فهرست مطالب

نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)
سال بیست و چهارم شماره 3 (زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عزیز مؤمنی صفحات 203-215
  اطلاعات کمی در مورد پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری خاکهای کشور در مقیاس سرزمین و در مقیاس اراضی کشاورزی ارایه شده است. در مقیاس سرزمین، اطلاعات موجود در بانک اطلاعات نقشه یک میلیونیم منابع و استعداد خاکهای ایران استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقشه پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری عرصه های شور کشور ارایه شده است. در مقیاس اراضی کشاورزی، پراکنش استانی و سطوح شوری خاک برمبنای تجزیه و تحلیل آماری داده های اندازه گیری شده در مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی کشور ارایه شده است. از مجموع، 8/6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور که دارای خاکهای مبتلا به درجات مختلف شوری هستند، حدود 3/4 میلیون هکتار جزو آندسته از اراضی هستند که به غیر از شوری محدودیت دیگری ندارند و حدود 5/2 میلیون هکتار علاوه بر شوری دارای محدودیت های مربوط به جنس خاک، پستی و بلندی، فرسایش وآب زیرزمینی نیز هستند. فقط 4/8 درصد از کل 8/6 میلیون هکتار اراضی کشاورزی مبتلا به شوری در کشور دارای مسئله آب زیرزمینی در محدوده رشد ریشه هستند. این مزیتی است که اصلاح آنها را ازجنبه های فنی و اقتصادی پر هزینه نمی سازد.
  کلیدواژگان: شوری منابع خاک، آب زیر زمینی، کلاس اراضی، پراکنش جغرافیایی خاکهای شور، ایران
 • فاطمه رسولی، علی کیانی پویا صفحات 217-228
  در مناطق خشک و نیمه خشک، تجمع نمک اضافی در منطقه ریشه گیاهان عامل اصلی محدود کننده در تولید گیاهان به شمار می رود. شوری و توزیع آن در خاکهای اراضی زراعی در زمان های مختلف متفاوت بوده و تابع اثر متقابل بین بارندگی، آبیاری، تبخیر وتعرق، آبشویی و زهکشی می باشد. این روابط واثرات متقابل آنها بسیار پیچیده بوده، از این رو استفاده از مدلهای ریاضی برای پیش بینی پاسخ سیستمهای زراعی به شرایط فوق و ارزیابی نهایی کیفیت آب بسیار سودمند می باشند. در تحقیق حاضر، 3 مدل ماندگار WATSUIT، هافمن و ونگنوختن (مدل نمایی، ذوزنقه و40-30-20-10 جذب آب) و تابع تولید (CWPF)، تشریح شده و نتایج پیش بینی شوری خاک از طریق آنها با داده های مزرعه ای مقایسه گردید. داده های ورودی مورد نیاز جهت اجرای مدلها و شوری های خاک اندازه گیری شده، از کرت های آزمایشی و مزارع کشاورزان در سالهای مختلف (4 سال) در استان فارس جمع آوری گردید. مقایسه مدلها نشان داد مدل WATSUIT نسبت به سایر مدلها شوری خاک را کمتر و مدل CWPF این مقادیر را بیشتر از سایرمدلها پیش بینی نمودند. ارزیابی آماری داده های پیش بینی شده و داده های مزرعه ای، بوسیله دو شاخص خطای متوسط مجذور مربعات (RMSE) و شاخص تطابق (d) انجام شد. شاخصهای آماری نشان دادند مدل جذب آب 40-30-20-10 هافمن و ونگنوختن(1983) از کمترین مقدار خطا برخوردار بوده، بدین ترتیب توانایی این مدل در پیش بینی شوری خاک از سایر مدلها بیشتر بود. نتایج حاصل همچنین نشان داد مدل CWPF شوری خاک را با خطای زیادی پیش بینی نموده از این رو مدل مناسبی برای پیش بینی شوری خاک به شمار نمی آید.
  کلیدواژگان: مدل های ماندگار، شوری آب، شوری خاک، استان فارس
 • محمد جواد روستا، کوکب عنایتی، آزاده وکیلی صفحات 229-235
  با توجه به تاثیر ساختمان خاک و پایداری خاکدانه ها بر فرسایش پذیری خاک و لزوم افزایش پایداری و مقاومت خاکدانه ها در برابر عوامل فرساینده ای مانند باد و آب، این تحقیق به صورت آزمایشگاهی بر روی نمونه خاک سطحی (عمق20-0 سانتی متر) جمع آوری شده از اراضی زراعی حساس به فرسایش آبی واقع در دشت چاهو (شهرستان مهر در جنوب استان فارس) انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار در سه تکرار اجرا گردید تیمارها به شرح زیر بودند: شاهد (بدون افزودن ماده اصلاح کننده)، گچ خالص (به میزان یک درصد وزنی)، کاه و کلش خرد شده گندم (به میزان یک درصد وزنی)، کود دامی (به میزان یک درصد وزنی)، گچ همراه با کاه و کلش (هر کدام به میزان یک درصد وزنی)، گچ همراه با کود دامی (هر کدام به میزان یک درصد وزنی)، سیمان به میزان 3/0 درصد وزنی، سیمان به میزان 6/0 درصد وزنی، سیمان به میزان 9/0 درصد وزنی و گچ (به میزان یک درصد وزنی) همراه با سیمان (به میزان 9/0 درصد وزنی). رطوبت گلدان ها در طول مدت آزمایش در حد 60 درصد رطوبت ظرفیت مزرعه ای نگهداری شد. نسبت N:C کاه و کلش با استفاده از کود اوره در حد 50 تنظیم گردید. یک، چهار، هفت و ده ماه پس از اعمال تیمارها، میزان خاکدانه های با اندازه 53 تا 4000 میکرو متر به روش الک تر اندازه گیری شد و میانگین وزن- قطر (MWD) آنها محاسبه گردید. براساس میانگین چهار مرحله اندازه گیری، تیمارهای کاربرد کاه وکلش (به میزان 1 درصد وزنی) و کاه وکلش همراه با گچ (هریک به میزان یک درصد وزنی) به ترتیب باعث افزایش 8/2 و 9/2 برابری میانگین وزن - قطر خاکدانه ها در مقایسه با شاهد (149/0 میلی متر) گردیدند. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، می توان کاربرد کاه و کلش تنها و کاه وکلش همراه با گچ را برای افزایش پایداری خاکدانه ها در شرایط مشابه با خاک مورد مطالعه پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: پایداری خاکدانه ها، سیمان، فارس، کاه و کلش، کود دامی، گچ
 • غلامحسن رنجبر، محمدحسین بناکار صفحات 237-242
  آستانه تحمل به شوری گیاهان زراعی معمولا بر اساس میزان کاهش عملکرد در شرایط شور در مقایسه با شرایط غیرشور بدست می آید. میزان آستانه تحمل به شوری برای مقایسه ارقام یک گیاه زراعی از نظر تحمل به شوری کاربرد دارد. به منظور تعیین آستانه تحمل به شوری چهار رقم گندم نان کویر، روشن، مرودشت و ماهوتی آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل آبیاری با آب با شوری های 2، 5، 8، 11، 14 و 20 دسی زیمنس بر متر بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که آستانه تحمل به شوری ارقام کویر، روشن، ماهوتی و مرودشت به ترتیب 00/5، 58/4، 34/3 و 67/5 دسی زیمنس بر متر بود. افزایش هر واحد شوری بیشتر از آستانه تحمل عملکرد دانه را در ارقام کویر، روشن، ماهوتی و مرودشت را به ترتیب 54/4، 07/4، 48/4 و 48/5 درصد کاهش داد. با توجه به نتایج این آزمایش، شوری که باعث کاهش 50 درصدی عملکرد دانه ارقام کویر، روشن، ماهوتی و مرودشت گردید به ترتیب 13/15، 98/15، 97/12 و 94/12 دسی زیمنس بر متر بود. براساس گروهبندی آزمایشگاه شوری آمریکا این ارقام به عنوان رقمهای نیمه متحمل گروهبندی می گردند.
  کلیدواژگان: گندم، آستانه تحمل به شوری، عملکرد
 • محمدحسن رحیمیان، یوسف هاشمی نژاد صفحات 243-252
  ابزارهای القاءگر الکترومغناطیس که هدایت الکتریکی ظاهری توده خاک[1] را اندازه گیری می کنند امروزه در سطح دنیا به منظور ارزیابی سریع تغییرات مکانی شوری خاک کاربرد گسترده ای یافته اند. در این تحقیق اقدام به واسنجی یکی از این ابزارها به نام EM38 در دو باغ پسته در منطقه چاه افضل استان یزد شده است، برای واسنجی این دستگاه شوری عصاره اشباع خاک در اعماق مختلف در دو قطعه زمین با خاک لوم رسی با مساحت های 45 و 40 هکتار با متوسط درصد رطوبت وزنی 25 و 35 درصد اندازه گیری شد. به همین منظور از یک شبکه منظم نمونه برداری با ابعاد 80 ×20 متر استفاده و قرائتهای دستگاه در دو وضعیت افقی و عمودی برای هر نقطه از این شبکه انجام گردید. جهت تبدیل قرائتهای دستگاه به شوری عصاره اشباع خاک، از فرمولهای متعدد استفاده و بهترین روش برای این کار انتخاب شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین روش برای واسنجی این دستگاه، بکارگیری مستقیم روابط رگرسیون چند متغیره خطی است. همچنین مشخص گردید که روابط رگرسیونی بین شوری اعماق مختلف خاک و قرائتهای افقی و عمودی دستگاه مذکور در رطوبت وزنی 35 درصد در مقایسه با درصد رطوبت وزنی 25 درصد بهتر قابل استخراج بوده و ضرایب همبستگی (R2) بین 67/0 تا 85/0 را برای اعماق مختلف خاک بدست خواهد داد. همچنین در این تحقیق به کمک قرائتهای دستگاه مذکور نقشه های شوری باغات پسته در اعماق مختلف خاک و نیز نقشه تغییرات عمقی شوری در ابتدا و انتهای نوارهای آبیاری نیز ترسیم و تفسیر شده است.
  کلیدواژگان: شوری خاک، نقشه، القاء الکترومغناطیس (EM38)، چاه افضل
 • عاطفه فضائلی، حسین بشارتی، نجات پیرولی بیرانوند صفحات 253-263
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر شوری بر جذب برخی عناصر غذایی و همزیستی سینوریزوبیوم ملیلوتی با سه رقم یونجه (Medicago sativa) به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد تا اثرات شوری های مختلف نمک های کلرید سدیم، کلرید منیزیم و کلرید کلسیم (0، 6 و 12 دسی زیمنس بر متر) بر شاخص های رشد و جذب برخی عناصر غذایی سه رقم یونجه (همدانی، قره یونجه و قارقالوق) در سه سطح تلقیح (بدون باکتری، باکتری مقاوم به شوری و باکتری حساس به شوری) مورد تحقیق قرار گیرد. سطوح باکتری پس از جداسازی و خالص سازی باکتری های همزیست یونجه از مزارع زیر کشت ارقام یونجه در استان تهران دو جدایه مقاوم و حساس به شوری که جزء باکتری های خیلی مؤثر از لحاظ همزیستی بودند، انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده نشان داد که با افزایش شوری، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، تعداد گره های فعال، غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم به طور معنی داری (در سطح 1%) کاهش یافت در حالی که مقدار سدیم گیاه افزایش معنی دار (در سطح1%) را نشان داد. تلقیح با باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری باعث افزایش معنی دار وزن خشک ریشه و اندام هوایی، تعداد گره های فعال، غلظت نیتروژن، پتاسیم، فسفر و کاهش معنی دار سدیم در گیاه یونجه شد. بین ارقام مختلف از لحاظ عملکرد و سایر شاخص ها در شرایط شور تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  کلیدواژگان: شوری، یونجه، سینوریزوبیوم ملیلوتی، برخی عناصر غذایی
 • یوسف هاشمی نژاد صفحات 265-272
  به منظور کنترل شوری خاک، اطلاع از شوری آب زهکش که در ارتباط مستقیم با متوسط شوری منطقه ریشه است می تواند بسیار مفید واقع شود. از طرف دیگر با اطلاع از شوری زهکش می توان به راحتی کسر آبشویی را در شرایط ماندگار تخمین زد. اما در شرایطی که تجهیزات زهکشی برپا نشده باشد، دسترسی به آب زهکش بسادگی امکان پذیر نیست. وسیله ای تحت عنوان تعیینگر جبهه رطوبتی بدون استفاده از هیچگونه ابزار مکانیکی یا الکتریکی این امکان را به راحتی فراهم آورده است. در این تحقیق با کار گذاشتن این وسیله در باغات فاریاب پسته در شمال اردکان، شوری زه آب و کسر آبشویی واقعی مستقیما اندازه گیری شده و نتایج حاصله به عنوان ورودی های مدلهای پیش یابی استفاده شده اند تا به وسیله آنها بتوان شوری متوسط منطقه ریشه را تخمین زد. تخمینهای حاصل از مدلها با نتایج واقعی متوسط شوری منطقه ریشه مقایسه شده اند. میزان کسر آبشویی با استفاده از این روش حدود 40 درصد به دست آمد و متوسط شوری خاک اندازه گیری شده، عموما بین مقادیر برآورد شده به وسیله دو مدل قرار گرفت. همچنین همبستگی خوبی بین مقادیر برآورد شده به وسیله مدلها با مقادیر اندازه گیری واقعی وجود داشت.
  کلیدواژگان: آبشویی، مدلهای پیش یابی، کنترل املاح، اردکان
 • علی کیانی پویا، فاطمه فاطمه رسولی صفحات 273-282
  غلظت کل نمکها مهمترین شاخص ارزیابی کیفیت آبهای آبیاری می باشد و وجود غلظت های زیاد برخی از آنیون ها و یا کاتیون ها می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم کاهش کیفیت آبهای مورد استفاده در آبیاری را به دنبال داشته باشد. به منظور ارزیابی کیفیت آب های زیر زمینی مورد استفاده در آبیاری دشتهای مرکزی استان فارس تعداد 60 نمونه آب چاه از شهرستانهای مرودشت، داراب، فسا، سروستان و نی ریز جمع آوری گردید. غلظت آنیونی و کاتیونی و تیپ آب نمونه ها اندازه گیری شده و شاخص اشباع نمکها محاسبه گردید. به منظور ارزیابی تناسب آب در آبیاری، نتایج بدست آمده بر اساس رهنمودهای فائو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نمودارهای پایپر نشان داد تیپ آب بر اساس اولویت غلظت آنیونی، کلروره و بر اساس غالبیت کاتیونی سدیک می باشد. فقط 7 نمونه از 60 نمونه آب در دامنه بدون محدودیت برای آبیاری قرار داشتند. از لحاظ مسئله نفوذ، در 95 درصد موارد، غلظت نمک بیش از میزان لازم برای حفظ همآوری ذرات خاک است. بنابراین انتظار می رود بالا بودن نسبت جذب سدیم مشکلی از لحاظ سرعت نفوذ آب در خاک ایجاد ننماید. در63 درصد از نمونه ها، نسبت منیزیم به مجموع کلسیم و منیزیم بیش از 50 درصد بود. همچنین شاخص اشباع آبهای مورد مطالعه نشان داد در اغلب موارد، آب از لحاظ کربنات کلسیم، آراگونیت و دولومیت اشباع بوده و در معدودی از آبهای مورد مطالعه (6/1 درصد) تشکیل رسوب گچ نیز محتمل بود.
  کلیدواژگان: آبیاری، کیفیت آب، نوع آب و شاخص اشباع
 • غلامحسن رنجبر، محمد جواد روستا صفحه 283
  به منظور تعیین برخی شاخص های پایداری مرتبط با عملکرد دانه در شوری های مختلف، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی شوری مرکز ملی تحقیقات شوری انجام گرفت. تیمار های آزمایشی شامل 14 ژنوتیپ گندم بود که در دو شرایط شور و معمولی (غیر شور) ارزیابی شدند. شوری آب آبیاری در شرایط شور و معمولی به ترتیب 0/10 و 5/2 دسی زیمنس بر متر بود. نتایج نشان داد که بدون توجه به ژنوتیپ، عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله در شرایط معمولی به طور معنی داری بیشتر از شرایط شور بود. بین شرایط شور و معمولی از نظر وزن هزار دانه تفاوت قابل توجهی وجود نداشت. بین شرایط شور و غیر شور از نظر وزن هزاردانه تفاوت معنی دار وجود نداشت. عملکرد دانه ژنوتیپ های مورد بررسی در هر دو شرایط بطور معنی داری با یکدیگر تفاوت داشتند. ژنوتیپ شماره 5 (PF70354/BOW...) بیشترین میزان عملکرد دانه را در شرایط شور و معمولی به ترتیب معادل 44/723 و 56/976 گرم در متر مربع تولید نمود. همبستگی بین میزان عملکرد دانه در شرایط معمولی با میزان عملکرد دانه در شرایط شور، متوسط عملکرد دانه در هر دو شرایط(MP) و شاخص تحمل به تنش (STI) معنی دار بود. شاخص تحمل به تنش (STI) می تواند به عنوان یک شاخص موثر در انتخاب ژنوتیپ های گندم در شرایط شور مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: گندم، شرایط شور و معمولی (غیر شور)، عملکرد دانه، شاخص تحمل به شوری
|
 • A. Moameni Pages 203-215
  The geographical distribution and salinity levels of the soil resources of Iran are discussed and quantified information presented at national and regional scales. At national level, salinity information was extracted from 1:1,000,000 soil resources and potentiality map of Iran on a total-land basis. The information on salinity levels at regional scale was obtained through manipulation of the measured soil EC values, which are accumulated in the archives of Soil and Water Research Institute of Iran over the last 50 years. From a total of 6.8 million hectares of salt-affected agricultural lands, about 4.3 million hectares have only salinity limitation without posing any other limitations for sustainable crop production. The other 2.5 million hectares have other limitations related to soil, topography/erosion, and depth to the groundwater table as well as salinity limitation. In most salt-affected soils in the agricultural lands of the country, the depth to the groundwater table is lower than the root zone. The land areas in which the depth to the water table falls within the root zone cover only 8.4 percent of the total salt-affected agricultural lands. This suggests that reclamation of salt-affected lands is technically practical and economically viable.
 • F. Rasouli Pages 217-228
  In the arid and semi arid regions, accumulation of excess soluble salts in plants root zone is a limiting factor for crop production. The level and distribution of salinity in cropped lands vary in different times during the growth season as a result of interaction of rainfall, irrigation, evapotranspiration, leaching, and drainage. These relationships and interactions are complicated and not fully understood. Therefore, computer models are useful for predicting the response of the system to such complicated conditions and final evaluation of irrigation water quality. In the present study, three steady state models including WATSUIT, Hoffman and Van Genuchten models (exponential, trapezoid and 40-30-20-10 water uptake pattern) and crop water production function (CWPF) were evaluated. The required input data for running the models and the measured soils salinity were collected from experimental plots as well as farmer's cropped fields in different years in Fars Province. The results showed that soil salinities predicted by WATSUIT model and CWPF model were, respectively, lower and higher than that by the other models. The models were evaluated by 2 statistical methods including root mean square error (RMSE) and coefficient of determination (D). Statistical index showed that the least error belonged to Hoffman and Van Genuchten models (40-30-2-10 water uptake pattern). Therefore, the capability of this model to predict soil salinity is more than the other models. Both statistical indexes showed that CWPF model predicted soil salinity with considerable error. Thus, this model was not suitable for predicting soil salinity in the present experimental conditions.
 • M. J. Rousta, K. Enayati, A. Vakili Pages 229-235
  Soil structure and aggregate stability affect soil erodibility and increasing aggregate stability against erosive factors such as wind and water is a necessity. This study was conducted on surface soil samples (0-20cm) collected from agricultural lands susceptible to erosion located in Chahoo Plain, southeast of Fars Province. The experimental design was CRD with 3 replicates and10 treatments as follows: control (without addition of soil amendments), pure gypsum (1% w/w), chopped wheat straw (1% w/w), animal manure (1% w/w), wheat straw + gypsum, animal manure + gypsum, cement (0.3% w/w), cement (0.6% w/w), cement (0.9% w/w) and gypsum (1% w/w) + cement (0.9% w/w). After one, four, seven and ten months, the amounts of soil aggregates in 53-4000 µm sizes were determined by wet sieving and MWD were calculated. Application of wheat straw and wheat straw with gypsum increased MWD compared to the control and other treatments. These increases were significant at p<0.05. The mentioned treatments increased the MWD as much as 2.8 and 2.9 times compared to control, respectively. Generally, for increasing the stability of the soils similar to the soil understudy, application of wheat straw alone or wheat straw with gypsum seems recommendable.
 • G. H. Ranjbar, M. H. Banakar Pages 237-242
  Salt tolerance threshold is determined by considering the yield reduction rate in saline media compared to non-saline conditions. This value can be used for comparing salt tolerance among crop varieties. To determine salt tolerance threshold of wheat, a field experiment arranged as spilt plot in completely randomized block design was conducted with three replications. Experimental treatments were irrigation with saline water (2, 5, 8, 11, 14 and 20 dS.m-1) and wheat cultivars, namely, Kavir, Roshan, Mahoti and Marvdasht. Results showed that salt tolerance threshold values for Kavir, Roshan, Mahoti and Marvdasht were 5.0, 4.6, 3.3, and 5.7dS.m-1, respectively. With each increase in salinity level above the salt tolerance threshold, grain yield of Kavir, Roshan, Mahoti and Marvdasht was reduced by 4.5, 4.1, 4.5, and 5.5 percent, respectively. The salinity at which the yield is reduced by 50% were 15.1, 16.0, 13.0 and 12.9 for Kavir, Roshan, Mahoti and Marvdasht, respectively. Based on the U. S. Salinity Laboratory rating, these cultivars are moderately salt tolerant.
 • M. H. Rahimian, Y. Hasheminejhad Pages 243-252
  Electromagnetic induction tools are extensively applied worldwide for rapid evaluation of spatial variability in soil salinity. This study was conducted in pistachio orchards of Chah Afzal area of Yazd Province for assessment of soil salinity using electromagnetic induction (EM38) device in two plots of 45 and 40 ha with clay loam soils and average moisture contents of 25 and 35 percents, respectively. A systematic sampling grid with the size of 20×80m was established. At each grid point two EM38 readings were taken in horizontal (EMh) and vertical (EMv) orientations. Different calibration equations were employed for conversion of the readings to electrical conductivity of the saturation paste and the best method was selected. Results of this study showed that the best calibration method was multiple linear regression equations fitted to the field data. It was also found that more reliable regression equations could be derived at 35% moisture content in comparison with 25% moisture content between soil salinity at different depths of soil and horizontal/vertical readings, with correlation coefficients (R2) of 0.67 to 0.85, respectively. Consequently, soil salinity maps of different depth intervals and also soil salinity profile maps at upstream and downstream of the field borders were generated and interpreted.
 • A. Fazaeli, H. Besharati, N. Pirvali Biranvand Pages 253-263
  The purpose of this experiment was to study the effect of salinity on absorption of some nutrition elements and the symbiosis of Sinorhizobium meliloti with different clones of alfalfa. Strains of Sinorhizobium meliloti were isolated from alfalfa fields in Tehran Province. After the isolation and purification processes, alfalfa seeds were inoculated with the efficient strains of symbiotic Sinorhizobium meliloti. Finally, 2 strains were selected, one of which was resistant and the other was sensitive to salinity. The effect of inoculation with these strains were investigated on the growth and the yield of 3 medicago sativa Genotypes (Hamadani, Gharayonjeh and Gharghalogh) at 3 levels of salinity (EC= 0, 6, 12 dS/m), using a completely randomized block designed in factorial form with 3 replications. Results showed that with increase in salinity, shoot and root dry weight, nodule number, and the plants concentration of nitrogen, phosphorus, and potassium decreased significantly, whereas the concentration of sodium increased. In addition, according to the results, inoculation with the Sinorhizobium meliloti strain resistant to salinity caused significant increase in shoot and root dry weight, nodule numbers, and the concentration of nitrogen, potassium, and phosphorus in comparison to the control. There were no significant differences between the alfalfa genotypes in yield or other growth indices.
 • Y. Hasheminejhad Pages 265-272
  Determination of drainage water salinity can be a useful tool for precise soil salinity control. On the other hand, leaching fraction under steady state conditions can be estimated simply by knowing drainage water salinity. But, when drainage facilities are not installed, drainage water is not available conveniently. A device called "Wetting Front Detector" has provided this possibility using no electrical or mechanical device. In this research, actual drainage water salinity and leaching fraction was directly measured by installing this device in irrigated pistachio orchards of north Ardakan, in southern parts of the Iranian Central Plateau. The measured data were used as entries for simulation models to estimate mean root zone salinity. Estimates of the models were compared with the measured mean root zone salinity. Leaching fraction was estimated to be about 40% using this approach and measured mean soil salinity was generally between approximated values using two models. There was also a fair correlation between the actual measured values and the estimated factors using the two models.
 • A. Kiani Pouya, F. Rasouli Pages 273-282
  Total soluble salt is the most important index for assessing irrigation water quality. High concentrations of anions or cations affect quality of irrigation water either directly or indirectly. In order to assess water chemistry and type, sixty groundwater samples were collected from different wells in Fars Province. Anionic and cationic concentrations of water samples were measured and saturation indices were calculated. The chemical composition of water samples was plotted in piper diagram. This diagram revealed that Cl- and Na+ were the dominant ions in the water samples studied. Seven out of 60 water samples fell in the nonrestrictive class. The higher value of SAR coincided with the high values of EC, therefore, 95 percent of the samples could be used for irrigation with little danger of infiltration problems. Sixty three percent of the groundwater samples had magnesium ratios more than 50%, showing an imbalanced concentration of Mg compared to Ca. Saturation indices of the studied waters showed that water samples were saturated with respect to calcite, aragonite and dolomite, while a small number of water samples (1.6 %) contained high concentrations of SO42-, which, upon further concentration, could precipitate in the soil.
 • G. H. Ranjbar, M. J. Rousta Page 283
  To determine various stability indices related to grain yield of wheat genotypes in different saline conditions, an experiment was conducted at the Salinity Research Farm, National Salinity Research Center. Treatments consisted of 14 wheat genotypes that were evaluated under saline and non-saline conditions. Electrical conductivities of the irrigation water used for saline and non-saline conditions were 10.0 and 2.5 dS/m, respectively. Results showed that grain yield and kernel per spike under non-saline conditions were significantly higher than those under saline conditions, for all genotypes. There were no significant differences between saline and non-saline conditions with regard to thousand kernel weight. Grain yields of the genotypes were significantly different in both conditions. Genotype No. 5 (PF70354/BOW) produced the highest grain yield under saline and non-saline conditions by producing 723.44 and 976.56 g.m-2, respectively. The correlations among grain yield in saline and non-saline conditions, mean productivity (MP), and Salinity Tolerance Index (STI) were significant. Thus, STI could be considered as an effective index for selecting wheat genotypes under different saline conditions.