فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 70 (تیر 1390)
 • پیاپی 70 (تیر 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/04/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابراهیم مسعود نیا صفحه 8
  زمینه و هدف
  افسردگی پس از زایمان، تاثیر منفی بر عملکرد رشدی و رفتاری نوزاد، رابطه مادر فرزند و نیز سلامت مادر می گذارد. سبب شناسی افسردگی پس از زایمان بسیار پیچیده است. یکی از متغیرهایی که بعنوان یک عامل خطر برای افسردگی پس از زایمان شناخته شده است، حمایت اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان حمایت اجتماعی و مولفه های آن با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان انجام شده است.
  روش بررسی
  این تحقیق، در قالب روش پیمایشی و بصورت مقطعی انجام شد. داده ها، از 140 مادر که 5 هفته از زایمان آنها سپری شده بود و جهت دریافت مراقبت های پس از زایمان به دو مرکز بهداشتی درمانی شهید اکبری و شهید مطهری شهر یزد مراجعه کرده بودند جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (PSSS) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI) بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق، همبستگی منفی معناداری میان افسردگی پس از زایمان و حمایت اجتماعی ادراک شده کلی (001/0 < p)، مولفه حمایت از سوی خانواده (001/0 < p)، حمایت از سوی دیگران مهم (001/0 < p) و حمایت از سوی دوستان (05/0 < p) را نشان داد. رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی نیز نشان داد که متغیرهای اجتماعی جمعیت شناختی سن و جنسیت نوزاد در مدل اول، 6/5 درصد و مولفه های حمایت اجتماعی، 6/12 درصد از واریانس افسردگی پس از زایمان را تبیین کردند. و به طور کلی متغیرهای اجتماعی – جمعیت شناختی (سن و جنسیت نوزاد) و حمایت اجتماعی در این مدل 6/16 درصد از تعداد افسردگی را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج این تحقیق، فقدان یا تضعیف حمایت اجتماعی در فاز پس از زایمان می تواند یک عامل خطر مهم برای افسردگی پس از زایمان تلقی گردد. بنابراین، لازم است برای پیشگیری از اثرات منفی افسردگی پس از زایمان، مداخله های اجتماعی و رفتاری به منظور آموزش و ترغیب خانواده ها، شبکه های خویشاوندی، دیگران مهم و دوستان در جهت ارائه حمایت اجتماعی به زنان در فاز بعد از زایمان و یا در دوره بارداری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، حمایت اجتماعی، حمایت خانواده، حمایت دیگران مهم، حمایت دوستان
 • معصومه خیرخواه، هاجر حدادی مقدم، منصوره جمشیدی منش، حمید حقانی صفحه 19
  زمینه و هدف

  واکنش شیرخواران به درد بیش از بزرگسالان است. لذا شناخت و به کارگیری روش های کنترل درد توسط اعضای تیم بهداشتی از ضرورت ها می باشد. واکسیناسیون یکی از شایع ترین وقایع دردناک دوران شیرخواری می باشد که در اکثر اوقات بدون اداره درد انجام می شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تکنیک انحراف فکر و ساکاروز خوراکی بر درد ناشی از تزریق واکسن به شیرخواران می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی بود که بر روی 114 شیرخوار 4 ماهه سالم که برای تزریق واکسن سه گانه به مراکز بهداشت آورده شده بودند، انجام شد. نمونه ها از طریق گمارش تصادفی به سه گروه 38 نفره انحراف فکر، ساکاروز خوراکی و کنترل تقسیم شدند. در گروه انحراف فکر از جلب توجه شیرخوار به جغجغه 30 ثانیه قبل تا 15 ثانیه بعد از واکسیناسیون توسط پژوهشگر استفاده شد. در گروه ساکاروز خوراکی 2 سی سی ساکاروز خوراکی 2 دقیقه قبل از واکسیناسیون تجویز شد و در گروه کنترل، شیرخواران طی واکسیناسیون طبق روال معمول مراکز فوق، بر روی تخت واکسینه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس تعدیل شده واکنش رفتاری درد MBPS بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های توصیفی و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار واکنش های رفتاری درد با استفاده از تکنیک انحراف فکر و ساکاروز خوراکی نسبت به گروه کنترل کمتر می شود(0001/0= p)، اما بین دو گروه ساکاروز خوراکی و انحراف فکر تفاوت معنی دار وجود ندارد(58/0= p).
  نتیجه گیری کلی: از آنجا که واکنش رفتاری درد بعد از تزریق واکسن در گروه انحراف فکر و ساکاروز خوراکی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود، پیشنهاد می شود مداخلات ساده انجام شده در این مطالعه در مراکز واکسیناسیون مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درد، واکسیناسیون، شیرخواران، تکنیک انحراف فکر، ساکاروز خوراکی - MBPS
 • اردشیر افراسیابی فر، پرخیده حسنی، مسعود فلاحی خشکناب، فریده یغمایی صفحه 30
  زمینه و هدف
  سکته قلبی رویدادی مهم و تحولی حائز اهمیت برای بیماران و اعضای خانواده می باشد. پیامدهای روانشناختی سکته قلبی بخوبی گزارش شده اند، اما در زمینه اثرات مثبت بیماری اطلاعات اندکی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف شناخت اثرات مثبت بیماری پس از سکته حاد قلبی صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مقاله، گزارش بخشی از یافته های مطالعه بزرگتری بوده که با روش گراندد تئوری انجام شده است. 18 بیمار مبتلا به سکته قلبی به صورت نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. مصاحبه نیمه ساختار یافته روش اصلی جمع آوری داده ها بود. داده ها به روش گراندد تئوری اشترواس و کوربین(1998) تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد معانی مثبتی را به بیماریشان نسبت می دهند که دارای یک یا چند اثر مثبت بوده است. اثرات مثبت ناشی از بیماری در سه طبقه اصلی: شیوه زندگی سالم،ارزشمند بودن سلامتی و زندگی و بهبود تعاملات اجتماعی/ارتباطات بین فردی نمایان شد.
  نتیجه گیری کلی: بر اساس معانی که بیماران به بیماری نسبت می دهند، ممکن است منجر به پیامدهای مثبتی شود که به نوبه خود تطابق با بیماری را تسهیل می نماید.
  کلیدواژگان: اثرات مثبت بیماری، سکته قلبی، گراندد تئوری
 • سیده نگار پور وخشوری، افسانه پاشا، عاطفه قنبری، زهرا عطرکار روشن صفحه 39
  زمینه و هدف
  رفتارهای بهداشتی نقش مهمی در سلامت افراد دارند و خودکارآمدی یکی از عوامل موثر در رفتار می باشدکه نشانگر قضاوت فرد در مورد توانایی در انجام عملی مشخص است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی و رفتارهای بهداشتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی همبستگی، 203 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بصورت سرشماری شرکت کردند. داده های مربوط به خودکارآمدی و رفتارهای بهداشتی به ترتیب به وسیله نسخه تعدیل شده پرسشنامه های SRAHPS و ΙΙ HPLP جمع آوری شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و از طریق SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  اعضای هیئت علمی 1/84 درصد نمره خودکارآمدی و 9/65 درصد نمره رفتارهای بهداشتی را کسب نمودند. بین رفتارهای بهداشتی و خودکارآمدی ارتباط معنی دار مستقیم وجود داشت (0001/0 = P) و ارتباط متغیرهای اصلی با جنس، سن، مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، درآمد، رتبه علمی و عدم سابقه بیماری مزمن معنادار بود (0001/0 = P). نتیجه گیری کلی: با توجه به ارتباط خودکارآمدی و رفتارهای بهداشتی، استفاده از روش های تقویت خودکارآمدی اعضاء هیئت علمی از طریق آموزش قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، رفتار بهداشتی - ارتقای سلامت
 • لیلا ترشیزی، فضل الله احمدی صفحه 49
  زمینه و هدف
  شغل پرستاری به سبب ماهیت آن با درجه بالایی از استرس همراه است و به دلیل ارتباط آن با زندگی و جان انسان ها در بین مشاغل دیگر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین عوامل استرس زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است. نمونه پژوهش 68 نفر از پرستاران شاغل در بخشهای عمومی دو بیمارستان آموزشی شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه «بررسی عوامل استرس زای شغلی پرستاران» بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  در میان 4 دسته عوامل مورد سوال موثر در بروز استرس شغلی در بعد عوامل مدیریتی بیشترین امتیاز مربوط به «کمی حقوق و مزایا» (83/0 ± 40/3)، در بعد شرایط محیط کار، بیشترین میانگین امتیاز، مربوط به«رفت و آمد زیاد و ازدحام در بخش» (92/0 ± 38/3)، در بعد روابط بین فردی موثر در بروز استرس شغلی بیشترین میانگین امتیاز مربوط به «کمبود یا عدم دریافت حمایت از جانب مقامات مافوق» (99/0 ± 95/2) و در بعد عوامل مربوط به مراقبت از بیمار بیشترین میانگین امتیاز مربوط به «حضور ملاقاتی در ساعات غیر مقرر» (89/0 ± 29/3) بود. از میان چهار بعد بررسی شده، میانگین عوامل مدیریتی بیش از سایر ابعاد بود (76/0 ± 46/2).
  نتیجه گیری کلی: با توجه به اینک عوامل مدیریتی بیشترین استرس را به پرستاران وارد کرده بود، لازم است مدیران پرستاری عوامل مربوطه را در نظر گرفته و تا حد امکان تعدیل نمایند.
  کلیدواژگان: استرس شغلی - پرستار بالینی، عوامل استرس زا
 • لیدا نیک فرید، مریم رسولی صفحه 61
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر رویکرد رفتاری حاکم بر آموزش پرستاری توسط برخی از نویسندگان و رهبران پرستاری مورد انتقاد فراوان قرار گرفته است. یکی از مهم ترین دلایل این انتقاد، نادیده گرفته شدن آموزش رفتارهای مراقبتی در امر آموزش – یادگیری می باشد و این در حالی است که مراقبت، هسته مرکزی پرستاری شمرده می شود. این مقاله با مرور جامع بر متون مربوطه، قصد دارد به بررسی زمینه های تاریخی آموزش پرستاری و تحولات حاکم بر آن پرداخته و در نهایت رویکرد پیشنهادی برای برنامه درسی را که رویکردی مراقبتی است با تاکید بر زمینه های نظری آن معرفی نماید.
  روش بررسی
  در این مطالعه، مرور جامع و عمیقی با استفاده از شبکه جهان گستر با کلید واژه های برنامه درسی مراقبتی، مدل بالینی- دانشجویی Clinical Scholar model، مدل تفسیری- انتقادی و نیز اخلاق مراقبت در آموزش در محدوده زمانی سال 1950 الی 2011 میلادی در پایگاه های ایرانی و بین المللی IranMedex، IranDoc، PubMed، Eric، ProQuest و Ovid انجام گرفت.
  یافته ها
  مروری بر متون مربوطه مشخص ساخت که آموزش پرستاری به طور سنتی تحت تاثیر رفتارگرایی تایلر بوده و نگرشی مکانیکی به رفتار انسان موجب رویکردی انعطاف ناپذیر در تربیت پرستار می گردد. همچنین مشخص شد آموزش پرستاری به صورت سنتی و رفتارگرا نمی تواند موجب بروز رفتارهای مراقبتی لازم در دانشجویان گردد. در رویکرد پیشنهادی نویسندگان پرستاری، اخلاق مراقبت وارد آموزش پرستاری شده و ضمن تغییر روابط دانشجو و معلم، به رشد خلاقیت های دانشجو کمک کرده و مهم این که چگونگی و اصول مراقبت یعنی نگریستن به مسایل از زاویه دید دیگران را که لازمه ارتباط بین پرستار و مددجو است، به دانشجو می آموزد.
  نتیجه گیری کلی: برنامه درسی مراقبتی با به چالش کشیدن برنامه درسی رفتارگرای حاکم بر آموزش پرستاری، لزوم توجه بیشتر به مفهوم مراقبت که هسته مرکزی پرستاری و داخل نمودن آن در تمام زمینه های آموزشی، بالینی و مدیریتی پرستاری را یادآور می شود. در سایه این مفهوم، حیطه های مختلف پرستاری با ارایه تعریفی نوین از خود می توانند به استقلال حرفه ای خویش کمک کنند.
  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، کوریکولوم مراقبتی، اخلاق مراقبت
 • طاهره سادات خوش نظر، فرحناز محمدی، حمیدرضا خانکه، شهپر حقیقت صفحه 72
  زمینه و هدف
  ادم لنفاوی دست یکی از شایع ترین عوارضی است که در نتیجه درمان ماستکتومی ایجاد می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه توانبخشی در منزل برحجم ادم لنفاوی و درد در زنان بعداز ماستکتومی انجام گردید.
  روش بررسی
  پژوهش حاضریک مطالعه نیمه تجربی تک گروهی (قبل و بعد) است که برروی 16 نفراز زنان مبتلا به ادم لنفاوی خفیف (ادم کمتر از 200 سی سی) مراجعه کننده به مرکز بیمار های پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. حجم ادم از طریق تانک حجم سنج و میزان درد با پرسشنامه بررسی دیداری درد، قبل، یک و دوماه بعداز انجام مداخله جمع آوری شد. مداخله شامل یک جلسه آموزش برنامه ورزشی مدون، ماساژ تخلیه لنف توسط فرد مبتلا و رعایت رفتارهای پیشگیری کننده از ادم لنفاوی،به مدت 2 ماه مستمر بود. در طول جریان مداخله، پیگیری تلفنی و حضوری با مراجعه به مرکز انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده آزمون آماری داده های تکراری محاسبه گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد کاهش میزان حجم ادم (از 44 ± 160 میلی لیتر به 23 ± 35میلی لیتربعد ازدرمان) و کاهش درد (از 6/4 به 375/0) معنی دار (001/0 ≥ p) بوده است.
  نتیجه گیری کلی: انجام برنامه توانبخشی در منزل سبب کاهش حجم ادم دست مبتلا و کاهش درد بیماران مبتلا به ادم لنفاوی شد. بر این اساس پیشنهاد می شود روش فوق در برنامه آموزشی بیماران تحت ماستکتومی قرار داده شود. انجام این مطالعه در ادم لنفاوی با حجم های بالاتر و نمونه وسیع تر با گروه کنترل توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ادم لنفاوی، تخلیه لنف توسط بیمار - ماستکتومی - درد
 • اعظم رحمانی، عفت سادات مرقاتی خویی، نرجس صادقی، لیلا الله قلی صفحه 82
  زمینه و هدف
  رضایت از زندگی زناشویی به عوامل متعددی وابسته است که یکی از مهمترین این عوامل، می تواند داشتن روابط جنسی سالم و خوشایند باشد. با اینحال اطلاعات پایه در این زمینه در جامعه ایران بسیار اندک است. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- همبستگی است. 292 زن و مرد متاهل که جهت ملاقات بیماران خود به بیمارستان های منتخب منطقه غرب شهر تهران مراجعه می کردند به روش نمونه گیری مستمر انتخاب شده و پرسشنامه های رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل آماری، تست های کای دو و فیشر مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشانگر آن بود که رضایت از زندگی زناشویی با رضایت جنسی ارتباط معنی دار دارد(01/0 p=). همچنین رضایت جنسی با فاصله سنی زوجین(04/0 (p =، مدت زمان ازدواج (05/0 p =) و وضعیت اعتیاد (007/0 p =) واحدهای مورد پژوهش ارتباط معنی دار داشت. به علاوه، بین رضایت از زندگی زناشویی و فاصله سنی زوجین، ارتباط آماری معنی دار دیده شد(01/0 p =). این در حالیست که بین دیگر متغیرهای مورد بررسی(سن، جنس، وضعیت بارداری، تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی، مدت زمان ازدواج، استفاده از روش پیشگیری از بارداری و وضعیت اعتیاد) با رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی ارتباط آماری معنی دار دیده نشد.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به ارتباط بین رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی به نظر می رسد کاربرد رویکردهایی به منظور آموزش و مشاوره جنسی زنان و مردان در سنین ازدواج جهت توفیق در زندگی زناشویی در جامعه با همکاری سیستم بهداشتی درمانی ضرورت داشته باشد.
  کلیدواژگان: رضایت جنسی، رابطه جنسی، رضایت از زندگی زناشویی
|
 • Masoudnia E. (Phd) Page 8
  Background and Aim
  Postpartum depression (PPD) has negative effects on developmental and behavioral functions of newborn, mother-child relationship and mother's health. The etiology of postpartum depression is very complex. Social support is known as a risk factor for postpartum depression. Accordingly the aim of this study was to determine the relationship between social support and its components and incidence of postpartum depression.
  Material and Methods
  It was a cross-sectional study. The sample consisted of 140 mothers at least 5 weeks after their delivery. These mothers had been referred to Shahid Akbary and Shahid Motahhari hospitals in Yazd city to receive postpartum care. Data was collected by Perceived Social Support Scale (PSSS) and Beck Depression Inventory (BDI) and analyzed by SPSS-PC using principal components analysis, zero-rank Pearson correlation and hierarchical multiple regression.
  Results
  The results of the analysis suggest significant negative correlation between postpartum depression and total perceived social support (p <. 001), family support (p <. 001), significant others, support (p <. 001), and friend support (p <. 05). Hierarchical multiple regression analysis showed that the socio-demographic variables (Fetus age & sex) in the first model and social component in the second model explained %5.6, %12.6 of the variance of postpartum depression respectively.
  Conclusion
  Lack or insufficiency of social support in postpartum phase can be seen as a strong risk factor for postpartum depression. To prevent negative outcomes of postpartum depressions, encouragement of families, family networks, significant others and friends to support women in their antenatal and postpartum phase is recommended.
 • Kheirkah M. (Msc), Hadadi Moghadam. H. (Msc), Jamshidi Manesh. M. (Msc), Haghani. H. (Msc) Page 19
  Background And Aim

  Neonates ' reaction to pain is more severe than adults. Therefore, recognition and application of pain control strategies by health care workers is necessary. Immunization is a common painful event during infancy, which is typically performed without pain control. The aim of this study was to examine the effect of distraction technique and oral sucrose on reducing vaccination pain.

  Material And Methods

  this randomized clinical trial was performed on healthy infants referring to the health centers of Tehran University of Medical Sciences in west of Tehran by their mother for DPT technique vaccination. Healthy infants groups (n=114) were randomly assigned to distraction (n=38), oral sucrose (n=38) and routine care (n= 38) groups. Infants in distraction group, were provided with a (rattle), 30 seconds before, during, and 15 seconds after the injection. Infants in sucrose group received 2 ml oral sucrose 2 minutes before injection and the control group received routine care (just lying on examination table). Pain symptoms were measured by Modified Behavioral Pain Scale (MBPS) during 5 seconds before to 15 seconds after vaccination. Descriptive and inferential statistics (independent T-test) were used to analyze data using SPSS-PC.

  Results

  MBPS scores in distraction group and sucrose group were significantly lower than the control group (P= 0.0001). No significant difference was seen between oral sucrose group and distraction group (P= 0.581).

  Conclusion

  Distraction technique and oral sucrose are recommended as easy to use, inexpensive and effective measures for immunization pain management of neonates

 • Afrasiabifar A. (Phd), Hassani P. (Phd), Fallahi Khoshknab M. (Phd), Yaghmaei F. (Phd) Page 30
  Background and Aim
  Myocardial infarction is an important event and a huge change in patient's and their family life. The negative psychosocial consequences of the disease are well documented. However, studies on positive effects following myocardial infarction are much more limited. The aim of this study was to explore positive effects of illness following acute myocardial infarction.
  Material and Methods
  This paper is a part of findings of a more extensive grounded theory study. Eighteen people with first time myocardial infarction were selected by purposeful and theoretical sampling. Semi-structured interviews were used for data collection. The data were analyzed using constant comparison method
  Results
  The findings showed that the participants have experienced one or more positive effects of the disease. Positive effects of illness were emerged in three main categories including: healthy lifestyle, worthwhile life/health, and promotion of social interaction/ interpersonal relationship.
  Conclusion
  Patient with myocardial infarction experience huge tensions. However, the disease would also result in positive effects which could, in turn, facilitate recovery from illness and the process of adjustment to illness.
 • Pour Vakhshoori N. (Msc), Pasha A. (Msc), Ghanbari A. (Phd), Atrkar Roshan Z. (Phd) Student Page 39
  Background and Aim
  Health behaviors have a very important role in people,s health. Self-efficacy as a person`s belief about his abilities for doing a certain behavior is an influencing factor in human behaviors. The aim of this study was to determine the relationship between self-efficacy and health behaviors in faculty members working in Guilan University of Medical Science.
  Material and Method
  It was a descriptive correlational study. The study consisted of 203 faculty members from Guilan University of Medical Science. The data related to self – efficacy and health behaviors were collected by modified version of SRAHPS and HPLPΙΙ respectively.
  Results
  The research findings revealed that the faculty members have obtained %84.1 of self-efficacy and %65.9 of health behaviors scores. Chi-square Test showed a significant relationship between self-efficacy and health behaviors (P=0.0001). Pearson`s Correlation Test indicated that there was a significant relationship between self-efficacy and health behaviors and sex, age, educational level, marital status, number of children in family, monthly income and type and history of chronic illness (P=0.0001).
  Conclusion
  Regarding the relationship between health behaviors and self - efficacy in the study population, reinforcement of self–efficacy via education in faculty members of Guilan University of Medical Sciences is recommended.
 • Torshizi L. (Msc), Ahmadi F. (Phd) Page 49
  Background and Aim
  Nursing by its very nature is subject to high degrees of stress and is very important because of its relation with human’s life. The aim of the present study is determining job stressors from within clinical nurses’ perspective.
  Material and Methods
  It was a descriptive cross-sectional study. The participants were 68 nurses working in two public hospitals in Tehran that were recruited by convenience sampling. Data was collected by nurses job stress Questionnaire and analyzed using SPSS-PC.
  Results
  The highest mean score in four dimensions of nurses’ job stressors were determined. In managerial dimension it was related to low salaries (3.40 ± 0.83); in work place conditions dimension, it was related to ward noise and overcrowding (3.38 ±. 93), and in patient care dimension, it was related to presence of visitors out of official time(3.29 ± 0.89). Among four dimensions the mean score for managerial dimension was the highest (2.49±0.76)
  Conclusion
  regarding the importance of managerial stressors, nurse managers need to consider and modify these stressors in clinical settings of Tehran.
 • Nikfarid L. (Msc), Rasouli M. (Phd) Page 61
  Background and Aim
  Recently, the current behavioral approach in nursing education has been critiqued by many nurse authors and leaders. One of the important reasons for this critique is that while caring is the core and the nature of nursing, teaching caring in nursing education has been overlooked. This article aims to propose an approach to integrating caring in nursing education curriculum through a comprehensive review of the related literature and exploration of the historical background of nursing education.
  Material and Methods
  A comprehensive review of literature was performed in databases of IranMedex, Irandoc, PubMed, ScienceDirect, ERIC, ProQuest and Ovid by keywords of clinical scholar model, critical- explanatory model and ethical care in education during 1950- 2011.
  Results
  The review indicated that the traditional and behavioral nature of nursing education has not been able to create caring behaviors in nursing students. The curriculum proposed by nursing scholars incorporates ethics of care in nursing education and changes the relationship between student and teacher while it improves innovation and caring elements. It also teaches students to see from other's perspective as a requirement for nurse-client relationship.
  Conclusion
  Caring curriculum by challenging the behavioral approach to nursing education emphasizes on caring concept and its integration into nursing education, nursing service and nursing administration.
 • Khoshnazr T. (Msc), Mohammadi F. (Phd), Khankeh H. (Phd), Haghighat Sh. Mph Page 72
  Background and Aim
  Upper extremity Lymph edema is the most common complication after mastectomy. The aim of this study is determining the effect of home based rehabilitation program on lymph edema related arm pain and arm volume after mastectomy among breast cancer survivors.
  Material and Methods
  In this quasi-experimental (before- after design), 16 post – mastectomy women with mild lymphedema (≤ 200 cc) referring to breast disease center affiliated with Jihad branch of Tehran University of Medical Sciences were selected by purposeful sampling. The interventions included; educational program, arm exercises, self lymph drainage (SLD) by massage and compliance with risk reduction behaviors related to lymph edema at home during an 8 weeks program. Arm volume was measured by water displacement and pain was assessed by visual analog scale (VAS) before, one and two months after intervention. Study Participants were followed by call and in person in the clinic. Data was analyzed using repeated measurement.
  Results
  The findings showed a significant reduction in lymphedema volume (from 160 ±44 ml, to 35±23 ml) and pain (from 4.6, to. 03) (p≤0/001).
  Conclusion
  Home based rehabilitation program reduces the volume of edema and intensity of pain after mastectomy. Evaluation of this method in patients with more edema volumes using control groups is recommended.
 • Rahmani A. (Phd) Student, Merghati Khoei E. (Phd), Sadeghi N. (Msc), Allahgholi L Page 82
  Background and Aim
  Marital satisfaction depends on many factors and one of the most important factors is safe and pleasing sexual relationship. However, there is not sufficient information about these issues in Iran. Therefore the aim of this study was to determine the relationship between sexual and marital satisfaction.
  Material and Methods
  It was a descriptive – correlational study. The sample includes 292 married males and females who had come to selected hospitals in west of Tehran to visit their reletives. The participants were recruited by convenient sampling. Data was collected by sexual satisfaction and marital satisfaction questionnaires and analyzed using SPSS-PC (ver. 14).
  Results
  Marital satisfaction was significantly related to sexual satisfaction (p=0/00). Moreover, there was a significant relationship between sexual satisfaction and age difference (p=0/04), duration of marriage (p=0/05), and drug abuse of the participants (p=0/007). Among all variables which have been tested in this study, only age difference was shown to have a significant relationship with marital satisfaction (0/00).
  Conclusion
  Regarding the relationship between sexual satisfaction and satisfaction with marital life, approaches to teaching young males and females and giving sexual consultation would help them enjoy a successful and satisfactionary marital life.