فهرست مطالب

سفینه - پیاپی 28 (پاییز 1389)
 • پیاپی 28 (پاییز 1389)
 • ویژه حدیث
 • تاریخ انتشار: 1390/09/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 5
 • مقالات
 • مرتضی فرج پور صفحه 9
  نگارنده در این گفتار، مبانی توثیق و تضعیف راویان در کتابهای حدیثی اهل تسنن را نقد و بررسی کرده و نشان داده که این مبانی، از نظر علمی استوار نیست، بلکه مبتنی بر تعصب و یک جانبه نگری است. همچنین گاهی قانون های کلی خود را زیر پا می گذارند. بررسی و نقد جرح و تعدیل های شمس الدین ذهبی و ابن حجر عسقلانی، فضل بن روزبهان و ابن جوزی پایان بخش این گفتار است.
  کلیدواژگان: احادیث اهل تسنن، توثیق و تضعیف، احادیث اهل تسنن، جرح و تعدیل، درایه الحدیث اهل تسنن، نقد و بررسی، ذهبی، شمس الدین، عسقلانی، ابن حجر، ابن روزبهان، فضل، ابن جوزی
 • محمدحسین امامی جو صفحه 31
  اثبات کمالات ماورایی بندگان برگزیده الاهی (اعم از پیامبران و غیر آنان) براساس قرآن، محور اصلی این گفتار است. بررسی مفهوم «فرابشری» از دیدگاه عرضی و عقلی و تاریخی، نظام اصطفا در میان انسانها و اشیاء و زمانها و مکانها، اعجاز و کرامت با ذکر نمونه های آن مثل حضرت موسی و عزیر و یونس و داوود و سلیمان و عیسی و مریم و مادر موسی و پیامبر اکرم 6 عناوین دیگر این گفتار است.
  کلیدواژگان: قرآن، کمالات ماورایی، پیامبران، کمالات فرابشری، اعجاز، نظام اصطفا، کلام جدید، نقد و بررسی
 • آفرین زارع، مرضیه کهندل جهرمی صفحه 60
  امام علی بن ابی طالب 7 شخصیتی است بی نظیر که شاعران بسیاری از مذاهب گوناگون، زبان به مدح ایشان گشوده اند. شاعران اهل سنت نیز از این امر مستثنا نبوده اند و شخصیت والای حضرت علی 7 نه تنها شیعیان را به ستایش واداشته، بلکه دانشمندان و بزرگان غیر شیعه نیز، آن گاه که گوشه هایی از عظمت آن حضرت را درک کرده اند، در برابر عظمت شخصیت ایشان سر تعظیم فرود آورده اند.
  در این مقاله، سعی شده تا با بررسی قصیده عینیه شاعر اهل سنت، عبدالباقی العمری، دورنمایی از چهره تابناک امام علی 7 را به نمایش بگذاریم و دیدگاه عمری و میزان معرفت وی را نسبت به امام اول مسلمانان با الهام از قرآن کریم و حدیث شریف بکاویم.
  کلیدواژگان: امام علی 7، عصر عثمانی، مدیحه، قصیده عینیه، عبدالباقی العمری
 • فتح الله نجارزادگان، محسن رفعت صفحه 82
  تحریف ناپذیری قرآن در آثار شیخ بهایی، حداقل با سه دلیل آیات، احادیث و تواتر، تمام اجزای قرآن قابل اثبات است. دلیل قرآنی، مستند به آیه 9 سوره حجر و آیات 41 و 42 سوره فصلت است. و دلیل روایی مستند به احادیث عرض و استفاده از شمار زیادی از احادیث فقهی و غیرفقهی در زمینه های آن است.
  دلیل تواتر نیز مبتنی بر انگیزه های غیرقابل توصیف مسلمانان در نقل، حفظ، نگارش و... تمام اجزای قرآن است. به همین رو، شیخ بهایی اختلاف گوهری در کلمات قرآن را مستند به تواتر و قرائت نماز را با هرکدام از قرائات هفت گانه بدون اشکال می داند و اختلاف سایر مصاحف با مصحف موجود را بی اعتبار قلمداد می کند.
  کلیدواژگان: تحریف ناپذیری، شیخ بهایی، قرآن، احادیث، تواتر
 • مینا اسکویی، مهدیه مفیدی صفحه 100
  آیت الله شیخ محمد رضا جعفری ضمن ترجمه انگلیسی کتاب اصول کافی، تعلیقات ارزشمندی بر آن افزوده است. در این گفتار، تعلیقات نگارنده بر شش باب کافی آمده است. نگارنده در این تعلیقات، درباره درون مایه احادیث، خصوصا در باب تحریف نشدن قرآن نکات مهمی بیان کرده است.
  کلیدواژگان: کافی، کتاب الحجه، تاریخ شیعه، قرن دوم هجری (هشتم میلادی)، قرآن، تحریف ناپذیری
 • نکته پژوهشی
 • رضا کریمی صفحه 128
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تولیدات علمی در حوزه اسلام، در سطح جهان است. این پژوهش با استفاده از روش علم سنجی انجام شده است و شاخصهایی را برای ارزیابی و سنجش میزان اطلاعات تولید شده در زمینه های گوناگون و در کشورهای مختلف، در اختیار پژوهشیان قرار می دهد. در این مقاله، با استفاده از شیوه های علم سنجی، میزان انتشارات علمی تولید شده در حوزه های اسلام در پایگاه Web of Scienceطی سالهای 19782010 مطالعه و تحلیل شد و تمامی پیشینه ها در حیطه های موضوع، زبان، کشور، نویسنده، سال انتشار، نوع مدرک، مجله و موسسه و دانشگاه ها تجزیه و تحلیل گردید. آن گاه کلیه پیشینه ها برای ترسیم ساختار علم به نرم افزار Hist Citeوارد شد و 30 مقاله اول حوزه مورد بررسی در WOSانتخاب و به وسیله نرم افزار فوق، تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع 93 کشور در نگارش مدارک حوزه موضوعی اسلام در سطح جهانی، نقش داشته اند که از این میان، کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا در رتبه های اول تا سوم و ایران در مرتبه هفدهم قرار دارند. همچنین، مشخص شد که 83% از مدارک به زبان انگلیسی است. 2224 موسسه تولیدکننده متون علمی اسلام اند که عمدتآ امریکایی و انگلیسی اند. یافته ها نشان داد که 53% عناوین منتشر شده در قالب نقد کتاب بوده است و پس از آن، مقالات (6/37%) قرار داشته اند. از مجلات برتر در زمینه اسلام، می توان به ترتیب، به مجله بین المللی مطالعات خاورمیانه، جهان اسلام و مجله خاورمیانه اشاره کرد. از لحاظ کمی سالهای 2008 و 2009 بیشترین مدارک را در خود جای داده اند و این امر استقبال بیشتر جامعه علمی از مقوله های مورد پژوهش را نوید می دهد.
  کلیدواژگان: ساختار علم، تولیدات علمی اسلام، پایگاه Web of Science (ISI)
 • اسناد و متون
 • تصحیح و مقدمه: محمدکاظم بهنیا صفحه 151
  ابن عتائقی حلی (متوفی 786 هجری)، از دانشمندان قرن هشتم حله و صاحب آثار فراوانی است که بیشتر آنها تاکنون چاپ نشده است. یکی از آثار چاپ نشده او خلاصه ای است که از تفسیر علیبن ابراهیم قمی (دانشمند شیعی قرن چهارم هجری) فراهم آورده و نزدیک به یکصد و پنجاه مورد تعلیقه بر این تلخیص افزوده است. در این گفتار، چندین تعلیقه ابن عتائقی در مباحث قرآنی، ادبی و لغوی، رجالی و تاریخی تفسیر قمی، براساس دو نسخه خطی از کتاب ابن عتائقی آمده است.
  کلیدواژگان: تفسیر علی بن ابراهیم قمی (کتاب)، قمی، علی بن ابراهیم (قرن چهارم)، شیعه، تفسیر ماثور، ابن عتائقی حلی، عبدالرحمان (قرن هشتم)، تفسیر قمی، مباحث علوم قرآنی، تفسیرقمی، مباحث لغوی، تفسیر قمی، مباحث تاریخی، علم رجال
 • محمود ملکی تراکمه ای صفحه 164
  نگارنده در این گفتار، شش مورد از تعلیقات شیخ بهاءالدین عاملی بر دو حدیث از کتاب کافی در باب ویژگی های عقل را از یک نسخه خطی کافی نقل می کند.
  کلیدواژگان: کافی (کتاب)، تعلیقات، عاملی، بهاءالدین، عقل، ویژگی ها، حدیث شیعه، قرن یازدهم
 • حمید سلیم گندمی صفحه 169
 • تعریب: عبدالرضا شکری صفحه 196
|
 • Morteza Farajpour Page 9
  In this essay, the bases and standards of credit / discredit of the narrators of the Islamic traditions near the Sunni scholars have been discussed. It is revealed that their standards do not comply with the scientific requirements. Moreover, they have shown prejudice or one sidedness. In some cases, they have neglected their own general rules. A critical survey of the works of Shamsuddin Zahabi, Ibn Hajar Asqalani, Fazl Ibn Roozbahan, and Ibn Jouzi is the last part of the essay.
 • Mohammad H. Emami Joo Page 31
  The main point in this article is to prove the transcendental virtues of the Divine Chosen people (The prophets and others) according to the Qura¨nic verses.A study of the meaning of "Superman" in our world and history; the "system of appointment" among the people - in. different times and places -; the Divine Signs and miracles, by giving examples from the lifetimes of Moses, Azer, Jonah, David, Solomon, Jesus Christ, Mary, the mother of Moses, and the holy Prophet (p.b.u.h.) are the other topics of this essay.
 • Afarin Zare, Marzieyh Kohanded Jahromi Page 60
  Imam Ali Ibn AbiTaleb (p.b.u.h.) is a unique peronality, who has been praised by many poets from different religions. The free thinker Sunni poets were not exceptions. Therefore, all those poets, literati, and scholars, who have recognized a drop of the sea of Ali¨s dignities and qualities, have praised him.In this article, it is tried to show the brilliant appearance of Imam Ali (p.b.u.h.) in the valuable poem of Abd al-Baqi al-Umari, the Sunni poet; and reveal this view and knowledge toward the first Imam of the muslims, in the light of the holy Qur¨an, and the respected traditions and words of the holy Prophet (p.b.u.h.).
 • Fathullah Najjarzadegan, Mohsen Raf¨At Page 82
  In a study of the works of Shaikh Bahai, one will come to the point that he believed in impossibility of distortion of the holy Qur¨an by referring to the reasons:1. The Qur¨anic verses;2. The traditions and words of the holy Prophet;3. The frequent application and recitation of the Qur¨an text.His Qur¨anic reason refers to the Qur¨anic verses 15:90; and 41:41-2.To prove the subject by providing the traditions, he refers to several traditions and narrations in the field ofjurisprudence, and even non-jurisprudence.The proof based on the frequrnt applications of the holy text of Qur¨an, relies on the "unexpressable desires and attentions of the muslim people and communities to write, quote, and recite different parts of the holy Qur¨an.Therefore, Shaikh Bahai considers the slight differences in recitation of the Qur¨anic texts, or the verses used in the daily prayers as "natural". He discredits any discrepancy of "other collections" of the Qur¨anic verses with the "current" Qur¨an.
 • Mina Oskuei, Mahdiye Mofidi Page 100
  At the time of translating the book "Kafi", the late Ayatollah Mohammad Reza Ja¨fari has made valuable additions to it. In this essay, the additions to 17 chapters of Kafi are collected, which considers the contests of the traditions, and provides very important point about not distortion of the holy verses of Qur¨an.
 • Reza Karimi Page 128
  This is a study about the scientific productions in the Islamic issues, worldwide. This study has been performed by an epistemological method, and provides standards for rating and evaluation of the produced information, in different grounds, and different countries, to the researchers.In this study, the scientific publications produced in different Islamic issues during the period of 1978-2010, provided in the "Website of Science" have been considered. Then they have been classified and analyzed according to topics, countries, languages, authors, years of publication, the kinds of documents, journals, and the related universities or scientific institutions.All data and information were fed through the "Histcite" software. Then the top 30 researches presented in the web of Science were detected and were assessed through the above mentioned software. The results show that 93 countries have been active in production of information in the Islamic issues. The USA, UK, and Canada are in the top 3 grades, and the I.R. of Iran scores 17. The study showed that 83% of the works were presented in the English language. Most of the 2224 organizations / instritutions who have produced the materials, are registered in the USA and UK.The feedback reveals that 53% of the productions have been reviw and criticize of books; and 6.37% as new articles.The most propular and interesting magazine have been:1. "International studies of Middle East"2. "World of Islam"3. "The Middle East"The study shows that most production has occurred in 2008/2009. So it brings the hope that production of the Islamic essays will increase in the next years.
 • Mohammad Kazem Behnia Page 151
  Ibne Atayeqi Helli (died in 786 A.H.) was from the scholars of the 8th Islamic century, who had a lot of works, most of them are not published. One of his unpublished works is an abstruact of the Qur¨anic commentary book of Ali Ibne Ibrahim Qummi (The Shia writer of the 4th A.H. century), where he has added more than 150 additions to it.In this essay, 56 additions of Ibne Atayeqi related to the commentary issues, and 17 additions to the jurisprudential issues of "Tafsir Qummi", according to the 2 manuscripts of Ibne Atayeqi¨s books are provided.
 • Mohammad Maleki Tarakameh Page 164
  In this article, the writer has provided 6 additions of Shaikh Bahauddin Ameli in explanation of two traditions of Kafi book, about the characteristics of "Mind".
 • Hamid Salim Gandomi Page 169
  Index" Aims the reader to the very exact information, in this world of bursted of information.The provided index, actually conducts the essays of the published Safineh quarterly in the seventh Volume (Numbers 25-28)The general instruction of usage in the Same the previous one, which has been Stated in Volume 4, PP. 143-147.here again the index is divided in to 3 indexes as:1. The index of the essays, according to their topics.2. The index of the writers and authors of the essays.3. The alphabetical index of the Subjects, with their Sub-titles.