فهرست مطالب

بسپار - سال سیزدهم شماره 5 (پیاپی 111، آبان 1390)
 • سال سیزدهم شماره 5 (پیاپی 111، آبان 1390)
 • 62 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/09/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
 • نمایشگاه داری در ایران
  تبسم علیزاد منیر صفحه 3
 • گزارش و گفت و گو
 • موفق یا ناموفق در حضور در نمایشگاه های خارجی
  صفحه 3
 • در نمایشگاه رنگ ترکیه چه گذشت؟
  صفحه 8
 • ارتباط
  صفحه 10
 • اخبار داخلی
  صفحه 12
 • تازه هایی از دنیای پوشرنگ
  صفحه 14
 • مقالات
 • جدیدترین فناوری های موثر در شکل گیریروند آینده، پوشرنگ ها و پوشش ها
  ترجمه: مهندس سمانه سیدی صفحه 25
 • کاربرد اکسل در صنایع رنگ شماره 3
  معصومه رنجبر صفحه 32
 • روند بازار پوشش ها و پوشرنگ ها
  صفحه 35
 • ثبات نوری و جوی رنگدانه های مصرفی در کاربردهای خاص
  ترجمه: مهندس حسن قرمزچشمه صفحه 39
 • مروری بر پوشش های پلیمری
  ترجمه: مهندس حسن قرمزچشمه صفحه 41
 • پوشش های پلی وینیلیدن فلوراید آب پایه
  صفحه 44
 • مروری بر امولسیون های متورم شونده/ محلول در قلیا
  گردآوری: مهندس نازنین نادری صفحه 46
 • رنگ در هنر نقاشی
  گردآوری: کاوه قادریان صفحه 53