فهرست مطالب

سلامت کار ایران - سال هشتم شماره 1 (بهار 1390)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/03/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ایرج محمدفام، علی کیانفر، فرشته طاهری صفحه 6
  زمینه و هدف
  ارزیابی عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمانکاران و انتخاب شرکتهای برتر از این دیدگاه می تواند انگیزه و فرصت لازم برای ارتقاء کیفیت عملکرد دستگاه ها را فراهم نماید. هدف پژوهش کنونی ارائه متدی برای تعیین شرکت های پیمانکاری ایمن با استفاده از روش های پروفایل کارایی فازی هر ورودی و تحلیل سلسله مراتبی در یک شرکت فولاد سازی در ایران می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه برای تعیین وضعیت رفتارهای ناایمن، از روش نمونه برداری از رفتارهای ایمنی استفاده شد. برای رتبه بندی اعداد کارایی فازی از روش چن و کلاین استفاده گردید. جهت دستیابی به رتبه بندی نهایی، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به کار گرفته شد. رتبه های بدست آمده به کمک پروفایل کارایی فازی هر ورودی (FIEP) و روش تحلیل سلسله مراتبی با رتبه بندی روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد فراوانترین رفتارهای ناایمن بترتیب عدم و یا سوء استفاده از PPE، استفاده از ابزار معیوب و قرار گرفتن در مکان نامناسب بود. همچنین رابطه معنی داری بین سن، تجربه کاری و سطح تحصیلات کارکنان با رفتار های ایمنی وجود داشت (p<0.05). همچنین مشخص شد شرکتهای شماره 2 و 6 به ترتیب بهترین و بدترین رتبه ها را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  بدلیل اینکه مدل پروفایل باعث افزایش قدرت تشخیص به خصوص هنگامی که تعداد واحد های تصمیم گیری (DMUs) ها نسبت به ورودی ها و خروجی ها کم باشد می شود لذا کاربرد آن برای تعیین بهترین شرکتهای پیمانکاری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: رفتار ناایمن، پیمانکار، پروفایل کارایی فازی هر ورودی، تحلیل سلسله مراتبی
 • مهدی جهانگیری، سید جمال الدین شاه طاهری، جواد عدل، حسین کاکویی، عباس رحیمی فروشانی، علیمراد رشیدی، امیر قربانعلی صفحه 13
  زمینه و هدف
  در نبود شاخص انتهای طول عمر (ESLI [1]) برای آگاهی از زمان تعویض کارتریج های ماسکهای تنفسی ویژه بخارات آلی، لازم است از برنامه زمانبندی تعویض کارتریج برای حصول اطمینان از اینکه کارتریج ها قبل از انتهای طول عمرشان جایگزین می شوند، استفاده شود.
  این مطالعه با هدف بررسی کارایی برنامه تعویض کارتریج ماسکهای تنفسی و ارائه یک برنامه صحیح به منظور تعویض به موقع کارتریج هادر یکی از صنایع پتروشیمی کشور انجام شد.
  روش بررسی
  اطلاعات مربوط به معیار، تعداد و فواصل تعویض کارتریج ها از طریق بررسی سوابق موجود در صنعت به دست آمد. بالاترین مقادیر اندازه گیری شده شرایط محیطی به عنوان بدترین شرایط جهت تخمین طول عمر در نظر گرفته شد. اطلاعات و مشخصات فنی کارتریج و ماسک مورد استفاده در صنعت از طریق مکاتبه با سازنده به دست آمد.
  برای تخمین طول عمر استفاده از کارتریج ها از برنامه نرم افزاری ارائه شده از سوی سازنده استفاده شد و معیار تخمین زمان عبور آلاینده 10% حدود تماس شغلی در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که صنعت مورد مطالعه فاقد برنامه زمانبندی موثر برای تعویض به موقع کارتریج های ماسکهای تنفسی بوده و فواصل زمانی فعلی تعویض کارتریج در این صنعت با برنامه تدوین شده در این مطالعه اختلاف معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  تکیه بر آستانه بویایی و دیگر خواص هشدار دهنده به عنوان تنها مبنای تعیین اینکه ماسکهای تنفسی تصفیه کننده هوا مجاز نبوده و لازم است بر اساس اطلاعات محیط کار و مشخصات کارتریج ماسک تنفسی نسبت به تدوین و اجرای یک برنامه زمانبندی موثر جهت تعویض به موقع کارتریج ها اقدام گردد.
  کلیدواژگان: برنامه تعویض، کارتریج ماسکهای تنفسی، بخارات آلی، پتروشیمی
 • محمدحامد حسینی، عباسعلی رمضانی، حمیده توسلیان، محمدعلی محسن زاده، سمانه مالکی، کاظم صمیمی صفحه 24
  زمینه وهدف
  حرفه کشاورزی به عنوان یکی از قدیمی ترین حرف جهت امرار معاش انسان از مشاغل پر مخاطره دنیا بشمار می رود. تولید محصولات کشاورزی به روش سنتی اساسا به قدرت و توان جسمی کشاورزان بستگی دارد این مسئله اهمیت وجود تدابیری خاص جهت پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار در این بخش را مشخص می سازد. پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان آگاهی ونگرش کشاورزان استان خراسان جنوبی درزمینه بهداشت شغلی انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی 818 کشاورز انتخاب و برای انها پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن به اثبات رسیده بود به روش مصاحبه تکمیل شد. با استفاده از نرم افزار spss داده ها توسط آزمون های آماری مناسب تجزیه وتحلیل شد P≤0.05. به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد..
  یافته ها
  افراد مورد پژوهش 98% مرد و 96% آنها متاهل بودند. میانگین سن آنها 7/14 ± 7/50 سال و میانگین سابقه کارآنها 8/ 15 ± 29 سال بدست آمد. میانگین نمره آگاهی کشاورزان ازمجموع 128 نمره 58/15±55/89 و میانگین نمره نگرش آنها ازمجموع 145 نمره 2/12±38/120 بدست آمد. در مقایسه میانگین نمرات آگاهی کشاورزان برحسب هریک از متغیرهای تحصیلات، سن و شهرستان محل سکونت آنها اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردید(P≤0.05) اما با متغیر های جنس و سابقه کار این اختلاف معنی دار نبود(P>0.05).
  نتیجه گیری
  به استناد نتایج بدست آمده ارتقاء سطح آگاهی بهداشتی کشاورزان با اجرای برنامه های مناسب آموزشی ضروری است.
  کلیدواژگان: آگاهی ونگرش، بهداشت شغلی کشاورزی، خراسان جنوبی
 • سهیلا زمینی، داوود حسینی نسب، سمیرا زمینی، پروین زارعی صفحه 30
  زمینه و هدف
  در محیط یک سازمان عوامل انسانی در معرض فشارهای عصبی و روانی گوناگونی قرار دارند که آثار سوء فراوانی بر عملکرد افراد باقی می گذارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه تبریز انجام شده است.
  روش بررسی
  روش این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. 106 نفر از کارکنان آموزشی و اداری دانشگاه تبریز در سالتحصیلی 87-86 به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد HOCQ)) و شاخص توصیف شغلی (JDI) و سیاهه فرسودگی شغلی مازلاک و جکسون (MBI) بودند. داده های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون، آزمون T برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده گویای آن است که، فرهنگ سازمانی غالب در دانشگاه تبریز از نوع عقلانی می باشد، بعلاوه، نتایج آزمون T مبین این بود که بین کارکنان آموزشی و اداری از نظر رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0 p >)، اما بین کارکنان آموزشی و اداری از نظر فرسودگی شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0 p <). همچنین، نتایج آزمون T مبین این بود که بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0 p >)، همینطور نتایج بدست آمده، نشان داد بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (01/0 p <) و نیز بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد (01/0 p <)، بعلاوه، بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد (01/0 p <).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، چنین برمی آید که فرهنگ سازمانی مشارکتی بیشترین میزان رضایت شغلی و کمترین میزان فرسودگی شغلی را بوجود می آورد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی
 • مسعود نقاب، اسماعیل سلیمانی صفحه 41
  زمینه و هدف
  اتیلن اکساید بعنوان عامل استریل کننده در کارخانجات تولید تجهیزات پزشکی به مصرف میرسد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و شناخت ماهیت عوارض ریوی احتمالی و همچنین بررسی شیوع علائم پوستی،بینایی،عصبی، تولیدمثلی،خونی،کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه شغلی با اتیلن اکساید طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  چهل نفر کارگر دارای مواجهه و47 نفر فرد فاقد مواجهه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از مصاحبه پرسشنامه استاندارد تنفسی و پرسشنامه مربوط به علائم مسمومیت با این ماده تکمیل گردید. همچنین پارامترهای عملکرد ریه در حین کار و چند روز پس از قطع مواجهه اندازه گیری شد و از آنها آزمایش خون برای شمارش سلولهای خونی،پارامترهای عملکرد کبد و کلیه بعمل آمد. همچنین غلظت محیطی اتیلن اکساید با استفاده از لوله های آشکارساز اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  علائم تنفسی نظیر سرفه منظم ودفع خلط و بلغم،علائم اختلالات پوستی،بینایی وعصبی در گروه مواجهه یافته به شکل معنی داری بیش از گروه مرجع بود (P≤0.05). کاهش معنی داری در برخی از پارامترهای عملکرد ریه در حین مواجهه در مقایسه با زمان فاقد مواجهه مشاهده گردید. نتایج آزمایشات بیوشیمیایی نیز در دو گروه یکسان بود. متوسط غلظت محیطی اتیلن اکساید ppm 5/1±24/1برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که مواجهه با اتیلن اکساید حتی در غلظتهای کم سبب کاهش معنی دار پارامترهای عملکرد ریه می شود اما این اثر حاد، موقتی وبرگشت پذیر است. برعکس مواجهه با اتیلن اکساید با اثرات هماتوتوکسیک، هپاتوتوکسیک ونفروتوکسیک همراه نبود، هر چند عوارض پوستی، بینایی و عصبی در افراد در معرض مواجهه مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: اتیلن اکساید، مواجهه شغلی، اختلالات تنفسی، علائم مسمومیت
 • سید باقر مرتضوی، حسن اصیلیان، مرتضی اوستاخان صفحه 51
  زمینه و هدف

  سقوط از ارتفاع یکی از مهمترین خطرات موجود در اکثر کارگاه های ساختمانی محسوب می شود بطوریکه بسیاری از کارگران در اثر عدم رعایت نکات ایمنی جان خود را از دست می دهند. این مطالعه به منظور بررسی فاکتورهای جو ایمنی و رفتار کارگران در موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع در میان کارگران ساختمانی انجام گرفته است.

  روش بررسی

  برای بررسی فاکتورهای جو ایمنی از پرسشنامه جو ایمنی و برای بررسی رفتار کارگران در موقعیت های خطرناک از پرسشنامه رفتاری شامل موقعیت های خطرناک کار در نردبان و داربست استفاده شده است. آنالیز فاکتور برای تحلیل فاکتورهای جو ایمنی و رگرسیون لجستیک باینری با استفاده از نرم افزار SPSS برای بررسی تاثیر فاکتورها در انجام رفتارها در موقعیت های خطرناک استفاده می شود.

  یافته ها

  فاکتورهای نگرش کارگران نسبت به ایمنی، سطح ریسک در کارگاه ساختمانی و روابط کاری بدست آمده از آنالیز فاکتور 57% واریانس کل هستند. موقعیت های کار بر روی داربست بدون گاردریل و حفاظت از لبه ها، دسترسی به داربست با بالا و پائین رفتن از اتصالات و نردبانی که محکم نشده است معمولا در اکثر کارگاه های ساختمانی دیده می شوند.

  نتیجه گیری

  یافته ها بیانگر آن است که کارگران از موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع آگاهی دارند اما شاید دلیل وقوع حوادث را بی توجهی مدیریت به مسائل ایمنی و عدم انجام راه کارهای مهندسی در رفع موقعیت های خطرناک عنوان کرد که بی توجهی کارگران به مسائل ایمنی و ادامه کار در موقعیت های خطرناک را در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: جو ایمنی، درک ریسک، کار در ارتفاع
 • طاهره دهداری، زهرا برزگری، الهام دشتی، فاطمه کشاورزیان صفحه 61
  زمینه و هدف
  با اینکه رفتگران شهرداری یک گروه پرخطر برای ابتلا به عفونتهایی چون ایدز و هپاتیت هستند، اما مطالعات کمی در زمینه رفتارهای شغلی پرخطر رفتگران انجام شده است. هدف مطالعه حاضر تعیین رفتارهای پرخطر شغلی منجر به عفونت در رفتگران شهرداری منطقه 20 تهران در سال 1388 می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. روش کار بدین صورت است که پس از تهیه پرسشنامه خودساخته و بررسی روایی و پایایی آن، 400 رفتگر شاغل در منطقه 20 تهران بصورت نمونه گیری آسان انتخاب و پرسشنامه های خودساخته برای آنها تکمیل شدند. سپس داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  30 درصد رفتگران سابقه نیدل استیک داشتند. 5/35٪ رفتگران سابقه بریدن دست با تیغ های موجود در زباله داشتند. 5/25٪ رفتگران کار خاصی در مواجهه با سر سوزنهای افتاده در خیابان و دیگر محلها انجام نمی دادند و بدون وجود دستکش ایمن اقدام به جابجایی آنها می نمودند. در صورت نیدل استیک 5 /2٪ آنان از آب تمیز، 8/3٪ از آب و صابون و 8/7٪ از الکل جهت شستشوی موضع آسیب دیده استفاده می کردند، 5/0٪ با فشار موضع آسیب دیده خون را خارج می کردند، 11٪ به پزشک مراجعه می کردند و 5/74٪ هیچ اقدامی انجام نمی دادند. 8/4٪ هرگز دستکش هنگام جمع آوری زباله نمی پوشیدند و 54٪ همیشه می پوشیدند. 8/4٪ هرگز چکمه هنگام جمع آوری زباله نمی پوشیدند و 5/41٪ همیشه می پوشیدند. 65 درصد رفتگران بیان نمودند که پیمانکار تحت قرارداد شهرداری دستکش و چکمه در اختیار آنها قرار می دهد و 53 درصد رفتگران کیفیت این وسایل را نامناسب و غیر ضخیم می دانستند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان دهنده وجود رفتارهای شغلی پرخطر جهت ابتلا به عفونتهایی چون هپاتیت و ایدز در میان رفتگران می باشد. خطرات نیدل استیک، پیشگیری از بروز آن و اقدامات درمانی لازم پس از نیدل استیک باید به رفتگران و پیمانکاران تحت قراداد شهرداری ها آموزش داده شود. ضمنا در اختیار قرار دادن تجهیزات ایمن مانند دستکش و چکمه برای همه رفتگران توسط پیمانکارهای تحت قراداد شهرداری ها لازم شمرده می گردد.
  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر شغلی، عفونت، رفتگران، تهران، آموزش
 • گلرسته خلاصه زاده، سید جلیل میرمحمدی میبدی، امیرهوشنگ مهرپرور، طراوت فلاح تفتی، مهدی عابدین زاده، فروغ سادات نورانی یزدی صفحه 70
  زمینه و هدف

  بیماری های ناشی از ساختمان گروهی از بیماری ها هستند که به علت شرایط فیزیکی و روانی محیط کار ایجاد می شوند. یکی از این بیماری ها سندرم ساختمان بیمار (Sick Building Syndrome) است که شامل مجموعه ای از علایم از جمله تحریک غشاهای مخاطی، سردرد، خستگی غیر معمول، خشکی و خارش پوست، و تهوع است که از نظر زمانی با حضور در یک ساختمان خاص ارتباط دارند. هدف از انجام این مطالعه بررسی این سندرم و عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است.

  روش بررسی

  مطالعه به صورت مقطعی بر روی کارکنان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد. برای تعیین فراوانی سندرم ساختمان بیمار از پرسشنامه خودایفای Indoor Air Quality مخصوص کارکنان اداری استفاده شد. کلیه کارکنان که حداقل یک سال از مدت اشتغال آنها می گذشت و بیماری طبی شناخته شده با علایم مشابه SBS نداشتند وارد مطالعه شدند و پرسشنامه برای آنها تکمیل شد. اطلاعات با استفاده از آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  فراوانی SBS در کارکنان ساختمان مرکزی 7/35% بود (8/34% در مردان و 9/36% در زنان). فراوانی SBS با سن، جنس، سابقه کار، و میزان تحصیلات ارتباط معناداری نداشت. شایعترین علامت ذکر شده از سوی پرسش شوندگان به ترتیب خستگی، سردرد و اختلال در تمرکز حواس بود و شایعترین علت ایجاد علایم از سوی کارکنان سروصدا، فضای ناکافی و شلوغی محل کار عنوان شد.

  نتیجه گیری

  مطالعه کنونی فراوانی نسبتا بالای SBS را در کارمندان اداری این سازمان نشان داد که از علل عمده آن کمبود فضا برای هر کارمند ذکر شده است. با توجه به تاثیر این بیماری بر عملکرد کارکنان و کاهش بهره وری، رفع عوامل ایجادکننده آن بویژه سر وصدا و فضای ناکافی موجود در اتاقها توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سندرم ساختمان بیمار، کارکنان اداری، خستگی، سروصدا
|
 • I. Mohammadfam, A. Kiyanfar, F. Taheri Page 6
  Background and AimsHealth, Safety and Environment (HSE) performance measurement of the contractors and identification of the best ones can make a perception of the past changes in their HSE performance. Consequently, this may motivate them and provide an opportunity to improve their quality of services. The aim of this study is to rank the contractor-companies of one of the Iranian steel manufacturing companies considering their safety behavior and also to determine the best combination of contractors-companies. Methodssafety behavior sampling method used to determine the status of unsafe acts. The fuzzy efficiency numbers of each input were ranked by Chen & Klein method. To obtain a final ranking AHP was applied. The obtained rankings by FIEP-AHP were compared to the ranking of DEA. ResultsResults indicated that the most frequent unsafe behaviors were related to not-using or miss-using the PPE, using broken tools and inappropriate working condition respectively. A significant relationship between experience, education and age with safety behaviors was obtained (p<0.05). Results showed that companies’ number 2 and 6 had respectively the best and worst ranks. ConclusionBecause FIEP increases the power of recognition especially when the number of DMUs is lower than inputs and outputs, it can be suggested as an appropriate model for determining the best contractor companies.
 • M. Jahangiri, Sj. Shahtaheri, J. Adl, H. Kakoee, A. Rahimifroshani, A. Rshidi, A. Ghorbanali Page 13
  Background and aimsIn the absence of End of Service Life Indicator (ESLI), a cartridge change schedule should be established for ensuring that cartridges are changed before their end of service life. The aim of this study was determining the efficiency of respirator change schedule and presenting a suitable schedule for changing the cartridges before their end of service life in a petrochemical complex. MethodsRequired information for change criteria, number and time between changing the cartridges were gathered through the existing records in the industry. Also the highest values of measured environmental conditions were used as a worse case condition for estimation of service life of cartridges. Technical data and specification of used cartridges in the industry were collected through the cartridges manufactures. Manufacturer's service life software was used for estimation of cartridge service life and 10% of threshold limit values were considered for estimation of breakthrough time of cartridges. Results The results show that there is no effective change schedule for respirator cartridges in the studied industry. Also there was a significant difference between current schedule and developed schedule for changing the respirators in the studied industry. ConclusionRelying on odor thresholds and other warning properties solely as the basis for changing respirator chemical cartridges is not allowed and a change out schedule should be developed base on workplace conditions and specification of respirator cartridges.
 • M.H. Hosseini, A.A. Ramazani, H. Tavasolian, M.A. Mohsenzadeh, S. Maleki, K. Samimi Page 24
  Background and AimsAgriculture is one of the oldest and high risk professions. Traditional agricultural production mainly depends on the physical power of farmers; thus, optimum efficiency in agriculture depends on the attention paid to the importance of certain measures to prevent diseases and accidents due to farming. This research was performed with the aim of survey of knowledge and attitude of farmers of Southern Khorasan province regarding agriculture related OHS issues in 2008. MethodsIn this cross-sectional study, 818 farmers were selected and a questionnaire that its validity and reliability had been approved was filled out through interviewing each subject. Data were analyzed using the SPSS program and appropriate statistical tests. P ≤ 0.05 was taken as the significant level. Results98% of the subjects were males and 2% females. Mean age of the subjects was 50.7±14.7 years with the mean working experience of 29±15.8 years. Knowledge score of farmers ranged from 10 to118 (out of 128) and their mean score was 89.55±15.58. Attitude score of farmers ranged from 81 to 141 (out of 145) and their mean score was 120.38±12.2. The correlation of mean knowledge score of farmers with education, age, and residence was statistically significant (P≤0.05) but, there was no significant correlation considering sex and mean farming experience (P>0.05). ConclusionConsidering the obtained results, improving health knowledge of farmers through appropriate training programs is necessary.
 • S. Zamini, D. Hosseini Nasab, S. Zamini, P. Zarei Page 30
  Background and AimsIn the organization environment, staffs are under the neurotic and mental pressures that would have many adverse effects on their performance. The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational culture, job satisfaction and job burn-out among the employees in Tabriz University. MethodsThe method of this research was descriptive-analytic. The research sample consisted of 106 subjects who were chosen through the stratified random sampling. All participants completed the Hofsted Organizational Culture Questionnaire (HOCQ) and Job Descriptive Index (JDI) and Maslach Burnout Inventory (MBI). The results of the survey were analyzed by Pearson correlation method and T- test. ResultsObtained results indicated that the kind of Organizational Culture in Tabriz university was rational culture; in addition, the job satisfaction was not different between three kinds of organizational cultures (p> 0.05), but, the job burn-out was different between three kinds of organizational cultures (p<0.05). In addition, the job satisfaction difference between didactic and administrative employees was not statistically meaningful (p>0.05) but the job burn-out difference between didactic and administrative employees was statistically significant (p<0.01). The results of T-Test showed that there was no significant difference between job satisfaction and job burn-out among female and male employees (p>0.05). Results also illustrated that there was a positive relationship between organizational culture and job satisfaction (p<0.01). In addition, obtained results revealed that there was a negative relationship between organizational culture and job burnout (p<0.01). Clearly a negative relationship between job satisfaction and job burn-out was also identified (p<0.01). ConclusionOn the basis of this study, it was understood that the partnership organizational culture may lead to the maximum amount of job satisfaction and minimum amount of job burn-out.
 • M. Neghab, E. Soleimani Page 41
  Background and AimsEthylene oxide is used as a sterilizing agent in health care industries. The present study aimed to assess and recognize the nature of pulmonary reactions, if any, associated with occupational exposure to ethylene oxide and to investigate the prevalence of dermal, visual, neurologic, reproductive, hematologic, hepatic and renal disorders. Methods Forty exposed and 47 unexposed employees were evaluated. Subjects were interviewed and standard respiratory symptom questionnaire as well as a questionnaire pertaining to symptoms of intoxication with this chemical were administered to them. Furthermore, parameters of pulmonary function were measured during exposure and a few days after exposure ceased Additionally, blood samples were taken for CBC, liver and kidney function tests. Moreover, atmospheric concentrations of ethylene oxide were determined by gas detector tubes. Results Respiratory symptoms such as cough and phlegm as well as dermal, visual and neurologic symptoms in exposed workers were significantly more prevalent P≤0.05. Furthermore, significant decrements in some parameters of pulmonary function during exposure as compared with the values measured after exposure ceased, were noted. Results of biochemical tests were similar in both groups. Mean atmospheric concentration of ethylene oxide was evaluated to be 1.24±1.5 ppm. Conclusion The findings of this study indicate that exposure to ethylene oxide even at low concentrations is associated with significant decreases in pulmonary parameters. However, this effect is acute, temporary and reversible. Conversely, exposure to ethylene oxide was not associated with hematotoxic, hepatotoxic and nephrotoxic response, although, dermal, visual and neurologic symptoms were observed.
 • S.B. Mortazavi, H. Asilian, M. Ostakhan Page 51

  Background and Aims Falling from height is considered one of the most important risks in construction sites and many workers through non-compliance with safety tips lose their lives. This study was conducted in order to survey the relationship between safety climate factors and behavior of workers working in potentially dangerous situations in height among construction workers. MethodsFor evaluation of safety climate factors a safety climate questionnaire and for behavior of workers in potentially dangerous situations behavioral questionnaire including potentially dangerous situations, work on ladders and scaffolding has been used. Factor analysis to analyze safety climate factors and Binary logistic regression using SPSS software for the influence of factors on behaviors in potentially dangerous situations are used. ResultsFactors of safety attitudes of workers, the level of risk in construction site and working relationships derived from factor analysis are 57% of the total variance. Situations of working on scaffold without Guard rail and protect the edges, access to the scaffold by going up and down connections and the ladder not secure are usually seen in the most construction sites. ConclusionResults indicate that workers have awareness of work in dangerous situations but perhaps management ignorance of safety issues and not doing engineering controls to eliminate potentially dangerous situations can be mentioned as the causes of accidents as may result safety issues to be ignored by construction workers working in dangerous situations.

 • T. Dehdari, Z. Barzegari, E. Dashti, F. Keshavarzian Page 61
  Background and aimAlthough sweepers are one of the high risk groups for HIV and HBV infections; nevertheless, there is a paucity of research into high risk behaviors of sweepers. The aim of this study was to determine occupational high risk behaviors leading to infection in sweepers who are working in district twenty, Tehran municipality. MethodsThis study is a descriptive-analytical type. A convenience sample included 400 sweepers working in district twenty, Tehran municipality were selected by simple sampling. Demographic and occupational high risk behavior lead to infection inventories were two instruments for collecting data in the present study. Reliability and validity of scales had estimated. Statistical analysis of data was performed with SPSS 16 software for Windows. Results Thirty percents of sweepers had a history of needle stick injuries and 35/5% of them had a history of cuts of hand from blades existing rubbishes. %25/5 of sweepers had not action encounter to discarded syringes and needles in streets and other places. In the case of needle stick injury occurred, 2/5 percent of sweepers were washing damaged organ with clean water, 3/8% with soap and water and 7/8% with alcohol. 0/5% of them were sent out blood of damaged organ with pressure, 11 percent reported the incident to a doctor to get post-exposure treatment and 74/5% had not action. 4/8% of sweepers never wear gloves for collecting garbage and only 54% of sweepers were using gloves regularly. 4/8% of sweepers were never using boots when collecting garbage and only 41/5% of sweepers were using boots regularly. 65 percent of sweepers reported that municipal contractors provides boots and gloves and 53 percents of them reported that these tools are unsafe and thin. Conclusion Results of this study demonstrated that there are numerous occupational high risk behaviors which may lead to infection in sweepers. Educational talks were given to sweepers and municipal contractors on hazards, prevention and post-exposure prophylaxis to needle-stick injuries. Also, providing safety equipment including protective boots and gloves by municipal contractors for all sweepers is necessary.
 • G. Kholasezadeh, Sj Mirmohammadi Meybodi, Ah Mehrparvar, Fallah Tafti, M. Abedinzadeh, F. Nourani Yazdi Page 70

  Background and aimsBuilding associated illnesses are a group of illnesses caused by physical or psychological conditions of workplace. One of theses illnesses is sick building syndrome (SBS) which consists of a group of symptoms, including mucosal irritation, headache, fatigue, skin dryness and itching, and nausea that are temporally related to presence in a particular building. This study was designed to assess SBS and factors affecting it in central building of Shahid Sadoughi University of medical sciences. MethodsThis is a cross-sectional study on workers of central building of Shahid Sadoughi University of medical sciences. The prevalence of SBS was determined using self-administered indoor air quality (IAQ) questionnaire for office workers. All workers who worked at least one year in this building and had no other medical illnesses with similar symptoms to SBS, entered the study and the questionnaire was filled out for them. Data was analyzed using chi square test. ResultsPrevalence of SBS among the workers of central building was 35.7% (34.8% in male and 36.9% in female workers). There was no significant association between prevalence of SBS and age, gender, duration of employment and level of education. The most frequent complaints mentioned by participants were fatigue and headache, and the most frequent causes were noise, inadequate physical space and crowded work environment. ConclusionThis survey showed a relatively high prevalence of SBS among office workers in this organization. So considering the effects of SBS on worker's function and productivity, it is recommended to reduce its causes, especially noise and inadequate space.