فهرست مطالب

نشریه مدیریت سلامت
پیاپی 43 (بهار 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/03/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا اباذری، کبری بابایی صفحه 7
  مقدمه
  با توجه به رسالت آموزشی و پژوهشی کتابخانه های دانشگاهی، و نیز اهمیتی که امروزه وب سایت های این کتابخانه ها در برقراری ارتباط و ارائه خدمات به کاربران پیدا کرده اند، طراحی این گونه وب سایت ها و منظور کردن عناصر کارآمد و مفید در آن ها دارای اهمیت بسیاری است. اما آنچه که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، لحاظ کردن نکات و ویژگی هایی است که وجود آن ها در وب سایت ها، بخصوص وب سایت کتابخانه های دانشگاهی، موجب پویایی هرچه بیش تر سایت کتابخانه و ارتباط هرچه بیشتر و بهتر کاربران با وب سایت می شود.
  روش کار
  در این پژوهش که از نوع پیمایشی توصیفی است، در مجموع 16 صفحه اصلی وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران با استفاده از دو مرورگر اینترنت اکسپلورر و نت اسکیپ مورد بررسی قرار گرفت و با مشاهده Source از طریق منوی View عناصر فراداده ای موجود در صفحه اچ.تی.ام.ال هر یک از این وب سایت ها (روش مشاهده) استخراج شد و در چک لیست تهبه شده منظور گردید.
  یافته ها
  در وب سایت های مورد بررسی، هیچ یک از وب سایت ها از عناصر فراداده ای هسته دوبلین استفاده نکرده اند و در طراحی تمام این وب سایت ها از فراداده های عام زبان نشانه گذاری فرامتن استفاده شده است. به همین دلیل براساس نظر متخصصان و بررسی منابع موجود از یک جدول انطباقی میان ابربرچسب های اچ.تی.ام.ال و عناصر هسته دوبلین استفاده گردید. همچنین رویکرد طراحان صفحات وب نیز مشخص گردید که عبارتست از: توجه به محتوای منبع در رتبه اول و توجه به ظاهر فیزیکی منبع در رتبه دوم و مالکیت فکری منبع نیز در رتبه سوم قراردارد.
  بحث: نتایج حاکی از آن است که طراحان صفحات وب به ابربرچسب ها بیشتر اهمیت می دهند تا طرح های فراداده ای خاصی همچون دوبلین. از سویی با توجه به قدمت بیشتر ابربرچسب ها و اینکه در میان فراداده های عام، عناصری متناظر با عناصر هسته دوبلین وجود دارد و از سوی دیگر عدم تفاوت معنی دار میان رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش با استفاده از طرح های فراداده ای خاص و ابربرچسب ها که در برخی پژوهش ها به اثبات رسیده است، نیز حاکی از آن است که طراحان خود را از به کارگیری این عناصر که معادل آن دقیقا در استاندارد هسته دوبلین موجود است بی نیاز می دانند.
  کلیدواژگان: فراداده، وب سایت (تارنما)، طرح فراداده ای هسته دوبلین، زبان نشانه گذاری فرامتن، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های پزشکی
 • نادر خالصی، محمود رضا گوهری، سودابه وطن خواه، زهرا عباس ایمانی صفحه 19
  زمینه
  با توجه به تعرفه های پایین خدمات تشخیصی و درمانی در بیمارستانها و با عنایت به هزینه های بالای ارائه خدمات بهداشتی درمانی، لزوم وصول کلیه ی درآمدها از سازمان های بیمه گر بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر میزان کسورات بیمه ای در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر بوده است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع تحلیلی بود که از نظر زمان انجام آن طولی تلقی می شود. از نظر نتایج در ردیف پژوهشهای کاربردی قابل تقسیم بندی است. جامعه این پژوهش شامل اسناد بیمه ای تمامی بیماران بستری تامین اجتماعی (1685پرونده) و خدمات درمانی(1330پرونده) مرکز آموزشی درمانی فیروزگر در بهار 1386و بهار 1387 بود. در این پژوهش از طریق مراجعه به مستندات اسناد پزشکی سازمان های بیمه گر تامین اجتماعی و خدمات درمانی شهر تهران و مرکز آموزشی درمانی فیروزگر داده های مورد نیاز گردآوری شد. داده ها توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون paired samples t-test مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین کل درصد خطای تنظیم اسناد بیمه ای قبل ازآموزش کارکنان برابر 1.38 و بعد ازآموزش 3.25 بود. همچنین میزان کسورات از 9.13 درصد قبل ازآموزش به 9.6درصد بعد ازآموزش رسید. با استفاده ازآزمون مقایسه میانگین در دو جامعه، تاثیر آموزش بر خطاهای تنظیم اسناد بیمه ای به تفکیک نوع بیمه(خدمات درمانی و تامین اجتماعی)تایید شد.(P-value≤0.001)بحث: به طور کلی پژوهش حاضر نشان داد آموزش کارکنان باعث کاهش خطاهای اسناد بیمه ای و در نهایت کاهش میزان کسورات بیمه ای در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر گردید. بدیهی است اجرای برنامه های آموزشی مدون و مستمر به منظور توانمند سازی کارکنان، باعث افزایش نقش و مشارکت آنان در کاهش کسورات بیمه ای و تعامل مثبت و سازنده با نمایندگان سازمان های بیمه گر می گردد، همچنین پویایی سازمان و کارکنان را به دنبال خواهد داشت. برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد
  کلیدواژگان: آموزش، کسورات، تامین اجتماعی، خدمات درمانی
 • پوران رئیسی، فربد عبادی فرد آذر، مسعود رودباری، حمیدرضا شعبانی کیا صفحه 27
  مقدمه
  طرح بیمه روستایی و پزشک خانواده از سال1384 به منظور اصلاح نظام سلامت و بهبود ارائه خدمات بهداشتی درمانی به طور همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد که عملکرد آن در هیچ یک از ابعاد مورد بررسی مدون قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پزشک خانواده بر بهداشت مادران و کودکان جمعیت روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد بود.
  روش کار
  به منظور انجام این مطالعه میانگین هشت شاخص مرتبط با بهداشت مادران و کودکان قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مورد مقایسه قرار گرفتند. شاخص ها مربوط به سال های 1380 لغایت 1386 بود که میانگین چهار سال قبل از اجرای طرح (80 الی 83) با میانگین سه سال بعد از اجرای طرح (84 الی 86) با هم مقایسه شدند. اطلاعات مربوط به شاخص های فوق الذکر مربوط به مناطق روستایی 19 شهرستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد (استان خراسان رضوی) بودند که از دفاتر مرکز بهداشت استان با مراجعه حضوری پژوهشگر استخراج گردید. اطلاعات مذکور توسط بهورزان مناطق روستایی جمع آوری و در زیج حیاتی خانه های بهداشت گزارش می گردد که در پایان سال به مرکز بهداشت استان ارسال می شود که محقق جهت جمع آوری اطلاعات به مرکز فوق الذکر مراجعه نموده و داده های مورد نظر را در پایان سال 1386 استخراج نموده است. در این مطالعه تنها یک گروه تجربی در نظر گرفته شد و به دلیل آنکه در زمان مطالعه، طرح در همه روستاها اجرا می گردید دستیابی به گروه کنترل امکان پذیر نبود و میانگین شاخص ها قبل و بعد از اجرای طرح برای گروه تجربی مقایسه گردیده است.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که اجرای طرح پزشک خانواده هیچگونه تاثیر معنی داری بر بهبود شاخص های بهداشت مادر و کودک نداشته است. بررسی روند این شاخص ها از سال 80 الی 86 نشان داد که اجرای برنامه پزشک خانواده تاثیر مثبتی بر تمامی شاخص های مورد مطالعه در این پژوهش بجز میزان مرگ و میر مادران داشته است. هر چند که در این پژوهش نتایج تحلیل واریانس میانگین های شاخص های سال های قبل و بعد از اجرای برنامه تفاوت معنی داری را نشان نداد، ولی بررسی روند تغییرات این شاخص ها در طی هفت سال مورد مطالعه تاثیر مثبت برنامه را بر آن ها را تایید می کند.
  بحث: بعد از گذشت سه سال از اجرای برنامه پزشک خانواده بهبودی در شاخص های بهداشت مادر و کودک دیده می شود و همچنین نیروی بالقوه ای برای بهبودی بیشتر سلامت مادران و کودکان روستایی
  کلیدواژگان: طرح پزشک خانواده، بهداشت مادر و کودک، جمعیت روستایی
 • قهرمان عبدلی، ویدا ورهرامی صفحه 37
  مقدمه
  تئوری تقاضای القایی پزشک از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد سلامت و اطلاعات مطرح می شود. بررسی ها نشان می دهند که پزشکن غیر رسمی نسبت به پزشکان شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه ها که از درآمد ثابتی برخوردارند، انگیزه بیشتری برای ترغیب بیماران خود به استفاده از مراقبت های بهداشتی و دارویی غیر ضرور دارند.
  روش بررسی
  برای مقایسه تقاضای القایی میان پزشکان رسمی و غیررسمی 300 پرسشنامه تهیه و توسط 300 پزشک ساکن در شهر تهران تکمیل گردید. از این تعداد 70 پزشک به علت اینکه هم در استخدام رسمی دولت بوده و هم مطب شخصی داشتند از مطالعه حذف شدند. متغیرهای زمان هر ملاقات با پزشک و متوسط تعداد آزمایش هایی که پزشک برای هر بیمار تجویز می کند را به عنوان متغیرهای وابسته و متغیرهای جنس، سن بیمار، نوع مدرک، تجربه و ترجیح درآمد به فراغت پزشکان و ارائه خدمات خاص از جانب آن ها را به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفتیم. لذا برازش را یکبار برای پزشکان استخدام رسمی و یکبار برای پزشکان غیر رسمی و شاغل در مطب شخصی انجام داده و با استفاده از روش لاجیت به بررسی پرداختیم.
  یافته ها
  هر چند که متوسط تعداد آزمایشات تجویز شده توسط پزشک و زمان هر ملاقات با وی متاثر از جنس و سن بیمار می باشد، اما به خصوص در مورد پزشکان استخدام غیر رسمی، متغیرهای ترجیح درآمد به فراغت، تجربه و انجام خدمات خاص روی افزایش تعداد آزمایشات تجویز شده و زمان هر ملاقات با پزشک مؤثر بودند. همچنین یافته های بررسی حاکی از این است که القاء تقاضا برای استفاده از خدمات دارویی و درمانی از جانب پزشکان عمومی بیشتر است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مقاله حاکی از این است که ایجاد انگیزه در بیماران جهت استفاده از انواع خدمات بهداشتی و درمانی از جانب پزشکان عمومی غیر رسمی در مقایسه با پزشکان عمومی استخدام رسمی بیشتر می باشد. لذا تصویب استانداردها و قوانینی جهت نظارت بر عملکرد پزشکان دارای مطب خصوصی می تواند تا حدود زیادی از هزینه های درمانی غیر ضرور صرف شده توسط بیماران بکاهد.
  کلیدواژگان: تقاضای القایی، پزشکان استخدام رسمی، پزشکان شاغل در مطب شخصی، خدمات بهداشتی و دارویی
 • مهدی فقیهی، غلامرضا معمارزاده طهران صفحه 43
  مقدمه
  برنامه ریزی سلامت الکترونیک در کشوربا محدودیت هایی همراه است که جهت غلبه بر این محدودیت ها، نیازبه شناسایی الویت های خط مشی گذاری است. هدف از این مطالعه شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شاخص های خط مشی گذاری سلامت الکترونیک در ایران است.
  روش کار
  با بررسی پیشینه تحقیق، شاخص ها شناسایی و دسته بندی شد، فهرست شاخص ها براساس نظر اعضاء جامعه تحقیق شامل 38 نفر ازصاحب نظران حوزه سلامت الکترونیک، اصلاح شد. داده ها با ابزار پرسش نامه جمع آوری; و به وسیله نرم افزار آماری spss و آزمون فریدمن تحلیل شد.
  یافته ها
  با بررسی پیشینه، شاخص ها شناسایی ودر سه محور زیرساخت ها، سیاست ها و راهبردها دسته بندی شد. براساس پیمایش انجام شده، در محور زیرساخت های توسعه سلامت الکترونیک، تامین زیرساخت حقوقی و قانونی دارای بیشترین الویت، در محور سیاست های توسعه سلامت الکترونیک ایجاد یکپارچگی میان فعالان حوزه و ارائه دهندگان خدمات سلامت الکترونیک کشور دارای بیشترین الویت و در محور راهبردهای توسعه سلامت الکترونیک، دسترسی همگانی و ارزان به خدمات کیفی مبتنی بر نیازهای مردم دارای بیشترین الویت هستند.
  بحث: خط مشی گذاری در حوزه سلامت الکترونیک در ایران با محدودیت هایی روبروست، جهت مقابله با این محدودیت ها باید تصویب قانون حریم خصوصی و قوانین تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی، ایجادهماهنگی بین فعالین حوزه سلامت الکترونیک و فراهم نمودن دسترسی به خدمات کیفی و همگانی در اولویت خط مشی گذاری سیاستگذاران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی سلامت، خط مشی گذاری
 • حیدر میرفخرالدینی، داریوش فرید، محمدحسین طحاری مهرجردی*، محمد زارعی محمود آبادی صفحه 51
  مقدمه

  در میان بخشهای خدمات؛ بخش بهداشت، دارای جایگاه ویژه ای است، در این بخش حتی اشتباهات کوچک نیز می تواند جبران ناپذیر باشد؛ بنابراین ارائه خدمات، با کیفیت مطلوب و مطابق استانداردهای حرفه ای در این بخش حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف شناخت، و در نهایت اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی می باشد. تعداد 55 نفر از دریافت کنندگان خدمت به عنوان خبره، که حداقل یکبار از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد بهره مند شده اند مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که همه ابعاد کیفیت خدمات مطرح شده در پرسشنامه دارای ضریب آلفای کرونباخ در دامنه 78 درصد تا 86 درصد بودند.

  یافته ها

  در این مطالعه، عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات شناسایی؛ و سپس با استفاده از تکنیکهای TOPSIS، SAW و ELECTERE رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روش های فوق در مواردی با هم همخوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی، از یک تکنیک ادغامی تحت عنوان روش کپ لند، استفاده نمودیم. نتایج رتبه بندی حاصل از تکنیک کپ لند، نشان داد که عامل دارا بودن کارکنان از دانش و مهارت کافی برای پاسخگویی نسبت به سایر عوامل از اولویت بیشتری برخوردار است.
  بحث: مدیران مراکز بهداشتی و درمانی، با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه قادر خواهند بود تا به اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی بپردازند و با توجه به اولویت ها، به برنامه ریزی جهت تقویت و اصلاح نابسامانی ها بپردازند.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه، کپ لند
 • محمدرضا علی بیگ، روح انگیز جمشیدی اورک، محسن حاجی زین العابدینی، فریبا پاشازاده صفحه 63
  مقدمه
  در حال حاضر، وب سایت ها یکی از اساسی ترین ابزارهای کتابخانه های دانشگاهی جهت ارتباط با کاربران شده اند و صفحات خانگی نقطه شروعی برای هدایت پژوه های کتابخانه ای کاربران به منظور دستیابی به منابع قابل دسترس شده است. به همین دلیل، طراحی آن ها می تواند برای مدیران و مسئولین وب سایت دانشگاه دارای اهمیت باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفی وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران با استفاده از روش وب کیو ای ام است.
  روش بررسی
  مطالعه بر روی 24 وب سایت انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایش توصیفی است. داده های مورد لزوم برای انجام پژوهش با استفاده از یک سیاهه وارسی گردآوری شده که مبنای آن ارزیابی به روش وب کیو ای ام است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 13 صورت گرفته است.
  یافته ها
  ارزیابی وب سایت های مورد مطالعه با استفاده از معیارهای های چهارگانه روش وب کیو ای ام نشان داد که وب سایت های مورد بررسی در کل از لحاظ معیار«قابلیت اطمینان» در حد بسیارمطلوب (با میانگین 0.82)، از لحاظ شاخص «کارائی» در حد مطلوب (با میانگین0.64) و از لحاظ شاخص «قابلیت استفاده» و شاخص «قابلیت عملکرد (اجرائی)» در حد متوسط (به ترتیب با میانگین 0.52 و.0.50) هستند. جمع بندی نهائی یافته ها بر حسب چهار معیار اصلی مورد بررسی در این پژوهش، نیمی از وب سایت های مورد بررسی را در وضعیت مطلوب و نیم دیگر را در وضعیت متوسط ارزیابی نمود.
  نتیجه گیری
  پس از ارزیابی یکایک معیارهای شاخص های اصلی، با توجه به میانگین امتیازات بدست آمده برای چهار شاخص، چنین استنباط می شود که وب سایت های مورد پژوهش از نظر شاخص «قابلیت عملکرد» و «قابلیت استفاده» دچار نقاط ضعف بیشتری هستند. در مورد دو شاخص «قابلیت اطمینان» و «کارائی» هر چند میانگین امتیازات وضعیت بهتری دارد٬ اما در هر حال برخی از وب سایت های جامعه مورد پژوهش از نظر این دو شاخص در وضعیت بسیار مطلوب قرار ندارند.
  کلیدواژگان: روش ارزیابی کیفیت وب، ارزیابی کیفی، وب سایت های کتابخانه های مرکزی، دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران
 • علی محمدی، مریم احمدی، محمود رضا گوهری صفحه 77
  مدیریت کیفیت اقدامی است هوشمندانه، آرام و مستمرکه تاثیری هم نیروزا در تامین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت مشتری، افزایش کارایی و بالابردن توانایی رقابت در بازار ختم می شود. مدیریت کیفیت، بهبودی در روش های سنتی انجام کار و تجارت و فنی اثبات شده برای تضمین بقا در جهان رقابتی کنونی به شمار می رود. تمام استانداردها در جهت رفاه بشر تدوین یافته اند. از این رو، هرچه استاندارد سازی توسعه یابد و تعهد به رعایت آن بیشتر شود، از پیشرفت و تعالی جامعه خبر می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با معیارهای سیستم مدیریت کیفیت، انجام گرفت.
  روش کار
  پژوهش از نوع توصیفی بود که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش بخش مدارک پزشکی ده بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. ابزار گرد آوری داده ها پنج چک لیست بود که بر اساس معیارهای اصلی سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد ایزو: 20009001 تنظیم گردید. داده ها با استفاده از مصاحبه و مشاهده عینی گردآوری شدند و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیریت منابع با 77درصد بیشترین امتیاز و اندازه گیری، تحلیل و بهبود با 47درصد کمترین امتیاز را داشت. امتیاز سیستم مدیریت کیفیت 57 درصد، مسئولیت مدیریت 56 درصد و پدیدآوری محصول/خدمت 61 درصد و میانگین کل معیارها در بیمارستان های دانشگاه ایران 60درصد بود.
  بحث: میزان تطابق نهایی سیستم مدارک پزشکی با معیارهای سیستم مدیریت کیفیت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران با 60 درصد در سطح قابل قبولی نمی باشد. بنابراین هماهنگ کردن بخش مدارک پزشکی با الزامات تعیین شده توسط سیستم مدیریت کیفیت می تواند به ارتقای آن کمک کند.
  کلیدواژگان: استاندارد، سیستم مدیریت کیفیت، بخش مدارک پزشکی، استاندارد ایزو9001:2000
|
 • Abazari Z., Babaei K Page 7
  Introduction
  Considering the importance of library websites in the establishment of communication and provision of services for their users, it is crucial to include those features in these websites which can lead to increased dynamism and optimal communication. The present study aimed at comparing Metadata elements of Dublin Core with those of the websites of Central Libraries of Medical Universities in Iran.
  Methods
  In this descriptive Survey, 16 websites of the central libraries of medical universities in Iran were evaluated using Internet Explorer and Netscape browsers. The Metadata elements of the HTML pages of these websites were extracted from the Source tab of View menu and were inserted in a checklist.
  Results
  All the websites under study were designed on the basis of the general Markup language rather than Dublin core Metadata elements. It was also found that web designers preferred to focus on the content of the source in the first place followed by its physical appearance and ownership of the ideas, consecutively.
  Discussion
  Web designers of the central libraries of medical universities in Iran employ Meta tags more than specific Metadata such as those of Dublin Core. Lack of significant difference between ranking of web pages used by Meta tags and general Metadata, confirmed in some studies, could be due to web designers’ reluctance to employ the elements of specific Metadata the equivalents of which are found in Dublin Core.
 • Khalesi N., Gohari Mr, Vatankhah S., Abbasimani Z Page 19
  Introduction
  Due to the low tariff of diagnostic and treatment services in hospitals as well as the high costs of delivering the health care services, the necessity of receiving all incomes from the insurance organizations can be justified. The purpose of this study was to investigate the effect of employee training on the amount of insurance fractions at Firoozgar Teaching Hospital.
  Methods
  The present study was longitudinal, analytical, cross-sectional, and applied in nature. The population consisted of the insurance documents of all hospitalized patients insured by the two insurance organizations of ‘Social Security’ and ‘Treatment Services’ (1685 and 1330 files, respectively) in Firoozgar Teaching Hospital during spring 2007 and spring 2008. Data were processed by SPSS software and were analyzed using paired t-tests.
  Results
  The average percentage of management errors in insurance documents was 1.38 and 3.25 before and after the training, respectively. Furthermore, the amount of fractions decreased from 9.13 to 9.6 before and after the training, respectively. The effect of training on errors was confirmed considering both insurance organization types (P ≤0.001).
  Discussion
  Employee training significantly decreased the number of errors in insurance documents and the amount of insurance fractions at Firoozgar Teaching Hospital. Obviously, the administration of continuous and systematic educational programs can enhance the employees’ efficiency and partnership in decreasing the insurance fractions resulting in developing positive interactions with the representatives of the insurance organizations.
 • Raeissi P., Ebadi Fard Azar F., Roudbari M., Shabani Kia Hr Page 27
  Introduction
  The implementation of Rural Insurance and Family Physician Programs with the intention of reforming and improving the delivery of health care services nationwide started in 2005. However, the functionality of these programs has not been investigated yet. This study was done to determine the effect of Family Physician Program on mother and child health indices for rural population auspices of Mashhad University of Medical Sciences and Health Care Services (MUMS).
  Methods
  The mean values of eight health indices of mothers and children living in 19 rural districts (Khorasan Razavi Province) of MUMS four years before and three years after the implementation of Family Physician Program (2001-2004 and 2005-2007, respectively) were compared using Analysis of Variance. The data were gathered by the employees of rural health houses (Behvarzes). As the program was being implemented in all rural areas simultaneously, there was no possibility to form any control group. Therefore, the mean values of indices for the experimental group before and after the program were compared.
  Results
  Although the results did not show any significant difference between the mean values of indices before and after the implementation of the program, the trend of indices for the seven years of the study (2001-2007) confirmed the positive impact of the program.
  Discussion
  The overall improvement observed in mother and child indices after the implementation of Family Physician program can be viewed as the promising future outlook of the program to bring about further health improvements for the rural population.
 • Abdoli Gh, Varharami V Page 37
  Introduction
  According to physician-induced demand (PID) hypothesis, a physician can induce a patient to undergo more intensive medical treatment based on the fact that the physician has more medical information than the patient. Investigations demonstrated that non-salaried physicians have more incentives to motivate the patients to use unnecessary health care services. In this paper, PIDs of staff and non-staff physicians have been compared.
  Methods
  300 questionnaires were completed by physicians living in Tehran. 70 of these questionnaires were omitted from the study since the related respondents were staff and had private offices simultaneously. Visit length and the average number of tests for each patient were considered as the dependent variables while the patient’s gender and age as well as the physician’s degree, years of experience, preference for income to leisure, and performing special services were the explanatory variables. Logit model was used for data analysis.
  Results
  In general, average number of tests and visit length depended significantly on patient’s age and gender. However, in the case of the non-staff physicians, preference for income to leisure, years of experience, and doing special services affected the number of the tests and visit length for the patients. It was also found that general physicians tend to induce more demands for using health and treatment services than non-staff physicians.
  Discussion
  To lessen the unnecessary health care expenses induced by non-staff physicians, it is recommended to enact new laws to supervise the performance of these physicians.
 • Faghihi M., Memarzadeh-Tehran Gr Page 43
  Introduction
  E-health planning in Iran suffers from some shortcomings which could be overcome by identifying the priorities of policymaking. The purpose of this study is to identify, categorize, and prioritize the indices of e-health policymaking in Iran.
  Methods
  Through reviewing the related research, the indices were identified and categorized. The list of the indices was revised by 38 e-health experts. The data, collected by means of questionnaires, were analyzed through Freedman Test in SPSS.
  Results
  Having reviewed the related studies, three categories of indices were identified: infrastructures, policies, and strategies. The survey of infrastructures of e-health development showed that the legal and legislative provision had the highest priority. In the area of policies, it was found that the highest priority was related to the integration of e-health activists and providers. Finally, in the area of strategies of e-health development, public and affordable access based on people’s needs showed the highest priorities.
  Discussion
  Enactment of laws of privacy and laws facilitating private sector activities, coordination between e-health activists and provision of access to quality and public services should be among the priorities of policymakers.
 • Mirfakhraddiny Sh, Farid D., Tahari Mehrjardi Mh, Zareei Mahmod Abadi M Page 51
  Introduction

  The sector of health services has a special status compared to other sectors in which even minor mistakes can be irreparable. Therefore, offering services with optimum quality and professional standards is of great importance. The purpose of this study was to identify and prioritize the factors affecting the quality improvement of services in health and treatment centers of Yazd using multiple attribute decision making.

  Methods

  The study was descriptive and cross-sectional in nature. 55 health care receivers, who were referred to health care centers of Yazd at least once, were selected. A questionnaire, with alpha Cronbach coefficient slope of 78%-86%, including all aspects of the service quality was used.

  Results

  The factors affecting quality improvement were identified and subsequently ranked using the techniques of TOPSIS, SAW, and ELECTERE. Considering the fact that the results of the implementation of the above-mentioned methods did not reach a general consensus, Copeland merging technique was applied. The results of the ranking showed that the staff’s knowledge and capability enjoyed more priority than the other factors.

  Discussion

  The managers of health and treatment centers will be able to prioritize the factors affecting quality improvement of health and treatment services using multiple attribute decision making. This can lead to the quality improvement of health care services.

 • Alibeyk Mr, Jamshidi Orak R., Haji Zeinolabedini M., Pashazadeh F Page 63
  Introduction
  The homepage is the initial place at which the users are directed towards having access to the available resources. This makes web designing of high importance to university administrators and authorities. The purpose of this study was to conduct a qualitative evaluation of websites with WEBQEM in libraries of Medical Universities in the Islamic Republic of Iran.
  Methods
  This study was a descriptive survey which was conducted on 24 websites. Data were gathered on the basis of WEBQEM checklists. Data analysis was performed by using SPSS software version 13. The evaluation was carried out by applying four criteria of WEBQEM.
  Results
  The website's reliability was evaluated as "Very Good", with the average score of 0.82, and its efficiency as "Good" with the average score of 0.64. Usability and functionality scored an average of 0.5 and 0.52, respectively. Finally, half of the websites, on which this study was conducted, were evaluated as "Good "while the other half were as "Average".
  Discussion
  Considering the average scores obtained by using the four main criteria of the study, it was conceived that the in terms of functionality and usability of these web sites had some shortcomings. Although reliability and efficiency scored average, some of the websites were not of the expected quality by the main criteria.
 • Mohammadi A., Ahmadi M., Gohari Mr Page 77
  Introduction
  Quality management is an intelligent, steady and continuous procedure with a synergic effect on organization goals resulting in customer satisfaction, increased efficiency and enhanced ability to compete in the market. The procedure is considered as an improvement in traditional methods of business and an established technique which ensures organization survival in today’s competitive world. The current study aimed at examining medical records departments in Teaching Hospitals of Iran University of Medical Sciences (IUMS) applying Quality Management System Criteria.
  Methods
  It was a descriptive, cross-sectional study. The statistical population included medical records departments of ten IUMS Teaching Hospitals. Data collection was done through interview, observation and five checklists which were in accordance with major criteria of Quality Management System mentioned in ISO 9001- 2000 standard. Descriptive statistics was used for data analysis.
  Results
  The findings showed that resources management with 77% and the measurement of criteria, analysis and process improvement with 47% gained the highest and the lowest scores, respectively. The rates of quality management system, management accountability, and service production were 57%, 56%, and 61%, respectively. The overall average of all criteria applied at Iran University teaching hospitals was 60%.
  Discussion
  The unacceptable 60% rate of conformity of medical records departments system with the expectations of quality management system can be promoted by adjusting the quality of the functions of these departments with the defined requirements of Quality Management System.