فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/09/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اکبر عالم تبریز، ناصر مطهری فریمانی، حمیدرضا یزدانی صفحه 15
  سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان لزوما سیستم های توجیه پذیری برای همه سازمان ها درراستای تحقق اهدافشان نمی باشند. این موضوع در نزد سازمان های کوچک و متوسط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا که یک تصمیم خرید اشتباه در مورد چنین پروژه های سرمایه بری چه بسا که به نابودی این گونه سازمان ها منجر گردد. بحث ارزیابی خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تاکنون از زاویه برنامه راهبردی سازمان در تحقیقات گذشته مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا این تحقیق با هدف ارائه یک مدل ارزیابی برای طرح خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با محوریت تحقق برنامه راهبردی سازمان و با تمرکز بر روی شرکتهای کوچک و متوسط انجام گرفته است. روش شناسی در مرحله ساخت مدل کاملا کیفی و بر اساس مصاحبه اکتشافی و در مرحله آزمون مدل کمی و از نوع توصیفی –تحلیلی و مطالعه موردی می باشد. نتایج نشان داد که برای شرکت دارو سازی نصر بر اساس مدل ساخته شده، طرح خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان از توجیه پذیری متوسطی برخوردار است.
  کلیدواژگان: سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، برنامه راهبردی، قابلیت اساسی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، مطالعه موردی
 • سعید فتحی، مجید صامتی، باقر عسگرنژاد نوری صفحه 33
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهرانمی باشد. بدین منظور درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس - اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 68 1377 گردآوری شد. روش آماری پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته بررسی شد. سپس به منظور برآورد بردارهای هم جمعی از آزمون هم جمعی یوهانسون استفاده گردید. در نهایت الگوهای پژوهش با الگوی تصحیح خطای برداری تخمین زده شدند. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند.
  کلیدواژگان: بازار سرمایه، توسعه بورس اوراق بهادار، عمق بورس اوراق بهادار، عرض بورس اوراق بهادار، متغیرهای کلان اقتصادی
 • علی اکبر امین بیدختی، سیدمجتبی زرگر، ماشاالله نظری صفحه 49
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردی عناصر آمیخته بازاریابی در ارتقای جایگاه صنعتگردشگری استان سمنان بر اساس مفهوم چرخه حیات مناطق گردشگری از دیدگاه بوهالیس می باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از داده های ارائه شده توسط سازمان های تخصصی گردشگری و مراجعآماری ذیربط و بکارگیری 15 شاخص مختلف و بهره گیری از تکنیک موریس، جایگاه استان سمنان درصنعت گردشگری در میان استان های کشور مشخص شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که این استان علی رغم دارا بودن جاذبه های بی شمار طبیعی، تاریخی و مذهبی، در میان 30 استان مورد مطالعه در زمینه تسهیلات و زیرساخت های گردشگری، رتبه 26 را به خود اختصاص د اده و در گروه استانهای محروم در این خصوص قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و میدانی و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و خبرگان امر، اثر هر یک از عوامل آمیخته بازاریابی گردشگری بر ارتقای جایگاه این صنعت در استان سمنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تمامی عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری بر ارتقای جایگاه و توسعه این صنعت تاثیرگذار می باشند.
  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی گردشگری، مدل بوهالیس، روش موریس، استان سمنان
 • محمود مولا نژاد، مهدی نداف، بهروز موسی زاده صفحه 69
  حوزه بازرگانی خارجی از جمله مهمترین بخشهای اقتصادی جوامع محسوب می شود. سیاستگذاری دولت در این حوزه شامل ارایه طرح های بلند مدت و میان مدت جهت هدایت فرایند تصمیمگیری در مواردی نظیر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی است که به منظور حضور اثربخش وکارآمد کسب و کارها)دولتی و غیر دولتی (در بازارهای منطقه ای، بین المللی و جهانی ص ورت میپذیرد. از سوی دیگر در سه دهه اخیر پدیده جهانی شدن تاثیرات شگرفی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جوامع داشته است و رویدادهای توسعه را به اشکال گوناگون و متفاوت متاثر نموده است. در این تحقیق مدلی برای تبیین این تاثیرها در حوزه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است. وزارت بازرگانی نیز به دلیل نقش محوری در دولت جمهوری اسلامی ایران، جهت سیاست گذاری بازرگانی خارجی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردی د. نتایج به دست آمده نشان می دهند که نیروهای جهانی شدن در سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر فرایند سیاست گذاری بازرگانی خارجی موثر بوده اند.
  کلیدواژگان: بازرگانی خارجی، سیاست گذاری تجاری، جهانی شدن، وزارت بازرگانی
 • اکرم هادیزاده، سید عابد رضایی، خدیجه اکبری صفحه 89
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان رفتار سیاسی و نوآوری حرفه ای افراد انجام شده است. بهاین منظور 220 نفر از کارمندان دانشگاه شهید بهشتی به صورت تصادفی از میان 1000 کارمند دانشگاه انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد ابتکار ونوآوری حرفه ای مارتینپاتچن(1965) و پرسشنامه رفتارسیاسی ای.جی.دوبرین(1978)استفاده شده است. فرضیه اصلی تحقیق، مبنی بر وجود رابطه میان نوآوری حرفه ای وتمایل به رفتار سیاسی تایید شد. نتایج تحقیق از رابطه معنادار و معکوس میان نوآوری حرفه ای وتمایل به رفتار سیاسی حکایت دارد، بدین معنا که با افزایش تمایل به رفتار سیاسی، نوآوری حرفه ای کارکنان کاهش می یابد. تحلیل فرضیه های فرعی تحقیق گواه آن است که ارتباط معکوسی میان نوآوری حرفه ای با چاپلوسی، استفاده سیاسی از اطلاعات، ایجاد الزام اخلاقی و معاشرت با افراد صاحب نفوذ وجود دارد. ولی در این پژوهش میان نوآوری حرفه ای با تصویرسازی و ایجاد پایگاه حمایتی رابطه ای حاصل نشده است. بین نوآوری حرفه ای و سن رابطه معنادار ومعکوس برقرار است، همچنین یافته های پژوهش نشان داد که نوآوری حرفه ای در زنان بیش از مردان می باشد.
  کلیدواژگان: رفتار سیاسی، نوآوری حرفه ای
 • مریم خالقی بایگی، منیژه قره چه صفحه 107
  پژوهش حاضر به منظور روشن ساختن نقش صنعت مشاوره مدیریت پویا، در توسعه راهبردی طراحیشده است. الزام و ضرورت به کارگیری میانبرهایی که روند سرعت توسعه راهبردی صنعت را برای کشور ایران امکان پذیر سازد، سبب شد که پژوهش حاضر شکل گیرد. تحقیق از نوع بنیادی بوده، به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. اطلاعات، با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد ومدارک، پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده اند. برای آزمون فرضیه تحقیق که شالوده مدل مفهومی را نیز شکل می دهد، از اطلاعات 127 کشور جهان شامل خریداران بالقوه و بالفعل صنعت مشاوره استفاده شده است. آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شده، فرضیه بنیادین و مدل مفهومی را تایید کرده است. می توان ادعا کرد که چنانچه صنعت مشاوره ای در جایگاه مناسب قرارگیرد و پویا و رقابتی باشد، در توسعه صنعتی، مؤثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: صنعت مشاوره، صنعت مشاوره رقابتی، مزیت توسعه صنعتی
 • تورج حسن زاده ثمرین، سید محمد مقیمی صفحه 123
  بسیاری از سازمانها صرف نظر از اندازه و میزان تجارت به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبعپایدار رقابت و تعالی و مبنایی برای نوآوری و تطبیق پذیری شان اعتراف دارند. موضوع این مقاله طراحیو تبیین مدل سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی در شهرداری تهران می باشد. برای متغیر مستقل دو بعد درونی و بیرونی شامل اعتماد، هنجار، ارزشهای دینی، شبکه مشارکت و قانون در نظرگرفته شده است و برای متغیر وابسته نه بعد در نظر گرفته شده است. این تحقیق از نوع کاربردیبوده است و قلمرو جغرافیایی آن مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سطوح سازمانی کارشناسان، رؤسای ادارات، معاونین و مدیران منطقه بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تعداد نمونه 342 انجام گرفته است. همچنین از روش های تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون، مدل معادلات ساختاری و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شهرداری تهران بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضح تر، با افزایش سرمایه اجتماعی تعالی و سرآمدی سازمان ارتقا و بهبود می یابد
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد، شبکه، کیفیت وتعالی سازمانی
|
 • Akbar Alam Tabriz, Naser Motahari Farimani, Hamid Reza Yazdani Page 15
  Enterprise Resource Planning systems(ERP) arent necessarily justifiable systems for all organizations in direction of their objectives. This matter is very important for Small and Medium Enterprises(SMEs) because an erroneous purchase decision in relation expensive project such this can been resulted to destruction of company. evaluating procurement of Enterprise Resource Planning system haven’t been analysed from aspect of organization’s strategic plan in past researchs yet. Thus this research was performed to presenting a model for evaluation of ERP procurement scheme with centralization on realization of strategic plan and focusing on small and medium enterprises. At the stage of constructing model, methodology is perfectly qualitative and base on explorative interviews but at the stage of testing model that is quantitative and its kind is descriptive-analytic and case study. The results depict that ERP procurement scheme for Nasr Pharmaceutical Company has median justification.
 • Saeid Fathi, Majid Sameti, Bagher Asgar Negad Noori Page 33
  This study is mainly attempted to examine the effect of macroeconomic variables on the development of Tehran's Stock Exchange. For so doing, national income, investment rate, financial intermediary development and macroeconomic instability were considered as macroeconomic variables and depth and width as indices of the stock exchange development. Necessary data was collected seasonally in time series during 1998-2007 time period. In the statistical method employed in the current research, we first examined stationary of the variables by Dickey-Fuller Unit Root Test. Then Johansen Cointegration Test was employed to estimate cointegration vectors. Ultimately, to estimate the study models, Vector Error Correction Model was used. Generally Speaking, the findings of the estimations suggest that national income and investment rate have positive significant effect on the depth and width of the stock exchange. Also, financial intermediary development and macroeconomic instability have negative significant effect on the depth and width of the stock exchange.
 • Aliakbar Aminbeidokhti, Seyed Mojtaba Zargar, Mashaallah Nazari Page 49
  Nowadays, tourist industry at international level is recognized as an economic, social and cultural element that can play a major role in developing the economy. Unfortunately, Iran inspite of possessing tremendous abilities in tourism, couldnٴt find a proper position in that industry. Semnan province which is a part of Iran and possesses many historical, natural and eco-tourist attractions couldntٴt find a suitable position among different provinces in Iran. So this article strives to examine Semnan province tourist industry and finds its rank among all provinces in Iran. The study has been done via survey method using data from specialized tourist organizations. The analysis show that Semnan rank in terms of tourist is 26 among 30 provinces. Then through a survey method and with the data collected from tourist specialists, the role of marketing mix for promoting tourist industry is analyzed. The findings shows that all marketing mix play an important role in the promotion of tourist industry. At end the most important Semnan tourist industry challenges and pitfalls are recognized and proper recommendations are presented.
 • Mahmoud Molanezhad, Mahdi Nadaf, Behrouz Mousazadeh Page 69
  Trade policy is one of the most important segments of a nation-state economic policy. The public policymaking in the segment includes developing long and mid-term plans to direct the decision making process on export, import and foreign investment in a country, by which businesses (either private or public) will be able to perfume more effective in international level and foreign marketplaces. On the other hand, in recent three decades globalization forces of economic, political and cultural scales have great impacts on the societies in different ways. In the paper, a model has been suggested to explain the impacts on trade policymaking process of I.R. Iran. Ministry of Commerce, however, was attained as the research source of data, due to the main role of the ministry on trade policy of Iran. The results indicate that economic, political and cultural forces of globalization have great impacts on trade policymaking process and probably would improve level of participation in planning and enhance trust and commitment of policymakers to the policy network.
 • Akram Hadizadeh Moghadam, Seyed Abed Rezaee, Khadije Akbari Page 89
  This study aims at exploring the relationship between political behavior and job innovation. For this purpose, 220 subjects were randomly selected among 1000 employees of Shahid Beheshti University. To measure the variables, the standard questionnaire of job innovation of Martin Patchen (1965) and the political behavior questionnaire of A.J. Dobrin (1978) were used. Based on research analysis the main hypothesis assuming the relationship between job innovation and the tendency toward political behavior was accepted. The findings indicated a meaningful and negative relationship between job innovation and the tendency toward political behavior meaning that as the tendency toward political behavior increases, job innovation decreases. The analysis of the secondary hypotheses reveals that there is a negative relationship between job innovation and flattery, political application of information, the creation of moral obligation, and association with influential individuals. But there is no relationship between job innovation and imagery (creating a favorable image of self), and establishing a supporting base. Furthermore, there is a significant and negative relationship between job innovation and age. Women are more innovative in their jobs than men.
 • Maryam.Khaleghi Baygi, Manijeh .Ghareche Page 107
  This study aims to clarify the role of management consulting industry on industrial development. The speed rate of industrial development in developing countries such as Iran is low. Therefore it necessitates applying shortcuts to overcome such problems. Application of these shortcuts is the basis underlying this study. The research is fundamental and is conducted using descriptive and survey method. Data gathering was based on related literature (documents), questionnaires and interviews. Information of 127 countries was used for testing the conceptual model. Correlation test approved the hypothesis (conceptual model), and we can claim that management consulting industry influences the industrial development.
 • Touraj Hasan Zade Samarin, Seyed Mohammad Moghimi Page 123
  Many organizations, regardless of the size and amount of business the importance of social capital as a source of competitive and sustainable basis for innovation and excellence and versatility they have confessed. The subject of this article explains the model design and social capital in order to achieve excellence is the Tehran municipality. For the next two independent variables, including internal and external trust, norms, religious values, networks and partnerships law is not for the dependent variable is considered later. This type of research has been applied and the geographic territory of 22 districts of Tehran municipality-level organizational experts, heads of departments, deputies and regional managers have been. Descriptive research method that is correlated to stratified random sampling with 342 samples have been conducted. Also, correlation analysis, regression analysis, structural equation modeling and Friedman test for data analysis has been used. The results of this study showed that the Tehran Municipality between social capital and organizational excellence and significant positive relationship exists. Clearer words, increasing social capital and promote excellence and eminent organization improved.