فهرست مطالب

 • پیاپی 178 (1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا فرشچیان صفحه 1
  روایات بسیاری از شیعه و اهل سنت نشان می دهد که امام علی (ع) در آغازین روزهای در گذشت پیامبر گرامی اسلامی (ص)، بنابر سفارش آن حضرت، قرآن را در مجموعه ای گردآورد، این مجموعه که به «مصحف علی (ع)» نامبردار است، دربردارنده تاویل و تفسیر آیات قرآن محکم و متشابه و اسباب النزول بوده است و آیه های منسوخ پیش از آیات ناسخ قرار داشته اند و به همانگونه، آیات مکی پیشتر از آیه های مدنی بوده است. برخی از محققان مسلمان بر این رای هستند که مصحف بر اساس ترتیب نزول سوره های قران گرداوری شده است، این دیدگاه، تنها به روایت شیعه دیده نمی شود. بنابراین نمی توان به دیده اطمینان به آن نگریست و به دلیل وجود مسائل مهم علوم قرآنی در مصحف علی (ع) و زمان گرداوری آن می توان نتیجه گرفت که مصحف آن حضرت نخستین کتاب در حوزه علوم قرآنی می باشد.
 • الدکتر عدنان طهماسبی صفحه 21
  الواقعیه التفاولیه مذهب فی عالم الادب اذانه متجذر فی الفلسفه المارکسیه التی توغلت فی ارجا العالم خاصه فی اوروبا الشرقیه، و انطلاقا من هذا المذهب الابی ظهرت آثار شعریه و قصصیه هامه فی روسیا و فی بلدان العالم الثالث. و من الکتاب المتمیزین فی العالم الثالث الذین تاثروا بهذا المذهب، هو نجیب محفوظ الذی کتب اولی روایاته من عام 1945 حتی 1957 علی اساسها. نحاول فی هذا البحث، ان نشیر الی الممیزات الرئیسه للواقعیه التفاولیه ثم نتطق الی هذه الممیزات فی آثار نجیب محفوظ القصصیه نموذجا و ناقل الکفر لیس بکافر مستهدفین من هذا ان ینتبه مترجمو آثار نجیب محفوظ علی خیوط افکاره تحسبا من الانزلاق فی متاهات غیر محموده.
 • دکتر عبدالحسین فقهی صفحه 37
  مطالعه تحولات شگرف در ادبیات، و عوامل و زمینه هایی که این تحولات را بوجود آوردند، یکی از شاخه ها و زمینه های مطالعاتی در حوزه «تاریخ ادبیات» می باشد. شناخت تحولات و ویژگی ها و عوامل تاثیرگذاری، ما را در فهم و تحلیل و تبیین متون ادبی بویژه: متون مصنوع، یاری می کند. چراکه: ظهور یک سبد ادبی و بیانی، معلول یکسری تحولات و زمینه های اجتماعی و فرهنگی است. اگر آن زمینه ها شناخته نشود پیام و مفاد آثار ادبی به طور کامل به دست نخواهد آمد. در این مقاله تلاش داریم برخی از عوامل نهضت ادبی در ادب عربی پس از امویان را که می توان آن را انقلابی ادبی نامید شناسایی و تحلیل کنیم.
 • دکتر محمود فضیلت بهبهانی صفحه 57
  در بدیع و کتابهای فنون بلاغت و صنایع ادبی روش های پراکنده و نامنسجمی در طبقه بندی انواع مختلف جناس وجود دارد. برخی از این روش ها ماهیت ترجمه ای داشته و از ادبیات عرب بر گرفته شده است. بخشی دیگر از گونه های جناس نیز بر پایه اواشناسی و واج شناسی طبقه بندی شده اند. نگارنده در این مقاله کوشیده است پس از بررسی روش های معمول در طبقه بندی جناس، روش هایی نو و علمی را ارائه نماید.
 • دکتر علی درزی صفحه 77
  ما در این مقاله با بررسی بعضی از جملات در زبان فارسی و با استفاده از نظریات زبانشناسان، ابتدا وجود گروه شمار (number phrase) را در گروه تعریف (DP) زبان فارسی ثابت می کنیم و سپس نشان می دهیم که جایگاه تکواژ جمع در زبان فارسی نیز مانند دیگر زبانها، هسته گروه شمار است. سپس ضمن بررسی ویژگی های تکواژ جمع در زبان فارسی، ثابت می کنیم که ظاهر نشدن اعداد بیش از یک با اسم های دارای تکواژ جمع در این زبان (برخلاف زبانهای دیگر) به دلیل ویژگی های خاص تکواژ جمع در زبان فارسی است.
 • دکتر علیرضا حاجیان زاده صفحه 97
  افضل الدین بدلیل ابراهیم بن علی معرو ف به خاقانی شروانی نویسنده و شاعر بزرگ قرن ششم، جز بزرگترین قصیده سرایان زبان و ادبیات فارسی است که به زبان عربی نیز شعر گفته. عمده شهرت خاقانی به خاطر قصاید پرهیمنه و مطنطن اوست که به زبان دشوار و صور خیال عالی و دور از ذهن سروده شده است. تسلط شاعر بر دانشهای زمان خود و اشرافش بر احادیث و علوم اسلامی و نسطور و اساطیر و تلمیحات سامی – ایرانی – عبری -... درک شعر او را دشوار کرده است. دیوان خاقانی چند نوبت تصحیح و چاپ شده است ولی بخاطر عدم اصالت نسخه و بدخوانی مصححان، فهم شعر شاعر دوچندان مشکل شده است. با وجود مقالات و پایان نامه های متعدد در این زمینه همچنان مواردی در دیوان وجود دارد که به تصحیح مجدد با دقت بیشتر نیازمند است. این مقاله به تصحیح و توضیح یکی از آن ابیات پرداخته. بیت مورد نظر و ابیات قبل و بعد آن که همگی به هم مرتبطند شرح و تحلیل شده است.
 • دکتر عباس همامی صفحه 117
  انبیا در دعوت خود روش های مختلفی را بکار گرفته اند که حکمت موعظه حسنه و جدال محورهای کلی آنست و در شرایط خاص می تواند از برخورد قهرآمیز بهره گرفته شود. در مقابل نیز ائمه کفر، ملا، مترف و عوام نادان به مقابله پرداخته و از شیوه هایی چون بی اعتنایی، جنگ روانی، تهمت، جلوگیری از تبلیغ، ششکنجه، تبعید و قتل استفاده کرده اند.
 • اکرم سلطانی صفحه 131
  شاید بتوان گفت عجایب نامه ها نوعی از انواع ادبی است که ریشه در باورها، سنن و فرهنگ مردم هر منطقه دارد. از دیرباز ناشناخته های عرصه خلقت نظر آدمیان را به خود جلب کرده و آنها را به فکر فرو برده است. آنچه را که به راز آنها پی نبرده و یا به خوبی نشناخته و یا برایش تازگی داشته است تحت عنوان عجایب و غرایب سینه به سینه نقل کرده و چه بسا از نقل آنها لذت نیز می برده است. بعضی از عجایب به افسانه بدل شده اند و پاره ای دستمایه نویسندگان گشته که بر پایه آن آثار ادبی گوناگونی را به وجود آورده اند. جغرافی دان ها و تاریخ نویسان که بهره ها جسته و در واقع کتاب خود را به آنها مزین نموده اند و گاهی مطالبی نیز بر آنها افزوده اند. آذری طوسی نیز آن عجایب و غرایب را دست مایه کار عرفانی و اخلاقی خود کرده و از دیدگاه های متفاوت، به عجایب نگریسته است. حاصل کار او کتابی است منظوم در قالب مثنوی در بحر خفیف، به نام «غرایب الدنیا و عجایب الاعلی» که مضمونی کاملا عرفانی دارد. این کتاب در اصل باب دوم و سوم کتاب چاپ نشده منظومی است به نام مرآت.
 • دکتر سید رضا مودب صفحه 151
  اثارت بعض الروایات المتعلقه بنزول القرآن جدلا واسعا، خاصه روایات التی توحی بنزول القرآن علی سبعه احرف، حیث احرف، حیث اصبح فهمها و استجلا معناها میدانا للصراع بین آرا المحققین من علماء الاسلام، کما تعرض لها المستشرقون ایضا، و توصلوا – علی ضوء روایات اهل سنه – الی نتیجه مفادها ان القرآن یشوبه الاضطراب.
  هی ان القرآن لم ینزل علی سبعه احرف – کما یتوهم بعضهم – و انما هو قرآن واحد، نزل الی حرف واحد، من عند الواحد.
 • دکتر احمد ذاکری صفحه 165
  میان ابوالعلا معری، خیام و حافظ همسویی هایی وجود دارد که همه این اشتراکات نه در اثر تاثیر مستیم آنها از یکدیگر است. اشتراکات فکری حافظ و خیام را می توان در سه مقوله: خدا، انسان، جهان بررسی کرد. بیگمان زیر بنای فکری خیام، ارسطویی است و زیر بنای فکری حافظ افلاطونی و اشراقی است. ولی آن دو درباره جهان و انسان غم مشترکی دارند برای مثال مرگ، ناپایداری های جهان و اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار آنها بسیار رنج می دهد و به اندیشه وا می دارد، بنابر هر دو سفارش هایی به دریافت وقت و اغتنام فرصت دارند. هر دو معتقدند به نیرویی مسلط بر اراده انسان هستند و از دست این نیروی ناگزیر با زبان شعر به فغان آمده اند. هر دو از وضع جهان و اداره آن ناراضی هستند و شکایت دارند. هر دو رند و سنت شکن هستند.
|
 • Page 1
  According to a great number of shia and sunni traditions, a few days after the prophet death, Imam Ali compiled the holy Koran by order of the holy prophet. This collection that is Known as "Imam ali's Moshaj: contained commentary and interpretation of the koranic verses and the verses are clear (muhkam] or ambiguous (mutashabih] and the cause of revelation that is known as "asbab al-nuzul' In addition, the abrogating verses came after the abrogated verses like Madani verses and Meccan verses. Some of Moslem scholars relate that the "moshaf'' was collected according to the arrangement of revelation, it is only based on the "Ibn Sinn tradition" and we dont see it in others especially Shia traditions, therefore it isnt an assurable opinion. Finally, as a
  Result
  Imam Ali's mosha] was the first text in koranic science filed because it contained the most important of it's subjects.
 • Page 21
  The social realism is a significant literary school. One may notice this school in various forms and works in the world literature. Its source and origin can be traced in the Marxism philosophy which has influenced the Eastern European peoples. Many works, such as the novels, poems, and plays have been formed on the basis of this school in Russia and the third world countries. Najib Mahfuz is one of these literary figures who have been under this influence and school. Here, it has been tried to mention the various characteristics of social realism and their manifestations inMafuz 's literary works.
 • Page 37
  One of the major branches of studies in the history of literature is to investigate the factors and background of literary development. Recongnizing this development, the features, the effective elements, etc. can help us understand and comment on the literary texts quite well and. scientifically. A series of social and cultural changes and grounds may cause a literary style to emerge and form. In this research, it has been tried to recognize and analyze certain literary factors in the Arabic literature after "Omaviyan" Period being called the Arabic literary movement.
 • Page 57
  In the books written on rhetorics, figures of speech, and literary terms one may find different non-systematic classifications of puns. Some of these methods have been translated from the Arabic literary texts. Some other classifications are based on phonetics and phonology. In this research after surveying the common methods of classification, it has been tried to put forward certain new scientific methods for classifying puns.
 • Page 77
  In this research, it has been tried to survey certain Persian sentences and based on the linguist's ideas the existence of the number phrase in definition phrase in the Persian Language is demonstrated. Then it has been attempted to show that the position of the plural morpheme in Persian, quite similar to the other languages, is the core of the number phrase. Along with surveying the features of the plural morpheme in Persian the researchers try to prove that the numbers being more than one do not accompany the nouns having the plural morpheme in Persian and this process is due to the specific characteristics of the plural morpheme in Persian which is also contrary to some other languages.
 • Page 97
  Khaghani Shervani is one of the greatest authors and poets of the sixth cent. (A.H.) in the Persian literature. He has also written poems in Arabic. Understanding his poetical works is very difficult since he has repeatedly used various knowledge of his time) such as the Islamic concepts and the Holy Hadith. the Iranian and Semitic mythology) etc. His poetical works have been edited and published several times. In this research, it has been tried to re-edit and re-correct a few verses more profoundly than the previous corrections.
 • Page 117
  The Holy Prophets have used different styles and methods so as to invite their peoples toward the Straight Path. The major trends of this holy invitation are the sacred wisdom, the nicest way of preaching, and good conflicts. Sometimes a little bit force may be used in specific cases as well. On the other hand, the principal figures of the unbelievers and the ignorant folk were always against them. These evil characters have used ignoring process, psychological destruction, backbiting, preventing them from their holy propaganda, torture, exiling and murder to stop them.
 • Page 131
  The books written on the world strange items and categories, may be called as a literary genre, too. They also originate from the people's beliefs, traditions, customs, and culture of a specific region. Some of these strange items and categories have been turned into various tales of mysteries. The experts of other fields, such as geography, history, etc. have used them as well. Azari Toosi has considered them from a mystical and moral perspective. Based on his attitude toward them, he has created certain poetical works.
 • Page 151
  The Glorious Quran is the most out standing and greatest "Book" having a unique text, unique letters, and revealed by the Unique Creator, the Almighty God. Unfortunately, there are a few nonsense discussions concerning this Great Holy Book on the basis of the seven letters narration. Hence, in this research, it has been tried to reject this wrong theory scientifically and quite rationally, of course, after a brief presentation of them along with some reasonable analyses.
 • Page 165
  The three great poets, i.e. Hafez, Khayyam, and Abulala Muarri have many things in common though they have had no influence on each other. The common intellectual yhings in the poetical works of Hafez and Khayyam may be classified in three categories, that is to say, God, human beings, and the university. Hafez believes in plato and Khayyam in Aristotle. But they have a common nostalgia concerning the man and universe. tThey suffer from the wrong social status a lot. They believe that one should rejioce for the time being. They both believe in fatalism. They are dissatisfied with the management of the world and they contantly complain. They are both againt the wrong traditions and object all the time.