فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدمحسن حیدری یزدی، لیلا علیمرادی*، کیومرث بخش کلارستاقی صفحه 77
  به منظور بررسی تاثیر گیاهان پوششی تابستانه، بقایای آن ها و روش های مکانیکی و شیمیایی بر تراکم و زیست توده علف های هرز در باغ های مرکبات، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار در زمستان 1387 و بهار 1388 در شهرستان رودان - بندرعباس، استان هرمزگان اجراء شد. تیمار گیاهان پوششی شامل کشت سویا (L. Glycine max)، یونجه یک ساله (Medicago rigidula L.)، شبدر برسیم (Trifulium alexandrinum L.)، روتیواتور، مالچ کلش جو، علف کش گلیفوسیت و شاهد بدون کنترل علف های هرز بودند. گیاهان پوششی در 15 بهمن 87 پس از آماده سازی زمین کشت شدند و هم زمان با آن تیمار، مالچ کلش جو نیز اعمال گردید. تیمار روتیواتور هر 30 روز یک بار تا آخر آزمایش تکرار شد. تیمار علف کش نیز در آخر فروردین ماه هم زمان با کف بر کردن گیاه پوششی اعمال شد. نتایج نشان داد، در تیمار گیاهان پوششی سویا و یونجه به ترتیب بیشترین و کمترین زیست توده علف های هرز تولید شد. مناسب ترین تیمار برای کاهش تراکم علف های هرز استفاده از مالچ کلش جو و گیاه پوششی شبدر بود و گیاه پوششی یونجه کمترین تاثیر را بر کنترل علف های هرز داشت. در بین تمام تیمارها، گیاه پوششی سویا و روتیواتور مناسب ترین و گیاه پوششی یونجه نامناسب ترین تیمارها برای کنترل علف های هرز بودند.
 • خداداد مصطفوی مصطفوی*، فرید گل زردی صفحه 91
  تنش خشکی و شوری به عنوان مهمترین عوامل محدود کننده، نقش مهمی در کاهش تولید گیاهان زراعی در جهان دارد. در این آزمایش میزان مقاومت علف هرز پیچک نسبت به پتانسیل های مختلف خشکی و سطح های متفاوت شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 5 سطح مختلف خشکی {0 (آب مقطر)، 3-، 6-، 9- و 12- بار} با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000 و 3 سطح مختلف شوری {0 (آب مقطر)، 8، 16 و 24 دسی زیمنس برمتر} اجرا شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های آزمایش نشان داد که بین تیمارهای مورد مطالعه از نظر کلیه صفات ارزیابی شده تفاوت بسیار معنی داری در سطح احتمال 1 درصد وجود دارد. محیط بدون تنش (تیمار شاهد) از نظر صفات طول ریشه، طول ساقه، طول گیاهچه، وزن تر گیاهچه، و بنیه بذر به طور معنی داری برتر از سایر تیمارهای مورد مطالعه بود. بررسی مقایسه های مستقل در این آزمایش نشان داد که ماهیت اثر سوء تنش های شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه پیچک به طورکامل متفاوت می باشد. بر اساس مدل لجستیک 3 پارامتری برازش داده شده برای شرایط تنش شوری و خشکی مشخص شد که حد تحمل بذر پیچک برای جوانه زنی و استقرار سریع گیاهچه حدود 23 دسی زیمنس بر متر برای شوری و 16- بار برای خشکی می باشد.
 • زهرا کفاش زاده، سیدمحسن نبوی کلات*، محمد بازوبندی صفحه 103
  به منظور مطالعه اثرهای دگرآسیبی عصاره آبی و پودر اندام های هوایی چاودار بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم کلزا، دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه و گلخانه در سال 1388 اجرا شد. در آزمایش اول (مطالعه جوانه زنی) فاکتورها شامل سه رقم کلزا ((Brassica napus L. (اکاپی، زرفام و مودنا) و پنج سطح عصاره آبی حاصل از اندام هوایی چاودار (Secale cereal L.) (شاهد (آب مقطر)، 25، 50، 75 و 100 درصد) بود. در آزمایش دوم (مطالعه رشد گیاهچه) فاکتورها شامل سه رقم کلزا یاد شده در بالا و پنج سطح پودر اندام هوایی شامل (شاهد (بدون پودر)، 5/0، 75/0، 1 و 25/1 درصد وزن خاک گلدان) بود. نتایج هر دو آزمایش نشان داد که اثرهای رقم، عصاره آبی و پودر اندام هوایی بر تمام متغیرها معنی دار است. بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر در تیمار شاهد به دست آمد و با افزایش غلظت عصاره آبی تمام این شاخص ها کاهش یافت. هم چنین بیشترین تعداد برگ، سطح برگ، طول ریشه و ساقه و وزن تر و خشک گیاهچه در تیمار شاهد (خاک بدون پودر اندام هوایی) حاصل شد. با افزایش درصد پودر اندام هوایی در خاک تمام این صفات کاهش یافت. رقم مودنا بیشترین و رقم زرفام کمترین مقاومت را به اثرهای دگرآسیب و پودر اندام های هوایی چاودار نشان دادند.
  کلیدواژگان: بنیه بذر، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی
 • محمدرضا حاج سید هادی*، مهدی نصیری محلاتی، قربان نور محمدی، اسکندر زند، حمید رحیمیان صفحه 113
  به منظور مطالعه رقابت نوری سلمه تره و تاج خروس با سیب زمینی، این آزمایش در بهار سال 1383 به صورت کرت های دو بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در منطقه فیروزکوه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (در کرت های اصلی)، سه تراکم 2، 4 و 8 بوته علف هرز در هر متر ردیف کاشت (در کرت های فرعی) و سه زمان نسبی سبز شدن 4 و 8 روز قبل از کاشت سیب زمینی و هم زمان با سبزشدن سیب زمینی (در کرت های فرعی فرعی) بودند. شبیه سازی رقابت نوری در کانوپی سیب زمینی و علف های هرز توسط مدل INTERCOM انجام گردید. نتایج آزمایش نشان داد بعد از بسته شدن کانوپی در تراکم های 2، 4 و 8 بوته در هر متر ردیف به ترتیب 1/56، 1/64 و 9/69 درصد شاخص سطح برگ تاج خروس در فراز کانوپی سیب زمینی قرار داشت. سلمه تره نیز در تراکم های مختلف به ترتیب 5/48، 7/59 و 4/65 درصد برگ های خود را در بالای کانوپی سیب زمینی قرار داد. این مقادیر برای سلمه تره در تراکم های مختلف (از کم به زیاد) عبارت بودند از 5/50، 5/58 و 3/ 62 درصد و برای تاج خروس این مقادیر به ترتیب 5/55، 9/58 و 3/62 درصد بودند. با افزایش تراکم علف های هرز و سطح برگ آن ها، از میزان جذب نور توسط سیب زمینی کاسته شد. همین حالت در تیمار زمان سبز شدن علف های هرز نیز قابل مشاهده بود. به طوری که با تسریع در سبز شدن علف هرز، درصد جذب نور توسط سیب زمینی کاهش یافت و علف های هرز درصد بیشتری از نور خود را در بالاتر از کانوپی سیب زمینی بدست آوردند. در زمان های سبزشدن علف هرز در 8 روز و 4 روز قبل و هم زمان با سیب زمینی میزان جذب نور در سلمه تره در بالاتر از کانوپی سیب زمینی شامل 9/52، 2/53 و 9/50 درصد و برای تاج خروس 63، 3/56 و 9/52 درصد محاسبه گردید. عملکرد سیب زمینی در اثر افزایش تراکم و سبز شدن سریع تر علف های هرز و هم چنین کاهش جذب نور توسط کانوپی سیب زمینی به طور معنی داری کاهش یافت.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، علف هرز
 • کیانوش حق نما*، ابوالفضل فرجی، لیلا علیمرادی صفحه 127
  گاوپنبه (Abutilon theophrasti L.) یکی از علف های هرز مهم کنجد (Sesamum indicum L.) در استان گلستان است. به منظور بررسی اثر نیتروژن بر اجزای رویشی و عملکرد کنجد در رقابت با گاوپنبه، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1388 در شهرستان رامیان استان گلستان به اجرا درآمد. دو میزان 50 و 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و دو فاصله ردیف 40 و 60 سانتی متر کنجد (با تراکم مساوی 6/16 بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل با یکدیگر ترکیب شده و کرت های اصلی آزمایش را تشکیل دادند. چهار تراکم 0، 4، 8 و 12 بوته گاوپنبه در مترمربع به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که افزایش میزان نیتروژن در تراکم های مختلف علف هرز تاثیر منفی معنی داری روی شاخص سطح برگ و وزن خشک اندام های هوایی کنجد داشت. همچنین افزایش تراکم علف هرز باعث کاهش ارتفاع گیاه، قطر ساقه اصلی، وزن خشک اندام های هوایی، تعداد شاخه فرعی و عملکرد کنجد در تیمارهای نیتروژن گردید. میانگین عملکرد بذر کنجد در تیمارهای 50 و 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به ترتیب برابر 644 و 800 کیلوگرم در هکتار و 895، 740، 653 و 601 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در تراکم های صفر، 4، 8 و 12 گاوپنبه در مترمربع بود.
  کلیدواژگان: تراکم، علف هرز، رقابت، فاصله کاشت
 • طاهره حمیدی*، رضا حمیدی، عبدالرضا کاظمینی، حسن پاک نیت صفحه 135
  به منظور بررسی برهمکنش آللوپاتیک عصاره های اندام های هوائی گندم (Triticum aestivum L.)، کلزا (Brassica napus L.) و ذرت (Zea mays L. بررشد گیاهچه های یولاف وحشی ((Avena fatua L.، جووحشی (Hordeumspontaneum Koch) و تاج خروس ((Amaranthus retroflexus L. آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1388 در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرارانجام گردید. تیمارها شامل عصاره های آبی گندم، کلزا و ذرت به صورت یک گانه، دوگانه و سه گانه در غلظت های 50 و 100 درصد بر ویژگی های رشدی علف های هرز یاد شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که غلظت50٪ مخلوط عصاره های گندم و ذرت و غلظت100٪ همین مخلوط به ترتیب بیشترین اثر بازدارندگی را روی وزن خشک و ارتفاع نهایی تاج خروس دارند. غلظت 50٪ عصاره یک گانه گندم بیشترین اثر بازدارندگی را روی وزن خشک یولاف وحشی ایجاد کرد. غلظت 50٪مخلوط دوگانه عصاره های گندم وکلزا، سطح برگ یولاف وحشی را کاهش داد. مخلوط دوگانه عصاره های ذرت وکلزا، درغلظت 50٪و عصاره یک گانه ذرت درغلظت 100٪ وزن خشک جو وحشی را کاهش دادند. غلظت 100% عصاره یک گانه کلزا بیشترین اثر بازدارندگی را بر ارتفاع نهایی جو وحشی اعمال نمود. غلظت 50٪مخلوط سه گانه عصاره های گندم، کلزا و ذرت موجب کاهش سطح برگ جو وحشی شد. نتایج نشان دادند که در بیشتر موارد غلظت 100 درصد عصاره ها در مقایسه با غلظت 50 درصد اثر بازدارندگی بیشتری ایجاد نمود و مخلوط عصاره های دوگانه و سه گانه در مقایسه با یک گانه اثر بازدارندگی بیشتری اعمال نمودند.
  کلیدواژگان: ذرت، عصاره آبی، کلزا، گندم
 • بهرام میر شکاری* صفحه 145
  به منظور ارزیابی واکنش تاج خروس از نظر رشد و نمو در تداخل با ارقام آفتابگردان روغنی آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه رقم آفتابگردان آذرگل، هایسان و آلستار، سه تراکم تاج خروس 3/8، 25 و 7/41 بوته در متر مربع و سه زمان سبز شدن تاج خروس شامل هم زمان، 15 و 30 روز بعد از سبز شدن آفتابگردان در طی سال های 85-1384 اجرا شد. روش مطالعه رقابت افزایشی بود. نتایج نشان داد کاهش تعداد برگ تاج خروس به ازای هر روز تاخیر در سبز شدن آن در سه رقم مورد مطالعه آفتابگردان به ترتیب 7/2%، 2/3% و 1/3% است. با افزایش تراکم و سبز شدن زودتر تاج خروس، درصد پوشش آن در هر سه رقم به ویژه رقم آلستار فزونی یافت. شاخص سطح برگ تاج خروس در سبز شدن هم زمان 7/41 بوته آن با سه رقم آفتابگردان آذرگل، هایسان و آلستار، به ترتیب 45%، 62% و 70% شاهد بدون رقیب خود بود. هم چنین سطح برگ هر بوته تاج خروس با افزایش تراکم آن از 3/8 به 25 بوته در مترمربع از 1170 به 410 سانتیمتر مربع در رقم پا بلند آذرگل، از 1630 به 571 سانتیمتر مربع در رقم نیمه پاکوتاه هایسان و از 1910 به 690 سانتیمترمربع در رقم پا کوتاه آلستار رسید. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد خصوصیات رشدی تاج خروس در آفتابگردان علاوه بر زمان سبز شدن و تراکم تحت تاثیر خصوصیات رقم نیز قرار می گیرد. بنابراین توصیه می شود کنترل علف هرز تاج خروس در آفتابگردان در اولین زمان ممکن به ویژه در ارقام پاکوتاه و با شاخص سطح برگ کمتر نظیر آلستار صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: درصد پوشش، دوام سطح برگ، تراکم، زمان سبز شدن، شاخص سطح برگ
|
 • S. M. Heydari Yazdi, L. Alimoradi*, K. Bakhsh Kelarestaghi Page 77
  In order to investigate the effects of summer cover crops, their residues as well as mechanical and chemical methods on weed density and biomass in citrus orchards, an experiment was conducted based on randomized complete block (RCB) design with 7 treatments and 3 replications in Rudan, Bandar_Abas, Iran. The treatments includes soybean (Glycine max L.), alfalfa (Medicago rigidula L.), and berseem clover (Trifolium alexandrinum L.), cultivation, barley straw mulch, glyphosate herbicide and weedy check. cover crops were planted on 3rd February, 2009. Barley straw mulch was used simultaneously. During the experiment, cultivation was retreated monthly. Herbicide was applied on 19th April, 2009 as cutting the cover crops. The results showed that soybean and alfalfa cover crops produced the highest and the lowest weed biomass, respectively. Barley straw mulch and berseem clover cover crop were the best controls of decreasing weed density, while alfalfa cover crop resulted in the least efficacy. In short, soybean cover crop and tillage were the most efficacious and alfalfa cover crop was the most inefficacious treatment for weed management in citrus orchard.
  Keywords: Alfalfa, Barley straw, Berseem clover, Glyphosate, Soybean
 • K. Mostafavi*, F. Golzardi Page 91
  Drought and salinity stresses, as the most common constraints, have crucial role in describing crop production worldwide. The resistance of bindweed towards different potentials of drought and salinity levels in germination and early seedling growth is studied. The experiment was conducted on a complete randomized block design in 4 replications and 5 different drought levels of PEG (0, -3, -6, 9 and -12 bar) and 4 concentration of NaCl (0, 8, 16 and 24 dS/m) were treated. The experiment was done by using a completely randomized design with four replications. The results of data analysis showed that there were significant differences between treatments. About root length, shoot length, seedling length, seedling fresh weight and seed vigor traits normal condition was significantly higher than other treatment. Orthogonal comparisons in this experiment showed that, salinity and drought stress had different effects on germination and early seedling growth of bindweed. According to the fitted ternary parameter logistic model for drought and salinity conditions, it was determined that the NaCl and PEG concentration levels required for 50% reduction of germination was 23 dS/m and -16 bar respectively.
  Keywords: Logistic model, NaCl, Orthogonal comparisons, PEG, Water potential
 • Z.Kafashzadeh S.M. Nabavi Kalat*, M. Bazobandi Page 103
  In order to study the effects of aqueous extracts and shoot powder of rye (Secale Cereal L.) on germination indices and seedling growth of three canola cultivars, two factorial experiments in a completely randomized design with three replications were conducted at a laboratory and a green house in 2009. In the first experiment, the factors included three cultivars of canola (Okapy, Zarfam and Modena) and five levels of aqueous extracts (control, 25,50,75 and 100%) obtained from shoot of rye. The second experiment factors included three cultivars of canola mentioned above and five levels of shoot powder (control, 0.5, 0.75,1 and 1.25% of soil pots). The results of both experiments showed that cultivar, aqueous extracts and shoot powder had significant effects on all variables. The highest percentage, germination rate, hypocotyls and epicotyls length and seed vigor were obtained at control treatment (distilled water) and all indices were increased by increasing aqueous extracts concentration. Moreover, the highest number of leaf, leaf area, root and shoot length and fresh and drought weight of seedling were obtained in control treatment (soil with no shoot powder). All traits were decreased by increasing shoot powder percentage in soil pots. Modena cultivar had the highest and Zarfam had the lowest resistance to allelopathic effects of aqueous extracts and shoot powder of rye.
  Keywords: Germination percentage, Germination rate, Seed vigor
 • M.R. Haj Seyed Hadi*, M. Nassiri Mahallati, G. Noormohamadi, E. Zand, H. Rahimian Page 113
  To study the light competition between potato with lambsquarter and redroot pigweed, an additive experiment was conducted in the spring of 2004 in split-split plot based on a randomized complete block design with 4 replications in Firouzkooh. The treatments included 2 weed species in main plots (Amaranthus retroflexus and Chenopodium album), weed density in sub plots of 2, 4 and 8 per meter of row and the relative time of weed emergence in sub plots of 8 and 4 days prior to potato planting with potato emergence at the same time. The simulation of light competition was done by INTERCOM model in potato and weed canopy. The results showed the leaf area indices in redroot pigweed were 56.1, 64.1 and 69.9 after canopy closure in 2, 4 and 8 concentrations over potato canopy, respectively. These amounts for lambsquarter were 48.5, 59.7 and 65.4 percent, respectively. They were 50.5, 58.5 and 62.3 for lambsquarter with different density while they were 55.5, 58.9 and 62.3 for redroot pigweed. By increasing weed density and leaf area, light absorption decreased in potato. The same condition was seen in the time of emergence so that by quickening in weed emergence, the percentage of potato light absorption decreased. Also, the percentage of weed light absorption is over potato canopy. In weed growing period during 8 and 4 days before or simultaneous with potato, light absorption for lambsquarter is beyond potato canopy with 52.9, 53.2 and 50.9 and they are 63, 56.3 and 52.9 for pigweed. By increasing density and quickening in weed growth as well as decreasing in light absorption by potato canopy, potato function fell down significantly.
  Keywords: Simulation, Weed
 • K. Haghnama*, A. Farji, L. Alimoradi Page 127
  Velvet leaf (Abutilon theophrasti L.) is one of the most important weeds in sesame (Sesamum indicum L.) fields in Golestan province. The effects of nitrogen on vegetative components of sesame in interference with velvet leaf were investigated in Golestan province, Ramiyan. The experimental treatments were arranged in a split plot based on a complete randomized block design with four replications in 2009. Two nitrogen amounts of 50 and 100 kg N/ha and two sesame row spacing of 40 and 60 cm were arranged in main plots with equal density of 16.6 bushes per square meter. Four velvet leaf densities of 0, 4, 8 and 12 plants per square meter were arranged as sub plots. Nitrogen increase in different weed densities had significant negative effects on sesame leaf area index and shoot dry weight. Also, weed density increase led to final plant height decrease, main stem diameter, aerial organs dry weight, the number of sub branches as well as sesame yield in nitrogen regimes. The average of sesame seed yield was 644 and 800 kg/ha in 50 and 100 kg N/ha and 895, 740, 653 and 601 kg/ha in 0, 4, 8 and 12 velvet leaf plant per square meter, respectively.
  Keywords: Competition, Density, Planting distance, Weed
 • T. Hamidi*, R. Hamidi, S. A. Kazemeiny, H. Pakniyat Page 135
  A greenhouse study was conducted in Agriculture department of Shiraz university in 2009 to examine the allelopathic interactions of wheat (Triticum aestivum L.), corn (Zea mays L.) and canola (Brassica napus L.) extract on seedling growth of wild oat(Avena fatua L.), wild barely (Hordeum spontaneum Koch.) and pigweed (Amaranthus retroflexu L.). The experiment was done in a completely randomized design with 3 factorial replications. The treatments included water extract of wheat, corn and canola as individual, binary and ternary mixtures at 50% and 100% which were made and their effects on the growth factors of weeds was investigated. The results showed the binary mixture of wheat and corn extracts with 50% and the same mixture at 100% concentrations have the inhibitoriest effects on dry weight and final height of pigweed. The individual wheat extract at 50% concentration had the inhibitoriest effect on wild oat dry weight. The binary mixture of wheat and canola extract at 50%concentration decreased wild oat leaf area. The binary mixture of corn and canola extraction at 50% concentration and the individual corn extract at 100% concentration decreased wild barely dry weight. The individual canola extract at 100% concentration has the most inhibiting effect on final height of pigweed. The ternary mixture of wheat, canola and corn at 50% concentration decreased the wild barely leaf area. The results showed the extract at 100% concentration compared with 50% had the inhibitoriest effect. Also, binary and ternary mixtures of extracts had inhibitory effects compared to individually extract.
  Keywords: Canola, Corn, Water extract, Wheat
 • B. Mirshekari* Page 145
  In order to evaluate redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) growth and development at interference with sunflower (Helianthus annus L.) oil producing cultivars, a factorial experiment was conducted during 2005-2006 with three sunflower cultivars (Azarghol, Hysun and Allstar) and three redroot pigweed densities (8.3, 25 and 41.7 plants m-2) at 3 relative times of weed emergence (with sunflower, 15 and 30 days after sunflower emergence) using additive design. The results indicated that each one-day delay in weed emergence, the number of its leaves in three sunflower cultivar treatments reduced 2.7, 3.2% and 3.1%, respectively. By enhancement of weed density and earlier emergence time, weed cover increased in all 3 cultivars, especially in Allstar. Emerging 41.7 weeds/m2 with sunflower, increased weed leaf area index up to 45%, 62% and 70% compared with control, in three sunflower cultivars, respectively. With increasing of weed density from 8.3 to 25 plants/m2, weed leaf area per plant reduced from 1170, 1630 and 1910 cm2 to 410, 571 and 690 cm2 in three sunflower cultivars, respectively. In short, the results showed that the growth traits of redroot pigweed were influenced not only by the emergence time and density, but also by the cultivar traits in sunflower as well. It is suggested that redroot pigweed controlling in sunflower should be considered as soon as possible, especially in short height cultivars with less LAI such as Allstar.
  Keywords: Cover percentage, Density, Emergence time, Leaf area duration, Leaf area index