فهرست مطالب

آموزه های فلسفه اسلامی - سال ششم شماره 1 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1390)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1390)
 • 198 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/11/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • پژوهشها
 • سید مرتضی حسینی شاهرودی صفحه 3
  فلسفه نفس امروزه یکی از زیرمجموعه های حوزه فلسفه به شمار می رود و فیلسوفان بزرگ شرق و غرب به تحلیل و تبیین آن پرداخته و آثار بسیاری درباره آن پدید آورده اند. در میان پیشینیان، اگر چه فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو درباره روان(psyche) بحث کرده اند نه درباره نفس ولی هریک از فیلسوفان بزرگ پس از آن ها، خواه شارح فلسفه آن ها باشند و خواه منتقد آن، به ویژه ابن سینا، ملاصدرا، سهروردی، دکارت، هابز، لاک، برکلی، هیوم و کانت مباحث متنوعی را درباره نفس مطرح کرده اند. با همه این احوال، مساله مشهور نفس بدن در مغرب زمین از دکارت آغاز شد و هنوز ادامه دارد. در این نوشتار دیدگاه سهروردی و کانت که هر کدام از مشاهیر فیلسوفان از عصر خود تا دوره کنونی هستند به همراه مقایسه آن ها با یک دیگر و نیز با دیگر صاحب نظران، مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مساله وقتی آشکارتر می شود که دیدگاه آن دو را درباره اصالت ماهیت از نظر دور نداریم. آن ها علی رغم اشتراک در این دیدگاه، که به همانندی در مسائلی چون تشخص، خودآگاهی، اراده، وحدت، بساطت، نفی عینیت جوهر با نفس، بقاء و مانند آن انجامیده است، در مسایل دیگری چون نفی ارتباط تمایز تصوری دو چیز با تمایز عینی آن ها، عدم انحصار نفس به جوهر متفکر، انیت محض بودن نفس، معرفت عقلی، ادراک حضوری، آگاهی نفس به جهان بیرون، وضوح و ابهام ادراکات نفسانی، به نتایج متفاوتی دست یافته اند که به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: نفس، انسان شناسی، سهروردی، کانت
 • رضا اکبریان، محمداسحاق عارفی شیرداغی صفحه 39
  اصل معاد از اصول مسلم اسلام و معاد جسمانی از ضروریات این دین به شمار می آید. حکیم زنوزی و علامه طباطبایی از فقها و دانشمندانی هستند که در باب معاد جسمانی سخنان تازه و نظریه جدیدی ابراز داشته اند. آنچه که دیدگاه حکیم زنوزی را در این باب از سایر دیدگاه ها ممتاز می کند این است که وی در مورد تعلق نفس به بدن در قیامت، بدن را به سوی نفس راجع می داند، نه نفس را به سوی بدن، این درست برخلاف چیزی است که دیگران اظهار می دارند. علامه طباطبایی هرچند در برخی جزئیات معاد جسمانی موافقت کامل خود را با حکیم زنوزی اعلام نکرده است، ولی در مورد لحوق ابدان به نفوس دیدگاه حکیم زنوزی را مورد پذیرش قرار داده است.
  کلیدواژگان: معاد جسمانی، لحوق ابدان به نفوس، نفس کلی، جایگاه
 • عسگر دیرباز، احمد شه گلی صفحه 55
  یکی از بزرگترین معضلات فلسفه، تبیین چگونگی رابطه نفس و بدن است این بحث با همه تحقیقاتی که در آن صورت گرفته بحث در آن همچنان ضرورت دارد. در این مقاله ابتدا دیدگاه برخی از فلاسفه در مورد رابطه نفس و بدن مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت دیدگاه ملاصدرا تاکید و توجه بیشتری در نظریه وی صورت گرفته و اثبات شده که دیدگاه وی با وجود برخی از مناقشات، کامیاب ترین دیدگاه در حل مساله رابطه نفس و بدن است. سپس به ماهیت روح بخاری و نفش آن در تئوری ملاصدرا و میزان وابستگی نظر وی به این دیدگاه اشاره شده در پایان، مسائل زیر را مورد بازخوانی قرار داده است: تحریر محل نزاع است که پنج تقریر از آن قابل ارائه است که محور اساسی هر یک عبارتند از: «ارتباط»«تاثیروتاثر»««ترکیب نوع واحد طبیعی از مادی و مجرد»«تعلق و تدبیر»«اتحاد». نگارنده برآنست که محل نزاع صرفا «اتحاد» است و سایر اقسام خارج از محل نزاع است؛ ارتباط اصل سنخیت با این چالش؛ و در نهایت نگارنده بر اساس برخی از اصول، پیشنهادی را برای حل این معضل مطرح می کند.
  کلیدواژگان: نفس، بدن، مجرد، مادی، رابطه، اصل سنخیت
 • بهزاد مرتضایی صفحه 77
  موضوع اصلی در نگرش عرفانی ملاصدراو عرفان نظری ابن عربی، شناخت اسماء، صفات و افعال حق تعالی است. در این نگرش ملاصدرا همچون یک عارف واقعی در صدد یافتن راه شناخت حق است وی معتقد است همانطور که هیچ مخلوقی بدون حق تعالی وجود ندارد، هیچ معرفتی بدون معرفت حق تعالی برای مخلوقات امکان پذیر نیست. بدین جهت لازمه شهود حق و ادراک کلیات عقلی، از بین رفتن کوه منیت است. ملاصدرا در اغلب آثار و نوشته های عرفانی خود، راه و روش عرفانی ابن عربی را دنبال نموده و برای عقل در شناخت حق و اسما و صفاتش حد و مرزی قائل است که طالب حق باید این حدود را بشناسد.
  کلیدواژگان: ابن عربی، ملاصدرا، عقل، شناخت، حقایق
 • حسین غفاری، غلامعلی مقدم صفحه 97
  مساله معلومات و گرایشات پیشین آدمی، مساله ای مهم در انسان شناسی و معرفت شناسی فلسفی است که در میان اندیشمندان شرق و غرب مطرح بوده است، عده ای وجود این ادراکات در انسان را پذیرفته و عده ای آنها را به کلی انکار نموده اند، در زبان دینی از این مساله به فطرت تعبیر شده است، متفکران مسلمان تحلیلهای وجودی و معرفتی خود را درباره فطرت و کیفیت آن بیان کرده اند، بنا به اهمیت و نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز فطرت در بسیاری از مسائل انسانی و معرفت شناسی، ضروری است دیدگاه های اندیشمندان مسلمان در این زمینه تبیین و تحلیل گردد، این مقاله با بیان نقش فطرت در معرفت شناسی به بررسی دیدگاه تفکیک در معرفت فطری ازمنظر حکما پرداخته است.
  کلیدواژگان: فطرت، معرفت فطری، مکتب تفکیک، ادراکات فطری، خداشناسی فطری
 • حسین بهروان صفحه 121
  عرفان معرفتی است مبتنی بر حالتی روحانی و توصیف ناپذیر که در آن حالت، انسان ارتباط مستقیم با وجود مطلق یافته است که ذات مطلق را به مدد ذوق و وجدان درک می نماید.
  عرفان اسلامی به معنای واقعی که موسس آن شریعت محمدی است همان سیر و سلوک به حق است و از طریق عقل نظری «علم الیقین» و عقل عملی و تنویر روح «عین الیقین» و «حق الیقین» حاصل می شود. مآخذ مبانی عرفان اسلامی، کتاب الهی و احادیث صادر از مقام معصوم (ع) است.
  عرفان مولانا جلال الدین رومی (م 604 و 672) بر پایه وحدت وجود و عشق الهی بنیان شده است. او قائل به وحدت وجود و موجود و وحدت در کثرت است. او می گوید: حیات و هستی جمیع موجودات قائم به عشق است و جذبه عشق و عاشقی در سراسر عالم وجود جاری و ساری است.
  حکیم سبزواری (م 1212 و 1289) قائل به وحدت وجود است و تحت تاثیر ابن عربی و مولانا بوده است و شرحی بر مثنوی دارد و از این شرح تسلط حکیم بر اقوال عرفا و اخبار و آیات و احادیث که در کتب اهل تحقیق در سیر و سلوک به آنها استدلال و استشهاد شده است ظاهر می گردد.
  مولانا با استفاده از عرفان نظری و وحدت وجود و عرفان عملی و به شیوه کشف و شهود، هستی را تفسیر می کند. او برای عقل معانی مختلف قائل است: 1-عقل ممدوح 2-عقل مذموم3-عقل جزوی4-عقل کلی البته مولانا عقل بحثی فلسفی را ناچیز دانسته و آن را انکار می کند.
  مولانا و حکیم سبزواری: در عرفان نظری هر دو وحدت وجود و عشق الهی و انسان کامل را مبنا قرار می دهند و از شیوه ذوق و شهود استفاده می نمایند. در حکمت هم از وحدت وجود استفاده می کنند و هم از شیوه کشف و شهود بهره می برند.
  اما تفسیر این دو از وحدت وجود متفاوت است. حکیم سبزواری از استدلال و عقل فلسفی نیز استفاده می کند ولی مولانا آن را ناچیز می داند.
  کلیدواژگان: مولانا، سبزواری، عرفان، حکمت، عشق، وحدت وجود، عقل
 • جعفر شانظری صفحه 135
  دانش و علوم بشری بر حسب موضوع، روش و هدف از یکدیگر متمایز و تقسیم می پذیرد. حکیمان پیشین، مجموع علوم را به نظری و عملی و هر یک را به سه گروه دسته بندی کرده و مباحث در حکمت و دانش نظری را به اعتبار ارتباطش بوجود مادی و غیر مادی، به الهیات (علم الهی، علم اعلی و مابعدالطبیعه) و طبیعیات و ریاضیات (علم تعلیمی) تقسیم و تنظیم کرده اند. آنان در موضوع علم الهی و یا ما بعد الطبیعه آراء مختلفی را ارائه نموده اند. در این مقاله پس از طرح مساله و بیان آراء و انظار به این نتیجه دست یافته ایم که موضوع این علم در هر دو بخش الهیات به معنای عام و خاص یکی است و آن عبارت است از حقیقت وجود و یا وجود محض و کسانی که موضوع الاهیات به معنای اعم را موجود دانسته ولی موضوع الاهیات به معنای اخص را خداوند قرار داده راه ناصواب را انتخاب کرده اند و این تفکیک با مبانی فلسفی حکیمان ناسازگار است.
  کلیدواژگان: موجود، مابعدالطبیعه، موضوع، الهیات عام و الهیات خاص
 • ولی الله عباسی صفحه 157
  برهان وجودی یکی از براهین مهم فلسفی است که همواره در طول تاریخ فلسفی، فیلسوفان را مجذوب خود کرده است. مرکز ثقل دلیل وجودشناختی آن است که خداوند، به فرض وجود، یعنی از آن نوع موجوداتی نیست که اتفاقی وجود پیدا کرده اند. این تصور درست از خداوند را می توان با توسل به جهان بینی سنتهای یهودی، مسیحی و اسلامی نشان داد و این کار از طریق بررسی تجربی و ماتاخر در نوع نگرش این سنتها نسبت به خداوند صورت می گیرد. برهان وجودی ابتدا توسط آنسلم مطرح شد و پس از آن گونیلو، آکویناس، هیوم و کانت آن مورد نقد و بررسی قرار دادند. در فلسفه جدید، دکارت و لایبنیتس از معروفترین مدافعین برهان وجودی می باشند. در دوره معاصر نیز هارتشورن و مالکم تقریر جدیدی از این برهان ارائه کرده اند.
  کلیدواژگان: برهان وجودی، فلسفه، الهیات فلسفی، فلسفه غرب، فلسفه اسلامی
 • ترجمه چکیده ها
 • یعقوب خاوری صفحه 181
|
 • Dr. Sayyed Murtaza Hosieni Shahrudi Page 3
  Philosophy of the self is regarded as one of the subsets of the philosophy today and great philosophers of the east and the west have analyzed and explained it and they have written many works about it. Among the predecessors, even though philosophers like Plato and Aristotle have discussed about psychology not self, every great philosophers after them, in particular, Ibn Sina a, Mulla Sadra, Suhravardi, Descartes, Hobbes, Locke, Berkley, Hume and Kant have propounded different issues about the self. However, the well known question of the soul and the body in the west has begun from Descartes and still is continued. This article considers the idea of Suhravardi and Kant, who both of them were well known among philosophers of their age, in addition to compare them with each other and also with other experts. The importance of this question appears when we pay attention to their ideas about principality of the existence and essence. Despite their share in this idea that has led to be in agreement in issues like individuation, consciousness, will, unity, simplicity, denying the identification of the substance with the self, survival and the like, they differ in some other issues like negation of the relation of the conceptual distinction of the two things with their objective distinction, non-exclusiveness of the soul to the thinking substance, pure being of the soul, intellectual knowledge, intuitive knowledge, consciousness of the soul to the external world, clearness and ambiguity of the perceptions of the self. These were discussed here in detail.
 • Ahmad Shahgoli Page 55
  One of the most difficult problems of philosophy is explaining the quality of the relationship of the soul and body. With all researches that have been done about this discussion, it still needs be discussed. At the beginning, the ideas of some philosophers about relationship of the soul and body have been considered in this article. Given to the importance of the idea of Mulla Sadra, his view has been emphasized more and has been proved that his idea, despite some disputes, is the most successful one in solving the problem of the relationship of the soul and body. Then, the nature of the vapory soul and its function in the theory of Mulla Sadra and the rate of the attachment of his view to this idea has been shown. At the end, following issues have been reconsidered: clearing the subject of the discussion, five statements can be given, which the basic pivot of each of them is: relationship, impressing and being impressed, combination of one natural kind from matter and spirit, attachment and management, union. The writer believes that the subject of the dispute is just union and the other kinds are out of discussion; relationship of the principle of cognation with this dispute; and at end, the writer has given a solution for solving this problem on the base of some principles.
 • Dr. Behzad Murtezai Page 77
  The main issue in mystical attitude of Mulla Sadra and theoretical mysticism of Ibn Arabi is to know Divine Names, attributes and actions of God Almighty. In this attitude Mulla Sadra like a real Gnostic attempts to find the way of knowing Truth. He believes that as there is no creature without God Almighty, no knowledge without knowing God Almighty is possible for creatures. So, intuition of truth and perception of intellectual universals are requisite to loss of egoism.Mulla Sadra in his most Gnostic works and writings has followed the Gnostic way and method of Ibn Arabi and believes that there is a limit and a boundary for the reason in knowing Truth and his Names and Attributes that who is seeking truth must know this limit.
 • Dr. Hussein Ghafari, Gholam Ali Moghadam Page 97
  The question of previous knowledge and tendencies of man is an important issue in anthropology and philosophical epistemology which have been mooted among east and west thinkers. Some have accepted the existence of these perceptions for man and some have denied them entirely. It has been interpreted in religious language into innate disposition. Muslim thinkers have explained their existential and epistemological analyses about the innate disposition and its quality. Given to the importance and crucial and determinative role of innate disposition in human issues and epistemology, it is necessary to analyze and explain the Muslim thinker's views in this field. Explaining the role of the nature in epistemology, this article has considered the theory of Separation School about natural knowledge in viewpoint of philosophers.
 • Dr. Hussein Behravan Page 121
  Director of the Department of Theology of Islamic Azad University of Sabzevar Gnosticism is a knowledge that is based on a spiritual and indescribable state in which man observes directly the absolute existence and percepts it by taste and conscience. Islamic Gnosticism in its real meaning that establish by Islamic religion is a journey to the Truth. It is obtained through theoretical reason (certain knowledge) and practical reason and illumination of the spirit (intuitive certainty) and (truth of certainty). The sources of Islamic Gnosticism are divine book and issued hadith of the innocent Imams.Gnosticism of Mulana Jalal A-din Rumi (604-672 A.D.) is founded upon the unity of existence and Divine Love. He believes in unity of being and existent and unity in multiplicity. He says that the life and existence of all existents are based on love and the attraction of the love and loveliness is flowed in whole the world. Hakim Sabzevari (1212-1289 A.D) also believes in unity of existence and he was under the influence of Ibn Arab and Mulana and he has a commentary on Mathnavi and this exposition shows his complete knowledge of the Gnostic's ideas and those traditions and verses that have been ratiocinated and witnessed in the books of researchers. Applying theoretical and practical Gnosticism and unity of being, mulana interprets existence. He believes that the reason has different meanings: praised reason; interdicted reason; partial reason; universal reason. Off course he denies the philosophical reason.Mulana and Hakim sabzevari both found their theoretical Gnosticism on Unity of Existence, Divine Love and perfect man and use the method of intuition, but their interpretation of the unity of existence is different. Sabzevari authenticates ratiocination and philosophical reason but Mulana denies it.
 • Jaafar Shahnazari Page 135
  Knowledge and human sciences are divided and separated according to the subject, method and purpose. Early philosophers have classified the whole knowledge to theoretical and practical and each of them into three parts. They have divided and regulated the theoretical theosophy and knowledge in regard to its relation to material and spiritual existence into theology (Divine knowledge, supreme knowledge, and metaphysic), natural sciences and mathematics. They have given different ideas about the subject of theology or metaphysics. After propounding the issue and stating the views in this article, we have reached to this result that the subject of this science in both parts of the theology in general and in particular is one, that is, reality of existence or pure being. Those who understand existent as the subject of theology in its general meaning but God as the subject of the theology in its particular meaning have chosen the incorrect path and this distinction is incompatible with the philosophical foundation of the philosophers.
 • Valiyollah Abbasi Page 157
  Ontological argument is one of an important philosophical argument that constantly has attracted philosophers during the philosophical history. The central gravity of the ontological reason is that God, supposing that he is existed, means that he is not from that kind of existents that have existed suddenly. This conception of God can be shown by resorting to the worldview of Jewish, Christian and Islamic traditions and this is performed through empirical considering of the attitude of these traditions towards Gad. Anselm is who propounded the ontological argument first and then Gaunilo, Aquinas, Hume and Kant have considered it. In modern philosophy, Descartes and Leibnitz are the most well known defenders of the ontological argument. Among contemporaries, Hartshorne and Malcolm have given a new statement.