فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - سال دوم شماره 5 (پیاپی 16، بهار 1390)
 • سال دوم شماره 5 (پیاپی 16، بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/04/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد شادی، احمد سواری، پریتا کوچنین، سیمین دهقان مدیسه، یاسمن گندمی صفحه 1
  در بررسی یک ساله (1385 1386) تعداد 64 گونه متعلق به 40 خانواده ماهی با استفاده از تور کفروب با قطر چشمه 24 میلیمتر و شناور با قدرت موتور 360 اسب بخار از آبهای شمال غرب خلیج فارس در محدوده آبهای استان خوزستان شناسایی شدند. نمونه برداری ب هصورت ماهانه و تصادفی از منطقه وسیع مورد بررسی انجام شد. همچنین تغییرات ماهانه و شاخ صهای زیستی (تنوع، غالبیت، غنا و ترازی) نیز محاسبه گردید. بیشترین در صد فراوانی ماهیان جوان ب هترتیب مربوط به گون ه های: Johnius belangerii، Pennahia macrophthalmus، Ilisha compressa، Leiognathus bindus، Thryssa vitrirostris مربوط بود که در مجموع حدود 80 در صد از فراوانی کل ماهیان صید شده را به خود اختصاص دادند. بیشترین تعداد گونه در تیر ماه با حضور 41 گونه و کمترین تعداد گونه در آذر ماه با تعداد 18 گونه مشاهده شد. تعداد گونه های صید شده از فروردین 1) در / 2) و کمترین مقدار شاخص غالبیت (26 / تا تیرماه از یک روند فزاینده برخوردار بود. بیشترین مقدار شاخص تنوع (45 تیر ماه محاسبه شد. رابطه ی معنی داری بین میزان شوری و تعداد گونه ها در هر ماه ب هدست آمد. مقایسه تعداد گونه های بررسی حاضر و عوامل بو مشناختی منطقه با بررسی های انجام شده روی ماهیان بالغ منطقه نشان دهنده ی اهمیت نقش زیستگاهی آب های مورد بررسی جهت گذراندن مرحله حساس و آسیب پذیر جوانی ماهیان است.
  کلیدواژگان: مراحل جوانی ماهیان، شاخص های زیستی، خوزستان، خلیج فارس
 • روزبه میرزا، علی داداللهی سهراب، علیرضا صفاهیه، مهدی محمدی، احمد سواری، احسان عابدی صفحه 11
  هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs) آلاینده هایی هستند که به جهت پایداری و مقاوت در بوم سامانه های دریایی، و دارا بودن اثرات شدید و طولانی مدت بروی موجودات دریایی بیشترین نگرانی را به خود اختصاص داده اند. در این تحقیق میزان و منشا 14 ترکیب PAHs در صدف صخره ای (Saccostrea cucullata) و رسوبات سواحل استان بوشهر مورد مطالعه قرار گرفت. این گونه صدف به دلیل پراکنش وسیع جغرافیایی و ارزش خوراکی که در رژیم غذایی مردم بوشهر دارد مورد بررسی قرار گرفت. در تیرماه 1388 نمونه های صدف فوق از سواحل صخره ای 4 ایستگاه گناوه، بوشهر، دیر و نایبند جمع آوری و بروی یخ به آزمایشگاه منتقل و تا زمان انجام آنالیز در دمای 20 نگه داری شدند. بخشی از نمونه ها جهت به دست آورن وزن خشک جدا شدند. بافت های نرم به کمک پودر سولفات سدیم بدون آب خشک شده و به کمک دستگاه سوکسله و با استفاده از حلال های دی کلرو متان هگزان (v/v1:1) به مدت 8 ساعت تحت عمل استخراج قرار گرفتند. سپس نمونه ها از ستون 1 و 2 کرماتوگرافی جهت گرفتن فراکشن های هیدروکربن عبور داده شدند. استخراج ترکیبات رسوب نیز به روش فوق صورت گرفت و تنها تفاوت در استفاده از حلال دی کلرومتان در استخراج ترکیبات آلی دردستگاه سوکسله بود. اجزا به کمک دستگاه GC-MS آنالیز شدند. بازیافت ترکیبات PAHs در رسوب و صدف بیش از 65 درصد بود. دامنه مجموع غلظت 14 ترکیب PAHs در بافت نرم صدف بین 9/146تا 1/268 نانوگرم بر گرم وزن خشک بود. در حالی که دامنه مجموع غلظت 14PAHs ترکیبات در رسوبات بین 7/41 تا 6/227 نانوگرم بر گرم وزن خشک اندازه گیری شد. صدف های سواحل صخره ای استان بوشهر از نظر آلودگی به این آلاینده ها در سطح پایینی بودند. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان چربی کل در ایستگاه بوشهر بیش از سایر ایستگاه ها بود. بین میزان چربی کل و مجموع غلظت ترکیبات PAHs رابطه خطی مستقیم و معنی داری در سطح 05/0 مشاهده شد. نتایج حاصل از تعیین منبع آلودگی نشان داد که صدف و رسوب جمع آوری شده از سواحل استان بوشهر تحت تاثیر مخلوطی از PAHs های ناشی از منابع پتروژنیک و پایرولیتیک بودند.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، ترکیبات آلی، رسوبات، بوشهر، Saccostrea cucullata
 • عبدالعلی شرقی، اصغر عبدلی، حسین رحمانی، مریم شهرکی، حافظ نظری صفحه 21
  در این تحقیق که به منظور بررسی اثرات زیست محیطی مخزن سد شهیدرجایی بر فون آبزی منطقه صورت گرفت، نمونه برداری از خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب و ماهیان منطقه انجام و در مجموع 14 ماه نمونه برداری از فروردین 1387 تاتیر 1388 انجام شد. در مجموع تعداد 2996 قطعه شامل 2129 نمونه از ایستگاه اول در پشت سد و 867 نمونه از ایستگاه دوم در پایین سد شهید رجایی بعد از دو راهی کیاسر صید شد. در مجموع نمونه های صید شده، ماهی خیاطه با 44 درصد گونه غالب بود و فراوانی آن در اغلب زمان های نمونه برداری، به خصوص در ایستگاه اول، تفاوت قابل توجهی با سایر گونه ها داشت. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داده که در ایستگاه پایین سد، همبستگی معنی داری بین فراوانی ماهیان صید شده با صفات فیزیکوشیمیایی (کدورت، مواد جامد معلق، شوری و دما) وجود ندارد (P>0.05). به علاوه، اگرچه در مورد ماهیان بالای سد، بین فراوانی ماهیان صید شده با دمای آب و شوری، همبستگی معنی داری مشاهده شده (P≤0.05)، اما با بقیه عوامل همبستگی معنی داری مشاهده نگردید (P>0.05). برآورد جمعیت گونه های مختلف ماهی در ایستگاه اول نشان داد که گونه ی خیاطه (A. bipunctatus) با 95/0 قطعه در مترمربع بیشترین میزان و سگ ماهی تاج دار (P.malapterura) با 057/0 قطعه در مترمربع کمترین مقدار برآورد شده است. مقادیر برآورد جمعیت گونه های مختلف در ماه های متفاوت اختلاف معنی داری را نشان داد (ANOVA، P≤0.05). مقایسه میانگین برآوردها، تفاوت معنی داری بین گونه ی خیاطه با بقیه ی گونه ها نشان داده است (P≤0.05). بررسی ها نشان داد که دست کاری های بشر در بوم سامانه های طبیعی از جمله رودخانه می تواند بر جوامع ماهیان موثر باشد. به طوری که بر طبق نتایج این تحقیق، احداث سد شهید رجایی بر روی رودخانه ی تجن و در نتیجه جدایی جمعیت های مختلف ماهیان، اثرات قابل توجه ای را بر تعداد گونه، فراوانی و سایر شاخص های زیستی گذاشته است.
  کلیدواژگان: رودخانه تجن، اثرات زیست محیطی، تنوع گونه ای
 • نریمان شعبانی، محمدرضا ایمانپور، محمد سوداگر، کاظم درویش بسطامی، محمد رضایی صفحه 29
  هدف از این تحقیق بررسی ارتباط میان ترکیبات بیوشیمیایی مایع سلومیک (سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، کلسترول، پروتئین کل و گلوکز) با برخی خصوصیات زیست شناختی گناد (خصوصیات زیست شناختی تخمک و تخم و وزن گناد)، موفقیت لقاح، نرخ تخم گشایی و اندازه لاروی در ماهی سفید است. برای این منظور تعداد 48 قطعه ماهی سفید ماده با میانگین طول (2/1± 62/49سانتیمتر) و وزن (229±977 گرم بدون محاسبه وزن گناد) در بهار سال 1386 از صیدگاه رودخانه تجن واقع درشهرستان ساری صید و این روابط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بین یون پتاسیم با فضای حاشیه زرده ارتباط مستقیم معنی دار (05/0> P) وجود دارد ولی ارتباط یون پتاسیم با نسبت فضای زرده به فضای حاشیه زرده (05/0> P) معکوس است. به علاوه، بین یون منیزیم و وزن گناد سیال شده رابطه ی مستقیم معنی دار (01/0> P) وجود داشت. همچنین اگرچه ارتباط بین نسبت یون های سدیم به پتاسیم با تعداد تخمک در یک گرم گناد سیال شده معکوس بود (05/0> P)، اما بین نسبت یون های سدیم به پتاسیم و همین طور نسبت یون های کلسیم به پتاسیم با طول لاروی در بیومتری دوم، ارتباط مستقیم معنی داری (05/0>P) وجود داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط مستقیم معنی داری (05/0>P) بین پروتئین کل با قطر تخم وجود دارد. همچنین بین گلوکز با قطر تخم و فضای حاشیه زرده رابطه ی معنی دار معکوسی (05/0>P) و بین گلوکز با نسبت سطح به حجم تخم رابطه ی معنی دار مستقیمی (05/0> P) وجود دارد.
  کلیدواژگان: ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)، تخم، مایع سلومیک (تخمدانی)، دریای خزر
 • حسین باقری، ترانه شارمد، وحید خیرآبادی، کاظم درویش بسطامی، زهرا باقری صفحه 35
  مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات پیکره های آبی مانند رودخانه ها، مصب ها و بستر دریاها، می تواند گام موثری برای یافتن منشا رسوبات، الگوی پراکنش عناصر و ارزیابی زیست محیطی وضعیت آلاینده ها برای مدت موجود در یک منطقه باشد. رسوبات، محل نهایی تجمع فلزات سنگین در محیط آبی اند، اما تحت شرایطی می توانند خود به عنوان منبع آلودگی در آب عمل کنند. ورود فلزات سنگین به منابع آبی از طرق مختلف، باعث ایجاد مخاطراتی از قبیل مسمویت، سرطان زایی و غیره. در بدن موجودات زنده می شود. برای مطالعه فلزات سنگین در رودخانه گرگان رود از 10 ایستگاه، نمونه ی سطحی و یک مغزه برداشت شد. از بخش ریزدانه ی رسوبات برای تعیین غلظت فلزات سنگین استفاده شد و غلظت فلزات سنگین (Al، Cr، Ni، Cu، Fe، Co، Mn) توسط روش پلاسمای جفت شده القایی تعیین شد. مقایسه غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی نسبت به رسوبات عمقی آن ناحیه تحت عنوان ضریب غنی شدگی صورت گرفت که غلظت عناصر برحسب میانگین کل ایستگاه ها، به ترتیب Al>Cr>Co>Fe>Ni>Mn>Cu تعیین گردید. بیشتر مناطق، ضریب غنی شدگی مقادیر نزدیک به یک از خود نشان دادند که حاکی از اثرحوضه ی آبریز و عوامل طبیعی در غنی شدگی فلزات سنگین است و مقادیر کم ضرایب غنی شدگی فلزات سنگین بیانگر آن است که این فلزات به طور عمده از منابع طبیعی فرسایش (حوضه ی آبریز) تامین می شوند و اثر فعالیتهای انسانی در تمرکز فلزات سنگین ناچیز است. همچنین مقادیر بیشتر از یک که در ایستگاه شماره 1 مشاهده گردید، نشان دهنده ی سهم عوامل انسانی در این منطقه است. بنابراین لزوم مدیریت زیست محیطی در این رودخانه احساس می گردد.
  کلیدواژگان: رسوب، فلزات سنگین، گرگان رود
 • فاطمه هادوی صفحه 41
  بررسی مقدماتی بر روی تجمعات نانوفسیل های آهکی بستر خلیج فارس جهت افزایش و بهبود اطلاعات فسیل شناسی بر مبنای یکی از گروه های پلانکتونی انجام شده است. گونه های Gephyrocapsa oceanica و Emiliania huxleyi از انواع غالب و متداول در تمام ایستگاه های نمونه برداری بودند. در الگوی توزیع این تجمعات علاوه بر تداوم حضور دو گونه مذکور، انواع دیگری از نانوپلانکتون ها به تعداد کمتر و در برخی از نمونه ها دیده می شوند. انواع نانوفسیل های انتقال یافته از کرتاسه و نئوژن هم در این تجمعات مشاهده شدند. بر مبنای مطالعات انجام شده، خلیج فارس یک حوضه غنی از مواد غذایی و محلی مطلوب جهت حاصلخیزی و رشد نانوپلانکتون های آهکی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: پالئواکولوژی، نانوپلانکتون های آهکی، خلیج فارس
 • سیدحسن موسوی، افشین دانه کار، محمدرضا شکری، هادی پورباقر، آرش جوانشیر، حشمت الله اژدری صفحه 47
  هدف از این مطالعه شناسایی و ارائه معیارها و شاخص های موثر در مکان یابی زیستگاه های مصنوعی دریایی در خلیج فارس به ویژه آبهای ساحلی جزیره کیش، به منظور حفاظت از آبسنگ های مرجانی است. این مطالعه با استفاده از روش پرسش نامه ای دلفی و تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. در این بررسی پس از مرور 53 مرجع مرتبط با موضوع، چهار معیار اصلی (محیط فیزیکی، زیست محیطی شناختی، پارامترهای مدیریتی و اقتصادی- اجتماعی) و 32 زیرمعیار شناسایی شدند. این معیارها و زیرمعیارها از طریق پرسشنامه دلفی توسط 9 کارشناس مرتبط با موضوع مورد قضاوت قرار گرفت و در نتیجه تعداد 13 زیرمعیار از چهار معیار اصلی به عنوان زیرمعیارهای نهایی جهت مکان یابی زیستگاه های مصنوعی دریایی در آبهای ساحلی پیرامون جزیره کیش انتخاب شد. در گام بعد 13 زیر معیار گزینش شده در قالب پرسش نامه شماره 2 توسط کارشناسان مربوطه مورد مقایسه دو به دو قرار گرفت. نتایج حاصل از این پرسش نامه در نرم افزار Expert choice 11 برای به دست آوردن وزن نهایی و اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای نهایی به کار برده شد. مطابق نتایج تحلیل سلسله مراتبی، وزن معیارهای اصلی (فیزیکی، زیستی، مدیریتی و اقتصادی اجتماعی) به ترتیب برابر با 553/0، 287/0، 122/0 و 038/0 تعیین شد. همچنین وزن 13 زیرمعیار نهایی (عمق آب، فاصله از زیستگاه طبیعی، دمای آب، شیب بستر، فاصله از کانون های آلودگی، حضور گونه های رقیب، کدورت آب، حضور لارو مرجان ها، شوری آب، جنس بستر، جریانان های دریایی، فاصله از مسیرهای کشتی رانی و صرفه ی اقتصادی استقرار زیستگاه) نیز به ترتیب برابر با 153/0، 151/0، 091/0، 083/0، 081/0، 077/0، 073/0، 058/0، 056/0، 051/0، 046/0، 042/0 و 038/0 تعیین شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که محیط فیزیکی، مهمترین معیار و عمق آب مهمترین زیرمعیار برای مکان یابی استقرار زیستگاه های مصنوعی دریایی با هدف بازسازی و احیای آبسنگ های مرجانی در مناطق ساحلی جزیره کیش است.
  کلیدواژگان: مکان یابی، معیار، تحلیل سلسله مراتبی، زیستگاه مصنوعی دریایی، آبسنگ های مرجانی، جزیره کیش، خلیج فارس
 • پریتا کوچنین، محمود بهمنی، محمدعلی یزدانی، حمیدرضا پورعلی، قاسم عشوری صفحه 59
  بچه تاس (Ht) هماتوکریت، (Hb) در این مطالعه اثرات زمان های مختلف گرسنگی بر روی فاکتورهای خونی شامل هموگلوبین(MCV، MCH، MCHC) و هم چنین شاخص های گلبولی (WBC) و سفید (RBC) تعداد گلبو لهای قرمز19 بچه ماهیان بعد از یک هفته دوران سازگاری با شرایط آزمایشی به ص و رت کا ملا ت ص اد فی در بین تانک های توزیع شدندگرسنگی بودانجام آنالیزهای خونی به آزمایشگاه منتقل شدنددر گروه شاهد ب هصورت گرم مورد مطالعه قرار گرفت. /71 ±0/ با میانگین وزنی (± انحراف استاندارد) 83 (Acipenser baeri) ماهیان سیبری500 لیتری. تیمارها شامل گروه شاهد که چهار مرحله در روز تغذیه شد و سه تیمار به ترتیب 2 روز، 4 روز و 8 روز. در پایان دوره های گرسنگی، از هر یک از تیمارها خون گیری به عمل آمد و نمونه های خون بلافاصله برای. نتایج به دست آمده نشان داد میزان هماتوکریت در گروه شاهدMCHC پایین تر از تیمار دو روز گرسنگی بود. شاخص (P<0/ به صورت معنی داری (05بین هیچ یک از تیمارها با (P>0/ بالاتر از تیمار دو روز گرسنگی بود. هیچ تفاوت معنی داری (05 (P<0/ معنی داری (05مشاهده نشدنتایج تعداد MCH و MCV گروه شاهد از نظر میزان هموگلوبین، تعداد گلبو لهای سفید و قرمز، شاخص.(P>0/ گلبول های سفید با طولانی شدن دوره گرسنگی کاهش داشت، اگرچه این کاهش معنی دار نبود (05مطالعه ی حاضر نشان داد که دور ه های گرسنگی کوتاه مدت تاثیرات نامطلوبی بر روی فاکتورهای خونی ندارداندازه گیری این فاکتورها نمی توان به تنهایی وضعیت فیزیولوژیک ماهیان را ارزیابی کرد و پیشنهاد می شود در مطالعاتآینده سایر فاکتورهای فیزیولوژیک خون نیز مورد بررسی قرار گیرند. البته با.
  کلیدواژگان: تاس ماهی سیبری، Acipenser baeri، محرومیت غذایی، فاکتورهای خونی، شاخص های گلبولی
|
 • Shadi, Ahmad, Savari, Ahmad, Kochanian, Preeta, Dehghan Mediseh, Simin, Gandomi, Yasaman Page 1
  Khuzestan coastal waters in the north west of the Persian Gulf were examined between 2006 to 2007 to investigate the juvenile fish fauna. Samples were caught using a 360 hp research vessel towing and a 24 mm mesh size bottom trawl. 64 species categorized in 40 families were recorded. The most frequent species were Thryssa vitriostris; Leiognathus bindus; Ilisha compressa; Penahia macrophthalmus; Johnius belangerii comprised 80% of total juvenile fish frequency. 41 species was caught during July (highest species total number). Increasing trend in total number of fishes was observed during April to July. Highest diversity index and lowest dominance index was found in July. Correlation analysis indicated that water salinity is most important environmental factor corresponds with total number of species fluctuations. Results of this study in accordance with previous researches confirmed the role of coastal waters as nursery grounds for juvenile fishes.
  Keywords: Shrimp, Effluent, Aquaculture, Creek
 • Mirza, Roozbeh, Dadollahi, Ali, Safaieh, Alireza, Mohammadi, Mehdi, Savari, Ahmad, Abedi, Ehsan Page 11
  The polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are pollutants of concern due to their persistent in the marine ecosystem, and their cause long-term adverse effect to the marine life. In this study, of concentrations of 14 PAHs and their sources in the rocky shore oysters (Saccostera cucullata) and in the sediments of boushehr province were determined. The rocky shore oyster was selected due to its wide distribution and its role in the diet of Boushehr coastal area. The sampling and analysis were perfprmed in july 2009. Samples were collected from four rockyshore stations, Genaveh, Boushehr, Dayer and Nyband Gulf. Collected samples were immediately transferred to hexane rinsed glass jars with aluminum foil inserts and transported in dry ice to the laboratory of PGRSC and kept frozen at -20°C prior to analysis. An aliquot of the samples were taken for dry weight determination. The tissue was dried with anhydrous sodium sulphate and soxhlet, then extracted for about 8 hours using dichloromethane: hexan (1:1v/v). The extract was then charged to 1st step and 2nd step column chromatography to fractionate hydrocarbons.The sediment samples were extracted with the same method, except using dichloromethane for soxhlet extractor. The fractions were analyzed by gas-chromatography/mass spectrometry (GCMS). The recovery of PAHs were more than %65. The total concentration of PAHs in oysters ranged from 146.9 to 268.1 ng/g Dry weight, while sediment concentration ranged from 41to 227.6 ng/g dry weight. Boushehr rockyshore oyster that did not present very high levels of contamination expressed low PAHs ratio. Total lipid in station 2 was higher than others. The significant correlation was observed between total lipid and total PAHs p ≤ 0.05. Both pyrolitic and petrogenic PAH are present in all oyster and sediment samples.
  Keywords: Boushehr, PAHs, Persian Gulf, Saccostrea cucullata, Sediments
 • Sharghi, Abdolali, Abdoli, Asghar, Rahmani, Hossien, Shahraki, Maryam, Nazari, Hafez Page 21
  The Tajan River is one of the important rivers in the southern Caspian Sea and it is too important for migration of some fish species, feeding and spawning of estuary fishes and resident fish population. Main purposes of this study were Environmental Effects of Shahid Rajai’s Dam on species diversity of fishes in Tajan River from March 2008 to July 2009. Two stations have been selected in up and down of Shahid Rajai Dam and fishes captured by electroschoker. Results showed that 9 species and subspecies fish belonging to 4 families: Cyprinidae, Nemacheilidae, Cobitidae and Gobiidae exist in the river so that Cyprinidae with 6 species and maximum abundance (95%) is prevalent. On the identified fish species, Alburnoides bipunctatus and Capoeta capoeta gracilis were the most abundant, respectively. In this study, Luciobarbus capito only one specimen was caught in May 2009. The Shannon Diversity Index and Richness Index were significantly different between sites (P<0.05), but Evenness Index and Dominance index were no significantly different between sites (P>0.05). Results show that construction of this dam has had great impact on physical and chemical properties and on also biological effects of the river.
  Keywords: Tajan River, Environmental effects, Species diversity
 • Shabani, Nariman, Imanpor, Mohammad Reza, Sodagar, Mohammad, Darvish Bastami, Kazem, Rezae, Mohammad Page 29
  This study reviews the relationship between biochemical compounds of coelomic fluid (sodium, potassium, magnesium, calcium, cholesterol, total protein and glucose) and some biological characteristics of gonad (egg and biological properties of egg and gonad weight), fertilization success rate of egg and size of larvae in Kutum (Rutilus frisii kutum). For this purpose, in spring 2007, 48 specimen females with a mean length of 49.62 ± 1.2 cm and weight of 977 ± 229 g (without calculating gonad weight) from the Tajan River captured and these relationships were examined. This study showed that there was significant correlation between K+ and perivitelline space (P<0.05) while there was an inverse significant correlation between K+ and yolk sphere to perivitelline space ratio (P<0.05). There was significant correlation between Mg 2+ and gonad’s weight (P<0.05). There was an inverse significant correlation between Na+ to K+ ratio with number of eggs in one gram of ovulated gonad (P<0.05) while there was a significant correlation between Na+ to K+ ratio and Ca2+ to potassium ratio with larval size in second biometry (P<0.05). There was also significant correlation between total protein and diameter of the hydrated eggs (P<0.05). There were significant correlation between glucose and diameter of egg, surface and volume and perivitelline space and there was inverse significant correlation between glucose and surface to volume ratio (P<0.05).
  Keywords: Rutilus frisii kutum, Egg, Coelomic fluid (gonadal fluid), Caspian Sea
 • Bagheri, Hossein, Sharmad, Taraneh, Khairabadi, Vahid, Darvish Bastami, Kazem, Bagheri, Zahra Page 35
  Geochemical studies of sediments, water bodies like rivers, estuaries and the sea bed can be an effective step to find the sources and distribution model assessment environmental pollutants in a region. Sediments where the accumulation of heavy metals in aqueous environments, but under special conditions can act itself as a source of water pollution. Entrance of heavy metals in different ways, causing many risks such as cancer, poisioning and etc in organisms. To study heavy metals in the Gorganrud in 10 stations, a core and surface samples were taken. Fine-grain sediments were used to determine heavy metals (Al, Cr, Ni, Cu, Fe, Co, Mn) concentration, using the method of inductivity couple plasma. Comparison of metal concentration in surface sediments to the deep sediments of the study area was done by enriched factor. The average of total concentration were determined, respectively, Al> Cr> Co> Fe> Ni> Mn> Cu. The results showed that values are close to 1 which is the effect of natural factors and watershed drainage basin on heavy metal enrichment. Coefficients of low-enriched heavy metals are resulted mainly from erosion of natural resources (watershed) which human activity is negligible. However, higher values were observed in station 1 representing the effect of human factors in this region. Therefore, it should be noted that it still needs attention to consider environmental management.
  Keywords: Sediment, Heavy metals, Gorganrud
 • Hadavi, Fatemeh Page 41
  Preliminary investigation of calcareous nannofossil assemblages of surface sediments gathered from large area across the Iranian coast of Persian Gulf was carried out in order to improve the interpretation of paleontological data passed on planktonic group. In this study, Gephyrocapsa oceanica and Emiliania huxlyi are the dominant taxa in all stations. In the distribution pattern of the assemblages, not only the 2 mentioned species but also other species of nanoplanktons (or seasonal minor taxa) were observed. The occurrence of reworked species from Cretaceous- Neogene strata were observed in the assemblages.
  Keywords: Calcareous nannofossil, Surface sediments, Persian Gulf
 • Mousavi, Seyed Hassan, Danehkar, Afshin, Shokri, Mohammad Reza, Poorbagher, Hadi, Javanshir, Arash, Azhdari, Heshmatollah Page 47
  The purpose of this study was to find important criteria and sub-criteria for artificial reefs site selection for conservation of coral reefs in the Kish Island coastal areas (the Persian Gulf). This study was carried out using Delphi questionnaire and Analytical Hierarchy Process (AHP) methodology. We reviewed papers, which were related to the aim of the study. Four main criteria (physical environment, biological environment, managerial and socio-economical factors) and 32 sub-criteria were found to be important in stability of the coral reef ecosystems. The selected criteria and sub-criteria were re-assessed by 9 experts using a Delphi questionnaire. Subsequently, 13 sub-criteria (water depth, distance from natural reefs, water temperature, bottom slope, distance from polluted areas, competitive species, turbidity, natural larval supply, salinity, bottom type, currents, distance to ship waterways and economical advantage of reefs establishment) out of four main criteria were selected as the final subcriteria for artificial reef site selection in coastal areas of the Kish Island. In order to obtain relative weights and prioritization of the final criteria and sub-criteria, pair-wise comparisons were used (by Expert Choice 11). According to AHP, the weights of main criteria (physical, biological, managerial and socio-economical factors) were 0.553, 0.287, 0.122 and 0.038, respectively. Also, the weights of final 13 sub criteria were 0.153, 0.151, 0.091, 0.083, 0.081, 0.077, 0.073, 0.058, 0.056, 0.051, 0.046, 0.042 and 0.038, respectively. The results of the present study showed that physical environment and water depth were the most important criteria and sub–criteria, respectively, for selecting a site to construct artificial reefs in the Kish island coastal areas.
  Keywords: Site selection, Criteria, Analytical Hierarchy Process (AHP), Artificial reef, Coral reefs, Kish Island, Persian Gulf
 • Morshedi, Vahid, Kochanian, Parita, Bahmani, Mahmoud, Yazdani, Mohammad Ali, Pourali, Hamid Reza, Ashouri, Ghasem Page 59
  The Effect of starvation interrals on hematological factors including hemoglobin, hematocrit, red (RBC) and white blood cell (WBC) count and corpuscle indices (MCV, MCH, MCHC) of Siberian sturgeon, Acipenser baeri, with an initial body weight of 19.71±0.83g was studied in a flow-through rearing system. After adaptation for one week to experimental conditions, 15 experimental fish were randomly distributed each in twelve 500L fiberglass tanks and were subjected to 4 different feeding regimes: C, control (fed four times daily); T1 (2 days starvation); T2 (4 days starvation) and T3 (8 days starvation). At the end of the starvation periods, blood samples were collected from the caudal vein and were immediately transported to the laboratory for analyses. Hematocrit value in the control group was significantly lower (P<0.05) than the fish starved for 2 days. MCHC value in the control group was significantly higher (P< 0.05) than the fish starved for 2 days. Hemoglobin concentration, RBC and WBC counts, MCV and MCH did not show any significant difference between the treatments and the control group (P>0.05). WBC count decreased with longer starvation periods, though not significant (P>0.05). It could be concluded that hematological factors of juvenile Siberian sturgeon were not significantly affected by short-term starvation. But analysis of these factors alone might not give a clear picture of the physiological condition of fish and hence the use of other blood physiological factors is suggested in future studies.
  Keywords: Acipenser baeri, Food deprivation, Hematological factors, Corpuscle indices