بین خصوصیات خاک، میزان آهک فعال رابطه مستقیمی با میزان جذب بور نشان داد. حذف کربنات کلسیم از یکی از نمونه های خاک (با 18 درصد کربنات کلسیم معادل و pH 4/7) و اندازه گیری مجدد همدمای جذب سطحی بور در آن نشان داد که با حذف آهک خاک، حداکثر جذب سطحی بور 35 درصد کاهش می یابد. همچنین بررسی اثر سه سطح قدرت یونی 01/0، 1/0، و 5/0 مولار کلرید سدیم بر جذب سطحی بور در یکی از نمونه های خاک نشان داد که حداکثر جذب سطحی بور با افزایش قدرت یونی از 01/0 به 1/0 و 5/0 مولار به ترتیب حدود 24% و 71% افزایش می یابد. اثر قدرت یونی بر فرآیند جذب سطحی بور احتمالا ناشی از افزایش بارهای سطحی وابسته به pH کانی ها و کاهش ضخامت لایه دوگانه الکتریکی می باشد
  کلیدواژگان: بور (B)، جذب سطحی، کربنات کلسیم فعال، همدما، ایزوترم جذب سطحی
 • محمد صلاحی فراهی، ابوالفضل فرجی صفحه 128
  به منظور بررسی اثر آبیاری و نیتروژن برعملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات زراعی کلزا این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی رقم آپشن500، در سال های زراعی 82-81 و 83-82 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا گردید. عوامل آزمایش شامل: آبیاری در سه سطح (1- بدون آبیاری، 2- آبیاری در مرحله گلدهی و 3- آبیاری در مراحل (گلدهی + پر شدن دانه) و نیتروژن در سه سطح (1- بدون مصرف کود نیتروژنه، 2- دادن کود نیتروژنه به خاک بدون محلولپاشی و 3- دادن کود نیتروژنه به خاک همراه با محلول پاشی) بودند. محلولپاشی کود اوره در دو نوبت شروع ساقه دهی و شروع گلدهی با غلظت 5/2 درصد انجام شد. نتایج سال اول اجرای طرح نشان داد اثر آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه معنی دار بود. در سال دوم اجرای آزمایش به علت بارندگی های زیاد اثر آبیاری بر عملکرد دانه معنی دار نبود. نتایج تجزیه مرکب دو سال نشانگر این است که اثر سال بر عملکرد دانه، تعداد شاخه های فرعی و وزن هزار دانه معنی دار بود، که نشانگر شرایط متفاوت جوی در دو سال اجرای طرح می باشد. بیشترین عملکرد مربوط به تیمارآبیاری در مراحل (گلدهی + پر شدن دانه) و نیتروژن به خاک همراه با محلول پاشی با 3426 کیلوگرم در هکتار بود. بنابراین پیشنهاد می شود در سال هایی که در مراحل حساس رشد کلزا مثل مرحله گلدهی و پر شدن دانه، نزولات کافی نبوده و رطوبت خاک مناسب نیست، کلزا آبیاری شود. میزان آب مصرفی در دو مرحله 850 متر مکعب در هکتار بود.
  کلیدواژگان: کلزا، آبیاری، نیتروژن
 • رسول راهنمایی، محمدحسین داودی، محمد جعفر ملکوتی صفحه 137
  آهن (Fe) از عناصر ضروری برای رشد گیاهان، حیوانات و انسان است. شیمی آهن در سیستم های طبیعی نظیر خاک ها، و به ویژه در محیط های بی هوازی نظیر خاک های غرقابی و شالیزارها، تاثیر زیادی در قابلیت استفاده و تغییر شکل تعداد زیادی از دیگر عناصر و در نتیجه نقش مهمی در چرخه های طبیعی بیوشیمیائی و ژئوشیمیائی دارد. تحرک و قابلیت استفاده آهن در محیط های طبیعی، بوسیله واکنش های جذب سطحی - رها سازی و انحلال - رسوب کنترل می شود. میزان تغییر در این واکنش ها تابعی از شرایط محیطی، به ویژه سطح فعالیت پروتون (pH) و الکترون (pe) است. با توجه به اهمیت فرآیند جذب سطحی در کنترل غلظت آهن در فاز محلول، در این تحقیق فرآیند جذب سطحی آهن (II) روی هیدروکسید آهن گئوتایت در دامنه ای از pH و قدرت یونی بررسی گردید. رفتار باری گئوتایت، از تحلیل داده های تیتراسیون اسید و باز در قدرت های یونی مختلف تعیین شد. داده های آزمایشی نقطه صفر بار الکتریکی کانی را در pH 1/9 نشان داد. هم دماهای جذب سطحی آهن (II) بوسیله مدل مکانیستیکی CD-MUSIC آنالیز گردیدند. این داده ها با در نظر گرفتن دو کمپلکس درون کره ای سطحی و به درستی توصیف گردیدند. محاسبه ضرایب توزیع بار (CD) نشان داد که در اثر جذب گونه های سطحی آهن (II) در حدود 64/0 واحد بار به سطح کانی منتقل می شود. در اثر این فرآیند 36/0 واحد بار نیز به لایه اشترن افزوده می شود. مقدار کل جذب سطحی آهن (II) با افزایش pH و در نتیجه کاهش پتانسیل الکتریکی سطح کانی افزایش یافت. محاسبه جزء مولی گونه های جذب سطحی شده آهن (II) نشان داد که کمپلکس گونه اصلی آهن (II) جذب سطحی شده در دامنه pH آزمایشی می باشد. علاوه بر این، داده های آزمایشی و پیش بینی مدل نشان داد که قدرت یونی اثر قابل توجهی بر جذب سطحی آهن (II) ندارد که احتمالا ناشی از نوع مکانیسم جذب سطحی آهن است. استخراج تقریبا کامل آهن (II) جذب سطحی شده عدم رسوب آن در طی آزمایش را نشان داد. ضرایب ترمودینامیکی حاصل را می توان در مدل سازی بر هم کنش یون ها در خاک های شالیزاری که در آنها کاهش پتانسیل رداکس موجب افزایش فعالیت آهن (II) می گردد را استفاده کرد.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، آهن (II)، گئوتایت، مدل CD، MUSIC، رفتار باری
 • مهدی رحمتی، محمدرضا نیشابوری، شاهین اوستان، ولی فیضی اصل صفحه 155
  برای مطالعه اثرات تغییر تناوب های زراعی متداول به کشت ممتد گندم بر فاکتور فرسایش پذیری خاک (K) در اراضی دیم کشاورزی، سه سری خاک سهند (فلونتیک هاپلوزربتس)، رجل آباد (تیپیک کلسیزرپتس) و داراب (کلسیک هاپلوزرپتس) در دیمزارهای منطقه مراغه- هشترود انتخاب گردید. سه تیمار تناوب زراعی شامل: کشت ممتد گندم (T1) گندم- نخود (T2) و گندم- آیش (T3) به مدت پنج سال زراعی از پاییز سال 1382 تا تابستان 1387 در مکان های مورد نظر اعمال شدند. خرداد سال 1387 نمونه های دست خورده و دست نخورده از مزارع تهیه شد. در نمونه های تهیه شده، یکسری از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند کربن آلی (OC)، آهک (CCE)، جرم مخصوص ظاهری (Db)، پایداری خاکدانه ها (WAS)، سرعت نفوذپذیری (IR) و بافت اندازه گیری شد. فاکتور فرسایش پذیری خاک با استفاده از رابطه رگرسیونی ارائه شده و پارامترهای اندازه گیری شده، برآورد گردید. شاخص WASدر T3 (%54/71) به طور معنی داری (05/0P<) بیشتر از T1 (% 89/58) و T2 (%24/59) و مقدار IR در T1 (cm hr-1 01/2) به طور معنی داری (05/0P<) کمتر از T2 (cm hr-1 89/4) و T3 (cm hr-1 27/5) بود. فاکتور فرسایش پذیری خاک به صورت معنی داری (05/0P<) درT1 (t h MJ-1 mm-100681/0) نسبت به T2 (t h MJ-1 mm-1 00299/0) و T3 (t h MJ-1 mm-1 00223/0) افزایش یافت. تیمارهای تناوب زراعی تاثیر معنی داری بر مقادیر OC، CCE و Db نداشتند. بر اساس نتایج بدست آمده، تغییر تناوب های زراعی گندم- آیش و گندم- نخود به کشت ممتد گندم در مزارع مورد مطالعه، سرانجام به افزایش روانآب و فرسایش خاک منجر شده و بنابراین اقدام درستی به نظر نمی رسد.
  کلیدواژگان: پایداری خاکدانه ها، تناوب زراعی، فرسایش پذیری خاک، سرعت نفوذپذیری خاک و USLE
 • حامد هادی، احمد اصغر زاده، جهانفر دانشیان، آیدین حمیدی صفحه 166
  به منظور بررسی تاثیر مایه تلقیح سویا و ازتوباکتر کروکوکوم بر ویژگی های گیاهان سویای حاصل از بذرهای تولید شده در شرایط تنش خشکی، پژوهشی در دو بخش آزمایشگاه و گلخانه انجام شد. آزمایش گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل رقم (منوکین، ویلیامز و لاین اس.آر.اف× تی3)، بذرهای تولید شده در شرایط تنش خشکی (آبیاری گیاهان مادری پس از مقادیر 50 (آبیاری مطلوب)، 100 (تنش متوسط)، 150 (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس آ) و تلقیح بذر (عدم تلقیح، مایه تلقیح سویا، تلقیح توام مایه تلقیح سویا و ازتوباکتر کروکوکوم) بود. در آزمایش گلخانه ای آبیاری گیاهان با محلول غذایی بدون نیتروژن انجام شد. نتایج آزمایش گلخانه ای مشخص کرد که گیاهان حاصل از بذرهای شرایط تنش متوسط در تمام ارقام به ترتیب 16، 23 و 18 درصد از وزن خشک بخش هوایی، ریشه و گیاه بیشتری نسبت به گیاهان حاصل از بذرهای شرایط آبیاری مطلوب داشتند. همچنین گیاهان حاصل از بذرهای شرایط تنش خشکی از تعداد و وزن خشک گره ریشه بیشتری برخوردار بودند و افزودن ازتوباکتر کروکوکوم به مایه تلقیح سویا تعداد و وزن تر گره ریشه را نسبت به تلقیح با مایه تلقیح سویا افزایش داد. نتایج آزمایش مزرعه ای نشان داد که گیاهچه حاصل از بذرهای شرایط مختلف رطوبتی در تلقیح با باکتری وزن خشک گیاهچه و ارتفاع بیشتری نسبت به شاهد داشت. گیاه حاصل از بذر شرایط تنش متوسط رقم ویلیامز تلقیح شده با مایه تلقیح سویا 46 درصد وزن خشک گیاه بیشتری نسبت به عدم تلقیح داشت.
  کلیدواژگان: برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، همزیستی، وزن خشک گره، ارتفاع ساقه، وزن خشک گیاه
 • مهدی احمدیان، مجتبی پاک پرور، داوود عاشورلو صفحه 179
  فن آوری سنجش از دور به عنوان یک ابزار مناسب به منظور پایش زمانی و مکانی برخی از پدیده های طبیعی به شمار می رود. شوری ثانویه از مهمترین عوامل کاهش حاصلخیزی خاک در مناطقی است که مدیریت کارآمد و مطلوب بر منابع آب و خاک وجود نداشته است. این تحقیق برای یافتن بهترین روش های بهره گیری از سنجش از دور در طبقه بندی اراضی شور و ارزیابی روند تغییرات شوری در دشت قهاوند صورت گرفت. وسعت منطقه 95000 هکتار واقع در شرق استان همدان و همجوار با استان مرکزی است. شیوه کار بر پایه تفکیک سطوح مختلف خاک های شور به وسیله دو سری اطلاعات داده های رقومی ماهواره لندست 5 و 7 همراه با مطالعات زمینی به کمک بررسی باندهای مختلف سنجنده های TM و ETM و بررسی شاخص های مختلف PCA57، PCA123، NDVI، GRI، BRI برای خاک و پوشش گیاهی انجام شد. طبقه بندی تصاویر با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده همراه با مطالعات صحرایی و برداشت نمونه خاک سطحی و تجزیه شیمیائی نمونه ها صورت گرفت. تصاویر پس از تصحیح طبقه بندی در سامانه اطلاعات جغرافیائی به صورت نقشه ها و جداول در دو مقطع زمانی ارایه گردید؛ صحت کلی طبقه بندی در تصاویر لندست 5 و 7 مورد بررسی قرار گرفت که برای پارامتر شوری این مقادیر به ترتیب 71 و 75 درصد می باشد. نتایج نشان دهنده افزایش وسعت خاکهای شور به میزان قابل توجهی در طی 11 سال است به طوری که وسعت اراضی شور 9/31 درصد افزایش داشته که این گسترش در کلاس شوری کم تا متوسط (S1) 9/7 درصد و در کلاس شوری متوسط تا شدید (S2) 2/31 درصد است. وسعت اراضی لخت و بایر و کفه های نمکی نیز از 3005 هکتار به 8446 هکتار رسیده که در حدود 181 درصد بر وسعت آنها افزوده شده است.
  کلیدواژگان: شوری، سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی، تصاویر ماهواره ای لندست، طبقه بندی طیفی رقومی، قهاوند
 • فاطمه رسولی، علی کیانی پویا صفحه 193
  مدیریت صحیح بهره برداری از منابع آب و خاک سدیمی نقش تعیین کننده ای در افزایش محصولات کشاورزی ایفا می نماید. در این راستا استفاده از مدلهای یارانه ای برای بررسی اثرات مصرف آبهای سدیمی و مواد اصلاح کننده بر خاک و گیاه می توانند بسیار سودمند واقع شود. در این تحقیق تاثیر استفاده از ازگچ در اصلاح خاکهای سدیمی در دشت درودزن- مرودشت در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از مدل watsuit برای پیش بینی ترکیب شیمیایی محلول خاک ناشی از استفاده از آب سدیمی (1/17= SAR و 17/2 = ECe). و ماده اصلاح کننده گچ استفاده گردید. تیمارها شامل 4 سطح گچ معدنی (0، 3، 6 و 24 میلی اکی والان در لیتر) در سه تکرار در کرتهای 20 متر مربعی بود. داده های پیش بینی شده نشان داد که با افزایش میزان گچ یونهای کلسیم و سولفات افزایش و قلیائیت خاک کاهش یافته است. در کرتهای آزمایشی غلظت هر یک از عناصر، شوری و نسبت جذبی سدیم مقدار بیشتری نسبت به میزان پیش بینی شده توسط مدل نشان داد. دلیل آن احتمالا مربوط به راندمان پایین آبشویی املاح در شرایط مزرعه می باشد. در رابطه با اصلاح خاکهای سدیمی، شوری آستانه پایداری خاک، نسبت منیزیم به کلسیم و حذف عوامل قلیاییت (کربنات و بی کربناتها) تا سطحی که برای گیاه زیان آور نباشد، در نظر گرفته می شود. پیش بینی مدل برای ارزیابی هر یک از این موارد از اعتبار کافی برخورداراست. با مصرف 3 میلی اکی والان گچ در لیتر نسبت متعادلی از شوری و نسبت جذبی سدیم جهت پایداری ساختمان خاک فراهم گردید. در حالیکه پیش بینی مدل حاکی از لزوم مصرف بیشتر گچ برای حصول به آستانه پایداری است. علت آن را می توان به درجه خلوص گچ معدنی مصرف شده در کرتهای آزمایشی نسبت داد. هم پیش بینی مدل و هم مقادیر اندازه گیری شده نشان می دهد که حتی با مصرف مقادیر زیاد گچ غلظت کربنات به محدوده بی ضرر برای مصرف آب آبیاری تنزل نیافته است. به طور کلی همانطور که مدل Watsuit پیش بینی می نماید، سطح 24 میلی اکی والان در لیتر به عنوان مناسب ترین میزان گچ برای اصلاح خاک در شرایط آزمایش توصیه می شود.
  کلیدواژگان: خاک سدیمی، اصلاح خاک، گچ معدنی، مدل Watsuit، استان فارس
|
 • A. Samadi, A. A. Majidi Page 89
  Diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) and deviation from optimum percentage (DOP) index can be used as efficient methods to interpret the results of plant analysis and the nutritional diagnosis in crops and fruit trees. To establish DRIS norms in seedless grape (Sultana, cv) and compare them with DOP index, leaf samples were collected from 129 vineyards and analyzed for N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu and B concentrations. The sugar content (brix) of the grape juice was measured as a criterion of yield. On the basis of sugar content, the vineyards were divided into two groups of low and high yielding populations. Standard DRIS norms were established for the different nutrient ratios. DRIS indices were calculated to evaluate nutrients balances and order of nutrients requirements. Sufficiency ranges of macro and micro nutrients were derived by DRIS technique. Means of nutrients concentrations in the high yielding population (high sugar content) were used as reference values for calculating DOP indices. DRIS-derived sufficiency ranges were 2.0-2.8, 0.20-0.27, 1.2-1.7, 1.5-2.1% for,respectively, N, P, K, Ca, and Mg, and 55-138, 40-127, 30-100, 10-20, 30-187 mg/kg for Fe, Mn, Zn, Cu, and B, respectively. DRIS indices showed that, among the macro and micro nutrients in all low yielding vineyards, magnesium and zinc had the most negative index values, respectively. The nutritional balance index (NBI) of DRIS and of DOP (SDOP) were much more than zero in all low-yielding vineyards, indicating that there was imbalance between the absorbed nutrients by grape vines. Comparison of the DRIS indices for the macro and micro nutrients with the DOP indices revealed that Mg and Zn were the most deficient elements in all low-yielding vineyards showing that both methods provide similar information in the interpretation of the results of leaf analysis. To validate DRIS norms and verify the efficiency of DRIS and DOP as methods for improving the interpretation of analysis results of grape leaf, fertilizer experiments should be conducted on seedless grape in a low-yielding vineyard.
 • A. H. Ziaeyan, P. Keshavarz Page 107
  To examine the effect of slow-release nitrogen fertilizers and its comparison with urea, several experiments were conducted in Khorasan Province during two years. In the first year, the eight fertilizer treatments included two-stage application of 140 and 200 kg N. ha-1 (equal to 70% and 100% of the recommended level) from urea source, one-stage application of 140 and 200 kg N. ha-1 from urea form (before cultivation), one-stage application of 140 and 200 kg N. ha-1 from methylene urea before cultivation, application of 100 kg N. ha-1 from urea form before cultivation followed by 40 kg N. ha-1 as top dressed from urea, and application of 100 kg N. ha-1 from methylene urea (before cultivation) followed by 40 kg N. ha-1 as top dressed from urea source. The experiment had a Randomize Complete Block Design and was replicated 3 times. In the second year, the effects of seven fertilizer treatments consisting of 150, 200, and 250 kg N.ha-1 from urea (at three stages) and urea-form (at one stage) with a control plot (without nitrogen application). The treatments were conducted in two soils with different textures (loam and sandy loam) as a Randomized Complete Block Design, replicated three times. The results of the first year showed that application of nitrogen fertilizers had a significant effect (α=1%) on tuber yield, and nitrogen concentration in leaves. The maximum tuber yield (54.66 ton.ha-1) was produced by applying 200 kg N.ha-1 from methelen urea, which had a slight difference with the same amount of nitrogen from urea formaldehyde source. The economical evaluation of different treatments in the first year showed that, in spite of the maximum economic net profits obtained through application of 200 kg N.ha-1 as urea formaldehyde and/or methelene urea, the maximum economic efficiency was obtained by the application of 140 kg N.ha-1 from methelene urea source (equal to 70% of the control plot). The results of the second year experiment showed that, in both soils under study, the maximum tuber yield was obtained through the application of 250 kg N.ha-1 (25% more than the nitrogen recommended level) from urea form source. The leaf and soil analysis of different treatments showed that there was no difference among the treatments concerning leaf N concentration and soil N at different stages of the crop growth. This indicates the ability of ureaform in slow releasing of nitrogen, since in all stages of sampling; the concentration of nitrogen in leaf and soil of the urea form treatments was even more than the corresponding values in the urea treatments. On the whole, it can be concluded that, in similar conditions, using slow release nitrogen fertilizers (urea form and methylene urea) in potato farming is economically feasible and increases nitrogen use efficiency.
 • A. Hassani, R. Rahnemaie, M. J. Malakouti Page 117
  Boron is an essential element for plant growth. Soluble and adsorbed boron are short- and long-time sources of B for plants. Adsorbed B controls equilibrium concentration and its deficiency and toxicity in soils. Considering the importance of adsorption and desorption reactions in B behavior in soils, boron adsorption isotherms were measured in five soils differed in calcium carbonate equivalent (CCE 0-80%). Experimental data were described with linear and non-linear forms of the Langmuir, Freundlich, Toth, and Langmuir-Freundlich equations. Analysis of the model descriptions revealed that the Langmuir equation was the best equation for prediction of the exerimental data. The latter data and the predictions by the Langmuir equation showed that boron was weakly adsorbed in soils when compared with other oxyanions. Boron adsorption maximum () was calculated between 1 to 3 µmol /g soil. Correlating boron adsorption maximum with soil properties revealed that the amount of adsorbed B was not a simple function of the soil properties, rather, it reflected the effect of different soil properties such as pH, texture, carbonates and oxides contents. Among soil properties, active CCE showed a direct relationship with boron adsorption maximum. Removing calcium carbonates from a soil sample (18% CCE and pH 7.4) reduced boron adsorption maximum by 35%. In addition, the effect of three levels of ionic strength i.e. 0.01, 0.1 and 0.5 M NaCl, was measured in a soil sample. The results revealed that B adsorption maximum increased by 24 and 71% with increasing ionic strength from 0.01 to 0.1 and 0.5 M. This could be due to an increase in pH-dependent surface charges and/or a decrease in the thickness of the double layer.
 • M. Salahi Farahi, A. Faraji Page 128
  To study the effects of irrigation and nitrogen treatments on rapeseed(option 500 variety), an experiment was conducted at agricultural research station of Gonbad during 2003-2005.The station is located at 5 km east of Gonbad at an altitude of 45 meters above sea level and has Xerothermo Mediterranean climate.The experiment was carried out as factorial form in RCBD with 3 replications. Iirrigation treatments included the check (without irrigation), irrigation at flowering stage, and irrigation at flowering stage and seed filling stage. The nitrogen treatments consisted of the control (no N), applying N to the soil without foliar application, and applying N to the soil with foliar application. The foliar application of urea was applied in the beginning of stem elongation and flowering stages with 2.5 % concentration. The result of the first year of experiment showed that the effects of irrigation, nitrogen, and the interaction between the two variables were significant on grain yield. However, the effect of irrigation in the second year was not significant because of high rain fall. The two-year analysis showed that the effect of year was significant on grain yield, the number of secondary branches, and 1000 grain weight, reflecting that the climatic conditions varied in the two years of the experiment. Irrigation at flowering and seed filling stages together with N application to the soil and foliar application treatment had the highest yield (3426 kg/ha). Therefore, irrigation of canola is recommended for the seasons when there is not enough rain at flowering and seed filling stages.
 • M. H. Davodi, R. Rahnemaie, M. J. Malakouti Page 137
  Iron (Fe) is an essential element for plants, animals, and human. The chemistry of iron in natural systems like soils, particularly in the anaerobic and flooded paddy soils, strongly influences the bioavailability and transformation of various elements and, therefore, plays an important role in bio- and geo-chemical cycles. Mobility and availability of iron in the natural systems is controlled by the adsorption-desorption and dissolution-precipitation reactions. These reactions are strongly affected by environmental conditions especially proton (pH) and electron (pe) activities. Considering the importance of the adsorption process in controlling equilibrium concentration of Fe(II), we investigated Fe(II) adsorption process on goethite over a wide range of pH and ionic strength. The goethite charging behavior was calculated from acid-base titration at different levels of ionic strength. Titration data revealed pHpzc=9.1 for the goethite. The Fe(II) adsorption isotherms data were analyzed with the CD-MUSIC surface complexation model. Adsorption data were successfully described using two inner-sphere surface complexes, i.e. and. The calculated CD values indicated some charge transfer to the surface plane. Total Fe(II) adsorption was increased with increasing pH in response to drop in the surface potential. Mole fraction calculation showed that was the dominant surface species in the studied pH range. Furthermore, experimental data and model calculations revealed that ionic strength had no considerable effect on Fe(II) adsorption, possibly due to the type of adsorption mechanism. Almost full recovery of the adsorbed Fe(II) rejected possible precipitation of Fe(II), i.e. the dominance of adsorption process.
 • M. Rahmati, M. R. Neyshabouri, S. Oustan, V. Feiziasl Page 155
  In order to study the effects of conversion of the current crop rotations in dry-land wheat farming to continuous wheat on soil erodibility factor in dryland agriculture, three soil series, namely, Sahand (Fluventic Haploxerepts), Rajol Abad (Typic Calcixerepts) and Darab (Calcic­ Haploxerepts), were selected at Maragheh and Hashtroud regions, northwest of Iran. The treatments consisted of continuous wheat cropping (T1), wheat-chickpea rotation (T2), and wheat-fallow rotation (T3) and were executed for 5 cropping seasons from autumn 2003 to summer 2008. Disturbed and undisturbed soil samples were taken from the experimental sites on June 2008. Appropriate soil physical and chemical properties such as infiltration rate (IR), wet-aggregate stability (WAS), bulk density (Db), calcium carbonate equivalent (CCE), organic carbon (OC), and texture were measured by routine laboratory methods and the K-factor was estimated using the supplied regression equation. Soil IR in T1 (2.01 cm hr-1) was significantly (p<0.05) lower than T2 (4.89 cm hr-1) and T3 (5.27 cm hr-1). Soil WAS in T3 (71.54%) was significantly (p<0.05) greater than T1 (58.89%) and T2 (59.24%). Lowest K-factor mean (2.23 × 10-3 t h MJ-1 mm-1) was obtained for T3 treatment and was significantly (p<0.05) lower than that of T1 treatment (6.81 × 10-3 t hMJ-1mm-1). The treatments did not havet any significant effect on OC, CCE, and Db. Based on the results obtained, the conversion of wheat-pea or wheat-fallow crop rotations to continuous wheat cropping system in dry-land agriculture in the regions studied may eventually lead to enhanced runoff and soil erosion and, therefore, it is not an appropriate practice.
 • H. Hadi, A. Asgharzadeh, J. Daneshian, A. Hamidi Page 166
  To study the effect of Bradyrhizobium japonicum and Azotobacter chroococcum on characteristics of plants grown by the seeds produced under drought stress, a study was conducted under laboratory and greenhouse conditions. The pot experiment was conducted with three variables in factorial form in a completely randomized design and the field experiment was split factorial in randomized complete block design with three replications. The treatments included different irrigation intervals based on 50, 100, and 150mm evaporation from class A pan, three different cultivars, namely, Manokin, Williams, and SRF×T3 Line, and inoculation treatment that consisted of inoculation with Bradyrhizobium japonicum, Bradyrhizobium japonicum co-inoculated with Azotobacter chroococcum, and no seed inoculation (check). In the pot experiments, plants were irrigated with nutrient solutions free of nitrogen. The result of the pot experiments indicated that, in all cultivars, the dry weight of the above-ground parts, the roots, and the whole plant were higher by, respectively, 16%, 23%, and 18% in plants of medium stress condition (100mm irrigation interval) compared with the plants grown by seeds of normal irrigation. Also plants of drought stress seeds had higher number and dry weight of nods. Addition of Azotobater chroococcum to Bradyrhizobium japonicum increased the number and fresh weight of nods compared to inoculation with Bradyrhizobium japonicum. Results of the field experiments showed that seedlings grown from medium stress seeds of Williams cultivar and inoculated with Bradyrhizobium japonicum had 46% higher plant dry weight than the control.
 • M. Ahmadian, M. Pakparvar, D. Ashourloo Page 179
  Remote sensing technology is a useful tool for spatial and temporal monitoring of some natural phenomenon. Salinization and alkalization are known to be the main causes of soil fertility degradation in regions where land and water resources are improperly managed. in Hamadan province, the total area of saline and sodic lands is estimated at 70000 hectares, which includes 9.5 percent of the total cultivated lands of the province. The objective of this study was to monitor saline and sodic soils using satellite information (landsat-5 and 7). Classification of satellite imagery for salinization and alkalization was carried out by investigating various bands and indices. The supervised classification method was used to classify the images. The soil maps were prepared via geographic information system at 1:50,000 scale. Results showed that the area of saline and sodic soils have increased during the last 11 years by 31.9 percent. The change in low to medium salinity class (S0) was 7.9 percent, while in the medium to severe salinity class (S1) it was 31.2 percent. The area of the bare soils that was previously 3005 hectares is now estimated to be 8446 hectares, showing an increase of 181 percent.
 • F. Rasouli, A. Kiani Pouya Page 193
  Proper use of saline and sodic soil and water resources is important for increasing crop production in Iran. For this purpose, chemistry models are very helpful in assessing the impact of saline and sodic water and amendment application on soil and plant. In the present study, effect of gypsum on reclamation of sodic soils was investigated at Dorudzan- Marvdasht plain in Fars Province. Moreover, WATSUIT model was used for assessing chemical composition of a soil irrigated with sodic water,(EC=2.17 and SAR=17.1) after application of mined gypsum. The treatments consisted of four gypsum level (0, 3, 6 and 24 meq/l). The experiment was carried out in three replications in 20-m2 plots. Predicted data showed calcium and sulfate concentration increased and soil alkalinity decreased with increasing gypsum rate. Data obtained from the experimental plots indicated that concentration of the ions, salinity(ECe), and sodium adsorption ratio (SAR) were underestimated by WATSUIT model, mainly due to the low leaching efficiency in the field condition. During reclamation of a sodic soil, salinity threshold for stabilizing soil structure, magnesium to calcium (Mg/Ca) ratio, and the neutralization of alkaline ions to reach a safe value for soil and crop production should be considered. Three mili-equivalents gypsum per liter was sufficient to provide the appropriate values of ECe and SAR to stabilize soil structure, while, based on the model prediction, more gypsum was required for this purpose. The difference is related to the impurity of the applied mined gypsum used in the study. Both the calculated and the measured data show that, even with applying high rates of gypsum, soil alkalinity does not reach a safe range (<1.5 meq/l). In general, the model predicted that 24meq/l gypsum was the most suitable treatment for reclaiming the soil under the experimental condition.