فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/04/04
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مه سا حسینی صنعتی، گیتی ترکمان، مهدی هدایتی، منیژه مختاری صفحه 6
  زمینه و هدفبر تنش، کرنش، قدرت کشش، مدول الاستیک بافت، سطح زیر منحنی نیروزخم تمام ضخامت پوستی نمونه های موش صحرایی بود200 و کنترل تقسیم شدند: نتایج متفاوتی از اثر لیزر کم توان بر فازهای التهابی، پرولیفراسیون و تجدید مدل بافت در حال ترمیم گزارش(Ga-As) 904 nm و (He-Ne) 632/8 nm شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر دو لیزر- تغییر طول و میزان بسته شدن سطح زخم، پس از 21 روز التیام در.گرم - با وزن 350، Sprague-dawley جنس نر، ن ژاد، (Rat)
  روش بررسی
  در این مطالعه از 30 موش صحرایی(هر گروه 10 نمونه). Ga-As، He-Ne استفاده شد. این حیوانات به طور تصادفی به سه گروه لیزر 2سانتی متر در قسمت ستون فقرات پشتی ایجاد شد. درمان از روز / در تمام نمونه ها، برش پوستی تمام ضخامت به طول 5با شدت جلسه درمان مساحت سطح زخم ثبت گردید2 ژول بر سانتی متر مربع انجام شد و پس از هر Ga-As و He-Ne 1 تا 21 به صورت یک روز در میان با لیزر. در روز 21 آزمون کشش یک محوری انجام شد و پس از ثبت منحنی تنش-کرنش و نیرومدول الاستیک و سفتی- تغییر طول، ویژگی های بیومکانیکی بافت (مقاومت کششی بافت، تنش، کرنش، میزان انرژی جذب شده،) محاسبه شد. از تمام نمونه ها، جهت بررسی پارامترهای بیومکانیکال نمونه برداری شد.
  یافته ها
  جذب شده در بافت، کرنش، حداکثر مقاوت کششی بافت، تغییر طول در پوست زخم نسبت به پوست سالم به دنبال درمان: هر دو نوع لیزر منجر به تسریع در بسته شدن سطح زخم شدند. افزایش درصد بهبود ویژگ یهای حداکثر انرژی (P< با گروه کنترل معنادار بود (0.05 Ga-As با هر دو نوع لیزر دیده شد که این اختلاف در گروهنتیجه گیریویژگی های مکانیکی بافت ترمیم شده موثرتر باشد: به نظر می رسد لیزر گالیوم آرسناید به دلیل اثر گذاری بیشتر در مکانیس مهای پرولیفراسیون سلولی، در بهبود.
  کلیدواژگان: لیزر He، Ne مدول الاستیک، تنش، کرنش، زخم تمام ضخامت پوستی، ترمیم زخم، Ga، As لیزر پوستی
 • احسان زارع بیدکی، فرزاد زرگری، پروین منصوری، احمد ملکیان بروجنی، پروانه نجف یزاده صفحه 14
  در بیماری پسوریازیس توسط پردازش تصویر PASI
  زمینه و هدف
  این مطالعه به منظور تعیین پارامتر سطح در استاندارد.
  روش بررسی و انتخاب یک مقدار آستانه ای توسط کاربر، جهت تفکیک پلا کهای پوستی از تصویر استفاده م یکند: در این مقاله با استفاده از پردازش تصویر یک روش نیمه اتوماتیک کامپیوتری ارائه می شود که پارامتر سطحYCbCr از فضای رنگی Cr اندازه گیری می کند. این روش از هیستوگرام مربوط به پارامتر PASI را در استاندارد. این روش بررسی 20 تصویر از 5بیمار پسوریازیس صورت گرفت.
  91 %.می باشد. / 95 % و در 3 تصویر باقی مانده 8 /
  یافته ها
  دقت بدست آمده با این روش در 17 تصویر بیش از 4نتیجه گیریسفید هستند و همچنین پوس تهایی که دارای مو بوده را، دارا می باشد که این ویژگی برتری روش ارائه شده نسبت به روش های موجود می باشد: این روش توانایی اندازه گیری پلاک های ساده (بدون پوسته) و پلا ک هایی که به همراه پوسته های نقره ای طراحی شده است
  کلیدواژگان: پسوریازیس، فضای رنگیYCbCrپلا کهای پوستی، PASI
 • امید صراف زاده، محمد حسین میران بیگی، پروین منصوری، پژمان قاسمی صفحه 20
  مقدمه
  بخشی از نور قطبیده خطی که به پوست تابانده میشود، توسط لایه های سطحی متفرق شده و به سرعت توسط. تفکیک چنین نور تفرق سطحی از کل نور انعکاسی.: برای این منظور دو تصویر توسط سیستمی که شامل یک پلارایزر خطی در مقابل دوربین (آنالایزر) و یکIpar پلارایزر خطی در مقابل منبع نور است، اخذ میشود. تصویر اول.. تصویر Iper
  یافته ها
  تصویر دوم. Pol=(Ipar- Iper) / (Ipar+ Iper)امکان استخراج مرز ضایعات را با خطای کمتری فراهم میآوردهمچنین تفسیر کیفی آن در ارزیابی بیماری های پوستی و بررسی روند درمان مفید است. و Pol
  نتیجه گیری
  نشان داده شده است که تصویر.
  فیبرهای کلاژن و ذرات تفرقدهنده موجود در پوست، دپلاریزه میشودامکانپذیر استروش بررسیاست که در تشکیل آن، جهت پلارایزر با آنالایزر موازی م یباشداست که در تشکیل آن، جهت پلارایزر عمود بر جهت آنالایزر استکه بر مبنای نسبت پلاریزاسیون است تشکیل میشود.
  کلیدواژگان: سیستم تصویربرداری نوری، پلاریزاسیون، نور قطبیده، ضایعات پوستی
 • ندا مسلمی، رضا فکر آزاد صفحه 28
  زمینه و هدفدرمان های جراحی و غیرجراحی شیو ه های جانبی نظیر آنتی بیوتیک ها، آنتی سپتیک ها و لیزر پیشنهاد شده استلیزر قابلیت خوبی جهت از بین بردن میکروارگانیسم ها داشته و نیز اثرات باکتریسیدال و سم زدایی بالایی دارد، به عنوان یکی از بهترین تکنیک ها در درمان بیماری بافت های اطراف ایمپلنت مطرح می باشدمرتبط با کاربرد لیزر درمان بیماری بافت های اطراف ایمپلنت بوده است: شیوه های متنوعی برای درمان عفونت باف تهای اطراف ایمپلنت معرفی شده اند؛ به منظور ارتقاء نتایج. از آنجا که. هدف از انجام این مطالعه گردآوری مقالات.، صورت گرفت PubMed
  روش بررسی
  به جهت دستیابی به مقالات مرتبط موجود جستجوی الکترونیک در سایت های. IranMedex و، InterScience، ScienceDirect، GoogleScholar
  یافته ها
  در کل چکیده 44 مقاله مرتبط بدست آمد. امکان دستیابی به متن کامل 34 مقاله انگلیسی و فارسی وجود داشت.
  می توانند جهت تابش سطح ایمپلنت مناسب Er:YAG و، diode، Co بر اساس نتایج مطالعات موجود: 1- لیزرهای 2در صورتی که بصورت کم انرژی بکار رود به منظور سم زدایی ساکارید پر انرژی در درمان غیرجراحی پری ایمپلنتیت ناکارامد بوده اند موفقیت آمیز عمل کرده استپارامترهای لیزر حین تابش روی سطح ایمپلنت در اثربخشی و ایمنی درمان بسیار کلیدی می باشدایمپلنت های تیتانیومی متفاوت از ایمپلنت های زیرکونیوم است(مهار فعالیت لیپوپلی Nd:YAG باشند. 2- تابش لیزر) سطح ایمپلنت مطرح می باشد. 3- نقش اصلی لیزرها در درمان پری ایمپلنتیت نقش باکتریسیدال آن است. 4- بر. 5- بر Er:YAG اساس نتایج مطالعات بالینی لیزرهایre-osseointegration اساس نتایج مطالعات حیوانی استفاده از لیزر در درمان جراحی از لحاظ برقراری. 6- استفاده از فتوداینامیک تراپی در درمان پری ایمپلنتیت نویدبخش بنظر می رسد. 7- انتخاب درست. 8- تاثیر لیزرها روی.
  نتیجه گیریایمپلنت می تواند بکار رود در سطح ایمپلنت است: با توجه به شواهد موجود استفاده از لیزر به عنوان یک روش جانبی در درمان بیماری باف تهای اطراف. از مهمترین مزایای لیزر (در صورت استفاده صحیح) اثر باکتریسیدال قوی آن بدون ایجاد تغییر.
  کلیدواژگان: لیزر، بیماری بافت های اطراف ایمپلنت، التهاب بافت های اطراف ایمپلنت، ایمپلنت های دندانی
 • محمدرضا رضائی، علیرضا بهرام پور صفحه 36
  زمینه و هدف
  لیزرهای نیتروژن در پزشکی کاربردهای زیادی دارند. نیتروژن مورد استفاده در این لیزرها باید درصد خلوص. استفاده از هوا بعنوان ماده فعال لیزر بعلت سهم تقریبا 75 درصدی نیتروژن در آن وسوسه برانگیز است.
  در صورت امکان دس تیابی به عمل لیزر در هوا، کاربردهای زیاد و گسترده ای از آن بعلت ارزان و در دسترس بودن هوا در ایران و جهان خواهد شدبررسی شودسل چندگانه مقاوم در برابر داروی ریوی، اثرات، بیولوژیکی تزریقات داخل وریدی، افزایش فعالیت بیوسایدی نوتروفی لهای انسانی در باکتری های داخلی، مهار رشد میکرو بها در شرایط آزمایشگاهی، تغییر رشد کاندیدا آلبیکانس، مرگ برنامه ریزی شده گلبول های سفید چندهسته ای و فعالیت سلول های بیگانه خوار بزرگترین گلبول سفید در جریان خون و در این مقاله سعی بر این است که امکان دس تیابی به عمل لیزر در هوا بصورت تئوری و عملی. این لیزر که بعنوان لیزر هوا معرفی می شود. در درمان بیمار یهای غدد لنفاوی و سینوس ها و راه اندازی لیزر(LLLT) رنگ برای درمان ضایعات عروقی، درمان لیزری سطح پایین... کاربرد خواهد داشت.
  روش بررسی می شودکاملا بهینه شده تزریق کرده و رفتار توان خروجی مورد بررسی قرار م یگیردنیتروژن کاملا بهینه شده، سعی می شود که در درصدهای بالای اکسیژن عمل لیزر در نیتروژن مشاهده شودهوا به لیزر تزریق می شود، مشاهده شودابتدا انواع لیزرهای نیتروژن مورد بررسی قرار م یگیرد. سپس عوامل موثر در توان خروجی آنها شناسایی. با بهینه سازی پارامترهای موثر، لیزر نیتروژن کارآمدی ساخته می شود. در این مرحله اکسیژن را به لیزر نیتروژن. با تغییر عوامل موثر در توان خروجی لیزر. در این حالت. با تغییر مجدد پارامترهای لیزر سعی می شود که در فشارهای مختلف هوا، عمل لیزر در هوا.
  یافته ها
  بصورت تابعی از با مطالعه تمام پارامترهای موثر بر توان خروجی لیزر نیتروژن و اعمال آنها، لیزر هوائی ساخته شده است که درO 337 بصورت پالسی کار می کند. علت خاموشی لیزر نیتروژن در اثر اضافه شدن مولفه 2 nm فشار هوا و طول موجPO تئوری و عملی بررسی شده و فشار خاموشی 22 علت O بدست آمده است. در درصدهای خیلی کم 2 Pافزایش توان خروجی نیز محاسبه گردیده است.
  نتیجه گیریفشارهای کمتر، مساوی و بیشتر از فشار هوا کار م یکند، این لیزر در در پزشکی کاربردهای زیادی خواهد داشت: با بهینه سازی و تغییر پارامترهای لیزرهای نیتروژن، لیزر هوایی ساخته شده است که با استفاده از هوا در بالایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: لیزر هوا، اثر اکسیژن
|
 • Mahsa Hoseini Sanati, Giti Torkaman, Mehdi Hedayati, Manijhe Mokhtari Page 6
  Background And Objectives
  Many different results reported about low level laser therapy effects on inflammatory, proliferation, and remodeling phases of repair. Purpose of this study was to evaluate the influences of He-Ne632/8 nm & Ga-As 904nm low level laser irradiation on biomechanical parameters and decrease of surface wound area in full thickness wounds of Rats.
  Materials And Methods
  30 male Sprague-dawly rats (200-350 g) were randomly divided into three groups: Ga-As laser, He-Ne laser and control group (10 animals in each group). A 2.5 cm full thickness skin incision was made on animals’ thoracic dorsal region. Up to 21st day of healing, the treatment were done by Ga-As or He-Ne laser with energy density of 2 j/cm2 as every other day. After each treatment session, wound surface area was measured and at 21st day, uniaxial tensile test was made. After recording of load-deformation and stress-strain curves, biomechanical parameters (Stress, Strain, Tensile strength, Elastic modulus, Area under load-deformation curve (were obtained.
  Result
  Both laser groups have faster decrease of wound surface area in comparison with control group (P<0.05). the increase of stress, strain, tensile strength (Fmax), deformation and area under curve(energy absorption) was shown in two laser groups in comparison with control group, but these incremental effects were significant only in Ga-As group (P<0.05).
  Conclusion
  It seems that Ga-As laser is more effective for improvement of wound biomechanical parameters.
  Keywords: He, Ne laser, Ga, As laser, Elastic modulus, stress, strain, full thickness wound, wound healing
 • Ehsan Zareh Bidaki, Farzad Zargari, Parvin Mansori, Ahmad Malekian, Parvaneh Najafizadeh Page 14
  Background And Objectives
  Psoriasis is an auto immune skin disease which afflicts skin by the red plaques that usually are accompanied the silvery-white scales. Various medical treatments are used for this disease that have different impacts on the patients, but there is no definite cure for the disease. The PASI standard is employed to measure the effectiveness of the treatments. It includes four parameters: namely Area, Erythem, Scaliness and skin Thickness. The Area parameter in PASI standard usually is measured by physicians through subjective clinical observations, which are imprecise and boring act and in some cases it leads to diverse results.
  Materials And Methods
  This paper presents a computer-based semiautomatic method to measure the Area parameter in PASI standard. In the proposed method, the user selects a threshold value for the Cr component in YCbCr color space to differentiate the plaques from the skin.
  Result
  This method has the advantage over the previous methods, that is measuring of plaques with silvery-white and plaques of hairy skins and tiny plaques besides simple plaques (i.e., scale-less plaques).
  Keywords: Psoriasis, YCbCr color space, skin plaques, PASI
 • Omid Sarrafzade, Mohammad Hosein Miranbaygi, Parvin Mansouri, Pejman Ghassemi Page 20
  Background And Objectives
  Part of linear polarized light that illuminates skin is backscattered by the superficial layers and rapidly depolarized by collagen fibers and Particles of light scatterer in skin. It is possible to distinguish such superficially backscattered light from the total reflected light. Method and Material: For this purpose, two images are obtained by a system that includes a linear polarizer in front of the camera (analyzer) and a linear polarizer in front of the light source.
  Results
  First image is Ipar that acquire when the passing axis of analyzer is parallel to the passing axis of polarizer. Second image is Iper that acquire when the passing axis of analyzer is perpendicular to the passing axis of polarizer. Image Pol= (Ipar- Iper)/ (Ipar+ Iper) that is based on the polarization ratio is created.
  Conclusion
  It is shown that we can achieve a lower border error percentage in extracting lesion from dermoscopy images using Pol image. Also qualitative Interpretation of Pol image is useful for assessment of skin lesions and review of treatment process.
  Keywords: Optical imaging system, Polarization, Polarized light, Skin lesions
 • Neda Moslemi, Reza Fekrazad Page 28
  Background And Objectives
  Several methods have been introduced for management of periimplantitis. Adjunctive therapies like antibiotics, antiseptics and laser treatments have been proposed in order to improve the non-surgical or surgical treatment options of peri-implantitis. Since lasers have a good capability in ablation of microorganisms and have potent bactericidal and detoxification effects, it has been suggested as one of the best techniques in treatment of periimplantitis. The aim of this study was to review the relevant articles, concerning the application of lasers in treatment of peri-implantitis.Method and Material: PubMed, GoogleScholar, ScienceDirect, InterScience, and IranMedex were searched electronically.
  Results
  The search yielded 44 possibly relevant titles and abstracts. Full texts of 34 English and Persian articles were in access. The results of this article indicated that: (1) In an energy dependent manner, the CO2 laser, the diode laser and the Er:YAG laser may be suitable for the irradiation of implant surfaces. (2) By suppressing LPS activity, low-energy Nd:YAG laser might represent an innovative therapy for periimplantitis. (3) The predominant role of lasers in treatment of peri-implantitis is their bactericidal effects. (4) In non-surgical therapy of contaminated implant surfaces Er:YAG high level lasers have shown limited clinical efficacy. (5) According to the results of animal studies lasers act successfully in the surgical management of peri-implantitis, with regard to re-osseointegration. (6) Photodynamic therapy is a promising method in treatment of peri-implantititis.(7) Laser parameters are determinant factors in effectiveness and safety of treatment. (8) Zirconium implants may react quite differently to lasers.
  Conclusion
  Lasers are utilized as an adjunct in the treatment of periimplantitis. The predominant role of lasers in treatment of peri-implantitis is their bactericidal effects without concomitant titanium surface alterations.
  Keywords: Laser, Lasers, Peri, implantitis, Peri, implant disease, Dental Implants
 • Mohammadreza Rezaie, Alireza Bahrampour Page 36
  Background And Objectives
  Nitrogen lasers have many applications in medicine nitrogen in these lasers must be have a high purity. Using the air as active laser material is suggestive because nearly 75% nitrogen in air. Possibility of obtaining laser action in the air, because of cheap and availability of air, the air laser will have very application in Iran and the world. In this paper is trying to obtain laser action in the air as experimentally and theoretically. This laser is introduced as Air laser and is suitable for: “treatment of chronic non-responding tubercular lymphadenopathy and sinuses, starting of dye laser for treatment of vascular lesions, Low Level Laser Therapy (LLLT) in Multiple Drug Resistant Pulmonary Tuberculosis, The Biological Effect of Intravenous, Enhances the Biocidal Activity of Human Neutrophils on Internalized Bacteria, Inhibits the Growth of Wide Range of Microbes in Vitro, Treatment of Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis, change Growth of Candida Albicans Apoptosis of Human Polymorphonuclear Cell and Phagocytic Activity of Human Monocytes and etc”. Methods and Materials: In the first step, is stadyed all nitrogen lasers. Then is investigated factors that influence in power output of nitrogen laser. With optimizing of effective parameters, is bilt efficient nitrogen laser. In this step, oxygen is injected to efficient nitrogen laser and is investigated behavior of laser output power. With changing of the effective paremeters in Efficient nitrogen laser, is tried to obtain laser action in high O2 percent in this step, air is injected to Efficient nitrogen laser. With changing of the effective paremeters in air laser, is tried to obtain laser action in every air presseture.
  Result
  With studying of all factors that influence in power output of nitrogen laser and performing them, the pulsed air laser is built which work in air pressure at wavelength 337nm. In this laser, quenching of laser by adding of O2 is investigated and is obtained the turning off pressure as a function of. Also is calculated the case of increasing output power in very low O2 percent.
  Conclusion
  With optimizing of nitrogen laser effective paremeters, the Air laser is bilt that work in air pressesures, less than, equal and large than atmospheric presseture.
  Keywords: Air laser, Oxygen effect