فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 146، خرداد و تیر 1387)
 • 264 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/04/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • برخی از راهکارهای تحول پذیری در حوزه ها
  احمد ترابی صفحه 3
 • برگهایی از یک تجربه مدیریتی در گفت و گو با استاد حاج سید محمد موسوی نژاد
  صفحه 17
 • اساسنامه مدرسه حقانی و گزینش طلبه
  صفحه 89
 • درس خارج ماهیت شناسی و روش شناسی
  احمد مبلغی صفحه 121
 • درآمدی بر چرایی و چگونگی تحول فقه
  احمد مبلغی صفحه 143
 • حوزه و وظیفه کنونی آن
  محمدعلی سلطانی صفحه 152
 • آسیب شناسی تبلیغ سنتی
  حسین شرفی صفحه 165
 • راهبردهای تحول در حوزه
  عبدالحمید واسطی صفحه 206