فهرست مطالب

مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
پیاپی 25 (پاییز و زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1390/02/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صدیقه سالمی، شمس الدین شمسی، غضنفر میرزابیگی، مهناز سنجری، مریم اعلا * صفحه 1
  زمینه و هدف

  کیفیت زندگی پرستاران متاثر از عوامل مختلفی است که می تواند ارایه خدمات با کیفیت از جانب آن ها را با چالش رو به رو کند. هدف از این پژوهش بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی کشور بود.

  روش بررسی

  در این پژوهش توصیفی- مقطعی کیفیت زندگی پرستاران در چهار بعد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی در سال 89 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود و 850 پرستار از 17 استان کشور با پر کردن پرسشنامهWHOQOL-BREF در این مطالعه شرکت کردند. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای- دو ارایه شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد حدود نیمی (45%) از پرستاران کیفیت زندگی خود را در حد متوسط ارزیابی کرده بودند و از وضعیت سلامت خود راضی بودند. بیشترین میانگین(7/2 ± 8/13) مربوط به حیطه سلامت جسمانی و کمترین (6/2 ± 2/11)مربوط به سلامت محیط بود. بین حیطه های کیفیت زندگی با سمت پرستاران در بیمارستان و شیفت آن ها ارتباط معنا دار دیده شد.

  نتیجه گیری

  حدود نیمی از پرستاران کیفیت زندگی خود را در حد متوسط ارزیابی کردند. با توجه به موارد بیان شده ، نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده صاحبنظران و سیاستگذاران حرفه پرستاری قرار گیرد. امید است بتوان بانک اطلاعاتی از وضعیت کیفیت زندگی پرستاران به دست آورد که به توان به طور مداوم مورد پایش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، پرستار، حرفه پرستاری، ویژگی های حرفه ای
 • امیر جلالی، حمید پیروی، محمدرضا دین محمدی، نعیمه سیدفاطمی، ابراهیم عزتی صفحه 14
  زمینه وهدف
  حضورمردان درحرفه پرستاری ازدیدگاه های مختلف مورد کنکاش قرارگرفته است. بررسی دیدگاه پرستاران در مورد حضور مردان می تواند اطلاعات مهمی به دست دهد. در این مقاله دیدگاه پرستاران درباره حضور مردان در این حرفه بررسی می شود.
  روش بررسی
  دراین مطالعه که با روش تلفیق درتحقیق انجام گردید،97 نفر شرکت کردند. پس از تحلیل داده های کمی حاصل از پرسشنامه، دیدگاه های پرستاران درباره نقش مردان درحرفه پرستاری ازطریق مصاحبه وجلسه گروهی متمرکز مورد بررسی قرارگرفت.
  یافته ها
  براساس یافته ها 7/64 درصد زنان و 36 درصد مردان معتقد بودند مردان برای جایگاه آموزشی مناسب نیستند. همچنین، 7/64 درصد و 44 درصد از زنان و مردان معتقد بودند که مردان برای جایگاه مدیریتی و نظارتی درحرفه مناسب نیستند. درمجموع 7/66 درصد از زنان و 56 درصد مردان این حرفه را برای مردان مناسب می دانستند و 3/33درصد از زنان و 44 درصد از مردان این حرفه را تا حدودی مناسب مردان می دانستند که تفاوت معنی داری دیده نشد (82/0=p و 36/0= t). درنتایج مصاحبه کیفی نیز مضمون هایی مانند مسئولیت در برابر جامعه، مسئول بودن در برابر همکار، ضرورت حضور مردان، و محدودیت درانجام خدمات ظهور پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  حضورمردان دراین حرفه علاوه برضرورت، یک فرصت است وسبب ارتقاء کیفیت خدمات و رضایتمندی مراجعین می شود. باید با فراهم نمودن تمهیداتی خاص، جاذبه این حرفه را برای مردان افزایش داد تا شاهد افزایش حضور مردان در این حرفه باشیم.
  کلیدواژگان: مردان، حرفه پرستاری، دیدگاه، تحقیق کیفی
 • محمدرضا خدابخش، پروین منصوری صفحه 20
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد انطباقی وغیر انطباقی شوخی و بهزیستی روانشناختی در فرسودگی شغلی پرستاران انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی-همبستگی روی نمونه 190 نفری (شامل 78 مرد و 112 زن) که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. پژوهش با استفاده از پرسشنامه های سبک های شوخی، مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه فرسودگی شغلی تدیم، انجام شد. تعیین داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد که فرسودگی شغلی با ابعاد شوخی انطباقی و مؤلف های بهزیستی روانشناختی، دارای رابطه منفی و با ابعاد شوخی غیر انطباقی، دارای رابطه مثبت و معنادار در سطح 05/0 و 01/0 است. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، نشان داد که سطوح فرسودگی شغلی توسط ابعاد انطباقی و غیر انطباقی شوخی و ابعاد بهزبستی روانشناختی پیش بینی می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر، بررسی نقشی که ابعاد شوخی و بهزیستی روانشناختی در فرسودگی شغلی ایفا می کند، می تواند رهنمودهای ارزشمندی را در زمینه تامین بهداشت روانی پرستاران به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: سبک های شوخی، بهزیستی روانشناختی، فرسودگی شغلی، پرستاران
 • مریم دامفانیان، فروغ سادات مرتضوی، زهرا متقی، افسانه کرامت صفحه 32
  مقدمه
  روش های جایگزین تسکین درد به طور گسترده جهت درمان دیسمنوره اولیه استفاده می شوند. هدف از این مطالعه، خلاصه کردن تحلیل کارآزمایی های بالینی انجام شده در ایران و بررسی ایمنی و کارایی روش های تسکین دیسمنوره است.
  روش بررسی
  جستجو در بانکهای اطلاعاتی SID، Irandoc، Magiran،Medline و مجله گیاهان دارویی از سال 2000 تا ابتدای 2010 انجام شد. ارزیابی مقالات بر اساس معیار Jadad انجام شد. مقالات با نمره 3 یا بیشتر، در این مرور بررسی شدند. ارائه نتایج بصورت کیفی انجام شد.
  یافته ها
  47 کارآزمایی بالینی غیردارویی شامل طب مکمل و جایگزین مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس معیار jadad 30 مطالعه شناسایی شد. از بین 30 مطالعه، 24 کارآزمایی بالینی در مجلات فارسی زبان و شش مورد در مجلات انگلیسی زبان به چاپ رسیده بودند. 8 مورد مطالعه در زمینه ویتامین E، دو مورد پماد نیتروگلیسرین، یک مورد مناستیل، دو مورد عصاره سه گیاه (کرفس، زعفران، بادیان رومی)، دو مورد ویتامین B1، 6 مورد رازیانه، یک مورد ویتاگنوس، یک مورد زنجبیل، دو مورد روغن ماهی، یک مورد پرنوشی، یک مورد آویشن، یک مورد آرام سازی، یک مورد مشاوره گروهی و یک مورد سنبل الطیب بودند.
  نتیجه گیری
  اگرچه تمامی مطالعات بیانگر تاثیر انواع روش های درمانی در دیسمنوره بوده است، اما برخی درمان ها با عوارض جانبی همراه بوده که پذیرش روش را توسط بیمار کاهش می دهد. مطالعات در مورد ویتامین E حاکی از کارایی و ایمنی آن می باشد. سایر درمان ها نیاز به مطالعات بیشتر و قویتر دارند.
  کلیدواژگان: دیسمنوره، طب مکمل، طب جایگزین
 • فاطمه ویزشفر صفحه 47
  مقدمه
  تشخیص سرطان یک تجربه دردناک برای افراد مبتلا و اطرافیان آنها می باشد. بیماری و عوارض آن طیفی از نشانه ها را ایجاد می کند که نحوه مراقبت از خود و برخورد بیماران با این امر در پیش آگهی آنان موثر می باشد.
  هدف
  این تحقیق با هدف کلی بررسی نحوه مراقبت از خود و دانش بیماران تحت شیمی درمانی در مورد ابعاد جسمی و روحی مراقبت از خود صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و جامعه مورد پژوهش بیماران تحت شیمی درمانی در بیمارستان نمازی بودند که با روش نمونه گیری تصادفی 134 نفر انتخاب گردیدند.
  نتایج
  4/75% نمونه ها زن (101 نفر) و میانگین سنی آنها 8/46 سال، اکثرا بی سواد 8/47% (64 نفر) متاهل 3/84% (13 نفر) اکثریت تشخیص سرطان پستان 8/47% (69 نفر) و رژیم درمانی چند داروئی داشتند (4/72%)، 2/52% دانش کمی در مورد عوارض شیمی درمانی داشتند، 53% منبع خاصی برای دریافت اطلاعات نداشتند بین نمرات مراقبت فیزیکی و سطح تحصیلات (P<0.0004) و دفعات مراجعه (P<0.0009) و وضعیت تاهل (P<0.0001) رابطه آماری معنی داری وجود داشت.
  بحث: بر طبق نتایج این تحقیق آموزش به بیماران سرطانی در مورد مراقبت از خود بسیار مهم و پرستاران باید بر برنامه های آموزشی جهت ارتقاء کیفیت زندگی و آگاهی بیماران شیمی درمانی تاکید بیشتری داشته باشند.
 • محمد صاحب الزمانی، سهیلا کوشا، نگار رنجبر صفحه 54
  پیش زمینه و هدف
  سندرم مجرای مچ دستی (CTS) یا سندرم تونل کارپ نوعی نوروپاتی در اثر گیر افتادن عصب است که شیوه زندگی افراد تاثیر به سزائی در ابتلاء به آن دارد. با توجه به اهمیت شیوه زندگی و تاثیر آن بر روی بیماری های دست از جمله سندرم تونل کارپ، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط شیوه زندگی و ابتلا به این سندرم در سال 1388 انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، تعداد 75 نفر از بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف شرکت داشتند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر دو قسمت اطلاعات دموگرافیکی و پرسشنامه شیوه زندگی جمع آوری گردید. اعتبار علمی ابزار از روش اعتبار ظاهری و محتوا و پایایی آن از طریق آزمون مجدد- تو متن نوشتید آلفا کرونباخ- تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از spss نسخه 13 و روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمون X2 و ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شد.
  یافته ها
  براساس یافته های پژوهش، بین ابتلاء به سندرم تونل کارپ و ابعاد شیوه زندگی بیماران در زمینه مصرف مواد غذایی (p=0.000)، فعالیت فیزیکی (p=0.016) ارتباط آماری مستقیم و با استعمال دخانیات ارتباط آماری معکوس داشت (p=0.049).
  بحث و نیجه گیری: از آنجایی که شیوه زندگی (رژیم غذایی نامناسب، مصرف سیگار، فعالیت های فیزیکی نادرست) روی سندرم تونل کارپ تاثیر دارد، می توان با اصلاح شیوه زندگی افراد جامعه از ابتلا به این سندرم پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: شیوه زندگی، سندرم تونل کارپ
 • معصومه کنعانی، سید رضامظلوم، احمد امامی، نغمه مخبر صفحه 63
  زمینه و هدف
  تمامی بیماران، طی مراحل مختلف همودیالیز، درجه ای از اضطراب را تجربه می کنند. یکی از شیوه های کاهش اضطراب رایحه درمانی می باشد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی، 65 بیمار همودیالیزی بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در گروه اسانس اسطوخودوس علاوه بر مراقبت های معمول بخش، استنشاق اسانس توسط دستمال کاغذی آغشته به یک قطره اسانس به مدت 20-15 دقیقه انجام می شد. این کار سه بار در هفته به مدت 4 هفته بکار برده شد. درگروه مراقبت معمول، مراقبت های رایج در بخش انجام می گرفت. در هر دو گروه، میزان اضطراب آشکار و پنهان بعد از همودیالیز در یک مرحله قبل از مداخله و چهار مرحله حین و بعد از مداخله شامل پایان هفته اول، دوم، سوم و چهارم با استفاده از پرسشنامه سنجش اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر اندازه گیری و ثبت می شد.
  یافته ها
  میزان اضطراب آشکار و پنهان در پایان هفته اول، دوم، سوم و چهارم در گروه اسانس اسطوخودوس با گروه مراقبت معمول تفاوت معنی دار آماری داشت(5./0>P). استنشاق اسانس اسطوخودوس، میزان اضطراب آشکار و پنهان را بصورت معنی داری نسبت به قبل از مداخله کاهش داده است(000/0=P). تفاوت معنی داری در میزان اضطراب آشکار و پنهان بین مراحل بعد از مداخله با یکدیگر وجود نداشت (5./0
  نتیجه گیری
  استنشاق اسانس اسطوخودوس میزان اضطراب آشکار و پنهان بیماران همودیالیزی را کاهش می دهد. بنابراین می توان در موقعیت بالینی از رایحه درمانی توسط این اسانس به منظور کاهش میزان اضطراب استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اضطراب، همودیالیز، رایحه درمانی، اسانس های فرار، اسطوخودوس
|
 • Salemi S., Shamsi Sh, Mirzabeygi Gh, Sanjari M., Ala M Page 1
  Background and Objective

  Nurses’ Quality Of Life (QOL) could be affected by many different factors which threaten qualified nursing care. The aim of this study was the assessment of Quality Of Life of nurses.

  Method

  Using a cross-sectional study design, we evaluated Nurses’ Quality Of Life in four domains included physical, psychological, social and environmental health. 850 nurses from 17 provinces selected by Random sampling and fill the WHOQOL-BREF questionnaire. The survey data was processed using the SPSS statistical software package (version 15).

  Findings

  The result suggested that half of nurses had a moderate evaluation and satisfied with their QOL. The majority of values belong to the physical health and the minority related to the environmental health. The K Square test did not show any statistically significant correlation between the QOL domains and factors such as carrier experience, gender, kind of employment, and patients group. However, there was significant correlation between QOL and their position in hospital and shift work.

  Conclusion

  The findings of our study showed that, about half of the nurses evaluate their quality of life in mediocre level. The results of this study can be used by stockholder and policy makers. It is hoped the research can be done in the whole country that all nurses involved in and also establish quality of life database that nurses achieved can be monitored continuously.

 • Jalali A., Peyravi H., Dinmohammadi Mr, Seyed Fatemi N., Ezati E Page 14
  Background
  Men attendance in nursing profession has become a challenging phenomenon about which various prospective. Study of nurse's perspective in the presence of men, can give important information about it. The aim of this study was to explore nurse's perspective and attitude about attendance of men in this profession.
  Method
  In this triangulation study we determined nurse's perspective and attitude of 97 research units about the subject under study. After quantitative study and qualitative phase, attitude of 9 nurses were explored through deep semi-structured interview. After conducting content analysis on the data, participants took part in a focus group session on the topic of attendance of men in nursing profession.
  Findings
  Totally 66.7 percent of women and 56 percent of men believed that this profession is suitable for men and 33.3 percent of women and 44 percent of men believed that this profession is somewhat appropriate (t=0.36, P=0.82).In qualitative study, content analysis revealed some themes, as, responsibility for society, responsibility for colleagues, necessity of attendance of men in nursing profession and constraints in the implementation of services.
  Conclusion
  Attendance of men in this profession is an opportunity to improve quality care and clients satisfaction. It is essential to provide the context for in order to make this profession attractive for men.
 • Khodabakhsh Mr, Mansoori P Page 20
  The aim of this study is to investigate the adaptive and non- adaptive aspects Humor and subjective well-Being in job burnout among nurse. The study descriptive-correlation was conducted on190 nurses (78 male nurses and 112 female nurses) who were sampled randomly in order to answer the humor styles Questionnaire (HSQ) Ryff’s Psychological Wellbeing Scales and Tedim job burnout inventory. Data analysis was done using Pearson product-moment correlation coefficient and regression analysis and results showed job burnout with aspects adaptive Humor and component subjective well-Being was had a negative and significant correlation but with non- adaptive aspects Humor had a positive and significant correlation. Regression analysis showed level of job burnout predicted by adaptive and non- adaptive aspects Humor and subjective well-Being. According with finding this study Investigation role aspects Humor and subjective well-Being in job burnout can have valuable guideline in field mental health nurses.
 • Damghanian M., Mortazavi F., Motaghi Z., Keramat A Page 32
  Background
  Alternative therapies are used comprehensively in treatment of primary dysmenorrhea. The aim of this systematic review is to summarize all clinical trials has been done in Iran and examine the efficacy and safety of different therapies for dysmenorrhea.
  Method
  Electronic search of Medline, Magiran, SID, Irandoc and Journal of herbal drugs were performed from 2000 up to 2010. Article evaluation was done by jaded criteria. Articles with 3 and more score were included in the study. Results were presented as descriptive data.
  Findings
  47 clinical trials of alternative and complementary medicine were checked. Based on Jadad criteria, 30 studies were included in our review. Among 30 studies, 24 trials were printed in Persian journals and 6 trials were printed in English journals. 8 studies were about Vit E, 2 in nitroglycerine, 2 in 3 herbal extracts, 2 in Vit B1, 6 in fennel, 2 in fish oil, one in Vitagnus, ginger, menastil, waterload, Zataria Multiflora essential oil, relaxation, group consulting program and valeriana.
  Conclusion
  although all the studies indicated that different therapies were effective but some of them caused side effects which reduces patient acceptability and their regular usage. There is sufficient evidence about efficacy and safety of Vit E. Others need more and stronger trials.
 • Vizeshfar, F Page 47
  Being diagnosed with cancer can be an overwhelming experience for people with cancer and their loved ones. Both the disease and it, treatment causes a variety of symptoms.This research was done with the overall purpose of assessing cancer patients knowledge about different aspects of self care. Among 134 cases 75.4% was woman (101 cases) and 24.6% was men (33cases). The mean age of patients was 46.8years with a range from 16 to 79 years. The most frequent incidence was in the illiterate population with 47.8% (64cases) and only 8.2% (11cases) had university educations. 64.9% (78 cases) was housewives and only 2.2% (3 cases) was students. The married subjects was 84.3% (113 cases) and 47.8% (69 cases) and been diagnosed with breast cancer. The following visit varied from 1 to 22 times. 27.6% (37cases) and single chemotherapy program and 72.4% (97cases) had combined chemotherapy. 82.1% (110cases) had done periodic test for following complications of treatment. From information a bout its importance. 52.2% (70cases) had low level of knowledge about chemotherapy complications. 53% (71 cases) did not have certain sources to take information and in 37.3% (50cases) source of information was physician. Physical Care score was about 3 to 16 with mean 8.8 and psychological care score was about 6 to 20 with mean 15. There was a statistically significant result between physical care score and education (p<0.004) and following visits (p<0.001) According to this research results cancer patient education about self care is very important and also these results emphasize on nurses attention to these programs.
 • Sahebzamani M., Kousha S., Ranjbar N Page 54
  Background
  CTS is a type of neuropathy, usually caused by trauma, compression, or entrapment, in which lifestyle have a great influence on its affliction. Considering the importance of lifestyle and its impact on upper limb discases e.g. CTS, this study carried out in order to assessment of relationship between lifestyle and CTS in 1387-1388.
  Method
  This descriptive – correlation study conducted on 75 clients with CTS. The samples selected based on purposive sampling approach and defined criteria. Data collected using a researcher made questionnaire consisted of two parts: Demographic and life style questionnaires. The Validity was assured using face and content validity and the reliability was assured using test-re test method. The data were entered into SPSS 13. Soft ware and analyzed using descriptive and analytic statistics (Rho spearman correlation, Chi square, and Mann U whitny) at p<0.05%.
  Findings
  result of this research indicate that healthy lifestyle has meaningful relationship with diet regime e.g. consumption of daily-products, vegetable and fruits (p=0/000) and physical activity(p=0/016). while there was a reverse correlation between smoking and lifestyle manner(p=0/049).
  Conclusion
  Since the lifestyle manner of people (inappropriate diet, smoking, and inappropriate physical activity) have a great influence on affliction of CTS, it is quite possible to prevent CTS by lifestyle modification and education.
 • Kanany M., Mazloom R., Emami A., Mokhber N Page 63
  Background
  Anxiety is one of the most common mental disorders in hemodialysis patients is considered. All hemodialysis patients, hemodialysis in stages, a degree of anxiety they experience. Anxiety can increase disability and mortality should be. One of the ways to reduce anxiety aroma therapy. Therefore, this study was to determine the effect of lavender essential oil fragrance therapy on anxiety of patients undergoing hemodialysis was performed.
  Methods
  In this clinical trial, 65 hemodialysis patients in two groups randomly (lavender essential oil and usual care) groups. Lavender essential oil in addition to standard care, inhaling essential oils facial tissues impregnated by a drop of oil for 20-15 minutes was performed. This method in the above three times a week for 4 weeks was applied. Usual care group, routine care in hospital hemodialysis was performed. In both groups, obvious and hidden anxiety after hemodialysis in a pre-intervention and four stages, including during and after the first weekend, second, third and fourth with anxiety questionnaire and the size of the hidden Ashpyl Berger was measured and recorded.
  Findings
  The rate of anxiety and hidden at the end of the first week, second, third and fourth with lavender essential oil in the usual care group had a statistically significant difference (5. / 0> P). Inhalation of lavender essential oil, overt or covert anxiety as significant compared to before the intervention has reduced (000 / 0 = P). Inhalation of lavender oil in significant differences in anxiety levels between the steps and hide after there was no interference with each other (5. / 0 Conclusion
  Inhalation of lavender essential oil and covert anxiety levels have reduced in hemodialysis patients. So can the clinical status of the treatment by fragrance oils to be used to reduce anxiety.