فهرست مطالب

تحقیقات سیاسی و بین المللی - پیاپی 5 (زمستان 1389)

نشریه تحقیقات سیاسی و بین المللی
پیاپی 5 (زمستان 1389)

 • 246 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/11/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 0
 • حمید احمدی، داوود افشاری، مهدی کریمی صفحه 1
  دولت ها برای تامین کالای عمومی و حفظ ثبات سیاسی، نیازمند منابع مالی و غیر مالی قابل اطمینان برای خویش هستند. این منابع یا از طریق مالیات تامین می شود و یا دولت ها با ایجاد محدودیت ها و کمیابی های ساختگی در نظام اجتماعی و اقتصادی آنرا فراهم می سازند. این محدودیت ها ضمن فراهم آوردن منابع مالی برای دولت، بازار را به ابزاری برای کنترل جامعه مبدل می کند. پژوهش حاضر، تاثیر انحصارات و کنترل حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت را بر سرمایه های اجتماعی مورد کاوش قرار می دهد. مدعا این است که افزایش و تشدید انحصارات دولتی در حوزه های مذکور، سرمایه ی اجتماعی به عنوان تنظیم کننده ی روابط میان مجموعه های انسانی و سازمانی، خلق هنجارها و اعتماد عمومی را دچار ضعف و اختلال می کند به گونه ای که این امر در کوتاه مدت عامل بروز فساد گسترده ی دولتی و اجتماعی و در دراز مدت زمینه ساز آنومی اجتماعی می گردد. از این رو اگر حفظ مالکیت خصوصی، توزیع عادلانه ی فرصت ها، برابری همگان در مقابل قانون، تشویق به مشارکت و در نهایت مبارزه با فساد مورد توجه قرار نگیرد، دستیابی به توسعه که هدف نهایی روابط میان دولت و جامعه است، امکان پذیر نخواهد بود.
  کلیدواژگان: انحصارات دولتی، سرمایه های اجتماعی، مشارکت سیاسی، فساد دولتی و اجتماعی، بی اعتمادی
 • سیداحمد موثقی گیلانی، هومن نیری صفحه 33
  در سال های گذشته، در نگاه عموم متفکرین غیرمسلمان اسلام گرایی معادل بنیادگرایی اسلامی شناخته می شد و تفاوتی میان این دو اصطلاح وجود نداشت؛ اما در سال های اخیر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان در ترکیه این دو اصطلاح به درستی بار معنایی متفاوتی پیدا کرده اند. ترکیه در حال حاضر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان میانه رو علاوه بر آنکه تبدیل به الگویی موفق برای بسیاری از گروه ها و جوامع اسلامی گشته، موجبات تضعیف بنیادگرایی اسلامی را نیز در این کشور فراهم آورده و دموکراسی را نیز قدرتی دوچندان بخشیده است. به واقع، برای بحث پیرامون رابطه ی اسلام با دموکراسی می باید به قرائت غالب از اسلام در میان باورمندان توجه داشت و آنچه حکم نهایی را در ارتباط میان این دو روشن می سازد، ماهیت تفسیر غالب از دین در هر گروه یا جامعه ی اسلامی است. بنابراین نمی توان در خصوص سازگاری و یا ناسازگاری میان اسلام و دموکراسی حکمی کلی صادر کرد. این مقاله درصدد است تا تاثیرات غلبه ی قرائت میانه رو از اسلام در ترکیه را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که اسلام مبتنی بر این قرائت نه تنها در ترکیه مانعی بر سر راه دموکراتیزاسیون نبوده بلکه موجب گشته تا این کشور در مسیر نهادینه شدن و تعمیق دموکراسی گام بردارد.
  کلیدواژگان: اسلام میانه رو، دموکراسی، احزاب اسلام گرا
 • محمد مهدی مظاهری، محمدرضا اقارب پرست صفحه 65
  با بررسی مطالعات امنیتی در می یابیم که رویکرد هایی که در امنیت پژوهی وجود داشته با تحولات تاریخی هماهنگ بوده است. بدین معنی که در هر دوره ی تاریخی، امنیت و امنیت پژوهی با دیگر دوره ها متفاوت بوده است. اما سؤالی که در این بین مطرح می شود این است که آیا تغییراتی که در امنیت پژوهی در دوره های مختلف اتفاق می افتاده، صرفا تغییراتی سطحی و معلول تغییر سلایق پژوهشگران بوده یا تغییر فضای فکری حاصل از تغییر گفتمان ها عامل این تغییرات بوده است؟ به نظر می رسد گفتمان ها در هر دوره درونمایه ای خاص را در خود جای می دادند که این درونمایه بر امنیت پژوهی در آن مقاطع تاثیر گذار بوده است. به عبارت دیگر فضای فکری در هر دوره دچار تغییر می شده است. در گفتمان سنتی به تبع درونمایه ی خاص آن گفتمان توجه به اصل بقا و موجودیت مورد توجه قرار گرفت. در گفتمان فراسنتی که با رشد ابزارهای نبرد همراه بود، توانایی های نظامی امنیت پژوهی را مورد تاثیر قرار داد. در گفتمان مدرن به تبع رشد اقتصادی و فناوری توانمندی های اقتصادی و فنی، مطالعات امنیتی را تحت الشعاع قرار داد و در نهایت در گفتمان فرا مدرن با شدت گرفتن جهانی شدن و تبلور نظریات نهادگرایانه، ایفای نقش در نظم جهانی سرلوحه ی مطالعات امنیتی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: امنیت، گفتمان، تحولات تاریخی، تکامل جوامع، مطالعات امنیتی
 • علیرضا سبزیان موسی آبادی، شعیب بهمن صفحه 89
  پراگماتیسم،به مثابه یک نظریه ی فلسفی و روش دستیابی به حقیقت،دیدگاه تقریبا جدیدی است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی در آمریکا رواج پیدا کرد. پراگماتیسم بر این اصل استوار است که درباره ی هر نظریه یا آموزه ای بایدبرپایه ی نتایجی که ازآن به دست می آید،داوری کرد. به نظرپراگماتیست ها،اگرعقیده ای به نتیجه ی خوب وکار آمدبرای انسان بیانجامد،بایدآن راحقیقی قلمدادکرد. در واقع،حقیقت چیزی نیست که مستقل ومجردازانسان وجودداشته باشد. فلسفه ی پراگماتیسم نیز همانندسایر فلسفه ها دارای پیوندهای عمیقی باسیاست و مسائل سیاسی است.
  کلیدواژگان: پراگماتیسم، سودانگاری، ابزارگرایی، ویلیام جیمز، جان دیویی، چارلز پیرس
 • سیدجواد امام جمعه زاده، حسین درجانی صفحه 125
  دراین مقاله به بررسی مقوله ی امنیت دراسلام بارویکردسیره ی نبوی وامنیت دردیدگاه علوی ومهدوی خواهیم پرداخت.براین اساس بادرنظرگرفتن شاخص های اصلی وکلیدی درگفتمان پیامبراعظم وحضرت علی و رویکردفلسفه ی انتظاربه مساله امنیت، ابعادوقالب های فکری منبعث ازان راتبیینوبررسی می نماییم. از آن جهت که گفتمان امنیت دراسلام توسط سایرامامان شیعه موردتوجه قرارگرفته است، دراین نوشتاربه واکاوی گفتمان های غالب مفهوم وساختارامنیت که دررهیافت نبوی، علوی ومهدوی آن مستتراست می پردازیم. آنچه درکلام پیامبراعظم درزمینه ی امنیت موردتوجه وتعمق است، التزام ایشان به کلام وحی وامنیت همه جانبه دربلاداسلامی وبرای عموم شهروندان است.درنگاه ائمه ی اطهارالگوپذیری ازسیره ی نبوی وکلام فاخرقرآن درکنارمقتضیات ومصلحت جامعه ی اسلامی وحق داشتن امنیت و آسایش برای کلیه ی اتباع سرزمین اسلامی حائزاهمیت وتوجه است.نگارندگان در نوشتار حاضر تلاش دارند تا بنیان های نظری«ایده ی امنیت» در مکتب اسلام را به بحث گذارده و در این راستا به تحلیل گفتمان اسلامی با هدف استخراج گزاره هایی که حدود گفتمانی امنیت را در مکتب اسلام مشخص می سازد؛ بپردازند. دلیل این امر آن است که ظهور اسلام به مثابه ی انقلابی تمام عیار قلمداد می شود که ارائه دهنده ی گفتمانی تازه و منحصر به فرد است.این گفتمان افزون بر ارائه ی مفاهیم و ایده های نوین به پالایش و پیرایش مفاهیم محوری و رایج در عرصه ی سیاست عملی نیزمی پردازد که از آن جمله می توان به مفهوم «امنیت» اشاره کرد.
  کلیدواژگان: امنیت، امنیت نبوی، امنیت علوی، امنیت مهدوی
 • محمدصادق کوشکی، مریم ناظم پور صفحه 153
  موضوع مقاله ی حاضر،بررسی چالش هاو موانع در ونیدموکراسی درخاورمیانه باتاکید بر بحرین می باشد. سئوال اصلی تحقیق حاضر این است که مهمترین موانع و چالش های در ونیدموکراسی در کشور بحرین چیست؟فرضیه ی اصلی استفاده شده در این مقاله عبارت است ازاینکه: چالش اصلی در بحرین حکومت اقتدار گرایسنتیاست که خودزمینه سازموانع وچالش های دیگرمی باشد. نوع تحقیق در این مقاله نظری می باشد و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است.
  از نتایج به دست آمده در این تحقیق اینکه ریشه های مهم اقتدار گرایی راباید در فرهنگ واقتصاد این کشورها جستجوکرد. بدین معنی که فرهنگ سیاسی کشورهای خاورمیانه، فرهنگی اقتدارگراست که به صورت مانعی جدی و اساسی بر سر راه دموکراسی و جامعه ی مدنی آزاد و مستقل عمل می کند.
  کلیدواژگان: اقتدارگرایی، دموکراسی، خاورمیانه، بحرین
 • مجتبی عطارزاده، حسین توسلی صفحه 177
  مشارکت سیاسی تنها در انتخابات خلاصه نمی شود؛ ولی در عین حال از قابلیت سنجش برخوردار است. آنچه که نقش تعیین کننده در نتایج انتخابات دارد، رفتار انتخاباتی شهروندان می باشد که از شهرستانی به شهرستان دیگر متفاوت است. رفتار انتخاباتی بر چگونگی انتخاب نامزدها از سوی شهروندان دلالت دارد. این که شهروندان بر اساس چه معیارها و مؤلفه هایی به انتخاب کاندیدا ها می پردازند، در نتایج انتخابات تاثیر گذار می باشد.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، رفتار انتخاباتی، اصفهان، نظریه ی انتخابات عقلایی، نظریه ی ایدئولوژی مسلط، نظریه ی هویت حزبی جناحی
 • سعید وثوقی، سیدحسام الدین موسوی، محسن بیگی صفحه 195
  در دهه ی1990 به دنبال درک تکان دهنده ی اهمیت سلاح های پیشرفته در طول جنگ خلیج فارس (1991-1990)،روند انقلاب در امور نظامی) RMA (، نگرانی های استراتژیک فزاینده به خاطر به چالش کشیدهشدن منافع امنیتی چین در تایوان توسط آمریکا، ظهور مجدد ژاپن به عنوان یک قدرت نظامی منطقه ای در کنار قدرت نظامی در حال رشد هند و نفوذ منطقه ای آنکه جنگ را نسبت به گذشته محتمل تر می ساخت، شاهد تمایل دوباره ی چین به تکنولوژی های دفاعی مدرن و مدرن سازی ارتش آزادی بخش خلق هستیم. بنابر این در تفکر امنیتی چین اولویت پیشرفت نظامی به سطحی معادل اولویت توسعه ی اقتصادی ارتقاء یافت. از این رو رهبران چین در طی دهه ی گذشته با طرح اهداف راهبردی و سیاست دفاعی منطبق با شرایط نوین به پیشرفت های عظیمی در حوزه ی تکنولوژی دفاعی دست یافتند.
  کلیدواژگان: مدرن سازی نظامی، ارتش آزادی بخش خلق، چین، آمریکا، انقلاب در امور نظامی
|
 • Hamid Ahmadi, Davoodafshari, Mehdi Karimi Page 1
  The governments for supplying public goods and maintaining political stability need reliable financial and non-financial resources. These resources should be provided through taxes or the governments by making self-made restrictions and deficiencies in social and economic system provide them. These limitations while provides financial resources for the government convert the market as a lever for controlling the society. The present article is trying to examine the impact of monopolies and control of economic, social and cultural spheres by the government on social capitals. The underlying hypothesis is that the expansion and intensification of government monopolies in the above said fields weakens and disrupts the social capital. The social capital, in fact regulates relations among human and organizational settings, create norms and builds confidence in the society. As a result in short term it leads to governmental and social corruption and in the long term prepares the ground for social anomie. Therefore, if the protection of private property, equal distribution of opportunities, equality before the law, encouraging public participation in the affairs of the society and finally fight against corruption do not get enough importance achieving development which is the ultimate goal of relations between the government and the society will not be materialized.
 • Sayyedahamdmovasaghi, Hoomannayeri Page 33
  In recent past, in the eyes of non-Muslim thinkers Islamists were synonymous with fundamentalists and there was no difference between the two for them but in recent years with coming to power of Islamists in Turkey these two terms have rightly found their distinct meaning. At present, with coming to power of moderate Islamists in Turkey, they have presented themselves as a successful model for Islamists groups and societies. It has also led to the decline of the position of Islamic Fundamentalists and strengthening of democracy in that country. In fact for better understanding of the relations between Islam and democracy one has to pay attention to the dominant interpretation of Islam among the followers. What gives the final verdict or judgment about the relations between democracy and Islam by Islamist groups or societies is the dominant interpretation of Islam by Islamist groups or societies. Thus one cannot give a comprehensive verdict about compatibility or incompatibility of Islam with democracy. The present article wants to examine the impact of a dominant moderate interpretation of Islam in Turkey. The underlying hypothesis is that such interpretation of Islam is not an obstacle on the way of democratization but it has helped the deepening process of democracy and building the necessary institution for democracy.
 • Mohammad Mehdi Mazaheri, Mohammad Reza Agharebparast Page 65
  After surveying the security studies one realizes that the security approaches which has existed so far were in conformity with historical developments. In each historical period the security and security studies had been different from other periods. The question which is raised here is that whether the changes which had taken place in different periods were only superficial and depended merely on the wishes and whims of the thinkers and researchers or it had been due to the changes emanating from the atmosphere of thought discourse? It seems that the discourse of each phase had its own content and this content had its impact on the security studies and research of that period. In other words in each period the atmosphere of thinking kept on changing. In traditional discourse in accordance with its content attention were focused on the principle of survival and existence. In post traditional discourse with the advances made on the military and war apparatus the military capability affected the security studies. In modern discourse in accordance with economic and technological advances, these factors affected the security studies. Finally in supra-modern studies by increase in the pace of globalization and institutional theories, playing important role in world order became a priority in security studies.
 • Alirezasabzianmosiabadi, Shuaibbahman Page 89
  Pragmatism as a philosophical theory and an approach is almost a new viewpoint which became popular in late nineteenth or early twentieth century in the United States. Pragmatism is based on this fact that each theory or doctrine is to be judged on the basis of the result which is derived from it. According to pragmatists if an idea leads to an efficient and useful result for man then it should be considered as real and useful. In fact the reality is not something absolute which exist apart and independent from man. Pragmatism like other philosophies has deep connection with politics and political affairs. The present article initially examines the philosophy and approach of pragmatism and then connection of pragmatism with politics in theory and practice is critically discussed. The finding of the article shows that although in certain cases a pragmatic outlook is necessary but it is not sufficient because excessive use of this method leads to certain problems. These problems are: non-adherence to ethics, instrumentalism, lack of attention to political and social ideals and preferring interests to values and principles.
 • Sayyedjavademamjomehzadeh, Hosseindarjani Page 125
  The present article is studying the subject of security in Islam from the view point of Prophet (Nabavi) and also security from the view point of Mahdavi (Imam Mahdi) and Alavi (Imam Ali). On this basis and also taking into consideration the main indicators in Prophet Mohammad (PBH) and Hazrat Ali’s discourse and also the philosophy of Expecting (Intezar) approach towards security, the aspects and framework of thought derived from it is explained and studied. The article studies the discourse of the dominant concepts and the structure of the security in Prophet Mohammad, Alavi and Mahdavi approach because the prophets and Shiite Imams have paid attention to the security discourse. What one can notice in words of the great prophet about security is his great adherence to the word of revelation and security of the Islamic lands and all the citizens. In the view point of the innocent Shiite Imams acceptance of the prophet’s framework of thought and holy Quran along with the expediencies and the interests of Islamic community and also the right to have security and tranquility for all the citizens in the Islamic land is having a significant place. The authors of the article have tried to discuss the theoretical foundation of the “idea of security” in Islam and in this direction they are analyzing the Islamic discourse to extract hypothesis which determine the limit of security discourse in Islam.
 • Mohammad Sadeghkoshki, Maryam Nazempour Page 153
  The topic of the present article is a study of the challenges and obstacles of democracy in the Middle East with emphasis on Bahrain. The main question of this article is what are the most important internal challenges and obstacles of democracy in Bahrain? The hypothesis of the article is that the main challenge to democracy in Bahrain is the traditional authoritarian rule which this itself prepares the ground for other obstacles and challenges. The present article is theoretical and by a descriptive-analytical method wants to examine the above issue. The finding of the study shows that the root of authoritarianism lies in culture and economy of the Middle East countries. In fact the political culture of the Middle East countries is authoritarian and this itself is a serious and basic obstacle on the way of democracy and free and independent civil society.
 • Mojtabaattarzadeh, Hosseintavasoli Page 177
  Political participation is not merely taking part in elections but it is an act which can be measured as an index. What is determining in election results is the election behavior of the citizens which differ from one city to another. The election behavior decides as to how the citizens elect the candidates. What are the criteria and the determining factors which decide that how the citizens choose a particular candidate? A study of the trend of political participation in elections is one of the ways which one can come to know about the motives of voters in participating in elections. Since the level of consciousness and knowledge is a determining factor in political participation choosing a place like Isfahan which is having the above qualification facilitates the conduct of the present study. Isfahan is one of the five metropolises of the country which has had important place and role in political participation. The trend of political participation in this city is showing the importance of this city in decision-making in the country. Therefore, taking into consideration the importance of Isfahan, the analysis of the election behavior of the people of this city is of great importance. The present article is trying to explain the election behavior of the people of Isfahan before the ninth Islamic Majlis parliamentary elections on the basis of three theories: the dominant ideology theory, rational election theory and party-factional identity theory. The methodology used in the study is field work and the questionnaire distributed among a statistical group in Isfahan city. The finding of the study is based on analysis of the statistical data.
 • Saeedvosoghi, Sayyedhesamoddinmosavi Page 195
  In 1990 decade after the realization of the importance of sophisticated weapons in the Persian Gulf war (1990-1991), the process of revolution in military affairs, the increasing strategic concern due to the challenges posed by the United States to the military interests of China in Taiwan, the emergence of Japan as a regional military power and also the military power of India and its increasing regional influence which made the occurrence of war more possible, one witnesses China’s inclination towards defence technology and modernization of People’s Liberation Army(PLA). Therefore in security thinking of China the priority of improving the military power has reached the level of priority of economic development. In this direction the Chinese leaders in the past decade taking into consideration the above changes have set strategic goals and adjusted their defence policies and have achieved enormous progress in defence technological field.