فهرست مطالب

روان شناسی کاربردی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 18، تابستان 1390)

فصلنامه روان شناسی کاربردی
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 18، تابستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/05/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرهاد کهرازئی، عصمت دانش، پرویز آزاد فلاح صفحات 7-23
  هدف
  هدف پژوهش تعیین تاثیر رفتاردرمانگری شناختی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان بود.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، گروه گواه و پیگیری بود. آزمودنی ها 30 بیمار دچار سرطان بودند که از میان بیماران مراجعه کننده به مراکز شیمی درمانی و درمانگاه های منتخب آنکولوژی زاهدان اتنخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش 9 جلسه 60 دقیقه ای 1 جلسه در هفته متغیر مستقل، رفتاردرمانگری شناختی را دریافت کرد. در گروه گواه مداخلات روان شناختی صورت نگرفت. ابزار پژوهش ویراست سوم پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان پژوهش های اروپایی (آرونسون، 1987) بود که سه مقیاس حیطه کلی علائم/کیفیت زندگی، مقیاس عملکردی و مقیاس علائم را می سنجد و هر یک از این مقیاس ها نیز چندین ابعاد را ارزیابی می کند. برای تحلیل داده ها از کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از بهبودی و تفاوت معنی دار گروه آزمایش در تمامی ابعاد مقیاس های کیفیت زندگی در مقایسه با گروه گواه بود. همچنین وضعیت بهتر آن ها را در ابعاد ایفای نقش، عملکرد هیجانی، شناختی و اجتماعی مقیاس عملکردی نسبت به گروه گواه نشان داد. پیگیری بعد از 2 ماه، نتایج به دست آمده در دو گروه را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  رفتاردرمانگری شناختی باعث بهبود کیفیت زندگی و عملکرد بیماران دچار سرطان می شود. بنابراین از این روش می توان در مراکز آنکولوژی به عنوان یک درمان تکمیلی در کنار درمان های پزشکی سود جست و از طرفی از نقش اساسی آن در بهبود ارتباط پزشک و بیمار بهره مند شد.
  کلیدواژگان: رفتار درمانگری شناختی، سرطان، کیفیت زندگی
 • مریم چوبدار، جلیل باباپور خیرالدین، زینب خانجانی، سهیلا زمینی صفحات 24-36
  هدف
  هدف این مطالعه تعیین رابطه نظام های مغزی-رفتاری و برخی عوامل جمعیت شناختی با ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی بود.
  روش
  روش پژوهش از نوع پس رویدادی و جامعه آماری حدود 360 نفر از بیماران قلبی- عروقی 20 تا 40 ساله بیمارستان شهید مدنی شهر تبریز بود. نمونه آماری پژوهش شامل 122 نفر که 62 نفر از آن ها سالم و 60 نفر بیمار قلبی بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش مقیاس بازداری/ فعال سازی رفتاری کارور و وایت (1994) و پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته بود.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان دهنده عدم تفاوت بین افراد سالم و بیمار در نظام فعال سازی رفتاری، و تفاوت آن ها در نظام بازداری رفتاری بود. به علاوه نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که جنس اثر معناداری در هیچ یک از نظام های مغزی- رفتاری ندارد. نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد که وزن و سن می توانند پیش بینی کننده بیماری قلبی باشند و همچنین احتمال ابتلا به بیماری قلبی در مردان بیشتر از زنان است.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که ممکن است افراد سالم و بیمار در نظام بازداری رفتاری تفاوت داشته باشند، از فعالیت سیستم بازداری رفتاری می توان به عنوان مولفه مناسبی در تحلیل روان شناختی بروز بیماری های قلبی- عروقی سود جست. پیشنهاد می شود با شناسایی نوع نظام های مغزی-رفتاری به ویژه نظام بازداری رفتاری افراد و آگاهی آن ها نسبت به این نوع ویژگی، آن ها را در جهت بهبود سبک زندگیشان سوق داد و بدین وسیله بروز بیماری های قلبی- عروقی را در آن ها کاهش داد.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی، عروقی، عوامل جمعیت شناختی، نظام های مغزی، رفتاری
 • سیده زهرا علی بخشی، علیرضا آقایوسفی، حسین زارع، ساره بهزادی پور صفحات 37-47
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف میزان اثربخشی تحول راهبرد خود نظم دهی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال کمبود توجه بیش فعالی صورت گرفت.
  روش
  روش پژوهش از نوع آزمایشی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر شیراز به تعداد 86521 نفر بود. به منظور انجام این پژوهش، تعداد20 دانش آموز دچار اختلال بیش فعالی پس از اجرای آزمون های تشخیصی (آزمون هوشی وکسلر کودکان (1385)، پرسشنامه علائم کودکان استونی بروک (1994) و آزمون اختلال نوشتن فلاح چای (1384) به شیوه نمونه-گیری خوشه ایچند مرحله ای به طور تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. راهبردهای خود نظم دهی به آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 1 ساعته هفته ای یک جلسه آموزش داده شد، گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری کوواریانس تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد عملکرد نوشتن آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری بهبود یافته و خطاهای املای آن ها کم شده است. پیگیری پس از گذشت 3 ماه نیز موید پایداری آموخته ها بود.
  نتیجه گیری
  بر مبنای نتایج این پژوهش راهبردهای خود نظم دهی سبب کاهش خطاهای املای دانش آموزان دچار کمبود توجه بیش فعالی می شود. بنابراین می توان به مربیان این کودکان، مشاوران و روان شناسان پیشنهاد نمود که با استفاده از این راهبردها برای بهبود عملکرد نوشتن دانش آموزان دارای اختلال نوشتن بکوشند.
  کلیدواژگان: بیش فعالی، دانش آموزان، راهبردهای خود نظم دهی، عملکرد نوشتن، کمبود توجه
 • ملیحه سادات کاظمی، حمیدرضا عریضی، محسن گل پرور صفحات 48-65
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین نظام ارزشی مدیران و ویژگی های شخصیتی آن ها با سه متغیر مشارکت شهروندی، نگرش به شایسته سالاری و بیگانگی سازمانی بود.
  روش
  روش پژوهش زمینه یابی بود. بدین منظور از میان مجموعه 1870 نفری مدیران و سرپرستان سازمان های دیوان سالار 288 نفر و از میان مجموعه 1100 نفری مدیران و سرپرستان سازمان های صنعتی 155 نفر به طور تصادفی طبقه ای انتخاب و روابط مذکور در این دو نوع سازمان بررسی و مقایسه شد. نظام ارزشی مدیران با پرسشنامه ارزش های شوارتز (1994) و ویژگی های شخصیتی مدیران با نسخه کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو (کاستا و مک کری، 1985)، مشارکت شهروندی با پرسشنامه آلموند و وربا (1963)، نگرش به شایسته سالاری با پرسشنامه پیرس و تسیو (1994) و بیگانگی سازمانی با یک پرسشنامه 4 سوالی پژوهشگر ساخته ارزیابی شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و به منظور مقایسه دو نوع سازمان از z فیشر استفاده شد.
  یافته ها
  براساس نتایج به دست آمده تفاوت های معناداری بین سازمان های دیوان سالار و سنتی و نیز روابط معناداری بین نظام ارزشی و ویژگی های شخصیتی با متغیرهای ملاک به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این نتایج به نظر می رسد سازمان های دیوان سالار بیشتر ماهیتی انسان گرایانه دارند. بنابراین پیشنهاد می شود که برنامه های اصلاحی در سازمان های سنتی اجرا شود که معطوف به ساختار و فرهنگ سازمانی و مبنی بر ترویج و ترغیب ارزش های جهانی بودن، خیرخواهی و خودرهبری و افزایش انعطاف پذیری است. این پژوهش پاسخ مشخصی در اختیار مسئولین قرار می دهد که در بدو استخدام، در گزینش اولیه کارکنان، پس از استخدام، مراحل بالاتر، هنگام ارتقاء و در مدیریت افراد نخبه می توان از این نتایج استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ارزش ها، بیگانگی سازمانی، دیوان سالار، سازمان های سنتی، شایسته سالار، شخصیت مدیران، مشارکت شهروندی
 • محمد یاسین سیفی گندمانی، فرهاد شقاقی، سارا کلانتری میبدی صفحات 66-83
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر عزت نفس و توانایی حل مسئله در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهرستان بروجن در سال تحصیلی 89-88 انجام شد.
  روش
  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است. در این پژوهش از 1720 دانش آموز دختر اول راهنمایی، دو کلاس به روش تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه سبک های حل مسئله لانگ و کسیدی(1996) و عزت نفس کوپر اسمیت (1967) را تکمیل کردند و سپس برنامه فلسفه، به کودکان گروه آزمایش به مدت 15 جلسه، هر هفته 2 جلسه آموزش داده شد. به گروه گواه آموزشی در این زمینه ارائه نشد. در پایان دوره مجددآ هر دوگروه پرسشنامه های مذکور را تکمیل کردند. نتایج با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد برنامه مذکور به طور معناداری عزت نفس گروه آزمایش را افزایش داده و از سوی دیگر به افزایش معنادار استفاده از سبک حل مسئله مسئله مدار و کاهش معنادار در سبک هیجان مدار منجر شده است.
  نتیجه گیری
  این برنامه می تواند در بهبود مهارت های شناختی و اجتماعی دانش آموزان موثر واقع شود هدف از برنامه آموزش فلسفه به کودکان این است که کودکان تبدیل همانگونه سازندگان آن معتقدند هدف این برنامه این است کودکان، انسان هایی متفکرتر، انعطاف پذیرتر، باملاحظه تر و منطقی تر شوند.
  کلیدواژگان: آموزش برنامه فلسفه، حل مسئله، دانش آموزان دختر، عزت نفس
 • نجمه خوشخرام، محمود گلزاری صفحات 84-96
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی امید درمانی بر افزایش رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دارای سبک دلبستگی ناایمن انجام پذیرفت.
  روش
  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و جامعه آماری شامل دانشجویان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 88-87 به تعداد 480 نفر بود. برای شناسایی افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن، آزمودنی ها پرسشنامه تجارب شخصی در روابط صمیمانه والر، فرالی و برنان (2000) را تکمیل کردند. پس از مرحله غربالگری 52 نفر از آزمودنی ها سبک دلبستگیشان ناایمن بود. از این میان 16 نفر تمایل به همکاری با پژوهشگر ان داشتند که این افراد در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه به پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ سلیمانی نژاد (1373) و امید اسنایدر (1991) پاسخ دادند. در گروه آزمایشی، امیددرمانی در 6 جلسه یک ساعته به صورت گروهی اجرا شد اما در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت. سپس پس آزمون اجرا شد
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش رویکرد امیددرمانی در گروه آزمایشی به طور معناداری موجب افزایش امید و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دارای سبک دلبستگی ناایمن در مقایسه با گروه گواه شده، اما منجر به تغییر سبک دلبستگی افراد از نا ایمن به ایمن نشده است.
  نتیجه گیری
  در حوزه درمان و در زمینه کار با افرادی که نارضایتی زناشویی دارند، امید درمانی با توجه به ماهیت آن بسیار کارا و نویدبخش به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: امید درمانی، تاب آوری، رضایت زناشویی، سبک دلبستگی، ناایمن
 • عابدین جواهری، سعید قنبری، علیرضا زرندی صفحات 97-110
  هدف
  هدف پژوهش تعیین رابطه بین مکانیزم های دفاعی، تجربه و ابراز خشم در یک نمونه دانشجویی بود.
  روش
  روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر مشغول به تحصیل سال 89-1388 دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 4200 نفر بود که از میان آن ها 213 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه مکانیزم های دفاعی باند و همکاران (1983) و نسخه شماره 2 پرسشنامه بروز خشم زمینه ای- خصلتی اسپیلبرگر (1986) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد مکانیرم دفاعی رشد یافته با تجربه و مهار خشم رابطه مثبت و با ابراز خشم و برخی زیرمقیاس های آن از جمله بروز کلامی و جسمانی خشم، خلق و خو و واکنش خشمگینانه رابطه منفی دارد و مکانیزم های دفاعی رشد نایافته و روان آزرده با تجربه و مهار خشم رابطه منفی و با ابراز خشم و زیرمجموعه های آن رابطه مثبت دارد.
  نتیجه گیری
  افرادی که از مکانیزم های دفاعی رشدیافته استفاده می کنند می توانند احساس های خود از جمله خشم را تجربه کنند و به همین خاطر، خشم خود را بهتر می توانند مهار می کنند. اما افرادی که از مکانیزم های دفاعی رشد نایافته و روان آزرده استفاده می کنند از تجربه احساس های خویش اجتناب می کنند که به معنای از بین رفتن آن احساس نیست بلکه این احساس نادیده گرفته شده، به شکل رفتارهایی برون ریزی می شود که گاهی خارج از کنترل آن ها است. بنابراین باید افراد را برای استفاده از مکانیزم های دفاعی رشدیافته آموزش داد.
  کلیدواژگان: ابراز خشم، تجربه خشم، مکانیزم های دفاعی
 • صفحه 111
|
 • F. Kahrazei, E. Danesh, P. Azadfallah Pages 7-23
  Aim
  The aim of this research was to determine the effects of cognitive-behavior therapy (CBT) on improving quality of life (QoL) of patients with cancer.
  Method
  A quasi-experimental design with pretest-posttest and control group was used. Participants were 30 patients with cancer who were selected from among patients referred to chemotherapy centers and oncology clinics in Zahedan. They were placed randomly into two groups of 15 participants. The experimental group received nine sessions of cognitive behavior therapy of 60 minutes duration twice a week. The control group did not receive psychological intervention. The research instrument was the quality of life questionnaire published by the European Research Organization (Aaronson, 1987). The scale consists of three general areas which measure symptoms/quality of life, functional scale and the scale of the symptoms. Each of these scales also evaluates several separate dimensions. The questionnaire was administered at pre-test and post test stages. Data was analyzed using covariance analysis.
  Results
  Results suggested an improvement and a significant difference in all aspects of quality of life measures in the experimental group compared with the control group. They also showed improvements in aspects of role playing, emotional functioning, cognitive and social functioning scale compared to the control group. These results were confirmed after a one month follow up.
  Conclusions
  Cognitive behavior therapy results in improvement of performance and quality of life in cancer patients. Hence CBT may be suggested as a complementary therapy alongside medical treatment. The technique can also be used to improve communication between patient and physician.
 • M. Choubdar, J. Babapour Kheiradin, Z. Khanjani, S. Zamini Pages 24-36
  Aim
  The purpose of this study was to determine the relationship between BAS-BIS (behavioral inhibition system-behavioral activation system) and some demographic factors with cardio-vascular disease among patients and normal people.
  Method
  The method was ex-post factor design and the statistical population consisted of 360 cardio-vascular patients aged 20-40 years who were hospitalized in Shahid Madani hospital in Tehran. Participants included 122 persons (60 patients and 62 normal individuals) who were selected randomly and administered Carver-White's BAS-BIS scale (1994). In this study multivariate analysis of variance was used.
  Results
  Results showed that there was a positive inverse and significant correlation between the BAS and having cardio-vascular disease. Also gender had no significant effect on the behavioral systems. Logistic regression showed that weight and age significantly predicted cardio-vascular disease. Results showed that more men suffer from cardio-vascular disease than women.
  Conclusion
  Given that there is a significant difference between healthy and unhealthy people in behavioral inhibition system, this system can be an efficient indicator in psychological analysis of cardio-vascular disease. In sum, with the recognition of brain-behavioral systems specialy BIS in individuals and awairing them to develop their life styles, we can decrase cardio-vascular diseases in them.
 • S.Z. Alibakhshi, A.R. Aghayousefi, H. Zare, S. Behzadipour Pages 37-47
  Aim
  In this research, the efficacy of self-regulation strategies on writing performance of students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in third to fifth grades of primary school in the city of Shiraz was investigated.
  Method
  An experimental design was employed. 8652 3rd to 5th grade students in Shiraz were targeted and from this population, 20 pupils with writing disorder were selected using multiple stage cluster sampling after taking diagnostic tests (Wechsler Children Intelligence Scale, WCIS and Stoney Brook Child Symptom Inventory, CSI-4), and were randomly divided into an experimental and a control group. The experimental group received Phonological Awareness Training Package in 10 sessions but the control group did not received any intervention at all. Data was analyzed using covariance analysis (ANCOVA).
  Results
  Research findings indicate that writing efficacy of the experimental group improved in comparison with the control group and their spelling mistakes were reduced.
  Conclusion
  results indicate that self-regulation strategies reduce spelling mistakes in Students with ADHD. Follow up tests indicate the permanence of the effects of self-regulation strategies after three months. It is recommended that educators, counselors, and psychologists administer self-regulation strategies to improve writing efficacy of students with writing disorder.
 • M.S. Kazemi, H.R. Oreizi, M. Golparvar Pages 48-65
  Aim
  The purpose of this study was to investigate possible relationships between manager's value system and their personality traits considering three variables, namely civic participation, attitude towards meritocracy and organizational alienation.
  Method
  the research method of this study was Survey. Here by among 1870 managers and supervisors in bureaucratic organizations the number of 288 managers and supervisors, and among 1100 managers and supervisors in industrial organizations, 155 managers and supervisors were selected randomly and among the whole managers of the set of organizations and the mentioned relationship were analyzed and compared in these 2 organizations. Managers value system with Schwartz value survey (1994) Managers personality traits with Neo personality short form (Costa & McCrae, 1985) Civic participation with Almond and Verba questionnaire (1963) meritocracy attitude with Peerce and Tsui questionnaire (1994) and organizational alienation, with a questionnaire concluded 4 questions provided by the researchers, were measured. To analyze the relationship between variables pearson correlation coefficient and to compare 2 kinds of organizations, Fisher z were used.
  Results
  According to obtained results, signification differences between bureaucratic organizations and traditional organizations found and also There are meaningful relationships between value system, personality traits and criterions.
  Conclusion
  Considering findings, it seems bureaucratic organizations have more humanistic nature. Therefore executing reforming programs in traditional organizations is suggested to target organizational structure and culture based on spreading and encouraging universalism, benevolence and self-direction values and increason the flexibility of these organizations. This research offers specific response and shows which values are applicable in the fist steps of employment and initial selection ofpersonnel. Although these results are usable in higher processes and after employment and also in management of elite persons and in improvement period.
 • M. Y. Seifi Gandomani, F. Shaghaghi, S. Kalantari Meibodi Pages 66-83
  Aim
  This study investigated the effects of Philosophy for Children (P4C) Program on self-esteem and problem solving abilities of secondary school students in the City of Broujen during 2009 – 2010 academic year.
  Method
  A pre-test post-test design with control group was used. From among 1720 students, two classes was selected using random cluster sampling and students were assigned to either an experimental or a control group through randomized placement technique. Both groups completed the Cassidy & Long Problem-Solving Styles Questionnaire (1996) and the Cooper and Smith Self-Esteem Questionnaire (1967) in the pre test phase. After this, the Philosophy for Children Program was performed in 15 sessions for the experimental group during a time span of 45 days. At the end of this intervention, post-test was performed on participates of both groups. In order to control the effects of pre-test, Covariance analysis (ANACOVA) was used for analyzing the data.
  Results
  Analyzing the data with SPSS software showed that the program increased self-esteem significantly in the experimental group. Furthermore, the experimental group, showed a significant increase in problem-oriented problem solving style and a significant reduction in emotion-oriented style.
  Conclusion
  P4C can be a useful program for promoting social and cognitive skills in students. As the program creators also believe the intended purpose in Philosophy for Children Program is that children become more of a thinker and tend to learn to be more flexible, thoughtful and rational humans.
 • N. Khoshkharam, M. Golzari Pages 84-96
  Aim
  The purpose of this research is investigation of the extent of efficacy of hope therapy on the increasing marital satisfaction of the married students who have insecure attachment style.
  Method
  Method of this research is a quasi-experimental with design of pre-test and post- test with control group. The statistic of this research include 480 married students of Allame Tabatabaei University- in 1387-88 academic year. To identify individuals who have insecure attachment style, subjects completed Valler, Phraly & Bernan(2000) personal experiences in relationships questionnaire (ECR-R). after this stage of screening,52 subjects with insecure attachment style, were identified. Among them, 16 individuals tended to corporate with researcher, so they were assigned in experimental and control groups. both of groups were respond on a Enrich marital satisfaction test (Soleimanian, 1373) and Snyder hope test (1991).Then in the experimental group, hope therapy was performed in the six-hour sessions, but control group did not receive any intervention.Then were performed post test.
  Results
  Results showed that hope therapy approach in the experimental group, significantly increased the hope and marital satisfaction of married students with insecure attachment compared to the control group, but this approach has not been lead to changing in attachment style of individuals from insecure to secure.
  Conclusion
  The hope therapy is very efficient and wealthy method in the treatment area and in dealing with people who suffer from marital dissatisfaction.
 • A.Javaheri, S.Ghanbari, A.R. Zarandi Pages 97-110
  Aim
  The aim of this research was to investigate the relationship among defense mechanisms, experience and expression of anger in a college student sample.
  Method
  Method of research was correlational and 213 college students were selected using available sampling from Shahid Beheshti University and completed the DSQ Bond et.al (1986) and STAXI-II Spielberger, (1986) scales.For data analysis statistical methods and indexes frequency, mean, standard deviation and regression analysis were used.
  Results
  Results showed that mature defense mechanisms have a significant and positive relationship with experience and control of anger and a significant and negative relationship with the expression of anger and some subscales of it such as expressing anger verbally, expressing anger physically, angry temperament, and angry reaction. Immature and neurotic defense mechanisms have a significant and negative relationship with experience and control of anger and a significant and positive relationship with expression of anger and some subscales of it.
  Conclusion
  People who use mature defense mechanisms can experience their feelings such as anger and because of experiencing this feeling; they can control their anger better. But in the case of immature and neurotic defense mechanisms it is different. In both of the mechanisms people avoid from experiencing of their feelings, but it does not mean that they have lost their feelings and their neglected feeling are set out in the form of behaviors that in some of time it is out of the control. It is therefore important that people trained to use the mature defense mechanisms.
 • Page 111